Underskahlsa - Mattlidens gymnasium

Hur undersöker man hälsa?
Synen på hälsa

Medicinsk: hälsa = frånvaro av sjukdom

Funktionell: hälsa = funktionsförmåga

Subjektiv: hälsa = upplevt tillstånd, man mår bra
WHO: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,
inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet
Enkäter mäter upplevd hälsa


Hur pålitligt är det att fråga människor själva om
hur de mår?
Man har påvisat ett samband mellan upplevd hälsa
och verklig hälsa
Symptom är ett mått på upplevd
hälsa

Fysiska symptom

Psykiska symptom



t.ex. ångest, oro, nedstämdhet
Psykosomatiska symptom

Fysiska symptom som orsakas av psykiska
faktorer

t.ex. smärta eller illamående vid stress
Symptom har alltid en bakomliggande orsak,
måste tolkas rätt
Mått på välbefinnande

Beck's Depression Inventory
Mått på välbefinnande

Beck's Depression Inventory

Erik Allardts välfärdsmodell

Levnadsförhållanden (having)

Sociala relationer (loving)

Självförverkligande (being)
Befolkningsundersökningar


Kartläggning av vanor, kunskaper och attityder

> behov av hälsofrämjande åtgärder

> effekter av tidigare åtgärder

> avslöja ökande hälsoproblem
Hälsomätningar i Finland:

Undersökning av vuxenbefolkningens
hälsobeteende (AVTK), sedan 1978

Nuorten terveystapatutkimus, vartannat år sedan
1977

Hälsa i skolan, årligen sedan 1995
Utdrag ur AVTK

Viktigaste delområdena:

Tobaksrökning

Matvanor

Alkoholkonsumtion

Motion
Utdrag ur AVTK 2010
Globala frågor




Hälsoskillnader mellan i- och u-länder
Världshälsoorganisationen (World Health
Organisation, WHO)

Så god hälsa som möjligt för alla människor

Hjälper medlemsländerna att lösa
folkhälsoproblem, ansvaret ligger dock på dem

Fri rörlighet, rätt till socialskydd, Europeiskt
sjukförsäkringskort

Hälsoskillnader mellan EU-länder
EU
Unicef – FN:s barnfond
Funktionsförmåga


Fysisk

Uthållighet, muskelkondition, rörelsekontroll

Arbetsredskap, krävs för allmän arbets- och
funktionsförmåga

Mätning --> behov av hjälpmedel eller
rehabilitering
Prestationsförmåga

Förmåga att klara fysiska uppgifter effektivt och
med minimal ansträngning

Mäts med t.ex. Coopers test
Funktionsförmåga


Psykisk

Intellektuell och mental ansträngning

Grundar sig på subjektiv upplevelse

Psykiska symptom: depression, ångest,
misstänksamhet
Social

Interaktion med andra människor
Välbefinnande i arbetet

Grunden i hälsa och funktionsförmåga

Övriga faktorer:


Arbetsorganisation

Arbetsuppgifter

Chefer och arbetskamrater

Personalpolitik

Resultat
Kan förbättras genom arbetsutveckling



Huset måste ha en
stadig grund
Om de övre
våningarna blir för
tunga kan huset rasa
Alla våningar måste
vara i balans
Ergonomi



Arbetsmiljö och redskap ska motsvara människans
krav
Onödig påfrestning och skadlig belastning
minimeras
Ergonomin strävar efter att optimera verksamheten
med tanke på hur människor fungerar
Ergonomi

Fysisk ergonomi:

Arbetsställningar

Materialhantering

Repetitiva rörelser

Arbetsrelaterade sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen

Planritningar för arbetsplatsen

Säkerhet och hälsa
Ergonomi

Kognitiv ergonomi:

Perceptionsförmåga, minne, slutledningsförmåga

På arbetsplatsen






Psykisk belastning
Beslutsfattande
Prestationer som kräver skicklighet
Interaktion mellan människa och dator
Arbetsstress
Utbildning
Ergonomi

Organisatorisk ergonomi:

Organisationsstruktur

Kommunikation

Personaladministration

Arbetets utformning och arbetstid

Arbete i team, samarbete

Etc...
Uppgift


Utarbeta en enkät för att kartlägga
välbefinnandet i arbetet i Mattlidens
gymnasium.
Som hjälp och inspirationskälla kan ni
använda t.ex. sidan
http://www.ttl.fi/sv/valmaende/Sidor/default.as
px