Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6

Plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Horsbyskolan åk 4-6 inkl fritidshem
läsåret 2016/2017
Planen mot diskriminering och kränkande behandling för Horsbyskolan årskurs 4-6 inklusive
fritidshem gäller under perioden 160930-171001. Planen är upprättad av skolans rektor Malin
Norlander i samarbete med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Den gemensamma
planen mot diskriminering och kränkande behandling bygger på 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) samt 14 kap. 8 § skollagen (2010:800).
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Innehållsförteckning
Vision
2
Målsättning
2
Inledning
2
FÖREBYGGA diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
3
FRÄMJA ARBETET MOT diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
5
UPPTÄCKA diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
7
UTREDA o ÅTGÄRDA diskriminering och annan kränkande behandling
8
UTVÄRDERING av läsåret 2015/2016
13
INSATSER förebygga och förhindra diskriminering, kränkande
behandling och trakasserier läsåret 2016/2017
14
Definitioner av begrepp
16
1
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Vision
Trygghet Självförtroende Lust att lära – för framtiden
På vår skola ska alla elever få möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga och i trygg miljö kunna
utvecklas så att de känner självförtroende inför framtiden.
Målsättning
I skolans och fritidshemmets uppdrag ingår utöver kunskaper och färdigheter även förståelse för och
ett avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Horsbyskolan präglas av
demokratiska värderingar.

Vi vill skapa en miljö där hänsyn och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.

Vi ser olikheter som en tillgång.

Vi vill att alla elever och all personal känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering,
trakasserier eller kränkningar.
Inledning
För att ta fram en plan som uppfyller lagens krav, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling ingår har följande process valts:
De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsplan mot diskriminering
och trakasserier, sammanförs i ett dokument i enlighet med riktlinjer från BEO. http://korta.nu/n75r4
Planen förankras genom dialog i följande forum:

Elevråd tillsammans med rektor vilket har förberetts i klassråd

Fritidsråd tillsammans med fritidspersonalen

Skolrådet (representanter vårdnadshavare) tillsammans med rektor

Arbetslagen på skolan och fritidshemmet
Planen utvärderas och upprättas årligen och nya mål fastställs.
2
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
FÖREBYGGA diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
Det är rektors ansvar att:
 Se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan och i fritidshemmet.

Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter,
samt att förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller
uttryck samt kränkande behandling och trakasserier.

Årligen utvärdera och upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling i
samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en plan.

Om skolan eller fritidshemmet får kännedom om att diskriminering, kränkande behandling
eller trakasserier förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.

Se till att skolans och fritidshemmets personal har ett gemensamt system för hur de anmäler,
utreder och dokumenterar upptäckt diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
samt de åtgärder som vidtagits.

Kontakta andra myndigheter vid behov.
Det är lärares, fritidspedagogers och annan personals gemensamma ansvar att:

Följa skolans/fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hen förmedlar genom sin
undervisning och sträva efter likabehandling.

Påtala diskriminering, kränkande behandling och trakasserier som förekommer på skolan och i
fritidshemmet.

Se till att åtgärder vidtas då diskriminering, kränkande behandling och trakasserier misstänks,
anmäls eller upptäcks.

Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt diskriminering, kränkande behandling och
trakasserier samt de åtgärder som vidtas.

Bevaka att utredda fall av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier följs upp, där
den enskilda läraren, fritidspedagogen eller annan personal är berörd.

Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.

Arbeta för att allas våra olikheter berikar vår verksamhet.
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:

Påtala diskriminering, kränkande behandling och trakasserier som förekommer på skolan och i
fritidshemmet.
3
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6

Bemöta elever, lärare, fritidspedagoger och övrig personal på ett respektfullt sätt.
Det är alla föräldrars gemensamma ansvar att:

Ta del av och handla i enlighet med den här planen mot diskriminering och kränkande
behandling.

Ta aktiv del av information från skolan.

Vara aktiva i elevernas lärande och utveckling.

Arbeta tillsammans med skolan mot våra gemensamma mål.

Vara uppmärksamma på om någon elev inte har det bra på skolan och då informera skolans
personal (information om utsatta elever kan inte återkopplas till uppgiftslämnaren på grund av
sekretesskäl, om annat än vårdnadshavare).
4
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
FRÄMJA ARBETET MOT diskriminering, kränkande behandling och
trakasserier
Insats
Innehåll
Ansvarig
Tidpunkt
Ordningsregler
Ordningsreglerna har tagits fram i samråd
med elever, lärare, vårdnadshavare samt
rektor. Klasserna och fritidsgrupperna
diskuterar dessa vid varje terminstart. I
början av läsåret skickas ordningsreglerna
hem till vårdnadshavarna. De ombeds läsa
igenom dem och tala med sina barn om
innebörden.
Personal
Fortlöpande
under läsåret
Undervisningen
Utbildningen utformas utifrån våra
grundläggande demokratiska värderingar
och mänskliga rättigheter. Arbetet för att
främja och förebygga diskriminering,
kränkande behandling och trakasserier
genomsyrar vår verksamhet övergripande
och inte genom enskilda projekt eller
enstaka tillfälliga insatser.
Personal
Fortlöpande
under läsåret
Arbetslag
Klassråd/Fritidsråd Klassråd/Fritidsråd sker regelbundet. På
rådet fattar klassen beslut bland annat om
Fritidspersonal
gemensamma regler och eleverna kan ta upp
sådant som berör gruppen enskilt eller
skolmiljön. Frågor av det senare slaget förs
vidare till elevrådet av klassens
elevrådsrepresentanter och till rektor av
fritidspersonalen. Rådet är viktigt ur
demokrati- och likabehandlingssynpunkt,
eftersom det är en grundläggande princip att
alla har en röst och att varje röst är lika
mycket värd.
Inför
Elevrådsmöte
Elevråd
Elevråd hålls på skolan cirka fyra gånger
per termin, oftare vid behov. Liksom
klassrådet utgör elevrådet grundläggande
träning i och förståelse för demokratiska
principer. Elevrådet syftar också till att göra
eleverna delaktiga i skolans verksamhet,
samt att ge eleverna möjligheter att vara
med och påverka deras vardag i skolan.
Rektor
Fyra gånger per
termin
Faddergrupper
Alla elever i skolan är uppdelade i
faddergrupper som används vid aktiviteter,
utedagar, spelkul och andra tillfällen då alla
arbetar gemensamt. Syftet med
Lärare i
grundskolan
1-2 ggr/termin
5
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
faddergrupper är att stärka gemenskapen
mellan eleverna.
Insats
Innehåll
Ansvarig
Trivselsamtal
Fritidspedagogerna erbjuder individuella
samtal med alla elever/vårdnadshavare för
att samtala om hur eleverna upplever sin
fritidsvistelse, trivsel och vad de skulle vilja
förändra.
Fritidspedagoger En till två
gånger/läsår
Utvecklingssamtal
Varje termin håller lärare utvecklingssamtal
med elev och vårdnadshavare. Vid detta
samtal förs även en dialog kring trivsel,
arbetsmiljö, trygghet och hur eleven
upplever skolans verksamhet.
Arbetslag
En gång/termin
Utevistelse
Under varje rast finns vuxna ute bland
eleverna. Det finns en tydlig
organisation/schema kring de vuxnas
närvaro på rasterna, vilken följs upp,
utvärderas och justeras regelbundet i
samband med LSG, arbetslagsmöten, EHT
samt APT.
Rektor och
personal
Varje dag
Hakuna Matata
Fritidspersonalen ordnar dagligen
rastaktiviteter.
Syftet är att främja tillsammanskänsla bland
eleverna och skapa positiva möten.
Fritidspedagoger Dagligen,
9.40-10.20
11.40-12.10
Uppstartsvecka
Uppstartsvecka genomförs en gång per
läsår. Syftet med denna vecka är att bygga
upp ett gott klimat tillsammans på
Horsbyskolan.
Rektor och
personal
augusti
EHT
(Elevhälsoteam)
Varje vecka träffar rektor elevhälsoteamet
(EHT) för att samråda kring elevärenden
samt föra dialog kring klimatet i skolan.
Elevhälsan består av skolkurator,
skolsköterska, rektor och specialpedagog.
Tre gånger per termin finns skolpsykolog
och talpedagog med på mötet.
Elevhälsoteamets främsta uppgift är att
arbeta förebyggande både när det gäller
elever i behov av stöd samt utifrån planen
mot diskriminering och kränkande
behandling. EHT återkopplar till berörd
personal, elever och vårdnadshavare.
Personalen träffas regelbundet under
arbetslagstid, då vi aktualiserar samt följer
upp elevernas trivsel och känsla av trygghet.
Rektor,
specialpedagog
Tre
tillfällen/månad
Rektor och
arbetslag
Varje vecka
Personalmöten
Tidpunkt
6
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
UPPTÄCKA diskriminering och annan kränkande behandling
Insats
Innehåll
Ansvarig
Tidpunkt
Raster
De vuxna iakttar det sociala samspelet på
raster och kan själva se eller bli
uppmärksammade på konflikter. Eleverna tar
kontakt med rastvaktande personal på skolan
om de upplever trakasserier eller kränkande
behandling.
Personal och
rektor
Varje dag
Samtal
De vuxna lyssnar och för spontana samtal
med elever om trivsel, respekt och ansvar.
Den vuxne är lyhörd och reagerar på vad
eleverna signalerar.
Personal
Fortlöpande
under läsåret
Trivselenkät
Enkäten genomförs inom grundskolan två
gånger per år för att följa upp hur eleverna
upplever klimatet i skolan. Enkäten redovisas
för elever, personal samt vårdnadshavare.
Varje år genomförs trivselenkät i årskurs 5.
Rektor,
specialpedagog
och personal
November och
april
Vuxengruppen
Vuxengruppen ansvarar på uppdrag av rektor
för utredning av ärenden kring
diskriminering, kränkning och trakasserier.
Rektor träffar Vuxengruppen för avstämning
en gång per månad och oftare vid behov.
Ärenden som tas upp i Vuxengruppen gäller
både skola och fritids.
Rektor och
Vuxengruppen
Avstämning en
gång per månad,
ärenden arbetas
med fortlöpande
Arbetslag
När arbetslagen träffas sker kontinuerliga
samtal om det sociala klimatet i skolan och
vad vi vuxna kan göra för att stötta eleverna.
Arbetslag
Varje vecka
Undervisningsmaterial
Personal på skolan och fritidshemmet
granskar undervisningsmaterial samt den
litteratur skolan/fritidshemmet använder i sin
verksamhet. Om personalen uppmärksammar
litteratur eller undervisningsmaterial som kan
uppfattas diskriminerande eller kränkande ska
rektor genast kontaktas för en bedömning.
Material som kan uppfattas diskriminerande
eller kränkande ska genast gallras bort.
Lärare,
fritidspersonal,
rektor
Fortlöpande
under läsåret
Lärare
En gång per
termin
Utvecklingssamtal Under utvecklingssamtalet diskuterar elev,
lärare och vårdnadshavare elevens känsla av
trygghet och studiero.
7
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
UTREDA o ÅTGÄRDA diskriminering och annan kränkande behandling
Ytterst ansvarig för att inga elever eller vuxna på skolan/fritidshemmet diskrimineras, kränks eller
trakasseras är rektor. För att uppnå målet att alla behandlas väl och lika behöver alla på
skolan/fritidshemmet känna ansvar för att uppmärksamma och rapportera diskriminering och
kränkning. Eleverna gör det efter förmåga, för de anställda vuxna är det en skyldighet.
Arbetsgång för personal om elever är i KONFLIKT med varandra
Insats
Åtgärd
Ansvarig
Tidpunkt
1
Upptäckt av
konflikt
Den personal som upptäcker konflikt ska
genast ingripa.
Då den akuta situationen åtgärdats meddelas
elevernas mentor.
Personal
Omedelbart
2
Samtal med
utsatt
Mentorn/arbetslaget som ansvarar för aktuell
klass/grupp talar med den som utsatts i
konflikten:
 klargöra vad som hänt och om det hänt
tidigare
 förklarar att kränkningar inte får
förekomma och förklara att åtgärder sätts
in
 bestämmer en tid för uppföljning cirka en
vecka senare
 klargör även att eleven genast ska
komma till mentorn/arbetslaget om något
händer
 mentorn/arbetslaget dokumenterar
samtalet
Mentor/arbetslag
I samband med
samtalet
3
Samtal med
aktör
Mentorn/arbetslaget talar med den/de som är
aktör i konflikten:
 om flera personer deltagit talar de vuxna
med dem en och en
 förklara att kränkningar inte accepteras
och inte heller får förekomma enligt lag,
och att de genast ska upphöra.
 gör upp en plan för hur detta ska gå till
 bestäm en tid för uppföljning cirka en
vecka senare
 dokumentera samtalet
Mentor/Arbetslag I samband med
samtalet
kontakta inblandade elevers vårdnadshavare
4
berätta om vad som hänt och vad som nu
Kontakta
vårdnadshavare beslutats enligt uppsatt plan,
dokumentera samtalen
Mentor/arbetslag
Avstämning en
gång per månad,
ärenden arbetas
med fortlöpande
8
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Arbetsgång för personal om elev utsätts för KRÄNKANDE BEHANDLING av annan
elev
Insats
Åtgärd
Ansvarig
Tidpunkt
5
Informera
rektor
Mentor/arbetslag informerar rektor om vad
som har hänt och vad som har gjorts.
Om elev upplever sig kränkt gör rektor en
kränkningsanmälan till nämnden samt startar
en kränkningsutredning. Då kopplas
Vuxengruppen in, se nedan.*
Rektor informerar EHT.
Eleverna hålls under uppsikt
Mentor/arbetslag
Efter att
ovanstående
genomförts
Mentor/arbetslag
fortlöpande
Uppföljande samtal hålls enligt plan i steg 2
och 3.
 Kontakta vårdnadshavare för att delge
information om läget
 Eleverna hålls även fortsättningsvis
under uppsikt.
 Dokumentera samtalen.
Mentor/arbetslag
Enligt
handlingsplan
8a
Kränkning
upphör
Ärendet avskrivs.
Elever informeras och beröms för bra insats.
Vårdnadshavare informeras.
Rektor
Mentor/arbetslag
Enligt
handlingsplan
8b
Kränkning
upphör inte*
Vuxengruppen kopplas in på uppdrag av
rektor.
 Vuxengruppen kallar inblandade elever
till ett samtal, aktör och utsatt var för sig.
 En handlingsplan upprättas för att
komma till rätta med problemet.
 Samtalet dokumenteras i
samtalsanteckningar .
 Vårdnadshavare kontaktas av
Vuxengruppen för att informeras om hur
Vuxengruppen arbetar vidare med elever
och arbetslag samt om vårdnadshavares
viktiga roll i samarbetet.
Mentor/arbetslag
Vuxengruppen
Rektor
När kränkning
inte upphör trots
insats
9
Genomförande
och uppföljning
av insatser
Handlingsplan framtagen av Vuxengruppen
genomförs och följs upp enligt
överenskommelse.
Uppföljning dokumenteras.
Vuxengruppen
Enligt
överenskommelse
i handlingsplan
10
Uppföljning av
insatser
Handlingsplanen framtagen av Vuxengruppen
i samråd med utsatt och aktör följs upp enligt
överenskommelse:
 Samtal med utsatt och aktör.
 Kontakt med vårdnadshavare.
 Vuxengruppens avstämningar med
Vuxengruppen
rektor
Enligt
överenskommelse
i handlingsplanen
6
Uppsikt
7
Uppföljande
samtal
9
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
rektor.
11a
Kränkning
upphör inte
Om kränkningarna eller trakasserierna ändå
inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, till
exempel kontakt med andra myndigheter som
socialtjänst eller polis.
Rektor
Omedelbart
11b
Kränkning
upphör
Ärendet avskrivs.
Elever informeras och beröms för bra insats.
Vårdnadshavare informeras.
Vuxengrupp,
mentor/arbetslag
rektor
Enligt
överenskommelse
i handlingsplanen
10
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Arbetsgång om elev utsätts för kränkande behandling av personal
Insats
Åtgärd
Ansvarig
Tidpunkt
1
Upptäckt av
kränkning
Händelsen anmäls till rektor av elev,
vårdnadshavare eller personal.
Elev kan också prata med annan vuxen som
hen känner förtroende för.
Anmälan dokumenteras och vid behov görs
en kränkningsanmälan enligt rutiner.
Rektor
Omedelbart
2
Samtal med
vårdnadshavare


Rektor informerar vårdnadshavare
Samtalet dokumenteras
Rektor
I samband att
anmälan tas emot
3
Samtal med
personal samt
elev





Rektor utreder och åtgärdar:
Samtal med personal
Samtal med elev
Upprättar åtgärder och handlingsplan
Utredning och åtgärder dokumenteras.
Rektor
I samband med
insatserna
4
Informera
facklig
företrädare och
skyddsombud
5
Uppföljning 1

Rektor informerar i samtal personals
fackliga företrädare samt skyddsombud
inom ramen för sekretess.
Samtalet dokumenteras
Rektor
I samband med
samtalet
Rektor följer upp ärendet med elev och
hens vårdnadshavare.
Uppföljning dokumenteras
Rektor
Senast två veckor
efter att
händelsen
anmälts.
6
Uppföljning 2

Rektor träffar den personal som kränkt
eleven och samtalar om hur
undervisningen och möten med berörd
elev fungerar.
Uppföljning dokumenteras
Rektor
Regelbundet
enligt handlingsplan




7
Uppföljning 3
Rektor har efter behov ytterligare möte med
elev och vårdnadshavare för att följa upp att
kränkning upphört.
Rektor
Regelbundet
enligt handlingsplan
8a
Ärendet
avslutat
Om kränkning upphör avskrivs ärendet
Uppföljning sker nästkommande
medarbetarsamtal.
Rektor
Enligt
handlingsplan
8b
Kränkning
upphör inte
Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt
med rektors chef samt personalavdelning för
vidare insatser.
Elev och vårdnadshavare kan vända sig till
Barn- och elevombudsmannen
www.skolinspektionen.se/BEO
Rektor
När kränkning
inte upphör trots
insats
11
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Arbetsgång när vuxna kränker andra vuxna på arbetsplatsen
Berörda
Kontakt
Kränkningar arbetstagare –arbetstagare
rektor kontaktas för utredning och insatser
Kränkningar chef - anställd
skolans skyddsombud samt utbildningschef kontaktas
Kränkningar anställd - chef
skyddsombud för rektorer samt utbildningschef kontaktas
12
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
INSATSER förebygga och förhindra kränkande behandling läsåret
2015/2016
Under läsåret 2015/2016 skulle följande åtgärder påbörjas eller genomföras:

Delade raster (F-åk 3 9:40-10:00 samt åk 4-6 10:00-10:20) även på onsdagar för att skapa
trygghet hos eleverna då det blir färre elever ute.

Öka tryggheten i omklädningsrummet inför och efter idrottslektionerna.

Ta ansvar för att genomföra enkätundersökning av elevernas trivsel i november och april.

Arbeta återkommande under året i faddergrupper: Första skolveckan genomförs en uppstart i
faddergrupperna, därefter en gång per månad anordnas faddergruppsaktiviteter.

Lokal Elevhälsoplan utformas och blir ett levande redskap i elevhälsoarbetet.

Säkerställa att Planen mot diskriminering och kränkande behandling blir ett levande redskap i
verksamheten.

Handledning av specialpedagog för arbetslagen.

Fokus på att skapa goda relationer mellan alla som arbetar i och på olika sätt engageras i
skolans verksamhet:
Utvärdering av läsåret 2015/2016 påbörjade och genomförda åtgärder

Att dela rasterna (F-åk 3 9:40-10:00 samt åk 4-6 10:00-10:20) är en fortsatt framgångsfaktor
på skolgården då färre incidenter sker och det bidrar till ökad trygghet för eleverna. Torsdagar
har dock varit gemensamma, då det schema tekniskt varit svårt att lösa p.g.a. elevens val.

I omklädningsrummet, inför och efter idrottslektionerna har det varit svårt att tillgå extra
personal, men de resurspersoner som varit kopplade till elevgrupperna har utgjort ett gott stöd
i anslutning till omklädningsrummen.

Enkätundersökning under läsåret:
De delar som sticker ut lite extra från den centrala enkäten för åk 5, visar på att eleverna:
o Upplever olika regler hos olika lärare.
o En övervägande andel elever upplever att skolarbetet är lustfyllt.
o Enkäten visar också att eleverna upplever en formativ bedömning, alltså
återkoppling från lärarna på hur elevernas arbete kan förbättras.

Vi har haft återkommande faddergruppsverksamhet ett par gånger på höstterminen och en
gång på vårterminen för att lära känna varandra över klassgränserna. Detta ser vi en
framgångsfaktor i gällande trygghet och kamratskap. Det har bl.a. varit spelförmiddag i
faddergrupper en gång vardera termin, samt uppstart. Eleverna i 4-6 möter varandra över
klasser och årskurser i blandade grupper vid elevens val, återkommande under hela läsåret.
13
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6

Elevhälsoplanen är ett verktyg som tydliggör vårt gemensamma uppdrag utifrån våra olika
professioner.

På skolan har vi haft ett samarbete med logoped samt SPSM (specialpedagogiska
skolmyndigheten) för att bli än bättre på att möta alla elever i vår verksamhet.

Vi har tillsammans med elever och personal tagit fram Planen mot diskriminering och
kränkande behandling och har genom diskussioner bidragit till att aktualisera planens innehåll.

Arbetslagen har haft återkommande handledning av specialpedagog. Handledningen har varit
ett led i det kollegiala lärandet där man diskuterat frågor utifrån undervisningssituationer i
verksamhetens vardag. Personalen upplever att de fått tid att diskutera, reflektera och även fått
redskap till förändring. På skolan har vi också haft ett samarbete med logoped samt SPSM
(specialpedagogiska skolmyndigheten) för att bli än bättre på att möta alla elever i vår
verksamhet.
INSATSER förebygga och förhindra kränkande behandling läsåret
2016/2017

Rastaktiviteter har en tydlig positiv effekt, då det alltid finns något för eleverna att sysselsätta
sig med. Det är en vuxenledd aktivitet. På skolan vill vi pröva att elever också får vara med i
det förberedande arbetet, samt vid själva utförandet av rastaktiviteterna.

Delade förmiddagsraster för F-3 och 4-6. Att Horsbyskolan delar raster har visat på positiva
effekter och därav togs det med inför läsårets schemaläggning.

Utreda och kartlägga platser på skolan där eleverna känner trygghet och eventuell otrygghet.
Då kan rastvärdar vara extra synliga och lyhörda vid de platser där eleverna upplever
otrygghet. Förslag på trygghetsvandring med elevrådets representanter. Skolan tillser att
granarna vid huvudbyggnaden tas ned för bättre överblicka av skolgården.

Systematisera trivselfrågor som är kopplade till varje årskurs. Detta gör vi genom att ta upp
gemensamma trivselfrågor i samband med klassråd och elevråd, samt genom den
övergripande bild skolsköterskan får i samband med hälsosamtal med elever i åk 4.

En förutsättning till att levandegöra dokumentet Elevhälsoplan, är att vi aktivt får förståelse
för innehållet av den. Vi kommer därför att lägga in elevhälsoplanen som en återkommande
diskussionspunkt på en arbetsplatsträff varje termin för att på så sätt öka systematiken i den
och att i högre grad levandegöra innehållet och EHT teamets arbete.

För att likabehandlingsplanen, även fortsättningsvis ska vara en aktiv del av verksamheten,
gäller det att även ha med detta dokument samt diskussioner kring innehållet som en
återkommande punkt i samband med arbetsplatsträffar.

Vi vill använda nya och gamla utrymmen på ett sätt som gör att vi i högre grad kan erbjuda en
stimulerande lärmiljö för än fler elever. Detta görs genom handleding av elevhälsan och i
dialog i arbetslagen.
14
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6

På skolan anser vi att det är av stor vikt att personal fortsatt får handledning av specialpedagog
då detta leder till ökad kunskap i att möta alla elever på individnivå, gruppnivå och
organisationsnivå. Läsåret 2016/2017 prioriteras klassrumsobservationer med efterföljande
handledning. Det är ett återkommande tillfälle att tillsammans med kollegor och
specialpedagog, reflektera över sådant som fungerar bra men också över sådant vi på skolan
bör vidareutveckla.
Uppföljning och utvärdering
1. Kartläggning av trivsel och problemområden.
Tidpunkt: november/april
Ansvar: Rektor
2. Resultatet av kartläggningen presenteras för elever, vårdnadshavare och personal och nya
åtgärder och insatser formuleras i samverkan mellan vuxna i skolan och elever.
Tidpunkt: december/maj
Ansvar: Rektor och lärare
3. Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas för att sedan upprätta en ny.
Tidpunkt: maj - september
Ansvar: Rektor
4. Under arbetslagsmöten, elevråd, EHT-möten samt möten med vårdnadshavare så kallat
Skolråd, utvärderas och diskuteras fortlöpande de insatser och åtgärder
Tidpunkt: varje vecka; ett par gånger per termin
Ansvar: Rektor, lärare, EHT-team
5. Vuxengruppen och rektor träffas en gång per månad för att följa upp och utvärdera de ärenden
kring kränkande behandling och diskriminering som Vuxengruppen har arbetat med.
Resultatet av uppföljning och utvärdering visar hur vi arbetar vidare förebyggande.
Tidpunkt: en gång per månad
Ansvar: Rektor
6. Under LSG följs Aj/Oj-rapporter upp i form av statistik över inlämnade rapporter. Där
framgår bland annat osäkra platser på skolgården under raster, vilken typ av ärenden med
mera. Statistiken lyfts och diskuteras nästkommande APT eller arbetslagsmöte.
Tidpunkt: en gång per månad
Ansvar: Rektor
15
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Definitioner av begrepp1
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För
att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering.
Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har
samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
har ett berättigat syfte.
Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och
elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker
någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella
trakasserier i begreppet trakasserier.
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen.
Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt
25 kapitlet skollagen.
Diskrimineringsgrunder
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte
identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel
eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande.
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått
därefter eller kan förväntas uppstå.
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Religion eller annan trosuppfattning kopplas till trosuppfattning som har sin grund i eller i samband
med en religiös åskådning.
Ålder handlar om uppnådd levnadsålder.
1
Definitionerna är bland annat hämtade direkt från allmänna råd för Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, Skolverket SKOLFS 2012:10.
16
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Horsby 4-6
Aktuella bestämmelser
Skollagen (2010:800)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Allmänna råd för Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket SKOLFS
2012:10.
17