Handläggning av gravida med blodsmitta

Smittskyddsenheten och Mödrahälsovården
Handläggning av gravida med blodsmitta
Gravida med kronisk hepatit B
Provtagning
I samband med det första läkarbesöket på specialistmödravården (SMVC) ska alla HBeAg
positiva mödrar provtas med kvantitativ PCR-HBV-DNA för att avgöra om det föreligger
indikation för antiviral behandling. Störst risk för smittoöverföring till barnet, trots
vaccination och immunglobulin, om nivån är lika med eller mer än 108 kopior/mL. Dessutom
tas blodstatus, lever-gallstatus och blödningsstatus inkl. PK.
En månad före beräknad förlossning läkarbesök på SMVC och nytt blodstatus, lever-gallstatus
och blödningsstatus inkl. PK-INR.
Vederbörande specialistmödravårdsläkare ska handlägga svaren i samråd med kvinnans
behandlande läkare.
Förlossning och eftervård
Kvinnor som är HBe-positiva (höggradigt smittsamma) ska förlösas endast på
förlossningsavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus, (NUS) i Umeå och eftervårdas
tillsammans med sitt barn på BB-avdelningen NUS.
Kvinnor som är HBe-negativa (oavsett om Anti-HBe är positivt eller negativt):

Inom f.d. Umeå sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen NUS

Inom f.d. Södra Lapplands sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen vid
Lycksele lasarett

Inom f.d. Skellefteå sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen vid
Skellefteå lasarett
Gravida med konstaterad kronisk hepatit C
Provtagning
Proverna tas på specialistmödravården vid sista besöket en månad före beräknad förlossning.
Om PCR-HCV-RNA inte har kontrollerats tidigare bör detta göras under graviditet.
Blodstatus, lever-gallstatus och blödningsstatus inkl. PK-INR. Vederbörande
specialistmödravårdsläkare ska handlägga svaren i samråd med kvinnans behandlande läkare.
På gravid kvinna med spontant utläkt hepatit C-infektion eller som smittfriförklarats efter
behandling, tas inga kontrollprover inför förlossningen.
Förlossning och eftervård

Inom f.d. Umeå sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen NUS

Inom f.d. Södra Lapplands sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen vid
Lycksele lasarett

Inom f.d. Skellefteå sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelning vid Skellefteå
lasarett
1 (2)
Rev datum: 2016-01-14
Smittskyddsenheten och Mödrahälsovården
Gravida med HIV
Handläggs enligt PM ”HIV-diagnostiserad kvinna; omhändertagande under graviditet,
förlossning och postpartum” daterat 2015-04-23.
Återfinns på LINDA under http://linda.vll.se/kvinnoklinik-umea/riktlinjer
Provtagning
Sker på infektionsmottagningen. Vederbörande specialistmödravårdsläkare ska handlägga
svaren i samråd med kvinnans behandlande läkare.
Profylaktisk behandling
Kvinnan ska under graviditeten erhålla antiviralbehandling efter samråd med behandlade
läkare enligt rekommendationer som utgivits av Referensgruppen för Antiviralterapi
(www.rav.nu) under rubriken ”Behandling vid graviditet hos HIV-infekterade kvinnor”.
Förlossning och eftervård
Kvinnor som är HIV positiva ska förlösas endast på förlossningsavdelningen vid NUS i Umeå
och eftervårdas tillsammans med sitt barn på BB-avd på NUS.
Gravida med HTLV-I/HTLV-II
Provtagning
Proverna tas på specialistmödravården vid sista besöket en månad före beräknad förlossning.
Om PCR-HTLV inte har kontrollerats tidigare bör detta utföras liksom blodstatus,
vätskestatus med S-Ca++ och blödningsstatus inkl. PK. Vederbörande
specialistmödravårdsläkare ska handlägga svaren i samråd med kvinnans behandlande läkare.
Förlossning och eftervård

Inom f.d. Umeå sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen NUS

Inom f.d. Södra Lapplands sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelningen vid
Lycksele lasarett

Inom f.d. Skellefteå sjukvård: På förlossningen respektive BB-avdelning vid Skellefteå
lasarett.
2 (2)
Rev datum: 2016-01-14