Slide 1 - Åbo Akademi

advertisement
Är du medieläskunnig, har du
medieläsförmåga eller är du
rentav mediekompetent?
överassistent Sol-Britt Arnolds-Granlund
Pedagogiska fakulteten
Åbo Akademi
Vasa
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Innehåll
Utbildningspolitiska texter
Defintioner av begrepp
Försök till skapande av definition
Läsa medietexter
Producera medietexter
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Literacy - Literate
Literacy
läs- skriv- och räkneförmåga
Literate
lärd och bildad
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Läskunnighet
Läs- och skrivkunnig är en person som kan
”with understanding both read and write a short simple
statement on his or her everyday life”
UNESCO 1993, 24
http://upo.unesco.org/bookdetails.asp?id=1518
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Läsfärdighet
Thus literacy is defined as a particular
mode of behaviour:
capacity and
The ability to understand and employ printed information
in
daily activities, at home, at work and in the
community – to achieve one’s goals, and to develop
one’s knowledge and potential.
OECD 1994
http://www1.oecd.org/els/education/aRCHIVES/literacy/about.htm
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Läsfärdighet enligt PISA
(The OECD Programme for International Student Assessment)
understanding, using,
and reflecting on written texts, in order to achieve
"Reading literacy is
one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and
to participate in society."
http://www.pisa.oecd.org
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Läsfärdighet/lukutaito
Individens förmåga att förstå, använda och
bedöma olika texter och medietexter för att
uppnå egna målsättningar, utveckla sina
kunskaper och möjligheter samt för att på
ett aktivt sätt kunna delta i samhällelig
verksamhet
”Suomi (o)saa lukea” UvM 2000
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Medierna
Teknologi
Mediet refererar till den
teknik som brukas.
Kommunikation - ’det som finns i mitten’
”A ’medium’ is something that exists ’in between’ and thus mediates two (or more)
subjects, poles or worlds. It is thereby a kind of messenger between them,
but also a uniting link between them.”
Fornäs 1998
Kultur och ekonomiskt –poltiskt redskap
Medierna är både ett kulturellt redskap för människors strävan att uttrycka och
förstå sig själva och varandra och ett politiskt och ekonomiskt redskap,
som kan kontrollera människor och begränsa deras förståelse av omvärlden.
Drotner, K. et. al. 1996
I stället för teknologi och kommunikationskanal: ett nytt sätt att tänka
De möjliggör sådana tankeprocesser
kunde tänka sig.
som man tidigare inte ens
”tulipanaros”
12.9.2003
Ong
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
När vi diskuterar förmågan att förstå
och använda medier är det viktigt att
reflektera över vad begreppen
’läskunnighet’, ’läsförmåga’ och
’medium’ står för.
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Kunskapsstrategi för
utbildning och forskning
2000 - 2004
2.2.1 Färdigheter för informationssamhället åt alla
Medieläskunnighet och informationstekniskt
kunnande utgör de grundläggande
förutsättningarna för ett myndigt medborgarskap i
ett demokratiskt samhälle. De hör till de
grundläggande färdigheter som behövs i
arbetslivet. Dessutom breddar de möjligheterna till
självutveckling.
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Läroplan för den
grundläggande utbildningen
§ 9 Integrering och temaområden
Kommunikation och mediekunskap
lära sig grundläggande färdigheter i kommunikation och att utvecklas
till en mångsidig och ansvarsfull kommunikatör och medieanvändare
lära sig att tolka medier på ett analytiskt sätt och känna igen
kommunikationens etiska och estetiska värden
lära sig kommunikation som kännetecknas av deltagande, interaktion
och effektivitet
lära sig att använda olika slag av medier och medieteknik.
2003
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Läsfärdigheter
Components to enhance our knowledge and critical
thinking skills:
Technology Literacy
Information Literacy
Media Creativity
Social Competence and Responsibility
White Paper 21st Century Literacy Summit, Berlin 2002
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Mediekompetens
språkliga, kulturella och kommunikativa
färdigheter
sociala färdigheter
kunskapsmässiga färdigheter
etiska färdigheter
estetiska färdigheter
övriga färdigheter
Tella, S. Vahtivuori, S. Vuorento, A. Wager, P. Oksanen, U. (2002).
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Medieläsfärdighet
Kommunicera
För sig själv
I samhället
använda teknik
Läsa
12.9.2003
Skriva
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Mediebildning
kognitiv dimension
emotionell dimension
estetisk dimension
moralisk dimension
Potter, A.W. 1998.
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Om bildning
Kunskap bärs av människor, information finns
utanför. Kunskap uppstår först när människor
tolkar och tar till sig information. Det är en aktiv
process.
Vi kan inte ha framsyn utan att ha baksyn. Vår
tolkning av framtiden kan inte kopplas loss från det
vi upplevt eller från vår historia.
Att veta, att kunna och att handla klokt
Gustavsson, B.
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Ett kontinuum
Potter, A.W. 1998
medieläskunnighet
mediekompetens
ETIK !
medieläsfärdighet
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
mediebildning
Medier i berättelsens tjänst
genre
stil
dramaturgi
logik
tecken
retorik
människa-datorinteraktion
exempel
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Smileys
:-)
:-o
;-)
:-*
:- e
>:-<
:-D
12.9.2003
Happy
Surprised
Wink
Kissing
Disappointed
Mad
Laughing
:-(
:C
:-I
:[email protected]
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Sad
Very Sad
Indifferent
Screaming
happy
very happy
very sad
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Akronymer
(förkortningar)
ASAP As Soon As Possible
F2F Face To Face
BBL Be Back Later
4U2 For You Too
FYI For Your Information
IMHO In My Humble Opinion
BRB Be Right Back
IOW In Other Words
BTW By The Way
NRN No Reply Necessary
CUSee You
ROFL Rolling On Floor Laughing
CUL8RSee You Later
WYSIWYG What You See What You Get
http://www.hb.se/miaochmimmi/fil11.htm
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Att läsa medietext
att skriva är att läsa
mediesammanblandning
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Medieläsfärdighet inom
nätundervisning
Kommunicera
kontextmedvetenhet
sändar- och mottagarmedvetenhet
/perspektivbyten
’etäläsnäolo’ – distansnärvaro
nytt sätt
användaatt
teknik tänka
Läsa
skriva det man läser
reflekterande läsande
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Skriva
sändar- och
mottagarmedvetenhet
/perspektivbyten
Är individen en passiv mottagare av
mediebudskap eller en aktiv
medskapare av mediesamhället?
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
FINE
12.9.2003
S-B Arnolds-Granlund
Medieläskunnighet
Download