Samhällets stöd - Karolinska Universitetssjukhuset

Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 5
Samhällets stöd
Information om stöd och olika ersättningar som gäller barn med hörselnedsättning. Hörselhabiliteringens kuratorer hjälper gärna till med upplysningar och rådgivning.
Tänk på att anmäla alla förändringar som kan påverka rätten till eller storleken på en ekonomisk ersättning till den myndighet som beviljat ersättningen.
Försäkringskassan
För mer information gå in på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se.
Personer med hörselnedsättning och dövhet kan få hjälp via Texttelefoni Eniro på nummer
118 118.
Tillfällig föräldrapenning för barn som är under 12 år
Tillfällig föräldrapenning kan beviljas när förälder till barn med funktionsnedsättning besöker
 barnavårdscentralen eller annan mottagning för barnhälsovård, t ex tandläkare,
habiliteringscenter eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
 specialskola eller deltar i en föräldrautbildning som anordnas av t ex Hörselhabiliteringen.
I de fall barnet inte är med krävs att besöket är ett led i barnets behandling. Båda föräldrarna
har möjlighet att få tillfällig föräldrapenning samtidigt i särskilda fall. Intyg krävs då från
vårdgivaren.
Man kan i vissa fall byta Föräldrapenning mot Tillfällig föräldrapenning.
Kontakta Försäkringskassan innan besöket för besked.
Tillfällig föräldrapenning för barn som fyllt 12 men inte 16 år
Gäller i vissa fall där förälder behöver avstå från förvärvsarbete. Det kan t ex vara:
 när ett barn med funktionsnedsättning blir akut sjuk
 om förälder behöver följa med barnet på läkarbesök
Tillfällig föräldrapenning i form av kontaktdagar för barn upp till 16 år
Förälder till barn med funktionsnedsättning under 16 år som omfattas av LSS har rätt till 10
kontaktdagar per barn och år. Kontaktdagar kan beviljas när förälder avstår från arbete för att
 delta i föräldrautbildning
 invänjning eller besök i förskola eller skola
 medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan
Mer information om LSS, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
finns under rubrik Kommunen.
Vårdbidrag
Förälder till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om vårdbidrag. Ett grundläggande
krav är att barnet behöver särskild tillsyn och vård och/eller det uppstår stora merkostnader på
grund av barnets funktionsnedsättning. Vårdbidragets storlek varierar med hur stora behov det
enskilda barnet har och kan utgå med helt, trefjärdedels, halvt eller med en fjärdedels bidrag
1
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 5
och utbetalas varje månad. Vårdbidrag kan utgå från att barnet är nyfött och längst till och
med juni den månad det år barnet/ungdomen fyller 19 år men beviljas ofta för kortare
perioder.
För barn med hörselnedsättning och dövhet grundar sig rätten på barnets behov av ”särskild
tillsyn och vård” i form av en trygg och säker kommunikationssituation, ofta med stöd av
hörselhjälpmedel, teckenspråk och en anpassad miljö.
Kontakta Hörselhabiliteringens kuratorer för mer information.
Elevhem och specialskola
Bor ditt barn på elevhem vid statliga specialskola eller till exempel ett riksgymnasium, kan
löpande vårdbidrag utgå grundat på den tid barnet vistas i hemmet.
Handikappersättning
Den som behöver extra hjälp och/eller har merkostnader på grund av funktionsnedsättning
kan ansöka om handikappersättning från och med juli det år personen fyller 19 år (då vårdbidraget upphör). Det är inte alltid graden av nedsättning av funktionsförmågan som är viktig
utan vilka kostnader och vilket hjälpbehov som uppstår till följd av nedsättningen.
För att få handikappersättning måste funktionsförmågan vara så pass nedsatt att personen:
 behöver tidskrävande hjälp av annan person i sitt dagliga liv
 behöver hjälp av en annan person för att kunna förvärvsarbeta eller studera, eller
 har betydande merkostnader
Personer med grav hörselnedsättning och dövhet samt den som är blind eller saknar ledsyn
har i regel alltid rätt till viss ersättning. Det krävs att man trots användande av hörhjälpmedel
har mycket svårt att höra vad andra människor säger.
Assistansersättning
Bidrag för kostnader för personlig assistans för personer med stora grundläggande behov.
Aktivitetsersättning
Ersättningen gäller den som fyllt 19 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under
minst ett år pga funktionsnedsättning. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel
kan aktivitetsersättning sökas.
Unga med funktionsnedsättning som inte avslutat sin grundskole- eller gymnasieutbildning
vid 19 år kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
Bostadsbidrag kan sökas för den som har aktivitetsersättning.
Rätt att överklaga
Vissa av Försäkringskassans beslut går att överklaga om du är missnöjd. Mer information
finns att ladda ner på www.forsakringskassan.se.
2
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 5
Kommunen
Socialtjänstlagen, SoL
Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens verksamhet i din kommun. Man kan ha rätt till
bistånd för sin försörjning (ekonomiskt) och för sin livsföring i övrigt.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
LSS är en rättighetslag som riktar sig till dem som har stora funktionshinder och ett
omfattande behov av stöd och service.
LSS-insatserna kan vara exempelvis
 ledsagarservice
 kontaktperson
 avlösarservice i hemmet
 korttidsvistelse utanför det egna hemmet som t ex läger
 fritidsaktiviteter (kolla med din kommun)
Individuell plan kan begäras
Bostadsanpassningsbidrag
Bidraget kan sökas för kostnader i samband med anpassning av bostaden på grund av funktionsnedsättning.
Landstinget
Sektionen för cochleaimplantat (CI)
Tillhör Öron- Näs- och Halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
I CI-teamet arbetar audionom, ingenjör kurator, logoped och lärare.
På CI-sektionen görs utredningar, CI-operationer, anpassningar och uppföljning av operationen och cochleaimplantatet. Regelbundna återbesök och uppföljning av hörsel- och talspråksutvecklingen görs kontinuerligt på CI-sektionen och på Hörselhabiliteringen.
www.karolinska.se
Habilitering & Hälsa
Stöd för barn med flera funktionsnedsättningar. Inom Habilitering & Hälsa finns lokala
habiliteringscenter samt specialiserade verksamheter som har hela länet som upptagningsområde. För mer information se www.habilitering.se

Dövblindteam
Vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och deras familjer. Teamet ger råd och stöd samt viss träning och
behandling. Remiss krävs inte. För mer information www.habilitering.se/dovblindteamet

Dövteam
Vänder sig till ungdomar från 16 år och vuxna teckenspråkiga döva och gravt hörselskadade samt deras anhöriga. Teamet kan ge råd och stöd när det gäller samhällsinformation, översättning, rättigheter och lagstiftning, ekonomiska frågor, kontakter med myndigheter, samtal m m. Personalen kommunicerar på teckenspråk. Remiss krävs inte. För
mer information www.habilitering.se/dovteamet
3
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 5
Hjälpmedel
Hörapparater, batterier och hörseltekniska hjälpmedel för barn och ungdom upp till 18 år är
kostnadsfria. www.1177.se
Fritt val av hörselhjälpmedel för barn
När en audionom vid Hörselhabiliteringen gjort en behovsbedömning som visar att ditt barn
behöver hörselhjälpmedel, kan du som vårdnadshavare välja mellan två olika sätt att få
hjälpmedel: via vanlig förskrivning av hjälpmedel eller via fritt val av hjälpmedel hos privat
vårdgivare. Mer information får du av ditt barns audionom på Hörselhabiliteringen.
Tolk
Teckenspråkstolkning, skrivtolkning och tolkning med tecken som stöd erbjuds till personer
med hörselnedsättning och dövhet. Tolkcentralen tar emot beställningar som handlar om vardagstolkning t ex fritids- och föreningsverksamheter, tandläkar- och sjukvårdsbesök. Tänk på
att även barn kan behöva tolk. När du behöver tolk vid besök inom Hörselhabiliteringen ansvarar vi för tolkbeställningen.
Tolkcentralen
Taltelefon: 08-123 359 50; Texttelefon: 08-123 359 90; Bildtelefon: [email protected]
Mer info: www.habilitering.se/tolkcentralen
AB Stockholmstolkarna
Taltelefon: 08-658 39 00; Bildtelefon: [email protected]
E-post: [email protected]
Mer info: www.stockholmstolkarna.se
Förmedlingstjänst för texttelefoni och bildtelefoni
Texttelefoni
En tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som
ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade
personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.
Från texttfn 020-600 600
Från taltfn 020-600 650
Mer info: www.texttelefoni.se
Bildtelefoni
En tjänst som tolkar samtal mellan teckenspråkiga och hörande. Tjänsten förmedlar telefonsamtal från en teckenspråkig person till en hörande eller vice versa.
Bildtelefon: [email protected]
Mer info: www.bildtelefoni.net
Hörande når tjänsten genom att ringa 020-28 00 20
Teletal
En tjänst som erbjuder talstöd, minnesstöd och anteckningsstöd vid telefonsamtal.
Mer info: www.teletal.se
4
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
2015-07-01
KAPITEL 5
Alternativ telefoni – Hörsel och Balanskliniken, Karolinska
Förskriver alternativ telefoni t ex texttelefon och bildtelefon för barn och vuxna som på grund
av funktionsnedsättning inte kan höra eller tala i vanlig telefon.
Mer info: www.karolinska.se/alterantiv-telefoni
Vårdavgifter
Ingen avgift tas ut på hörselhabilitering för barn/ungdom upp till 18 år.
Sjukresa och färdtjänst
Endast medicinska skäl kan åberopas för att få en sjukresa med taxi eller egen bil vid vårdbesök.
Färdtjänsten är till för den som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller
att resa med allmän kollektivtrafik som bussar, tunnelbana, tvärbana och pendeltåg.
BUP:s team för döva och hörselskadade
Teamet finns i Globen och är en mottagning som tar emot familjer där någon medlem har
hörselnedsättning/dövhet och där barnet, upp till 18 år, har någon form av barnpsykiatrisk
problematik.
Mer info: www.bup.se. Hitta mottagning/Specialenheter.
Psykiatrisk mottagning för döva – länsövergripande mottagning för personer med dövhet eller
flerfunktionsnedsättning över 18 år.
Mer info: www.1177.se
Arbetslivs- och studiefrågor
Arbetsförmedlingen
Det finns stöd att få kring anpassning på arbetsplatsen. Du skriver in dig på vilken arbetsförmedling du vill, oftast den där du bor. Du lämnar sedan ditt audiogram till din handläggare
och ber att han/hon tar kontakt med Arbetsförmedlingen hörsel/syn som finns i Sundbyberg
och Uppsala. Man kan inte vara inskriven där utan de arbetar på uppdrag från varje kontor och
kan ha gemensamma möten med dig och din handläggare på det kontor du tillhör.
För mer information, gå in på www.arbetsformedlingen.se och sök vidare på stöd och service
och funktionsnedsättning.
Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade
Finns för dig som har en funktionsnedsättning och söker arbete på den ”öppna” arbetsmarknaden.
Mer info: www.arbetsformedlingen.se
Högskoleinformation
Vid alla universitet och högskolor finns särskild kontaktperson/samordnare för studenter med
funktionshinder.
Exempel på stöd som kan bli aktuellt för ungdomar med hörselnedsättning och dövhet är:
 anteckningshjälp
 teckenspråkstolk
5
Hörselhabilitering Barn och Ungdom


2015-07-01
KAPITEL 5
tekniska hjälpmedel och anpassning av ljudmiljön
anpassning av kursplan och examination
Det är viktigt att i god tid, gärna redan i samband med ansökan, ta kontakt med samordnaren
vid det universitet eller högskola där utbildningsplats söks. Lista över samordnarna och
kontaktuppgifter till dem finns på www.studeramedfunktionshinder.se
Övrigt
Barnombudsmannen och barnkonventionen
Barnombudsmannens uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med
utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. För mer information
www.barnombudsmannen.se eller www.unicef.se
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn och ungdomar
 rätt till bästa möjliga hälsa, bra hälso- och sjukvård och habilitering
 rätt till utbildning som utvecklar varje individs fulla möjligheter i fråga om personlighet,
anlag och psykisk och fysisk förmåga
 rätt till vila, lek och fritidsaktiviteter
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom t ex utbildningsområdet
oavsett t ex funktionshinder. www.do.se
Handikappupplysningen
Är en informationstjänst i Stockholms län för dig som har frågor kring funktionshinder. Här
finns information om bidrag och stöd, lagar, skolfrågor, fritidsaktiviteter, fonder m m.
www.handikappupplysningen.se
www.habilitering.se/funktionshinderguiden.se
Fonder
Kurator på Hörselhabiliteringen kan ge mer information om fonder där man kan ansöka om
bidrag till exempelvis läger och kurser.
Försäkringsfrågor
Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfritt råd om försäkringar.
www.konsumenternas.se
Vårdguiden/1177
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt,
var du än är i landet.
Texttelefon: 0771-11 77 99
www.1177.se
6