1401-2 Projektplan webbaserad nattillsyn

Projektidé ” Webbaserad nattillsyn” i Munkedal
2014
Målsättningen är att under 2014;
driva verksamhet med webbaserad nattillsyn i enskilda hem och/ eller på särskilt boende i
Munkedals kommun.
utreda användarvänligheten, funktionalitet samt ekonomisk hållbarhet för eventuellt
permanent införande.
Eventuellt skapa ett upphandlingsunderlag inför permanent införande under 2015
Finansiering
Projektet beräknas generera ca 1290 arbetstimmar.
Aktivitet:
Projektsamordnare (20 %)
Enskild timmar:
330
It-tekniker (5 %)
165
Övriga projektgruppsdeltagare
95
Drift
Support
100
10
Kommunicering/ Information
Grupp timmar:
250
Studiebesök
50
Installation
10
Övrig tid
280
SUMMA
990
300
Deltagare
Namnen på de som kommer ingå i projektgruppen är ännu ej fastställda. Under februari 2014
planeras rekrytering av projektsamordnare. Önskvärt är att någon person från IT-enheten
kopplas formellt till projektet.
Projektsamordnare
It-tekniker
Sektorchef
Enhetschef
Undersköterskor ur nattpersonal (ca 2 stycken)
Eventuellt upphandlare i slutfasen
Maria Länström
2013-09-27
Sidan 1
Projektplan
Introduktion
Bakgrund och syfte
Projektet syftar till att utreda om webbaserad nattillsyn kan vara ett allternativ och eller
komplement till beslutat bistånd om nattillsyn utförd av nattpatrull eller boendets
nattpersonal.
Beskrivning
Omfattning
 Omfattningen kommer vara upp till 5 brukare under en 6 månaders period
Målgruppen är


Personer med beslut om nattillsyn i ordinärt boende
Boende på särskilt boende med stöd av Socialtjänstlagen
Avgränsning

Projektet omfattar endast personer med utrett behov av nattillsyn.
Mål
Målsättningen är att få fram underlag för beslut om eventuellt permanent införande senast
2014-12-31.
Genomförande
Under 2014 kommer fokus ligga på drift och utvärdering. Detta innebär att aktiviteterna
främst innebär:










Daglig drift och underhåll
Processanalys
Juridisk analys
Teknisk analys
Såbarhetsanalys
Ekonomisk analys
Mätning av brukarnytta
Mätning av användarvänlighet
Sammanställning
Eventuellt upprättande av upphandlingsunderlag
Maria Länström
2013-09-27
Sidan 2
Kommunikation
Information till allmänheten sker genom pressrelease gemensamt med Trollhättans kommun
och Fyrbodal. Information kommer även att läggas ut på Munkedal kommuns hemsida.
De enskilda som ingår av målgruppen måste få tillgång till bra och saklig information för att
på ett aktivt sätt kunna ta ställning till om de vill medverka. Detta kommer göras på flera sätt
såsom skriftliga utskick, muntlig information samt fördjupad enskild skriftlig och muntlig
information. Denna kommunikation kommer ske löpande under den projketfas som fokuserar
på aktiv drift.
Vid de tillfällen projektet är på väg in i, eller nyss har kommit in i, en ny fas kommer olika
typer av kommuniceringar vara av vikt. Dessa bör ske med personal, brukare,
intresseorganisationer, fackförbund, politiska grupper samt tjänstemän inom kommunen.
Någon precis plan över vid vilka tidpunkter vilken information ska ges till vem är inte möjlig
att göra idag då detta är beroende av projektets framskridande.
Förvaltning
Projektet Webbaserad nattillsyn beräknas löpa till 2014-12-31. Om projektsammanfattningen
visar att denna typ av eHemtjänst ej är aktuell för permanent införande i Munkedals kommun
avslutas projektet utan någon fortsättning. Visar projektsammanfattningen att webbaserad
nattillsyn är aktuellt för Munkedals kommun ska projektets erfarenheter ligga till grund för
upphandling och permanent införande i ordinarie verksamhet. Upphandling, inköp, drift och
förvaltning kommer då ej att drivas i projektform utan införlivas i ordinarie verksamhet från
start.
Maria Länström
2013-09-27
Sidan 3
Riskanalys
Positiva faktorer
Styrkor
Interna
faktorer
 Styrkor
Liten organisation
 Korta beslutsvägar
 Förändringsvilja
 Flexibilitet
 Liten personalgrupp
att implementera i
Möjligheter
Externa
faktorer
Maria Länström
 Projektpengar
 Draghjälp av större
kommun
 Infrastruktur, ADSL i
hela kommunen och
utbyggd fiber på
landsbyggd
2013-09-27
Negativa faktorer
Svagheter
 Liten organisation
 Sårbarhet i
personalstyrka
 Dålig ekonomi
 Slimmad organisation
Hot
 Negativ publicitet
 För få intressenter
 Infrastruktur, få i
målgruppen har
installerat fiber
 Bristande teknik
 Risk för beroende av
nyckelpersoner
Sidan 4