Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen

Strategi för jämställdhetsintegrering
Länsstyrelsen Skåne
2014-2016
Titel:
Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne
Utgiven av:
Länsstyrelsen i Skåne län
Författare:
Sara Lhådö
Beställning:
Länsstyrelsen Skåne
Samhällsbyggnad
205 15 Malmö
Telefon 040-25 20 00
Copyright:
Länsstyrelsen Skåne
Diarienummer:
800-761-2014
ISBN:
xxx-xx-xxxxx-xx-x
Rapportnummer:
xxxx:xx
Layout:
Xxxxx Xxxxx
Tryckeri, upplaga:
Länsstyrelsen Skåne, xxx ex
Tryckår:
2014
Omslagsbild
Xxxx Xxxxxxx
Förord
Länsstyrelserna har det övergripande uppdraget från
regeringen att verka för att de nationella målen för svensk
jämställdhetspolitik uppnås. Jämställdhetsintegrering är den
huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska
målen. Jämställdhetsintegrering angår alla – från länsledning till
den enskilda handläggaren. Det är varje enhets ansvar att införliva
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet. Jämställdhet skapas
där beslut fattas och resurser fördelas och måste alltid finnas med i
det dagliga arbetet.
Länsstyrelserna fick i regleringsbrevet för år 2013 uppdraget
att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering. Denna strategi
fokuserar på Länsstyrelsens verksamhet och anger syfte, mål och
riktlinjer för arbetet samt ansvarsfördelning, samordning och
uppföljning. Strategin för jämställdhetsintegrering ska inte
förväxlas med myndighetens handlingsplan för lika rättigheter och
möjligheter som bland annat berör det personalinriktade
jämställdhetsarbetet.
Utifrån strategin ska årliga handlingsplaner tas fram baserade
på enheternas och avdelningarnas behov. Ledningsgruppen
ansvarar för genomförandet av strategin med stöd från särskilt
sakkunnig i jämställdhet.
Margareta Pålsson
Landshövding
Innehållsförteckning
FÖRORD ................................................................................................................................... 3
SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK ................................................................................ 5
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING ………………………………………………………………….5
LÄNSSTYRELSENS JÄMSTÄLLDHETSUPPDRAG ....................................................... 6
REGERINGSUPPDRAG OM STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING6
MÅL FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING PÅ
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ................................................................................................... 7
RIKTLINJER FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING PÅ
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ................................................................................................... 7
GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIN ............................................. 9
ANSVAR, ORGANISATION OCH SAMORDNING ..................................................... 9
KOMPETENSUTVECKLING .............................................................................................. 11
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ........................................................................... 11
4
Svensk jämställdhetspolitik
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet
2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut
3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och
få omsorg på lika villkor
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 regeringens strategi för att uppnå de
nationella målen för jämställdhet. Jämställdhetsintegrering innebär att ett
jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsprocessen och att de aktörer
som normalt sett deltar i beslutsprocessen har ansvar för att så sker 1. I stort sett
berörs alla politikområden av de jämställdhetspolitiska målsättningar, eftersom
utformningen av politiken har konsekvenser för kvinnor och män samt flickor och
pojkar. Med utgångspunkt i jämställdhetsintegrering som strategi har varje
sakområde och verksamhet ett ansvar för att verka för jämställdhet inom det egna
ansvarsområdet. Jämställdhetspolitikens resultat och utveckling måste därför gå att
följa i respektive verksamhets resultatredovisningar.2
Att integrera jämställdhet i verksamheten ger:
 Effektivare myndighetsservice och resursfördelning – genom att
verksamheten utgår från båda könens behov
1
2
prop 1993/94:147, Delad makt, delat ansvar. Även Europarådets definition.
Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
5
 Högre rättssäkerhet och demokrati – genom att kvinnor och män bemöts på
lika villkor
 Högre kvalitet och träffsäkerhet i beslut och myndighetsutövning
 Ökad kunskap om jämställdhetspolitiken och om behov hos dem som
använder myndighetens tjänster.
Länsstyrelsens jämställdhetsuppdrag
Sedan 1994 har alla länsstyrelser ett regeringsuppdrag att verka för att de
nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet.3 Vid varje länsstyrelse
ska det finnas en särskilt sakkunnig i jämställdhet.4 Han eller hon ska utifrån de
nationella målen för jämställdhetspolitiken främja jämställdhetsarbetet i länet och
medverka till att integrera jämställdhetsaspekten i länsstyrelsens arbete5.
Uppdraget innebär att följa upp de nationella målen för jämställdhet i länet. Att
svara för en jämställdhetsstrategi för det utåtriktade arbetet inom samtliga relevanta
sakområden inom länsstyrelsen. Att i samverkan med ansvariga för länsstyrelsens
olika sakområden utveckla metoder och modeller för att såväl kvinnors som mäns
villkor och behov analyseras i åtgärdsförslag, strategidokument, fördelning av
resurser m.m. Att samverka med statlig, kommunal och landstingskommunal
verksamhet på området och därvid ha en initierande, kunskapsuppbyggande,
stödjande och uppföljande roll, att vara ett stöd för länets företag/arbetsplatser i
deras jämställdhetsarbete.6 Uppdraget innebär också att vara ett stöd för
länsstyrelsens ledning i dess ansvar att bedriva ett initierande,
kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande jämställdhetsarbete7.
Enligt länsstyrelseinstruktionen (2007:825) 5§ ska länsstyrelsen:
1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera
och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,
2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som
övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Regeringsuppdrag om strategi för jämställdhetsintegrering
I Regleringsbrevet för 2013 fick länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta en strategi
för jämställdhetsintegrering inom respektive län. Utgångspunkterna vid
3
4
Länsstyrelseinstruktion 2007:825 2§ samt förordning (2008:1346)
Länsstyrelseinstruktion 2007:825 44§ samt förordning (2008:1346)
5
instruktionen och från skrivelsen ”Jämt och ständigt” 2002/2003:140
prop. Delad makt delat ansvar 1993/94:147
7
regeringsskrivelse 1996/97:41
6
6
utarbetandet av en sådan strategi ska vara länsstyrelsens uppgifter i fråga om
jämställdhet enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Strategin
bör omfatta arbetet med jämställdhetsintegrering både när det gäller utåtriktat
arbete inom länet och i den egna verksamheten. Strategin ska utformas utifrån de
behov som länsstyrelsen identifierar och gälla för perioden 2014–2016.8
Länsstyrelsen Skåne har valt att göra två strategier. En jämställdhetsstrategi för
Skåne tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne och en strategi
för jämställdhetsintegrering av Länsstyrelsen Skånes verksamhet.
Jämställdhetsarbetet på länsstyrelsen omfattar även förhållandet arbetsgivare –
arbetstagare. Huvudansvarig för detta personalinriktade jämställdhetsarbete, som
styrs av diskrimineringslagen, är på Länsstyrelsen Skåne avdelningen för
verksamhetsstöd. Detta arbete omfattas inte av denna strategi för
jämställdhetsintegrering utan återfinns i handlingsplanen för lika rättigheter och
möjligheter.
Mål för arbetet med jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen
Skåne
Syftet med arbetet för jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen Skåne är att
Länsstyrelsens verksamhet är jämställd och att verksamheten bidrar till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen i Skåne.
Mål för arbetet 2014-2016 är följande:
Länsstyrelsen Skåne har bästa möjliga förutsättningar för att jämställdhet ska genomsyra
Länsstyrelsens verksamhet.
Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla steg av
beslutsprocesserna på Länsstyrelsen. Det innebär att analyser av kvinnors och mäns
respektive flickors och pojkars situation och villkor ingår i beslutsunderlagen samt
att konsekvenser av förslag analyseras med hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor
och män om det inte är uppenbart irrelevant för sakfrågan. Konsekvensanalyser görs
med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen och i förekommande fall i mål
som har fastställts för specifika verksamhetsområden. Arbetet med
jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen omfattar alla beslutsprocesser och
verksamhetsområden.
8
Regleringsbrev för budgetår 2013 avseende länsstyrelserna, uppdrag 84.
7
Riktlinjer för arbetet med jämställdhetsintegrering på
Länsstyrelsen Skåne
Följande riktlinjer gäller för arbetet:
1. I beslutsunderlag, styrdokument och skrivelser där statistik som
avser individer redovisas, ska statistiken genomgående
presenteras, kommenteras och analyseras efter kön, om det inte
finns särskilda skäl mot detta.
Riktlinjen omfattar användningen av statistik som avser individer, dvs. statistik
som direkt eller indirekt rör fysiska personer. I de fall källan till tabeller och diagram
är officiell statistik och är individbaserad, gäller att statistiken ska levereras uppdelad
efter kön från den statistikansvariga myndigheten i enlighet med 14 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. Undantag från riktlinjen får göras om det
finns särskilda skäl, t.ex. då urvalets storlek inte medger en uppdelning på kön. Det
är inte godtagbart att, på grund av utrymmesskäl, utelämna kön som övergripande
indelningsgrund i presentationen av individbaserad statistik.
2. I beslutsunderlag, styrdokument och skrivelser ska konsekvenser
av förslag redovisas för kvinnor respektive män. Vidare ska en
analys göras av hur förslagen påverkar genomförandet av
jämställdhetspolitiken.
Könskonsekvensanalyser är betydelsefulla när de frågor som behandlas har
inverkan på individer.
I en könskonsekvensanalys kan man exempelvis fråga sig:
 Hur fördelas resurserna mellan kvinnor och män i vår målgrupp?
 Vilka möjligheter har kvinnor respektive män att påverka?
 Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för hur
myndighetsutövning och myndighetens utvecklingsarbete ser ut?
 Hur skulle det se ut om man utgick från båda könens förutsättningar?9
3. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett tydligt sätt integreras i
myndighetsutövningen så att verksamheten bidrar till att
jämställdhetspolitiken genomförs.
9
Analysfrågor från den nationella portalen jamstall.nu
8
Länsstyrelsen Skåne ska på ett tydligt sätt säkerställa att det sker ett likvärdigt
bemötande, likvärdig myndighetsutövning samt likvärdig fördelning av resurser
oavsett kön.
Frågor att ställa sig:
 Har kvinnor och män lika möjlighet till påverkan och inflytande inom
verksamheten?
 Hur kan verksamheten bidra till att kvinnor och män har samma makt att
forma samhället och sina egna liv?
Genomförande av strategin
Länsledningen ger tydliga direktiv till hela organisationen vad gäller jämställdhet.
Direktiven innefattar krav på uppställda jämställdhetsmål inom
enheterna/avdelningarna samt konsekvent uppföljning genom tertialrapporter och
årsredovisning.
Med utgångspunkt i riktlinjerna ska varje enhet/avdelning ha en arbetsplan för
hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska bedrivas. Planen ska beslutas årligen i
samband med verksamhetsplanerna. Av arbetsplanen ska det framgå hur arbetet ska
bedrivas, vilka insatser eller åtgärder som man avser genomföra för att arbeta i
enlighet med strategin och de fastställda riktlinjerna samt vilket behov av stöd som
finns. Respektive enhet ansvarar för att utforma sitt arbete med
jämställdhetsintegrering utifrån de behov de identifierar. I det löpande arbetet med
jämställdhetsintegrering på enheten eller avdelningen utgör särskild sakkunnig i
jämställdhet ett stöd. Särskilt sakkunnig i jämställdhet tar efter önskemål från
ledningen årligen fram en handlingsplan med särskilda aktiviteter som ska
genomföras för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen
Skåne.
Ansvar, organisation och samordning
I enlighet med jämställdhetsintegrering som strategi har alla enhets- och
avdelningschefer på Länsstyrelsen Skåne ansvar för jämställdhet inom sina
verksamhetsområden. Ledningsgruppen är ytterst ansvarig för genomförandet av
denna strategi med stöd från särskilt sakkunnig i jämställdhet. Ledningsgruppen
ansvarar för samordning, att stöd och utrymme ges till enheternas och
avdelningarnas utvecklingsarbete samt för uppföljning och utvärdering av uppnådda
effekter och resultat.
9
Ledningsgruppens ansvar
Ledningsgruppen har ett övergripande samordnings- och uppföljningsansvar för
arbetet med jämställdhetsintegrering. Ledningsgruppen ansvarar för genomförandet
av denna strategi genom att säkerställa att:
 strategin följs upp i samband med tertialredovisningar och årsredovisningen,
för detta ändamål kan ledningsgruppen begära in information från enheterna
av enhetscheferna
 justeringar av strategins ramverk görs i fall det visar sig vara nödvändigt,
 utvärderingar genomförs,
 en årlig handlingsplan tas fram med aktiviteter som ska genomföras för att
stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen.
Enheternas ansvar
Enheterna ska bedriva arbetet genom att:
 på ett strukturerat och systematiskt sätt arbeta med jämställdhetsintegrering
av enhetens verksamhet, vilket ska dokumenteras i form av en arbetsplan
som kopplas till enhetsplanen/avdelningsplanen. I arbetsplanen ingår
inventering av verksamheterna utifrån vad som berör människor,
könsuppdelad statistik, kartläggning och analys av könsmönster liksom
målformulering
 enhetscheferna inför tertial 1 och 2 samt årsredovisningen träffar särskilt
sakkunnig för uppföljning.
Särskilt sakkunnigs ansvar
Särskilt sakkunnig i jämställdhet tillhandahåller stöd för arbetet med
jämställdhetsintegrering inom Länsstyrelsen, t.ex. genom utbildningar och
spridande av exempel på jämställdhetsintegrering. Hon/han utgör en rådgivande
och stödjande resurs för ledningens arbete och uppföljning av strategin. Sakkunnig
finns som en resurs för enheterna och avdelningscheferna att använda sig av i sitt
arbete med jämställdhetsintegrering och kan medverka i utvecklingsarbeten som är
enhets- och avdelningsspecifika.
Särskilt sakkunnig i jämställdhet ansvarar för genomförandet av denna strategi
genom att:
 utifrån ledningens direktiv och önskemål från enheterna upprätta en
handlingsplan för det övergripande arbetet med jämställdhetsintegrering på
Länsstyrelsen.
 sammankalla enhetscheferna inför tertialuppföljningar samt årsredovisningen
 medverka vid tertialuppföljningarna
10
 ansvara för sammanställning av rapportering till åsredovisning – där även
effekterna av åtgärderna i denna strategi redovisas i enlighet med
regleringsbrevet
 rapporterar till ledningsgruppen
Resurser till arbetet avsätts årligen i anslutning till handlingsplanen för strategin
för jämställdhetsintegrering.
Kompetensutveckling
Särskilt sakkunnig i jämställdhet ansvarar för att analysverktyg, metodstöd och
handledningar i arbetet med jämställdhetsintegrering finns tillgängliga för enheterna.
Sakkunnig erbjuder utbildningar i jämställdhetsintegrering. Dels basutbildningar för
nyanställda, nya chefer samt respektive enhet dels skräddarsydda utbildningar utifrån
efterfrågan. Syftet är att Länsstyrelsens chefer och medarbetare har goda kunskaper
om de jämställdhetspolitiska målen och har redskap för att arbeta för dem i sitt
dagliga arbete.
Uppföljning och utvärdering
Strategin följs upp årligen genom årsredovisningen till Regeringen. Genom
tertialuppföljningar och mötena med enhetscheferna inför tertialuppföljningarna
sker löpande uppföljning av enheternas och avdelningarnas arbete. Särskilt
sakkunnig rapporterar till ledningsgruppen om strategins genomförande.
Den årliga uppföljningen genomförs som en del av en lärandeprocess där
Länsstyrelsen Skånes erfarenheter av arbetet med jämställdhetsintegrering utgör
underlag för fortsatt utvecklingsarbete och utformning av stöd.
En kvalitativ utvärdering av arbetet med jämställdhetsintegrering på
Länsstyrelsen Skåne kommer att genomföras hösten 2016. Syftet är att få en bild av
effekterna av genomfört arbete för att få kunskap som kan ligga till grund för stärkt
utveckling och fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering på Länsstyrelsen Skåne.
11
Strategi för jämställdhetsintegrering
Länsstyrelsen Skåne
Verksamheten på Länsstyrelsen Skåne ska vid utgången av 2016
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att
jämställdhetsfrågor är en självklar del i allt arbete som Länsstyrelsen
bedriver. Den här strategin visar hur vi når dit.
www.lansstyrelsen.se/skane