PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT

advertisement
1 (15)
Datum
20151113
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
PLAN FÖR LIKABEHANDLING
MOT DISKRIMINERING
& KRÄNKANDE BEHANDLING
Östervåla skola 7-9
HEBY100 v 1.0 2005-11-28
Beslutad av: Johan Mattsson, rektor
Upprättad 20151113
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Internet
Bankgiro
Org.nr
Heby kommun
744 88 Heby
Centralgatan 2
0224-360 00
0224-301 94
www.heby.se
[email protected]
366-5114
212000-2049
Datum
2 (15)
20151006
Inledning
3
Ledardeklaration
3
Definitioner av begrepp.
4
Främjande insatser
6
Barn/Elevers medverkan
6
Utvärdering och planering
7
Förebyggande insatser
9
Åtgärdande insatser
10
När elev eller vårdnadshavare anmäler kränkning
10
När elev blir kränkt av annan elev
10
När elev blir kränkt av personal.
10
När personal blir kränkt av elev.
11
Vart ska man vända sig?
11
Mall för Incidentrapport
13
Datum
20151006
3 (15)
Inledning
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen
och 6:e kapitlet i skollagen. Skolan ska varje år upprätta två planer för
likabehandlingsarbetet; en likabehandlingsplan (enligt 3 kapitlet 16 § diskrimineringslagen
och en plan mot kränkande behandling (enligt 6:e kap 10 § skollagen). Planerna kan
sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Detta dokument omfattar
kraven på såväl likabehandlingsplan mot diskriminering som krav på plan mot kränkande
behandling.
Syftet med planen ska vara att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder samt förebygga och förhindra
trakasserier och annan kränkande behandling.
Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FNs barnkonvention i
skolan. Med lagen får barn och elever ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för
skolans anställda. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en miljö fri från
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Det räcker inte med att arbeta utifrån ett individperspektiv och betrakta problemet som en
fråga om enskilda individers attityder och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver
helhetssyn. Det innebär bland annat en regelbunden granskning av verksamhetens
organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika
diskrimineringsgrunderna.
Ledardeklaration



Vi vill ha en skola där alla känner att de har möjlighet att lyckas.
På Östervåla skola 7-9 ska alla behandlas respektfullt. Alla elever ska känna
sig trygga för att få bästa möjliga förutsättningar till en god
kunskapsinhämtning och social utveckling.
På skolan arbetar vi aktivt för att främja barns/elevers lika rättigheter gällande
sexuell läggning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
samt funktionshinder.
Datum
20151006
4 (15)
Definitioner av begrepp.
Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer.
”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” (2012)
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om
missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför
diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan
göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i
juridisk bemärkelse.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att
behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon
missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som
framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl
som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen,
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.
Likabehandling innebär att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter
och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte
alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga
och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av
elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och
skämt kopplade till en elevs könstillhörighet.
Könsöverskridande identitet eller uttryck Att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat
kön. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har
samband med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Etnisk tillhörighet Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i
Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan ha flera
etniska tillhörigheter. Skolan har ett ansvar för att arbeta mot rasism och
främlingsfientlighet.
Datum
20151006
5 (15)
Religion och annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella
konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt
läroplanen vara icke-konventionell och skolan får inte missgynna någon elev på
grund av hans eller hennes religion.
Funktionshinder Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid
födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Skolan ska förebygga och
förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Som
funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och
sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi.
Sexuell läggning Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Skolan har ett
särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det
inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell
läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en
individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på
homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning
strider mot principen om alla människors lika värde och allas rättigheter.
Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder. Det är dock tillåtet
att särbehandla på grund av ålder när det gäller åldersindelning i skolverksamhet.
Kränkande behandling innebär ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.
 Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och
riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och
subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis
telefon eller Internet.
 Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal,
ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld.
 Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon.
 Kränkande handlingar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande.
Datum
20151006
6 (15)
Främjande insatser
Planerade åtgärder inför läsår 2015/2016
Elevenkät kvartalsvis enligt SKA mall.
Screening enligt Tommymodellen
Stödfrågor med varje elev.
Mentorssamtal återkommande under läsåret.
Uppdelning av år 8 i fyra klasser
Pedagogiska luncher där personal äter med elever.
Mobilfria lektioner
Tobaksfri skoltid
Inga elever i korridoren
Alla elevassistenterna rastvaktar ute i korridoren
Skolvärd har fortsatt i uppdrag att verka enligt likabehandlingsplanen.
Genomgång av likabehandlingsplanen på mentorstid
Snabba insatser vid konflikter enligt likabehandlingsplanen
Tät kontakt socialtjänst/föräldrar
Friendsutbildning om nätmobbing genomförs med föräldrar, personal och elever.
Elevrådsdag med teambuildning övningar ledda av elever.
Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde och är en
naturlig del i det vardagliga arbetet. Det omfattar alla diskrimineringsgrunderna.







Alla vuxna på skolan ska ständigt vara uppmärksamma på om någon elev blir
diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling och ansvarar
också för att direkt ingripa.
Alla klasser ska ha KIS (kamratstödjare). Ansvariga vuxna för KIS är Cecilia
Bergström, Ulla Hammenborg Linn Bladlund och Jonas Hjärtström
Det ska alltid finnas vuxna i elevernas närhet.
Pedagogerna ska på ett medvetet sätt göra placeringar i klassrum samt
gruppindelningar och samarbetsgrupperingar för att främja ett gott skolklimat och
förebygga konflikter och kränkande behandling.
Vi har alla ansvar för att bemöta varandra på ett respektfullt sätt och uppträda på
ett sätt som gör att alla känner sig trygga.
Skolan har 50 % skolvärd anställd.
Elevhälsa finns. 50 % kurator, 75 % studie och yrkesvägledare, 40 %
skolsköterska samt 200 % specialpedagog/lärare.
Barn/Elevers medverkan
Planerade främjande och förebyggande insatser



Ha samtal kring ämnet ”livskunskap” som ett naturligt inslag samt bearbeta
Likabehandlingsplanens olika begrepp.
Eleverna har regelbundna klassråd.
Eleverna har regelbundna elevråd.
Datum
20151006

7 (15)
Kurator initierar trivselenkät för elever och lärare genomför denna, samt
sammanställer. Uppföljning sker i varje arbetslag, EHM samt i ledningsgruppen.
Framtagande av planen, kartläggning.
 Efter utvärdering av enkät och samtal med elevråd, föräldraråd och personal
upprättas planen
Tillgänglighet.
 Föräldrar/vårdnadshavare informeras om skolans arbete med Likabehandlingsplanen.
Planen är tillgänglig via Unikum samt skolans hemsida
www.heby.se/ostervalaskola
Utvärdering och planering
Årshjulet speglar elever och personals delaktighet i den årliga revideringen av
likabehandlingsplanen.
Åtgärder som genomfördes 2014/2015
Struktur i klassrummet
Teambildning, lägerskola.
Fredens hus temadagar om bla civilkurage
Emrich Root föreläsning med efterföljande diskussion.
Delning av klasser år 8 i Sv och Ma
Elevrådsdag med teambuildning övningar ledda av elever.
Trivselpunkt på mentorstid
Polisbesök av närpoliser med information om bla droger och nätet
Elevrådet uppmärksammar t ex ”rocka socks”. Våga vara olika.
Augusti
I början av läsåret förankras resultaten av de utvärderade målen med all personal och
nya mål sätts upp. Rektor ansvarar.
Mentorsdag/lära känna dag genomförs. Ansvarig arbetslag.
September
Uppdatera likabehandlingsplan, och ett första utkast till revidering tas fram.
Ansvariga rektor och kurator
Elevrådet behandlar och reviderar ordningsregler, beslut tas därefter på APT
(arbetsplatsträff). Ansvarig rektor.
Föräldrarådet ges möjlighet att lämna synpunkter på likabehandlingsplanen via
Unikum. Ansvarig rektor
Oktober
Mentorer bearbetar den uppdaterade likabehandlingsplanen på mentorstid och ev. nya
förslag till åtgärder samlas in. Ansvarig mentor.
Datum
20151006
Trivselenkäter genomförs i alla klasser, sammanställning och uppföljning görs
därefter. Ansvarig kurator och arbetslagsledare
Ny likabehandlingsplan upprättas på APT (arbetsplatsträff). Ansvarig rektor och
kurator.
Likabehandlingsplanen presenteras på ENSAM (samverkan mellan arbetsgivare och
fackliga företrädare). Ansvarig rektor
Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan och i Unikum. Ansvarig rektor
Heby kommuns screeningverktyg för orosfaktorer används av lärarna. Ansvarig
lärare.
Nya KIS:are väljs i åk 7. Ansvarig Arbetslagsledare lag 7.
November
Värderingsövningar och tjej-/killsnacksgrupper startas vid behov. Ansvarig kurator
och skolsköterska.
December
Elevrådet arrangerar en årskursövergripande dag. Ansvarig skolvärd och rektor.
Januari
Temadagar genomförs kring etik. Ansvarig arbetslagsledare.
Maj
Klassindelning för blivande åk 7 beslutas. Ansvarig rektor.
Juni
Temadag Stockholm åk 9. Ansvarig arbetslag.
Mentorsdagar för alla klasser och avslutningsshow med middag för åk 9. Ansvarig
arbetslag.
Utvärdering och kvalitetsredovisning av läsåret genomförs. Ansvarig rektor.
8 (15)
Datum
20151006
9 (15)
Förebyggande insatser
Att förebygga kränkande behandling.
Det förebyggande arbetet ska vara långsiktigt och omfatta såväl individ- som gruppoch skolnivå. Vårt främjande arbetssätt ska skapa goda och demokratiska relationer
och en lärmiljö som innebär att förekomst av kränkningar minskar.
På Östervåla skola har vi som mål att:





Skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för både elever och personal.
Elever ska ges ett verkligt inflytande över sitt lärande och sin utveckling.
Regelbundet fortbilda ledning, elever och personal i förebyggande arbete.
Förbättra metoder och arbetssätt som utvecklar elevers empati och sociala
kompetens.
Alla ska känna sig trygga med och uppfatta att skolan reagerar om problem
uppstår och uppleva att de kan påverka sin situation.
Metoder.














Skolans personal arbetar förebyggande genom att;
Regelbundet kartlägga elevers trivsel och inflytande samt förekomst av kränkande
behandling.
Använda tydliga ordningsregler som tas fram i samverkan med elevrådet.
Lärarna gör genomtänkta placeringar och gruppindelningar i klassrummet.
Rastvakter bland eleverna. Vaktschema ska finna lättillgängligt ute i korridorer.
Ha elever som är KIS (kamratstödjare)
Använda ”trivsel” som en stående punkt vid utvecklingssamtal med elev.
Arbeta med övningar i empatisk förmåga ex. dramaövningar och
värderingsövningar.
Stanna upp och lägga oss i när vi märker att elever inte visar varandra respekt.
Aldrig tillåta nedsättande kommentarer, suckar, miner eller liknande. Alla har rätt
att bli sedda och bekräftade.
Påminna elever om att alltid berätta för vuxna om någon utsätts för kränkningar.
I varje elevgrupp sker samtal minst en gång i veckan för att få vetskap om
missförhållanden.
Mentorerna ansvarar för att informera vårdnadshavare om vart de ska vända sig
om de får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Observera tysta och tillbakadragna elever.
Alltid reagera på ”fula ord” och olämpligt språkbruk.
Kontinuerlig information, föreläsare och diskussion kring nätmobbing.
Det förebyggande arbetet kan variera beroende på ålder men det viktigaste av allt är det
positiva dagliga arbetsklimatet som skapar god lärmiljö för elever och vuxna.
Datum
20151006
10 (15)
Åtgärdande insatser
När elev eller vårdnadshavare anmäler kränkning
När det kommer signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt
ska detta utredas och åtgärdas genast. Samtalen och åtgärderna dokumenteras av ansvarig
personal.
När elev blir kränkt av annan elev





Mentor och/eller ansvarig personal genomför enskilda samtal med de inblandade
för att reda ut vad som hänt. Vårdnadshavare kontaktas.
Händelsen dokumenteras och rektor informeras.
Rektor beslutar om ytterligare kartläggning i samråd med kurator.
Rektor informerar skolchef som informerar skolnämnd om att utredning om
kränkning har påbörjats.
Rektor/ kurator ansvarar för att polisanmälan/socialtjänstanmälan görs vid
allvarlig kränkning.
Om kränkningarna fortsätter



Ansvarig personal informerar vårdnadshavare och anmäler till rektor/ kurator.
Rektor/ Kurator upprättar handlingsplan i samarbete med arbetslag och
elevhälsan.
Representant ur elevhälsan har uppföljningssamtal inom en vecka.
Om kränkningarna trots ovanstående åtgärder fortsätter


Rektor kallar till skolmöte (vårdnadshavare, elev samt övriga berörda).
Beroende på händelsens art vidtar rektor åtgärder enligt SkolL kap 5, 6-16 §§
När elev blir kränkt av personal.







Den som uppmärksammar kränkningen eller den elev som blivit kränkt kontaktar
rektor.
Rektor kontaktar vårdnadshavare till eleven.
Rektor informerar skolchef som informerar skolnämnd om att utredning om
kränkning har påbörjats.
Rektor kontaktar personalspecialist på Heby kommun.
Rektor utreder via samtal med berörda parter. Överenskommelse görs om
framtida förhållningssätt till varandra.
Rektor följer upp ärendet inom en vecka.
Händelsen dokumenteras.
Om kränkningarna fortsätter
Datum
20151006




11 (15)
Rektor informerar vårdnadshavare.
Rektor kallar personalspecialist och inblandade parter till ett möte.
Åtgärdsprogram upprättas.
Rektor följer upp inom en vecka.
Om kränkningarna trots ovanstående fortsätter
 Beroende på händelsens art görs anmälan till facklig företrädare, skolchef,
personalspecialist.
När personal blir kränkt av elev.
Rektor samtalar med utsatt personal.
Rektor samtalar med berörd elev/ elever.
 Rektor informerar vårdnadshavare.
 Rektor kallar till skolmöte (vårdnadshavare, elev samt övriga berörda).
Rektor gör uppföljning med alla berörda inom två veckor. 
Beroende på händelsens art vidtar rektor åtgärder enligt SkolL kap 5, 6-16 §§
 Händelsen dokumenteras .
Om kränkningarna fortsätter
 Rektor informerar vårdnadshavare.
 Rektor kallar inblandade parter till ett möte.
 Åtgärdsprogram upprättas.
 Rektor följer upp inom en vecka.
Om kränkningarna trots ovanstående fortsätter
 Beroende på händelsens art görs polisanmälan alternativt anmälan enligt 14 kap
1 § SoL (Socialtjänstanmälan) till socialtjänsten i Heby kommun
Vid hot och våld hänvisar vi till ” Rutin vid hot och våld” upprättad
20150902
Datum
20151006
Vart ska man vända sig?
Vart ska man vända sig om man anser att ens barn har blivit utsatt för någon
form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Mentor/klassföreståndare/kontaktperson
Kurator Ida Åhlstrand Röjerås, skolsköterska Sophia Ekstav
Studie & yrkesvägledare Veronica Danielsson
 Ansvariga vuxna för KIS är Cecilia Bergström, Ulla Hammenborg ?------- KIS = elever som är kamratstödjare.
 Rektorer Johan Mattsson och Vakant
Om man känner att skolan inte tar problemet på allvar, ska man kontakta
Barn- och elevombudsmannen, www.barnombudsmannen.se
Man kan också ta kontakt med följande hjälporganisationer
 BRIS telefon 11 61 11, http://www.bris.se
 Rädda barnen 08-698 90 00, http://www.rb.se
 Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se/
12 (15)
Datum
13 (15)
20151006
Östervåla skola 7-9.
Mall för Incidentrapport
Incidentrapport kränkande behandling,
åk 7 – 9 Östervåla skola
Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet med likabehandlingsplan i Diskriminerings - och Skollagen. Det åligger skolan att
årligen upprätta en likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Heby kommuns övergripande rutiner kring hur kränkande
behandling rapporteras till huvudmannen (kap.6 10§. Skollagen).
Datum för händelsen: ________________________
____________________
Klockan:
Plats:
_____________________________________________________________________
T ex klassrum, korridor vid åk 8, datasal, matsal, skolgården, utanför skolan
Personer som har varit aktiva i kränkande särbehandling:
Namn: ______________________________________
Klass
Namn: ______________________________________
Klass:
Namn: ______________________________________
Klass:
Namn: ______________________________________
Klass:
Personer som har blivit utsatta för kränkande särbehandling:
Datum
14 (15)
20151006
Namn: ______________________________________
Klass:
Namn: ______________________________________
Klass:
Namn: ______________________________________
Klass:
Namn: ______________________________________ Klass:
Typ av indicent:
 Fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar)
____
 Verbala (t exx att bli hotad eller kallad för hora eller bög)
____
 Psykosociala (t ex att bli utsatt för ryktesspridning, utfrysning)
____
 Text- eller bild (t ex klotter, brev, och lappar, e-post, sms och MMS)
____
 Diskriminering (t ex utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och
 funktionshinder)
____
 Sexuella trakasserier (grundade på kön eller anspelar på sexualitet)
____
 Rasism (uppfattning om den egna folkgruppens överlägsenhet och
utifrån detta ses vissa folkgrupper som mindre värda)
____
 Främlingsfientlighet (avser motvilja mot grupper som definieras genom
fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristiska)
____
 Homofobi (avser motvilja mot och förakt för homo- eller bisexualitet)
____
Bedömning:
Har aldrig iakttagits tidigare (engångsföreteelse)
____
Har inträffat tidigare
____
Har inträffat upprepade gånger
____
Kränkningen har utförts av samma person upprepade gånger
____
Kort beskrivning av det inträffade:
Datum
20151006
Vidtagna åtgärder:
Datum:
*obligatoriska uppgifter
Samtal har skett med de inblandade
____
Mentor informerad*
____
Vårdnadshavare informerade av mentorn*
____
Skolsköterska informerad
____
Kurator
____
Rektor informerad*
____
Ärendet bör utredas vidare:
____
Ansvarig för detta ärende: __________________________________
Datum: __________
Uppgiftslämnare: ___________________________________________
Uppgiftslämnare: ____________________________________________
15 (15)
Download