Uppföljning, vuxna personer med problemskapande beteende

advertisement
Information om Nationellt kvalitetsregister för habilitering-HabQ till vuxna/företrädare
Uppföljning av insatser för vuxna personer med problemskapande beteende och
utvecklingsstörning och/eller autism.
Habiliteringarna i Sverige har tillsammans ett kvalitetsregister, kallad HabQ, för uppföljning
av Nationella rekommendationer om habiliteringsinsatser. I HabQ ingår uppföljning av de
insatser som ges till vuxna som söker hjälp för ett problemskapande beteende hos
landstingets/regionens habilitering för vuxna.
HabQ har som mål att följa upp de insatser som görs från habiliteringen för att minska och
kompensera för beteendeproblem hos vuxna med problemskapande beteende. Forskning och
beprövad erfarenhet visar att problemskapande beteende i hög grad påverkar möjligheten till
ett liv med god livskvalitet för vuxna personer med autism och personer med
utvecklingsstörning.
I aktuell forskning betonas att problembeteenden alltid bör ses i ett helhetsperspektiv. Det
innebär när det gäller val av insatser vid problemskapande beteende att ha en förebyggande
hållning, där omgivningsfaktorer och stressfaktorer som är centrala för uppkomst och åtgärder
beaktas. Att förmedla kunskap om problembeteenden till personens omgivning är en viktig
uppgift i ett förebyggande arbete. När så krävs handlar det också om att hjälpa personen att
utveckla färdigheter som funktionell kommunikation och att klara dagliga aktiviteter. Positivt
beteendestöd är det begrepp som bäst sammanfattar dessa förebyggande och behandlande
insatser.
I registret samlas uppgifter som berör personens hälsa och livssituation samt de åtgärder som
personen får. Uppföljning och utvärdering av insatser sker alltid efter ett år. Personen följs
maximalt under en tre års period.
Uppgifterna som samlas i databasen är avidentifierade d.v.s. ingen enskild person kan
identifieras. Uppgifter som samlas i databasen ska ge underlag för att förbättra verksamhet
eller forskning. Ni har full rätt att avstå från att information läggs in i kvalitetsregistret utan att
ge någon förklaring eller att det påverkar personens habilitering.
Mer information om kvalitetsregistret på hemsidan www.liu.se/habq
Din lokala koordinator för HabQ är ……………………………………..
Huvudansvarig för Nationellt kvalitetsregister för habilitering-HabQ är:
Registerhållare Gunilla Rydberg
Habiliteringsläkare
Region Skåne
Informationsbrev HabQ – Uppföljning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism eller
utvecklingsstörning med autismliknande tillstånd, 2016-11-22
1 (1)
Download