Sexuellt våld i ungas relationer – förekomst, riskfaktorer och

Sexuellt våld i ungas relationer – förekomst,
riskfaktorer och förändringsarbete
Cecilia Kjellgren
Socionom/universitetslektor
Institutionen för socialt arbete
Linnéuniversitetet
Det började så här….
Ungdomars (m=18 år) erfarenheter av sexuella
övergrepp (n=5.873, Landberg m fl, 2015)
• 1 av 5 ungdomar i 18-års åldern är utsatta för
sexuella övergrepp
• 9 % av flickor och 3 % av pojkar utsatta för
penetrerande sexuella övergrepp.
• Förövaren – Jämnårig
– Pojkvän/flickvän (fd)
23 %
13 %
• ¼ skickat avklädda bilder via nätet till
– 68 % partner
– 31 % vän
• Sålt sex
– 1,2 % av pojkar
– 0,6 % av flickor
Konsekvenser- offer utsatta av ung förövare
• Jämnårigt offer – den unge förövaren någon man känner
– delaktighet – skuld
• berättar inte om händelserna
• Ca 10 % uppger att de har berättat för en myndighetsperson
• Barn offer – i beroendeställning/oskyddad
– ett barn man har känslomässig relation till
– omfattning - kan handla om 100-tals övergrepp
• Den som utsatts för övergrepp av ung förövare kan ha
lika omfattande symtom som den utsatts av vuxen
förövare
– PTSD, dissociation, sexualisering
– (Cyr, Wright, McDuff & Perron, 2002)
Unga som begår sexuella övergrepp
(Kjellgren m fl, 2010; 2011)
• omkring 40 % av alla övergrepp
– I BRÅ:s statistik 25 % av vissa brottstyper
• 5 % av pojkar
• 1 % av flickor
– Har begått penetrerande sexuella övergrepp
– Framförallt mot jämnåriga offer
– Hälften mer än en gång
• Utsätter jämnåriga eller yngre offer
• Nästan alltid någon man har en relation till
• 10% av unga som begått sexuella övergrepp blir
anmälda till myndigheter
Unga som begått övergrepp i grupp
• Ledare – medföljare
– Identifiera roller
– Den som leder – tydligare sexuellt script kring
handlingen
– Andra är inte förberedda
– Det kan finnas någon i gruppen som blir ett offer
– Gruppdynamiken
• Offret – någon som man har en relation med
• Alkohol – droger
• Fördröjt berättande
Unga som begår sexuella övergrepp
(Kjellgren m fl, 2010; 2011)
 5.2% (101) av gymnasiepojkar
 1.0% (23) av gymnasieflickor
självrapporterar att de tvingat någon till sex/begått
sexuella övergrepp en eller flera gånger
>50 % av vuxna sexualförövare berättar att deras
avvikande sexuella intresse/beteende startade under
tonåren.
Sexuell utsatthet – penetrerande övergrepp
35
30
25
%
20
pojkar
flickor
15
10
5
0
sex
normal
Porr – nästan dagligen
30
25
20
% 15
pojkar
flickor
10
5
0
sex
normal
Pornografi i förhållande till sexuellt tvång i nära
relationer (n=4564, Stanley m fl, 2016)
• 14-17 år
• 3.299 haft en flick-/pojkvän
• 4-14 % tvingats se på porr av sin partner
England, Italien och Norge
• 28-41 % av flickor har upplevt sexuellt tvång och
övergrepp i relationen
• 14-37% av pojkar rapporterar att de sexuell
tvingat/utsatt sin flickvän för övergrepp
• Att regelbundet se på porr, skicka och ta emot
sexuella bilder var associerat med ökad risk för
att utöva sexuellt våld, liksom att ha stereotypa
könsattityder
Sexuell upptagenhet
50
45
40
35
%
30
pojkar
flickor
25
20
15
10
5
0
SEX
NORMAL
Kognitiva förvrängningar
– hitta ursäkter
– externaliserar
– gör det lättare att fortsätta med ett
olämpligt/otillåtet beteende
Unga, sex och internet, 2009
3:e året på gymnasiet n=3325, ålder m=18,3 (sd=,60)
• pojkar n= 1542
– 2,1% (n=34) självrapporterade att de begått sexuella
övergrepp
• flickor=1783
– 0,8 % (n=14) självrapporterade att de begått sexuella
övergrepp
• IRMA
– IRMA SF (Illinois Rape Myth Acceptance Scale,
Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999)
1. Om en kvinna blir våldtagen när hon är full, är hon åtminstone delvis
ansvarig för att ha släppt kontrollen
2. Fast de flesta kvinnor inte skulle medge det, blir de i allmänhet
verkligen tända när de blir fysiskt tvingade till sex
3. Om en kvinna är med på att hångla med en man, är det ingen stor
sak om han går lite längre och har sex
4. Många kvinnor har en hemlig önskan att bli våldtagna
5. Om en kvinna inte gör fysiskt motstånd, kan man inte riktigt säga att
det var våldtäkt
6. Män från trevliga medelklasshem våldtar nästan aldrig
7. Anklagelser om våldtäkt används ofta som ett sätt att ge tillbaka mot
män
8. Vanligtvis är det bara kvinnor som klär sig utmanande som blir
våldtagna
9. Om den som våldtar inte har ett vapen, kan man verkligen inte tala
om våldtäkt
Unga, sex och internet, 2009, IRMA SF
kontroll
m (sd)
sex
m (sd)
t
pojkar
43,03
(17,3)
61,52
(21,0)
5,853***
flickor
33,69
(13,5)
54,62
(17,8)
5,568***
Riskfaktorer identifierade i gymnasiestudien hos
ungdomar som tvingat någon till sex
• Vissa generella riskfaktorer
• Specifika riskfaktorer
– mer accepterande av våldtäktsmyter
– mer sexuell upptagenhet
– mer sexuell utsatthet (penetrerande övergrepp)
– mer pornografianvändning
– mer användning av våldspornografi bland vänner
Prevention
• identifiera unga som begått övergrepp
• att utreda unga som begått sexuella övergrepp
– polisanmäla
– även ungdomar < 15 år LUL 31.1
• utreda för att bedöma allvaret - behov av
intervention
• oberoende av om den unge och föräldrar
förnekar
• arbeta med fokus på övergreppsbeteendet
– att lyssna på offrets berättelse – att uppmärksamma
offrets situation
Ungdomars utsatthet – jämförelse
unga, sex och internet, 2009 (n= 3498)
Former av utsatthet
Kontrollgrupp
Sexuellt
tvingande
p
10.8
11.7
42.4
50.0
.000
.001
pojkar
15.3
42.2
.000
flickor
19.6
30.8
ns
pojkar
2.6
17.6
.000
flickor
9.9
35.7
.009
Fysisk misshandel
pojkar
flickor
Psykisk misshandel
Sexuella övergrepp
Intervjustudie med 22 unga vuxna (m=21.4 år) som begått
övergrepp under tonåren (m=15.0)
(Kjellgren, 2016)
Barndomsupplevelser - försummelse
• dom drack så mycket… kanske om dom drack fredaglördag, så ville man ju inte vara hemma. Då gick man
ut i stället…
• min mamma är narkoman och jag bodde hos henne,
så därför blir det som det blir. Det var därför jag fick
fosterhem…hon tog droger även när hon har varit
gravid med mig har jag fått höra.
• Jag trodde hon var sjuk. Hon hade ont överallt och var
sjuk väldigt ofta, snuvig och sådär. Det var normalt för
mig att hon försvann ner i källaren i 8 timmar om
dygnet typ och det hängde aldrig rena kläder…
Våld och sexuella övergrepp
• Min mamma har fått stryk och min syster…
fast det går i kedja. Min syster slår min
mamma, min bror slår min syster.
• om min kusin… han våldtog mig, och jag blev
tvingad… Det hände mer gånger, du. Det var
mer än en gång, man kan säga en tre-fyra
gånger.
• Pappa har ju utnyttjat mig sexuellt och så har
han slagit mig. Typ hela mitt liv har det varit
så.
Risk för att unga återfaller i sexuella
övergrepp
• 0-30% unga återfaller i sexuella övergrepp
(Worling & Långström, 2003)
• fler av dem som utsatt barn återfaller
• fler återfaller i icke-sex brott
Att bedöma risk för återfall i sexuella
övergrepp
Ostrukturerade kliniska bedömningar
– "informell, subjektiv och impressionistisk” (Grove &
Meehl, 1996)
– <50% - sämre än slumpen
Strukturerade kliniska bedömningar
– Förutbestämt antal faktorer som visat sig i forskning ha
betydelse för eventuella återfall
– >50%
– ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense
Recidivism, Worling & Curwen, 2001)
ERASOR
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense
Recidivism, (Worling & Curwen, 2001)
25 faktorer
• avvikande sexuella intressen, attityder och
beteende
• sexuell övergreppshistoria
• psykosocialt fungerande
• familj/nätverks fungerande
• behandling
• andra faktorer
ERASOR avvikande sexuella intressen, attityder,
beteenden
• avvikande sex intresse för barn, våld
• sexuell tvångsmässighet, upptagenhet
• attityder som understödjer sexuellt förövande
• Rättfärdigande
• Kognitiva förvrängningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ovilja att förändra avvikande sexuellt intresse/attityder
någon gång utsatt 2 eller fler offer
någon gång utsatt samma offer 2 gånger eller fler
tidigare vuxna sanktioner för övergrepp
hot användande av våld under övergrepp
någonsin utsatt ett barn
någonsin utsatt en främling
olikheter i offerval
någonsin utsatt manligt offer
blandat övergrepps beteende
bedöma risk för återfall
– närvaro/frånvaro av högriskfaktorer sammanvägs
låg
måttlig
Hög
71 % korrekta prediktioner – återfall/icke återfall
(n=39, Kjellgren & Svedin)
Övergreppsspecifik behandling
Utifrån
– risk nivå/riskfaktorer
– skyddsfaktorer
– individuella behov
teman
övergrepp, ansvar, offerempati
känsloreglering
sociala färdigheter
prevention
sexualitet
egen utsatthet/trauma
behandling
– individuellt
– i grupp
– familj
öppenvård
institutionsvård
sluten ungdomsvård
Hur tänker de unga vuxna om insatser/vilken
behandling borde man fått (n=22, Kjellgren, 2016)
• dom pratade mest om hur det var hemma och en
massa sådana grejer /…/ och nästan aldrig om den
händelsen, faktiskt /…/ jag hade gärna velat gå och
prata med någon om mina problem.
• Behövde prata… blev aldrig så, inte vad jag minns i
alla fall… jag tycker också att det låter konstigt men
så är det…
• …hon hjälpte mig inte med det, hon hjälpte mig bara
med misshandeln. Vi pratade inte ens om det. Rätt
konstigt va? Tyckte bara det var skönt faktiskt …nu är
jag vuxen och jag kan tänka mina egna tankar…
• Ja, jag tycker jag har fått hjälp, annars hade jag
fortsatt med dom där grejerna om och om igen.
Förebygga och identifiera sexuellt våld
• Generellt
• Arbete i skolan med barn/ungdomar kring attityder
(involvera föräldrar)
– Uppmuntra till samtal om avvikande, negativa
sexuella erfarenheter
– Ge stöd till flickor/pojkar som är utsatta
• Reagera/anmäl unga som använt sexuellt våld
Attitydförändringar kanske inte räcker…
• Två program har konstaterad effekt genom
forskning
• Safe date
• Shifting boundaries
• 10 sessioner
• Öka barn/ungdomars medvetenhet om bra och
dåliga mönster för relationer
• Orsaker och konsekvenser om övergrepp i
relationer
– Påverkar ungdomars attityder till våld/övergrepp
– Ger ungdomar kunskap och resurser för att utveckla
goda relationer, kommunikation och förmåga att
hantera konflikter.
• https://www.youtube.com/watch?v=T_7PYE4tjG
E
Att ha begått sexuella övergrepp i tonåren - så
påverkar det livet idag
•jag ångrar det så djupt att jag själv bara velat
ta livet av mig ibland. Det är det fegaste man
kan göra men ibland har jag bara känt så, jag
har mått så dåligt av det jag har gjort…
www.nfbo.org
[email protected]