Lista 2-ämne, produktion/beredning/förbrukning

advertisement
Formulär 2: Lista 2-ämne
ISP:s anteckningar
Lista 2-ämne, produktion/beredning/förbrukning
Antal lista-2-fabriker inom anläggningen
För varje berörd lista 2-fabrik inom anläggningen:
Fabrik nr:
Fabrikens namn
Fabrikens byggnadsnummer inom anläggningen alt. geografiska koordinater
Namn på ägaren av fabriken
Namn på företaget som driver fabriken
Huvudsaklig verksamhet vid fabriken med avseende på lista 2-ämnen (enligt Appendix 4)
Verksamhet vid fabriken med avseende på lista 2-ämnen:
a) Produktion? (Ja/Nej)
b) Beredning? (Ja/Nej)
c) Förbrukning (Ja/Nej)
För varje berört lista 2-ämne:
Entydigt kemiskt namn på ämnet
CAS-nummer
Namn på den kemiska produkten (som ämnet ingår i)
Procentuell halt av ämnet i produkten
Produktion/beredning/förbrukning
Total mängd i kilogram som producerats1 vid fabriksanläggningen under året
a) produkten:
b) ämnet:
Total produktionskapacitet i kilogram av ämnet vid fabriksanläggningen under året:
Total mängd i kilogram som beretts2 vid fabriksanläggningen under året
a) produkten:
b) ämnet:
Total mängd i kilogram som förbrukats3 vid fabriksanläggningen under året:
a) produkten:
Ändamål för vilket ämnet eller produkten producerats, beretts och/eller förbrukats
b) ämnet:
1/2
Formulär 2: Lista 2-ämne
För varje berört lista 2-ämne:
Entydigt kemiskt namn på ämnet
CAS-nummer
Namn på den kemiska produkten (som ämnet ingår i)
Procentuell halt av ämnet i produkten
Produktion/beredning/förbrukning
Total mängd i kilogram som producerats vid fabriksanläggningen under året
a) produkten:
b) ämnet:
Total produktionskapacitet i kilogram av ämnet vid fabriksanläggningen under året:
Total mängd i kilogram som beretts vid fabriksanläggningen under året
a) produkten:
b) ämnet:
Total mängd i kilogram som förbrukats vid fabriksanläggningen under året:
a) produkten:
Ändamål för vilket ämnet eller produkten producerats, beretts och/eller förbrukats
Bilagor (antal, rubricering av respektive bilaga)
Övriga upplysningar
Infoga fler rader vid behov.
b) ämnet:
2/2
Download