Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen
Skånhällaskolan
Målinriktat arbete för att främja lika
rättigheter och möjligheter och
förhindra kränkande behandling
Skånhällaskolan 4-9
Läsåret 2011/12
Inledning
Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö där vuxna och barn respekterar varandra
och där alla har lika rättigheter och möjligheter.
Det är också innebörden med den lagstiftning som finns på området och som ska motverka
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, liksom främja likabehandling.
Det finns sedan den första januari 2009 två lagar som skyddar barn och elever från
kräkningar, trakasserier och diskriminering. Dels skollagens 14 a kapitel som avser kränkande
behandling, dels diskrimineringslagen.
Tidigare skulle skolorna upprätta en likabehandlingsplan – enligt den nya lagstiftningen ska
det årligen upprättas en plan mot kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagens
14 a kapitel och en likabehandlingsplan utifrån bestämmelserna i diskrimineringslagen.
I detta dokument finns planer för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och
elever på Skånhällaskolan samt för att stävja otillåtna beteenden.
Programförklaring
På Skånhällaskolan utgår vi från ett systemteoretiskt1 förhållningssätt. Det betyder att vi
medvetet agerar utifrån följande:
- Vi lever alla i sammanhang där vi påverkar och påverkas av varandra. Allt som sker, sker
i samspel mellan människor, exempelvis inom skolan, familjen och på arbetsplatsen.
- Vi talar med varandra och inte om varandra. Vi betonar också människors resurser och
möjligheter att skapa nya konstruktiva sammanhang snarare än att fokusera på
problemområden.
- Vi är allas skola, vi stödjer alla. Det är beteendet vi vill befrämja eller motverka, inte
personer.
- Vi stävjar otillåtna beteenden, men vi stöttar personerna/de inblandade.
Beslut

Dessa planer är fastställda av skolledningen på Skånhällaskolan 110830

Planerna utvärderas och revideras årligen i maj månad.

Planerna förankras i föräldragrupp, elevgrupp och brukarråd i början av varje
läsår.
Cajsa Odhagen Fridén
Rektor 4-9
Skånhällaskolan
1
I denna teori betraktas utvecklingen i relation till det sociala och kulturella sammanhang i vilket människan
ingår och där egenskaper hos både individen och omgivningen samspelar. (Nationalencyklopedin •
http://www.ne.se/artikel/136307)
Likabehandlingsplan2 och plan mot kränkande behandling3 i grundskolan
Medverkan
Eleverna medverkar till denna plan genom klassråd, elevråd och samtal på mentorstid och
annan tid. Årligen görs enkäter på enheten för att undersöka elevernas trivsel. Enkätfrågornas
utformning ses över årligen av elever och lärare. I underlaget ingår även resultatet från den
kommunövergripande enkäten som genomfördes bland alla elever i åk 2 under vårterminen
2011.
Skånhällaskolans behov
Kartläggning (nuläge)
Pedagogerna har inför läsåret 2011-2012 granskat och reviderat enhetens ordningsregler och
bemötandeplan. Vi har även på enheten granskat och analyserat resultatet av den
kommunövergripande enkät som genomfördes bland alla elever i årskurs 5 och 8 under
vårterminen 2011.
Grundskolan
 Eleverna har vi elevrådet reagerat på att det finns olika regler kring användning av
mobiltelefoner
 Eleverna har reagerat på att det sker fotografering med mobilkamera av elever mot
deras vilja.
 Eleverna har via elevrådet önskat mer att göra på rasterna
 Eleverna har i enkäten uttryckt att de önskar mer medbestämmande
 Eleverna uttrycker via enkäten att de inte upplever att enhetens toaletter är bra (dörrar
går inte att stänga, det är fullt i papperskorgarna m.m.)
 En del elever uttrycker även via enkäten att de inte upplever att alla behandlas lika (de
upplever att det förekommer att elever blir retade)
Målsättning (nyläge)
Det finns enhetliga ordningsregler på enheten vars syfte är att öka tryggheten, trivseln
och säkerheten i och utanför klassrummet samt förbättra elevernas förutsättningar för
lärande. Det råder lugn och ”studiero” i klassrummen och eleverna upplever att vi på
vår enhet behandlar alla lika – vi retar inte någon på grund av vem man är eller hur
man ser ut. Eleverna känner att de kan påverka sin skolgång och läget på skolan i stort.
Grundskolan
 Enhetens ordningsregler är väl kända av eleverna och följs.
 Det sker ingen otillåten fotografering av andra elever under skoltid.
 Eleverna upplever att det finns mer att göra/fler aktiviteter att välja på rasterna.
 Det råder studiero i klassrummen.
 Toaletterna upplevs trivsammare.(Dörrarna går att stänga och det är renare)
 Eleverna upplever att alla är lika mycket värda.
2
3
Enligt 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008: 567)
Enligt 14 a kap 8 § skollagen (1985: 1100)
Insatser som behövs
Ordningsreglerna är genomarbetade och välkända av eleverna och föräldrarna. Alla
klasser och grupper går i början av höstterminen igenom enhetens ordningsregler,
pratar om vad de innebär samt skickar hem dem för underskrift. Ordningsreglerna
hålls genom samtal i klasser och grupper aktuella under hela läsåret. Vi arbetar även
kontinuerligt med värdegrunden - hur vi skall bemöta varandra - för att förhindra att
elever upplever att de blir retade beroende på vem de är eller hur de ser ut. All personal
har ett systemteoretiskt förhållningssätt. Ny personal informeras om detta vid tillträde.
Grundskolan
 Det finns enhetliga regler kring användandet av mobiltelefoner under skoltid
 Otillåten fotografering av kamrater förbjuds under skoltid
 ”Rastleksaker” till gårdarna köps in.
 Vi kontaktar serviceförvaltningen och påtalar behovet av en uppfräschning av
toaletterna
 Värdegrundsarbete och samtal i klasser, grupper och enskilt om ”Hur man är en bra
kompis”, ”Hur man kan hjälpa varandra”, ”Hur man löser konflikter utan att retas”
Här utgår vi från systemteorin i alla samtal. Inför utvecklingssamtal fylls en
trivselenkät i av varje elev på skolan.
Planerade åtgärder
Grundskolan
 Skapa gemensamma regler för användandet av mobiltelefoner
 Förbud mot otillåten fotografering
 Inköp av rastleksaker (bollar, bandyklubbor, hopprep m.m.)
 Pedagogerna för tillsammans med eleverna en dialog om vad de har för önskemål om
hur /var man kan hjälpas åt att skapa lugn och ro för dem som önskar det. ”Kan vi
hjälpas åt att skapa mer arbetsro i vårt klassrum genom att inte prata rakt ut, använda
hörlurar vid datorn etc.
 Ta kontakt med kundtjänst och påpeka vilka toaletter som behöver åtgärdas
 Värdegrundsarbete och samtal i klasserna, mindre elevgrupper och enskilt om ”Hur
man är en bra kompis”, ”Hur man kan hjälpa varandra”, ”Hur man löser konflikter
utan att retas” utifrån systemteoretisk grund.
Bilagor


Ringsamtal
Handlingsalternativ med ett systemteoretiskt förhållningssätt
Bilaga 1
Regler och ramar
Presentera deltagare
Klargörande av
- roller
- tillvägagångssätt
- syfte och mål
- lagar och regler
Angivande av
tidsramar.
Samtalsledare
Upplevelser
Klargörande av upplevelser
- alla har rätt till sin
upplevelse
- det finns ingen sanning
- förklara utan att kränka
- fokusera på upplevelsen
- ”Jag upplevde att…”
Alla ska känna sig trygga.
Sammanfattning.
Önskningar
Hur vill vi att det ska
vara?
Vilken hjälp önskas eller
behövs för att det ska bli
verklighet?
Allas röst blir hörd
- ”Jag skulle önska att
du...”
Sammanfattning.
(Biträdande
samtalsledare)
Avtal
Överenskommelse
om avtal.
Anteckningar förs.
Förankring av
avtalen.
Avslutning
Förfrågan om alla
känner sig hörda.
Tid och plats för
uppföljningsmöte
bestäms.
Uppföljning
Utvärdering av
avtalen.
Allas röst blir hörd.
Klargörande om nya
hädelser har
inträffat.
Nya avtal sluts.
Sammanfattning.
Bilaga 2
Direkta ingripanden vid
konflikter
All personal på skolan ingriper.
Allmänna lagar och skolans regler
gäller. Berörd personal kontakts.
Vid behov bokas tid för ringsamtal
med berörda elever in.
Förebyggande
gruppsamtal
Klassläraren
ansvarar för att
samtalen utförs,
oavsett vem som
leder dem. Om
klassläraren inte
deltar ska denne
hålla sig
informerad om
vad som tas upp
i samtalen och
om hur de
fortlöper.
Ringsamtal med
berörda elever och
föräldrar
Klasslärare kontaktar
rektor och/eller
resursgrupp för
bistånd. En skriftlig
inbjudan ska utgå till
berörda föräldrar och
elever med information
om ramar för samtalet;
syfte, mål, tid, plats
och vilka som kommer
att närvar. I mer akuta
ärenden kan
informationen ges
muntligt. Avtal ska
slutas och
uppföljningssamtal
bokas in.
Anteckningar ska
föras.
Elevvårdskonferens
Rektor kallar elevvårdsteam
och berörda till
elevvårdskonferens.
Protokoll ska föras.
Eventuellt kontakts annan
myndighet såsom,
socialtjänst och/eller
polismyndighet.
Ringsamtal med
berörda elever
Ringsamtal med
samtliga
inblandade elever.
Klasslärare
och/eller annan
pedagog leder
samtalet. Avtal ska
slutas och tid för
uppföljningssamtal
bokas in.
Anteckningar ska
föras. Klassläraren
informerar
föräldrar vid behov.
Uppföljningssamtal
Ringsamtal med
samtliga inblandade
elever. Samtalet skjuts
upp till dess att alla
inblandade har
möjlighet att vara med.
Uppföljning av
ingångna avtal.
Ärendet avslutas eller
tid för nytt
uppföljningssamtal
bokas in.
Anteckningar ska
föras. Klassläraren
informerar föräldrar
vid behov.
Vid anmälda
kränkningar då vuxna
är inblandade
Rektor kallar de berörda
till samtal. Avtal ska
slutas och anteckningar
föras. Rektor beslutar
och åtgärder.