Trauma
Amputation
Av: Jenna och Isabelle
 Hur uppfattar patienten tiden efter ett trauma som lett till amputation?
 Djupare förståelse hos sjuksköterskan underlättar tiden under
sjukhusvistelsen för patienten
 Kvalitativ studie – Intervjuer, öppna frågor. Inledande fråga ”Tell me about
your amputation?” resterande frågor beroende på patientens svar.
Inspelade intervjuer, med analys metoden word by word, MAXQD 10
software.
Kvalitets kriterier
 Credibility
 Transferability
 Confirmability
 Dependability
 Sjuksköterska – patientens fysiska och psykiska mående
 Läkare – medicin, amputation med komplikationer
 Sjukgymnast – tiden tillbaka, komma igång med gång
 Arbetsterapeut – dagliga livet, klara sig på egen hand
Referens
 Valizadeh,S; Dadkhah,B; Mohammadi,E; Hassankhani,H (2014). The
Perception of Trauma Patients from Social Support in Adjustment to LowerLimb Amputation: A Qualitative Study. Indian journal of palliative care,
20(3), start 229-238.
 Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för
studenter inom hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur &
Kultur