(LPT) Lagen om rättpsykiatrisk vård

Missbruk och lagstiftning, här
koncentrerat på socialtjänst och
sjukvård
Fredrik Spak, docent
Specialist i allmän psykiatri och socialmedicin
Enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin,
Göteborg
[email protected]
Specialintresse: förebygga missbruk
Lagstiftningar
•
•
•
•
•
•
•
Socialtjänstlagen (SoL)
Lagen om tvångsvård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
Lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV)
Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)
Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
(VVFS 2008)
Missbruksutredningen
2. Ansvarsfördelning – frivilliga insatser
till missbrukaren/den beroende
Landsting
• HSL är ramlag och skyldighetslag
• God vård, rehabilitering, habilitering,
hjälpmedel
• God hälsa, vård lika villkor
• Enskilds behov, prioriteringsordning
• Missbruk/beroende definieras
Missbruksutredningen
Kommun
• SoL är ramlag med rättighetsinslag
• Bistånd till försörjning och livsföring i
övrigt
• Skälig levnadsnivå
• Enskilds behov, yttersta ansvaret
• Missbruk/beroende definieras inte
Prevention och HSL
HSL
1§
Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
2c§
Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa.
Den som vänder sig till sjukvården skall när det är
lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga
sjukdom eller skada.
Prevention och SOL: 3 kap. §1: Till
socialnämndens uppgifter hör (bl.a)
• Göra sig förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen
• Medverka i samhällsplanering …..
• Genom uppsökande verksamhet och på
annat sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden
Kap 5 § 1
Socialnämnden skall
- verka för att barn och ungdom växer upp under
trygga och goda förhållanden
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka
missbruk bland barn och ungdom av
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel
eller beroendeframkallande medel samt
dopningsmedel.
LVM Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall


Inledande bestämmelser
1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för
samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att
hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika
eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är
möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag
(2005:467).

2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom
eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). En
missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de
förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård).
För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen, om inte något annat anges i denna lag. Lag (2005:467).

3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera
missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt
medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt
missbruk. Lag (2005:467).
LVM, Beredande av vård

4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för
att komma ifrån sitt missbruk,


2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen
(eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller
någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård
med stöd av lagen (om psykiatrisk
tvångsvård hindrar detta inte ett
beslut om tvångsvård enligt denna
lag. Lag (2005:467).
 5 § Förvaltningsrätten beslutar om
beredande av tvångsvård
LVM forts.

6 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i
kontakt med missbrukare är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i
behov av vård enligt denna lag.
En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om han
eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan
antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 §
eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne inte
kan beredas tillfredsställande vård eller behandling genom
läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården.
Lag (2005:467).

7 § Socialnämnden skall inleda utredning, när den genom
anmälan enligt 6 § eller på något annat sätt har fått kännedom om
att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård.
Myndigheter som avses i 6 § första stycket är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för en
sådan utredning. Lag (1994:96).
LVM, forts

9 § När utredningen har inletts skall socialnämnden, om det inte är
uppenbart obehövligt, besluta om läkarundersökning av missbrukaren samt
utse en läkare för undersökningen.
Omedelbart omhändertagande

13 § Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall
omhändertas, om
1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna
lag, och
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren
kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får
omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att
missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv
eller någon närstående.

16 § I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande
underställs rätten skall socialnämnden, om det är möjligt, låta den
omhändertagne få del av handlingarna i ärendet samt underrätta honom
eller henne om sin rätt att
1. yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid,
2. begära muntlig förhandling vid rätten, och
LVM, Forts

19 § Socialnämnden skall se till att den som är omhändertagen
enligt 13 § utan dröjsmål bereds vård i ett hem som avses i 22 §
eller, i fall som avses i 24 § första stycket, på sjukhus.


Vårdtid
20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är
uppnått och senast när vården har pågått i sex månader
(vårdtid). Vården upphör genom beslut om utskrivning enligt 25
§.

21 § Som vårdtid räknas inte den tid då missbrukaren
1. olovligen vistas utanför ett hem som avses i 22 § eller
2. är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.
LVM, vården


Vården
22 § Tvångsvård lämnas genom hem som är särskilt avsedda att lämna
vård enligt denna lag (LVM-hem). Lag (2001:464).

23 § För missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn skall
det finnas LVM-hem som är anpassade för sådan tillsyn. Lag (1993:3).

24 § Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för sjukhusvård är
uppfyllda och det anses lämpligt med hänsyn till den planerade vården i
övrigt.

28 § Innan vård i annan form påbörjas skall socialnämnden, i samråd med
den intagne och Statens institutionsstyrelse, upprätta en plan för den
fortsatta vården. Lag (2005:467).

30 § Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden
får bostad och arbete eller utbildning samt se till att han eller hon får
personligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk.
Lag (2005:467).
Juridiska begrepp
Polishandräckning

Hälso- och sjukvård, psykiatri
47 § 1 st LPT om polisens rätt att
omhänderta enskilda.
St 2 Polismyndigheten ska lämna biträde
på begäran av
1. en läkare som avses i 4 § andra stycket
sista meningen för att han eller hon ska
kunna genomföra en undersökning för
vårdintyg,
2. en läkare som avses i 4 § andra stycket
sista meningen eller av chefsöverläkaren
för att föra patienten till en
sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har
utfärdats,
3. chefsöverläkaren för att återföra en
patient som har lämnat vårdinrättningen
utan tillstånd,
4. chefsöverläkaren för att återföra en
patient till vårdinrättningen, om denne
inte har återvänt dit sedan tiden för ett
tillstånd att vistas utanför inrättningens
område har gått ut eller tillståndet har
återkallats, eller
5. chefsöverläkaren för att återföra en
patient till vårdinrättningen, om denne
inte har återvänt dit sedan beslut om
sluten psykiatrisk tvångsvård har fattats.
Lag (2008:415).

LVM- vård
45 § Polismyndigheten skall lämna
biträde för att
1. på begäran av socialnämnden eller
rätten föra en missbrukare till en beslutad
läkarundersökning,
2. på begäran av socialnämnden föra den
som skall beredas vård eller som är
omedelbart omhändertagen enligt denna
lag till ett LVM-hem eller sjukhus,
3. på begäran av verksamhetschefen i fall
som avses i 24 § tredje stycket föra den
som skall beredas vård eller som är
omedelbart omhändertagen enligt denna
lag till ett LVM-hem, samt
4. på begäran av Statens
institutionsstyrelse efterforska, hämta
eller förflytta någon som skall tas in i
hemmet eller som vårdas där med stöd av
denna lag. Lag (2005:467).
LVM Hur många
 Varierar: 2008 260 i Sverige en viss
dag (2 % av de som fick vård för
missbruk av socialtjänsten och 9% av
de som var i socialtjänstens
heldygnsvård (en viss dag)
 LPT en dag i maj 2008: 1548 av
dessa hade 938 någon gång haft
missbruk, 314 aktuellt missbruk och
33 missbruksrelaterad huvuddiagnos
Två ex. - Kommunala kostnader för missbruksvård och
LVM-vårddygn – storstäder
45
1800
40
1600
35
1400
30
1200
25
1000
20
800
15
600
10
400
5
200
0
0
Göteborgs stad
Stockholms stad
LVM vårddygn per 1000 inv
Missbruksutredningen
Malmö stad
Missbruksvård per inv Källa: SKL och SiS
Praxis för diskussion
 2009 kom domen i ett ärende där en
sektionschef i Göteborg fälldes för tjänstefel
för underlåtenhet att ingripa enligt LVM Han
hade åtalats sedan en 24-årig missbrukare
i Göteborg nekats tvångsvård och avlidit
fälldes i tingsrätten. .
Det var den 47-årige enhetschefen på
socialkontoret i Örgryte som fälldes för
tjänstefel. Han döms till 80 dagsböter.
Den andre åtalade tjänstemannen, en 49årig handläggare, frias.
Rätten var enig.
LVU, Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga




18 år, undantagsvis upp till 20 om lämpligaste vårdformen,
samråd med den unge
3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller
utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något
annat socialt nedbrytande beteende.
Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten
ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens
slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte
löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).
4 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.
LVU


Omedelbart omhändertagande
6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år
omedelbart skall omhändertas, om

9 § Ett omedelbart omhändertagande upphör
1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som
anges i 8 § och inte heller förlängning av tiden har begärts,
eller
2. när rätten avgör frågan om vård.
Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte
verkställas om den unge är häktad.
Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande,
skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra.
Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som
prövar en fråga om vård med stöd av lagen.
LVU
 11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den
unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas
under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem
som avses i 12 § första stycket får dock Statens
institutionsstyrelse i samband med att den unge
transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall
vistas i ett annat sådant hem.
Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget
hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja
vården av honom eller henne. Vård med stöd av
denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges
eget hem.
LVU, forts.
 13 § Socialnämnden skall noga följa vården av den
som får vård med stöd av denna lag.
Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall
socialnämnden minst en gång var sjätte månad
överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs.
Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall
socialnämnden inom sex månader från dagen för
verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med
stöd av lagen skall upphöra. Denna fråga skall
därefter prövas fortlöpande inom sex månader
från senaste prövning.
Praxis för diskussion
 Kommun skadeståndsskyldig för att LVUomhändertagen brände ned byggnad.
 Landskrona kommun måste betala runt 60
miljoner kronor i ersättning efter en
förödande brand i staden 2002, enligt en
dom i Lunds tingsrätt.
 Branden i Åhlénsvaruhuset anlades av en
13-årig flicka med psykiska problem, som
omhändertagits av kommunen.
Barn som far illa och
anmälningsplikt
Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1 §
Var och en som får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till ett barns skydd
bör anmäla detta till nämnden.
Offentlighets- och
sekretesslagen, hälso- och sjukvård
25 kap 12 §
Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§
hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående
till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och
sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en
myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge
den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd
och denne
 1. inte har fyllt arton år,
 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel, eller
 3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.
Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon
närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas för en
nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Offentlighets- och sekretesslagen,
hälso- och sjukvård
 §13. Om det är av synnerlig vikt
Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap.
Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst
9 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en
enskild eller någon närstående till denne lämnas från en
myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet
eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det
behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling
eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel, eller
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.
Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon
närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas för en
nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Juridiska begrepp
Samordnad vårdplan
En empirisk studie av SoS regionala tillsynsenhet i Göteborg, Lst i
Västra Götaland och Halland samt AMV i Göteborg (2009). Se
www.SoS.se
 Slutsatser:
1. Vårdgivare/nämnderna brister i vårdplanen och dess innehåll samt
vid överföring av information från slutenvård till mottagande
verksamhet.
2. Vårdgivare/nämnderna lever inte fullt ut upp till de olika
lagstiftningarna och dess intentioner samt olika föreskrifter vid
vårdnivåbyte
3. Vårdgivare/nämnderna lever inte helt upp till sitt ansvar att
genomföra samordnad vårdplanering i samband med pat byte av
vårdnivå.
4. Slutenvårdens behandlande personal och primärvårdens personal i
mindre omfattning än den kommunala personalen deltog i
vårdplaneringar
5. I den samordnade vårdplanen bör framgå riskbedömning av
personals arbetsmiljö.
Juridiska begrepp
Individuell plan- Socialtjänst
 5 kap 8 a § SoL Kommunen ska ingå en
överenskommelse med landstinget om ett
samarbete i fråga om personer med psykisk
funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör
organisationer som företräder dessa personer
eller deras närstående ges möjlighet att
lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen. Lag (2009:981).
 Nytt lagrum f. o. m 1 jan 2010. Se 2 kap 7 §
SoL
Juridiska begrepp
Individuell plan –Hälso - och sjukvård
 8 a § HSL Landstinget ska ingå en
överenskommelse med kommunen om ett
samarbete i fråga om personer med
psykisk funktionsnedsättning. Om det är
möjligt bör organisationer som företräder
dessa personer eller deras närstående ges
möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen. Lag
(2009:979).
 Nytt lagrum f. o. m 1 jan 2010.
Socialtjänstlagen 5 kap
 Missbrukare
5 kap 9 § Socialnämnden skall aktivt
sörja för att den enskilde missbrukaren
får den hjälp och vård som han eller
hon behöver för att komma ifrån
missbruket. Nämnden skall i
samförstånd med den enskilde planera
hjälpen och vården och noga bevaka
att planen fullföljs.
Juridiska begrepp
Individuell plan
 Nationella riktlinjer för missbruk och
beroendevård, Socialstyrelsen 2007
1. Sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt
ansvar för målgruppen.
2. Vid misstanke om psykisk sjukdom ska
socialtjänsten ta kontakt med sjukvården.
3. Vid misstanke om missbruk ska sjukvården
respektive socialtjänsten söka samverkan.
4. Behandling för missbruk och psykisk sjukdom ska
vara samordnad och samtidig.
Juridiska begrepp
Individuell plan - Från den nationella
psykiatrisamordnaren
Ansvarsgaranti för personer med missbruk
och psykisk sjukdom.
 Den huvudman som identifierar en individ
med en dubbeldiagnosproblematik, ska se till
att en planering startar inom en vecka.
 Behandling ska påbörjas omgående, och
senast inom 30 dagar.
 Målet är samtidiga insatser.
Juridiska begrepp
Individuell plan - Från Psykiatrisamordningen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Samordnad individuell plan
Vilka insatser är nödvändiga?
Vem ansvarar för insatserna?
Patient- och klientansvarig?
Vem kallar/kallas till nästa möte?
Vem följer upp insatserna
Psykiatrisamordningens förslag: en
Case manager.
Juridiska begrepp
Samordnad vårdplan

26 § Den som ges öppen psykiatrisk tvångsvård får vistas utanför
sjukvårdsinrättningen.
Vid beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska rätten föreskriva de
särskilda villkor enligt 3 § första stycket 2 som ska gälla för vården. Rätten
får överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om dessa villkor. När det
finns skäl för det, får rätten återta denna beslutanderätt.
De särskilda villkoren får avse
- skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller
behandling,
- skyldighet att hålla kontakt med en viss person,
- skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller
behandling eller att besöka en vårdcentral eller anlita socialtjänsten,
- vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,
- förbud mot att använda berusningsmedel,
- förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss
person, eller
- annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen. Lag (2008:415).
Offentlighets- och
sekretesslagen, OSL
 10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och
bestämmelser om undantag från sekretess
Samtycke
1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att
en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en
myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer
av 12 kap. och gäller med de begränsningar som
anges där.
Nödvändigt utlämnande
2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en
enskild eller till en annan myndighet, om det är
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet.
Offentlighets- och
sekretesslagen

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och
bestämmelser om undantag från sekretess
28 § Sekretess hindrar inte att en
uppgift lämnas till en annan
myndighet, om uppgiftsskyldighet
följer av lag eller förordning.
Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap.
Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst
9 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en
enskild eller någon närstående till denne lämnas från en
myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet
eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det
behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling
eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel, eller
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.
Detsamma gäller uppgift om en gravid kvinna eller någon
närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas för en
nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Bättre vård och stöd för individen
Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och
beroendevården
En lägesbild
Gerhard Larsson
Regeringens särskilde utredare
Januari 2010
Missbruksutredningen
Uppdraget
• Se över den samlade svenska missbruks- och beroendevården med
målsättningen att skapa en kunskapsbaserad vård som utgår från individens
behov.
• Ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras
och överväga behovet av att förändra ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen.
• Samlat förslag till regeringen november 2010
• Ikraftträdande möjligt 2011/12
Missbruksutredningen
Min problemanalys visar på fyra områden som behöver
utvecklas i den svenska missbruks- och beroendevården
1.
2.
3.
4.
Missbruksutredningen
Individens ställning och tillgänglighet
Kompetens och kvalitet
Ansvar och huvudmannaskap
Vård och behandling under tvång
Mer om 4: Vård och behandling under tvång
•
•
•
•
Ojämn användning av LVM över landet medför rättsosäkerhet för individen.
Samsjukligas behov tillgodoses inte inom vare sig LVM- eller LPT-vård.
Behandlingsinnehållet brister även för andra grupper, t ex för personer med
opiatmissbruk.
Samspelet mellan tvångsvård och den efterföljande frivilliga vården fungerar dåligt.
Missbruksutredningen
Vår internationella utblick
– förekomst av tvång
• De flesta länder har någon form av tvångsvård med antingen straffrättslig eller
civil (medicinsk eller social) reglering.
• Tvångsvårdtiden varierar med syftet: från akuta avgiftningar (kort vårdtid) till
rehabilitering (lång vårdtid).
• Majoriteten av länderna har möjligheter till medicinskt eller psykiatriskt tvång.
• Våra nordiska grannländer har även möjligheter till tvång inom det sociala
regelverket, men tillämpar det inte alls eller i begränsad omfattning.
• Tvångsvård inom straffrätten ökar och trenden är att vård ges i stället för
brottspåföljd inom kriminalvården.
Missbruksutredningen
Behövs tvång i vården i framtiden?
Min bedömning: Ja! Tvångsvård ska i framtiden i vissa undantagsfall kunna ske. Men
det kräver förändringar jämfört med idag så att:
- insatsen ingår som en länk i en sammanhängande vårdkedja,
- vården utformas så att individen upplever den som meningsfull,
- samhället som motprestation erbjuder bästa möjliga vård- och stödinsatser.
Tre möjliga tvångsmodeller prövas …
Missbruksutredningen
Ytterligare ett problem idag är gränssnittet LVM och LPT.
Motiverar en helhetssyn vid utformning av ny ”ordning” för
använda tvång
• 30-50 % av personerna som söker för missbruk eller beroende har psykisk
sjukdom.
• 20-30 % av personer som söker vård för psykisk ohälsa har missbruk eller
beroende.
• Utredningens kartläggningar bekräftar hög samsjuklighet mellan psykisk
sjukdom och missbruk eller beroende.
• Målgrupperna för LVM och LPT synes delvis vara överlappande.
Missbruksutredningen
Andel med missbruk/beroende av de som tvångsvårdas el.
är straffdömda?
Lag
• LVM
Omfattning
• 100 % (fortgående missbruk)
• Ca 50-75 %
• LPT
• Ca 50-75 %
• LRV
• Minst 50 %
• Brottsbalken m.m.
Missbruksutredningen
Modell 1 LVM förändras till innehåll och form, LPT
oförändrad
• LVM kvar i nuvarande form men med vissa justeringar för att stärka
individens ställning.
• Specialindikation (skadeindikation) renodlas till endast individskydd.
• Individen får rätt till kvalificerad utredning (inkl psykiatrisk bedömning) och
vårdinnehåll (t ex LARO).
• Socialnämnden beslutar om utskrivning.
• Rätt till fortsatt frivillig vård förtydligas i SoL, LVM.
• LVM i övrigt oförändrad.
Missbruksutredningen
Modell 2 LVM reformeras i vårdtid och form, LPT
oförändrad
• LVM reformeras så att vårdtid och vårdform mer flexibel.
• Högst fyra veckor i sluten vårdform på LVM-hem.
• Ansökan hos länsrätten om förlängning i sluten form eller öppen
tvångsvård.
• Öppen tvångsvård med särskilda föreskrifter, t.ex. drogfrihet och delta i
öppenvårdsinsatser.
• Samordnad vårdplan av kommun och landsting.
• Tvångsvården (sluten och öppen) får pågå högst sex månader
• Socialnämnden beslutar om utskrivning.
• Samma rätt till kvalificerad utredning, vårdinnehåll och fortsatt frivillig
vård som i Modell 1.
Missbruksutredningen
Modell 3 LVM upphävs, LPT utvidgas
• Tvångsvård enligt LVM upphör.
• Medicinsk indikation enligt LPT – allvarlig psykisk störning – utvidgas till
att omfatta allvarliga former av beroende av psykoaktiva substanser eller
akut missbruk som behöver hävas.
• LPT gäller i övrigt med intagning, utskrivning, vård i öppen form,
tvångsvårdtiden etc.
• Den frivilliga missbruksvården måste förstärkas.
• Psykiatrin måste rustas att bättre möta behoven vid missbruk/beroende.
Missbruksutredningen