Bilaga 1 - Vägledning delegering ssk

advertisement
OSBY KOMMUN, VÅRD OCH OMSORG
MAS - PÄRM
Datum
Bilaga 1 – Delegering från sjuksköterska
2012-05-24
Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter: Vägledning
Arbetsuppgift
FÅR EJ DELEGERAS:
• Förskrivning av vissa läkemedel
enl. SOSFS 2001:16
Förskrivning av inkontinensmaterial
• Nutritionsbedömning
• Ordination av kosttillskott
Sjuksköt
(ssk)
Kan delegeras till
Område
reellt kompetent
omvårdnadspersonal
Ja- endast
ssk med
särskild
utbildning
Ja – endast
ssk med
särskild
utbildning
Ja (i
samverkan m.
dietist)
Ja (i
samverkan m.
dietist
Kan utföras av
reellt kompetent
omvårdnadspersonal
efter instruktion
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
• Iordningsställande av läkemedel
Ja
• Ta beslut om läkemedelsgivning
enligt generella ordinationslistan
• Ansvara för läkemedelsförråd
inkl. nycklar
Medicinsk bedömning
• Injektion - subcutan
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
• Injektion –
intramuskulär/intravenös
• Infusion/transfusion
• Installation av läkemedel i
urinblåsa
Komplicerad sårbehandling
(smärtande sår, sårrevisioner,
starkt infekterade sår etc.)
• Byte av PEG
Kateter – byte i komplicerade fall
• Blodgruppering
Komplicerade blodprov i CVK
el. Port a Cath
Terminalvård, smärtkontroll
Kontroll av medicinteknisk
utrustning
Förskrivning av vissa tekniska
hjälpmedel
Utfärdande av intyg (i enlighet
med SOSFS 2005:29)
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja (efter
kontakt med
mas)
Nej
Nej
Ja (om
läkaren har
skrivit
”underlag för
konstaterand
e av väntat
dödsfall”)
Nej
Nej
Bistå läkare med bedömning av
avliden enligt riktlinjer i
maspärm 6.4 Förväntade dödsfall
i hemmet… ”underlag för
konstaterande av väntat dödsfall”
Ja
Ja
Nej
(kontakt med MAS
vid oundgängligt behov)
Nej
(kontakt med MAS
vid oundgängligt behov)
Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tfn 0479-52 83 00
Nej
OSBY KOMMUN, VÅRD OCH OMSORG
MAS - PÄRM
Datum
Bilaga 1 – Delegering från sjuksköterska
Arbetsuppgift
FÅR DELEGERAS:
• Överlämnande av läkemedel där
sjuksköterskan övertagit ansvaret
för läkemedelshanteringen
• Överlämnande av vidbehovsläkemedel.
Sjuksköt
(ssk)
Kan delegeras till
Område
reellt kompetent
omvårdnadspersonal
Ja
Ja
Ja
Ja (men skall alltid
kontakta sjuksköterska före
överlämnandet)
• Överlämnande av dosett/APOdos
Ja
Ja
• Administrering av läkemedel i
form av salva/gel/kräm/droppar/
mixt/supp/ eller suspension
• Inhalationsbehandling
• Behandling med plåster (smärta)
• Insulinbehandling
Ja
Ja (dock ej sömnmedel,
• Syrgasbehandling med fast
ordination
• Skötsel och omkuffning av PEG
Ja
Ja
Ja
Ja
• Sondmatning via PEG
Ja
 Kateter – omkuffning/spolning
Ja
Ja
Kateter – byte i okomplicerade
fall
Kompressionsbehandling (binda,
strumpa och/eller pumpstövel)
Ja
Ja (undantagsfall)
Ja
Ja
Enklare omläggningar (ytliga,
snabbläkta sår)
Ja
Ja
Suturtagning
Ja
Ja (undantagsfall)
Rensugning av övre luftvägar
Ja
Ja
Rensugning av nedre luftvägar,
trakeostomi
Kanylvård och omläggning av
trakeostoma
Venprovtagning/kapillärprov
Ja
Ja (undantagsfall)
Ja
Ja (obs!! ej
blodgruppering)
Dokumentation enl.
patientdatalagen
Ja
Ja (efter kontakt med
Odlingar; sår, urin m.m.
Ja
Ja
Peritonealdialys
Ja
Ja
psykofarmaka eller
narkotiska läkemedel)
Ja
Ja
Ja
Ja
(endast med penna och
om patienten har en stabil
blodsockernåv)
Ja
(ej tillåtet om patienten
har intra-vasal kateter eller
epidural-kateter)
kontakta MAS)
Ja
2012-05-24
Ja (undantagsfall)
kontakta MAS)
MAS)
Kan utföras av
reellt kompetent
omvårdnadspersonal
efter instruktion
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Nej
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Nej
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Namngiven
patient
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Inom enhet/
säbo/ HSVområde
Namngiven
Nej
Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tfn 0479-52 83 00
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
OSBY KOMMUN, VÅRD OCH OMSORG
MAS - PÄRM
Datum
Bilaga 1 – Delegering från sjuksköterska
2012-05-24
patient
Arbetsuppgift
EFTER INSTRUKTION:
• Desinfektion - sterilisering
•
Hantering av sterilt gods
• Hantering av avfall (riskavfall,
miljöfarligt etc)
Toaletträning
Avrop av inkontinenshjälpmedel
Kateterfunktion, byte av påse och
kontroll av innehåll
• Tillsyn av infusion/transfusion
Stödstrumpa
Trycksårsprofylax
• BMI-kontroll inkl.
dokumentation
• Kontroll av nutrition
• Äthjälp till vårdtagare med
svälgsvårigheter
Puls och blodtryckskontroller
Kontroll av teststicka i urin
Terminalvård, omvårdnad
Observationer
Munvård/skötsel av tandproteser
Sjuksköt
(ssk)
Kan delegeras till
Område
reellt kompetent
omvårdnadspersonal
Kan utföras av
reellt kompetent
omvårdnadspersonal
efter instruktion
Ja
Ja
Ja
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Behövs ej
Behövs ej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Behövs ej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tfn 0479-52 83 00
Download