33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 1
LÄRARHANDLEDNING
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 2
Så här har vi tänkt om materialet
”Kina och Sverige”
Kina och Sverige är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre
delar. Materialet har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans
med 100 lärare, som under hösten 2008 besökte närmare 60 företag
runt om i Sverige, vilka alla på ett eller annat sätt har affärer med Kina.
Det är avsett att fungera som inspiration och stöd för ämnesinriktade
diskussioner om Kina med eleverna. De kan handla dels om den utveckling landet genomgått, dels om kulturen och hur människorna i
Kina lever, men också hur utvecklingen i Kina hänger ihop med
elevernas vardag – både idag och i framtiden.
2
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 3
Ett material för flera olika ämnen
Kina som land, handelspartner och resmål rymmer många olika perspektiv, vilket gör att diskussioner
och reflektioner lämpar sig för flera skolämnen som samhällskunskap, historia, företagande, marknadsföring, geografi, turism, miljö... Listan kan göras lång. Ambitionen med materialet är att ge dig som lärare inspiration och idéer att föra samtal om Kina med dina elever.
Kina som land och företeelse är komplext, med sina många regioner och klimat, sin brokiga historia
och snabba samhällsförändring. Samarbete över ämnesgränserna kan ge eleverna en bredare bild och
större förståelse av detta mångsidiga land. En djupdykning i Kinas historia och kultur, kunskap om geografi samt insikt om det kinesiska samhällets omvälvning kombinerat med en förståelse för Kinas ekonomiska utveckling rustar eleverna för den framtid de ska verka i.
Materialet Kina och Sverige består av ett magasin och en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg samt tillhörande övningsuppgifter.
Om magasinet
Magasinet har en inledande text om Kinas ekonomiska och tekniska utveckling de senaste åren. Därefter
följer reportage om svenska företag med koppling till Kina på olika sätt. De är samlade i fem kategorier:
outsourcing och produktion, forskning och utveckling, miljö, tjänsteföretag samt import/export. Reportagen bygger på material som 100 gymnasielärare inhämtade vid studiebesök hos företagen runt om i
Sverige.
Tanken med magasinet är att det ska kunna fungera fristående som en inspirerande läsning. Men
magasinet ska också kunna vara ett första ställe för eleverna att hämta fakta och leta efter information
när de arbetar med uppgifterna. Magasinet kan även användas som grund för att starta andra diskussioner och samtal än de som föreslås i uppgifterna.
Om handledningen
Handledningen är tänkt att vara ett stöd till läraren i planeringen av hur uppgifterna kan genomföras. De
kan givetvis behöva anpassas utifrån den klass läraren möter. Handledningen innehåller en introduktionsövning som rekommenderas som inledning till arbetet med Kina, oavsett vilket ämne läraren undervisar i. Uppgiften har till syfte att koppla omvärlden i allmänhet och Kina i synnerhet till elevens egen
tillvaro och få denne att reflektera över hur han eller hon påverkas av detta i sitt dagliga liv.
Därefter följer tio uppgifter inom olika områden, av varierande omfattning. Varje uppgift inleds med
en kort text om syfte och koppling till kursplanens mål. Därefter kommer förslag på metod för att genomföra uppgiften. Varje uppgift har en inledande text och en uppsättning frågor som finns både i lärarhandledningen och i elevernas arbetsmaterial. Uppgifterna är framtagna med utgångspunkt från
kursplanerna i samhällskunskap och företagsekonomi,men lämpar sig även för fler ämnen, till exempel
geografi och historia.
Om elevernas arbetsmaterial
Meterialet innehåller samma uppgifter med frågor som i lärarhandledningen. Syftet med denna del av
materialet är endast att förenkla för läraren att kopiera och dela ut underlag för arbetet och frågorna,
diskussionen, uppsatsen eller debatten. I de uppgifter där eleverna förväntas svara på frågor skriftligen
görs det på separata papper eller block.
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
3
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 4
Introduktionsuppgift:
Kina och Sverige – lika och olika
Syfte med uppgiften
• Att få en inblick i Kinas geografi och demografi.
• Att reflektera över likheter och olikheter mellan Sverige och Kina.
• Att fungera som en introduktion till Kinas handelsutveckling.
• Att reflektera över mänskliga rättigheter i Kina.
Koppling till kursplanens mål
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem.
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållandena och
kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ.
• Övningen hjälper eleven att omfatta och praktisera demokratins värdegrund samt förstå hur
olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället.
Företagsekonomi
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att reflektera över företagens ansvar och möjligheter att med medveten rationell resurshantering bidra till en för samhället hållbar utveckling.
• Övningen ger eleven möjlighet att reflektera över samband mellan produktionskostnader i olika delar
av världen samt företagens lokalisering och internationella handel.
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att vara initiativkraftig, kreativ och ansvarstagande.
Övningen lämpar sig även för andra ämnen, exempelvis Historia och Geografi.
• Inom ämnet Geografi har bland annat A-kursen som mål att öka elevernas insikter om den roll som
människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende
på lokal, regional och global nivå.
• Inom Historia bidrar övningen till att eleven utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle.
Metod
Övningen inleds med att eleverna enskilt eller i mindre grupper får reflektera kring likheter och skillnader mellan svenska och kinesiska ungdomar. Därefter ser ni tillsammans filmen ”En glokal generation”
som kan beställas från www.svensktnaringsliv.se/skola/verktyg. Diskutera sedan bilden som ges i filmen i förhållande till vad eleverna gissade sig till. Skiljer sig bilderna åt? Hur lika eller olika ser tillvaron
ut för ungdomarna i de olika länderna?
Därefter finns en rad uppgifter att lösa under olika ämnen som lämpar sig väl för arbete i mindre
grupper. En möjlighet är att dela in klassen i olika grupper som löser varsin del och sedan redovisar för
varandra.
4
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 5
Inledning
Kina. Smaka på ordet: Kina. Ett land som väcker lika många tankar som känslor. Ett land med en lång
och brokig historia och med en spännande utveckling. Ett land som sjuder och stöps om och som av
många över hela världen betraktas med både beundran och bävan. Kina har de senaste åren gjort
enorma ekonomiska framsteg, som inneburit att miljontals människor fått en bättre tillvaro. Men fortfarande lever många invånare på Kinas landsbygd i fattigdom och misär. Oavsett vad vi tänker och tycker
om jättelandet i öster påverkar det vår vardag i Sverige och kommer att göra det än mer framöver.
Drakar, ris, Maos lilla röda, teknik eller kanske miljö... Vad tänker du på när du hör ordet Kina?
Hur ser kinesiska ungdomars vardag ut? Har de låg-, mellan- och högstadium som vi eller ett annat
skolsystem?? Vilken musik lyssnar de på? Och vad gör de helst på fritiden? Diskutera i mindre grupper
och skriv ned möjliga likheter och skillnader mellan svenska och kinesiska ungdomar.
Filmdags. Se filmen ”En glokal generation” som handlar om ungdomar i Kina. Diskutera tillsammans i
klassrummet.
Arbeta två och två och lös tillsammans uppgifterna nedan.
Kina består av ett antal provinser och autonoma (med olika grad av självstyre) regioner.
• Leta rätt på de olika provinserna och regionerna, samt deras huvudstäder, och lägg in dessa på en karta.
• Hur många människor bor i respektive del?
• Hur ser fördelningen av befolkningen ut mellan städer och landsbygd?
• Hur har de senaste årens ekonomiska utveckling påverkat var, och hur, folk bor? Vilka slutsatser drar
du av detta?
• Vilka miljömässiga konsekvenser kan du tänka dig blir följden av dessa stora koncentrationer av
människor?
Det finns stora kulturella skillnader mellan Sverige och Kina, bland annat vad gäller mänskliga rättigheter.
• Hur ser dessa ut i Kina och vilka konsekvenser får det för Kinas befolkning?
• Hur uppmärksammas detta av resten av världen?
• På vilka sätt kan omvärlden stötta invånarna i Kina och påverka landets beslutsfattare?
Kina har en lång tradition av handel och har under flera omgångar i historien varit en populär
handelspartner för västvärlden.
• Hur har Kinas handel sett ut genom historien?
• Vilka varor har man traditionellt sett handlat med?
• Vilka har de bakomvarande orsakerna till nedgång i handeln varit?
Ta reda på hur handel bedrevs:
• Via Sidenvägen
• Via Ostindiska kompaniet
Uppgifterna redovisas genom att lägga upp en resa för dagens turister längs Sidenvägen.
Det senaste årtiondet har inneburit ett uppsving för Kinas handel.
• Vilka bakomliggande orsaker ledde till Kinas positiva handelsutbyte?
• Inom vilka handelsområden är Kina starkast?
• Hur stor del av Kinas befolkning arbetar inom industrin?
• Hur stor del av Kinas varuproduktion exporteras till andra länder respektive konsumeras inom
landet?
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
5
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 6
OUTSOURCING OCH PRODUKTION
Uppgift 1: Ta hjälp av andra för att
fokusera på det man kan bäst
Syfte med uppgiften
• Att få förståelse för hur företag kan organisera sin verksamhet
• Att ge en uppfattning om svenska företags verksamhet i Kina
• Att fundera över möjliga framtida utmaningar.
Koppling till kursplanens mål
Företagsekonomi
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att tillämpa och värdera olika företagsekonomiska
teorier.
• Övningen hjälper eleven att reflektera över vilka konsekvenser internationellt ekonomiskt samarbete
har för individ, företag och samhälle.
• Övningen hjälper eleven att reflektera över etiska och miljömässiga frågor som en del av ekonomiskt
beslutsfattande.
Metod
Inled gärna övningen med att, tillsammans i klassen, ge exempel på några svenska företag som arbetar
med outsourcing. Eleverna löser sedan uppgifterna enskilt eller i mindre grupper. Diskussionen kring
viktiga egenskaper förs med fördel i mindre grupper till en början och avslutas gemensamt, där du som
lärare kan stötta och inspirera eleverna och peka på positiva egenskaper de redan har och hur de kan
tänka inför framtiden.
Inledning
Att ett företag väljer att jobba med outsourcing betyder att de låter andra sköta en eller flera delar av
verksamheten. Genom att göra det kan företaget koncentrera sig på sin kärnverksamhet, på det de gör
bäst och kan tjäna mest pengar på. Det kan till exempel handla om att ett elektronikföretag specificerar
hur en DVD-spelare ska se ut, men låter någon annan tillverka den. Eller när ett taxibolag köper in telefonväxeltjänsten av någon som är expert på det och istället fokuserar på att transportera människor.
För svenska företag kan det finnas flera olika skäl att etablera sig i Kina, antingen genom att vara där
fysiskt eller genom att lägga ut delar av sin produktion dit.
• Lista tänkbara anledningar till detta.
• Vilka möjligheter innebär en etablering i Kina?
• Vilka hot kan tänkas finnas?
• Vilka positiva upplevelser och bakslag kan möta den som etablerat sig?
För alltfler svenskar öppnar sig möjligheter att arbeta i Kina. Den som vill jobba utomlands möter
kanske andra krav än den som stannar i Sverige. Diskutera tillsammans i mindre grupper.
• Vilka specifika egenskaper tror du behövs för att jobba på en global marknad?
• Och vilka egenskaper tror du behövs i Kina?
6
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 7
OUTSOURCING OCH PRODUKTION
Uppgift 2: Möte med kulturskillnader
Syfte med uppgiften
• Att fundera över likheter och olikheter mellan olika kulturer
• Att eleven funderar över sin egen roll i ett internationellt möte
Koppling till kursplanens mål
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att omfatta och praktisera demokratins värdegrund och förstå hur olika
perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället.
• Övningen hjälper eleven att fördjupa sina kunskaper om och reflektera över samarbete och konflikter
i internationella relationer.
Historia
• Övningen hjälper eleven att utveckla kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och
förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle.
Metod
Låt eleverna svara på frågorna enskilt eller i mindre grupp. Den som vill kan låta eleverna spela upp
sina svar i ett mindre rollspel, där någon gestaltar en representant från ett svenskt företag och någon en
representant från ett kinesiskt.
Övningen avslutas (alternativt inleds) med frågan om hur andra kulturers beteende kan uppfattas olika.
Inledning
Kina och Sverige är inte bara olika till utseendet och storleken. Vi kommer från olika kulturer och bakgrund och vår vardag ser förmodligen inte helt likadan ut. I ett möte med någon från ett annat land finns
det mycket att tänka på.
Välj en av regionerna i Kina och tänk dig att du ska möta en potentiell kund därifrån.
• Vad bör du ta reda på innan mötet?
• Hur kan du förbereda dig?
• Vad bör du tänka på gällande språk, mat, näringsliv, produktion etc?
Det är lätt att fokusera på olikheterna och tänka att det är något konstigt med ”dem från Kina”.
Fundera två och två eller i mindre grupper kring det motsatta.
• Vad tror du att en person från Kina tycker är konstigt med ditt beteende och liv?
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
7
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 8
FORSKNING OCH UTVECKLING
Uppgift 3: Forskning och utveckling
eller kopiering
Syfte med uppgiften
• Att diskutera kring rätt och fel – såväl rättsligt som moraliskt – gällande kopiering
• Att belysa olika kulturers syn på kopiering
• Att fundera kring olika sätt att konkurrera på
• Att få en bild av hur FoU bidrar till ett företags utveckling
Koppling till kursplanens mål
Företagsekonomi
• Övningen ökar elevens kunskap om lagar och regler som påverkar förutsättningar för företagande.
• Övningen hjälper eleven att utveckla ett historiskt och internationellt perspektiv på företagande och
dess villkor.
• Övningen låter eleven reflektera över vilka konsekvenser internationellt ekonomiskt samarbete har
för individ, företag och samhälle
Samhällskunskap
• Övningen ökar elevens förståelse för hur olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta
samhället.
• Övningen ökar elevens kunskap om individens rättigheter och skyldigheter i samhället.
Historia
• Övningen hjälper eleven att utveckla kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och
förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle.
Metod
Eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper för att svara på frågorna nedan. Därefter förs en lärarledd diskussion i större grupp med utgångspunkt från elevernas resonemang i de inledande frågorna.
Information finns att tillgå i magasinet samt på internet.
Inledning
Den som reser till Kina möts bland annat av stora shoppinggallerior, fyllda med märkesvaror till låga
priser. Kineserna har blivit experter på att kopiera kläder och accessoarer, och idag anordnas till och
med särskilda shoppingresor för dem som vill köpa kläder för en billig peng.
• Är det rätt att kopiera andra varumärken? Gäller det alla sorters varor och tjänster?
• Finns det olika grader av kopiering?
• Tror du att kopiering av produkter förekommer i Sverige?
• Vad är det för skillnad mellan kopiering och produktutveckling?
• Det finns ett ordspråk som säger att man inte ska ”uppfinna hjulet en gång till”. Vad innebär det?
• Vilka anledningar kan det finnas till att kineserna kopierar så mycket?
• I Kina anses det mycket fint att kunna kopiera något riktigt bra.
Varifrån tror du den ståndpunkten kommer?
8
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 9
FORSKNING OCH UTVECKLING
Diskutera tillsammans i klassrummet, med utgångspunkt från det ni kommit fram till i föregående
frågor:
• Vilka fördelar finns det med att kopiera befintliga produkter och/eller befintlig forskning?
Vilka nackdelar?
En av anledningarna till att företag väljer att kopiera en produkt kan vara att de vill hävda sig i
konkurrensen och därmed tar efter dem som har ett gott anseende på marknaden.
• Hur ser kineserna på konkurrens?
• Hur ser svenskarna på konkurrens?
• Vilka konkurrensfördelar har svenska företag som verkar i Kina? Vilka konkurrensfördelar har de på
en global marknad?
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT
Idag verkar alla företag på en konkurrensutsatt marknad, oavsett om den är svensk eller kinesisk.
För att kunna hävda sig i konkurrensen och ligga i framkant är forskning och utveckling, allmänt
förkortat FoU, en viktig del. Ofta är avdelningarna som jobbar med detta hemliga, eftersom man
vill skydda sitt arbete för konkurrenter och andra nyfikna.
Sammanställ för- och nackdelar med öppenhet kring forskning och utveckling – jämför t ex läkemedelsindustrin med Linux. Analysera resultatet i en kort rapport.
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
9
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 10
MILJÖ
Uppgift 4: Miljö – en yttre och inre
angelägenhet
Syfte med uppgiften
• Att reflektera över förutsättningar för företagande och lokalisering ur olika miljömässiga och etiska
perspektiv
• Att söka information om vilka lagar och regler på miljöområdet som styr företagandet
Koppling till kursplanens mål
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om de mänskliga rättigheterna samt individens
rättigheter och skyldigheter i samhället,
• Övningen hjälper eleven att reflekterar över etiska och miljömässiga frågor som en del av
ekonomiskt beslutsfattande
Företagsekonomi
• Övningen ökar elevens kunskap om hur företagandet styrs av lagar, regler och andra villkor i samhället,
• Övningen hjälper eleven att se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen och
företagens lokalisering och internationell handel.
Metod
Starta gärna övningen i helgrupp med en diskussion om varför kläderna är tillverkade i just det landet/länderna eller den delen av världen. Eleverna löser sedan uppgifterna nedan enskilt eller i mindre
grupper genom att använda sig av informationen i magasinet eller på internet. Avsluta med
gemensam diskussion i klassrummet.
Inom ramen för uppgiften finns en fördjupning som med fördel genomförs i mindre grupper.
Tips på länkar med bra information:
Arbetsmiljö: arbetstider, åldersbestämmelser, anställningsskydd: www.av.se,
Yttre miljö: utsläpp av miljöpåverkande ämnen, energiförbrukning: www.scb.se,
www.naturvardsverket.se, www.ekonomifakta.se, www.energimyndigheten.se
FN:s barnkonvention: www.bo.se, www.unicef.se
Inledning
Allteftersom Kina utvecklas växer industrierna och alltfler människor förverkligar en dröm och byter
den traditionella cykeln mot bil. Det påverkar naturligtvis miljön och Kina tillhör de länder som släpper
ut mest föroreningar i världen. Men miljö handlar också om den inre miljön – det vill säga arbetsmiljön,
vardagen för de många som arbetar med alla de varor som produceras.
Undersök vilket/vilka länder de kläder du har på dig kommer ifrån.
• Lista så många skäl du kommer på till varför just de är tillverkade i just det landet/länderna eller den
delen av världen.
10
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 11
MILJÖ
Ett skäl till varför våra kläder i regel inte tillverkas i Sverige kan vara att det är dyrare.
• Varför tror du att det är dyrare med tillverkning här? Lista enskilt så många olika faktorer du kan
komma på. Diskutera och jämför med varandra i mindre grupper.
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT
Undersök vilka bestämmelser och uppgifter som finns kring arbetsmiljön och den yttre
miljön i Sverige och Kina, genom att granska lagar och statistik som finns tillgängliga på nätet.
Jämför förhållandena i Sverige och Kina.
Granska de fakta du har fått fram utifrån FN:s barnkonvention, konventionen om arbetares
rättigheter samt målet i Kyotoprotokollet.
• Stämmer lagar, bestämmelser och ländernas utsläpp överens med de internationellt
uppsatta målen?
• Vad skiljer länderna åt?
• På vilket sätt?
• Vilka slutsatser drar du utifrån det?
• En del svenska företag väljer att tillverka i Kina, medan andra väljer att inte göra det. Räkna
upp några anledningar till respektive val och resonera kring för- och nackdelar med att
behålla tillverkning i Sverige eller att flytta den till Kina.
• Vad kan olika aktörer i samhället göra för att förbättra arbetsmiljön och den yttre
miljön? Vad kan staten, företagen och enskilda individer göra?
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
11
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 12
MILJÖ
Uppgift 5: Att leva miljöanpassat
Syfte med uppgiften
• Att sätta miljöfrågan på agendan i samband med Kina
• Att reflektera över hur enskilda individer och företag kan bidra till ett mer hållbart samhälle
• Att reflektera över begreppet ”hållbar utveckling”, där de tre dimensionerna social, ekonomisk
och ekologisk utveckling är ömsesidigt beroende av varandra och inget av de tre tillmäts större
värde än de andra.
Koppling till kursplanens mål
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att utveckla kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala
och globala frågor som är av betydelse för ett hållbart samhälle.
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin
förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället.
Metod
Inled övningen med en gemensam diskussion kring vilka utmaningar företag står inför när det gäller
miljöfrågor. Därefter löser eleverna vattenuppgiften nedan genom att söka information i magasinet och
på internet.
Uppgiften om hållbara städer kan göras som ett större arbete som redovisas genom ett kollage eller
liknande alternativt som en diskussion efter att eleverna sökt och sammanställt information enskilt eller
i mindre grupper.
Inom ramen för uppgiften finns en fördjupning som med fördel genomförs i mindre grupper.
Inledning
Allt fler väljer att ta mer miljöhänsyn för att spara jordens resurser. Det forskas även intensivt för att hitta
nya lösningar för att minska utsläppen från världens produktion, ge fler tillgång till färskt vatten och ta
fram miljöanpassade energi- och transportalternativ liksom produkter som minskar belastningen på
miljön.
För miljontals människor världen över är bristen på vatten ett stort problem. Läs artikeln om
företaget Purac i magasinet och sök på nätet för att lösa uppgiften nedan.
• Rita en bild över vattnets kretslopp.
• Var och på vilket sätt griper vi in i detta kretslopp?
• Vilka lösningar på vattenproblemet tas upp i artikeln? Rita in dessa lösningar i kretsloppet.
I magasinet berättas det om den kinesiska miljöstaden utanför Shanghai. Läs artikeln och sök efter
ytterligare information på nätet.
• Fundera kring begreppet hållbara städer – vad betyder det?
• Vad finns det för exempel på svenska hållbara städer?
12
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 13
MILJÖ
Uppgift 6: En produkts livscykel
Syfte med uppgiften
• Att få fördjupade kunskaper om hur arbetsmiljö och yttre miljö påverkas av vår konsumtion.
• Att ge en förståelse för en produkts livscykel.
Koppling till kursplanens mål
Företagsekonomi
• Övningen hjälper eleven att komma till insikt om att en medveten och rationell resurshantering hos
individen, företaget och samhället leder till en god ekonomi.
• Övningen hjälper eleven att reflektera över etiska och miljömässiga frågor som en del av ekonomiskt
beslutsfattande.
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att utveckla kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala
och globala frågor som är av betydelse för ett hållbart samhälle.
Metod
Uppgiften nedan kan med fördel lösas i mindre grupper där varje grupp väljer olika produkter. Jämför
sedan vad grupperna har kommit fram till och diskutera tillsammans.
Inledning
Flera av produkterna vi använder i vår vardag, till exempel mobiltelefon, tv, jeans, halsband eller sneakers, är tillverkade i Kina. Både tillverkningen av produkten, transporten och användandet av den påverkar vår miljö.
Välj en produkt som du använder som är tillverkad i Kina. Gör ett så kallat flödesschema – från
råvara till den färdiga produkten i din hand – för att kunna uppskatta eller se den miljöbelastning
denna produkt medför. Svara på nedanstående frågor.
• Vilka komponenter, råvaror, består produkten av?
• Var kommer dessa ifrån?
• Hur långt och på vilket sätt måste de transporteras? (Antingen kan man bara uppskatta transportsträckan eller också försöka undersöka hur mycket koldioxid som denna transport genererar.)
• Är tillverkningen av produkten energikrävande?
• Hur påverkar tillverkningen miljön?
• Hur ser produktens väg från Kina och hit ut? Vilka transportsätt används? Vilken miljöpåverkan har
dessa? Vilka mellanhänder finns?
• Vad händer med produkten och komponenterna när den/de kasseras? Återanvänds vissa
komponenter?
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
13
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 14
TJÄNSTEFÖRETAG
Uppgift 7: Rätt sak på rätt plats i rätt tid
Syfte med uppgiften
• Att få förståelse för logistikbegreppet
• Att ge en bild av varors och tjänsters väg från producent till konsument
Koppling till kursplanens mål
Företagsekonomi
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att tillämpa och värdera olika företagsekonomiska
teorier.
• Övningen hjälper eleven att se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen och
företagens lokalisering samt internationell handel.
Metod
Inled med att tala med eleverna om vilka utmaningar varuproducerande företag står inför vad gäller
bland annat leveranser, lagerhållning och planering. Därefter löser eleverna uppgifterna nedan i mindre
grupper. Information söks på nätet och i eventuell befintlig litteratur om företagsekonomi.
Inledning
Ett tillverkande företag med verksamhet i flera delar av världen behöver inte bara hantera personal
och produktion. En viktig del i verksamheten handlar om hanteringen av material som behövs i
tillverkningen, lagerhållningen av färdiga produkter och leveransen av de färdiga produkterna till
kunderna. Ikea och H&M är exempel på svenska företag som säljer samma varor på flera platser
över hela världen, inklusive Kina.
• Vilka utmaningar har H&M för att kunna sälja exakt likadana kjolar i New York, Spanien och Kina
samma vecka?
• Resonera kring begreppet logistik. Vad innebär det? Sök rätt på ett tjänsteföretag som har logistik som
affärsidé och beskriv deras verksamhet.
• Ge ett exempel på produktens väg till konsumenten. Välj en vara från Ikea som tillverkas i Kina och
sedan säljs i ett varuhus i Sverige. Följ produktens väg från olika händer till slutdestinationen.
14
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 15
TJÄNSTEFÖRETAG
Uppgift 8: Stöd för produktionen
Syfte med uppgiften
• Att reflektera över skillnaden mellan tjänsteföretag och tillverkande företag
• Att lära mer om olika svenska företags verksamhet i Kina
• Att få förståelse för vilka behov ett företag kan ha vid en etablering på en ny marknad
Koppling till kursplanens mål
Företagsekonomi
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att tillämpa och värdera olika företagsekonomiska
teorier.
• Övningen hjälper eleven att utveckla ett internationellt perspektiv på företagande och dess villkor.
• Övningen hjälper eleven att se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen samt
företagens lokalisering och internationell handel.
Metod
Inled gärna övningen genom att resonera kring vad som kännetecknar ett tjänsteföretags verksamhet i
förhållande till den i ett producerande företags. Artikeln om advokatbyrån Vinge kan fungera som introduktion och inspiration. Eleverna löser sedan uppgiften enskilt eller i mindre grupper.
Inledning
De allra flesta företag anlitar expertföretag för uppgifter inom specialområden som ligger utanför deras
egen kärnverksamhet. Det kan handla om juridik, marknadsföring eller bokföring, men även städning
och receptionisttjänster.
Många svenska tjänsteföretag följer sina kunder till nya marknader – ett exempel är advokatbyrån
Vinge som du kan läsa om i magasinet.
• Vilka anledningar kan det finnas för ett svenskt tjänsteföretag att etablera sig med sitt erbjudande på
den kinesiska marknaden?
• Vilka tjänster kan ett svenskt varuproducerande företag som etablerar sig i Kina ha behov av i olika
faser:
– Vid etablering?
– Rekrytering?
– Produktion?
– Administration?
– Export?
– Marknadsföring och försäljning?
Motivera ditt svar.
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
15
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 16
IMPORT/EXPORT
Uppgift 9: En viktig handelspartner
Syfte med uppgiften
• Att få förståelse för den ekonomiska utvecklingen och dess konsekvenser
• Att reflektera över hur den påverkar människors tillvaro
• Att söka information om förutsättningar för företagande inom import/export
Koppling till kursplanens mål
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem.
Företagsekonomi
• Övningen ökar elevens kunskap om lagar och regler som påverkar förutsättningar för företagande.
• Övningen hjälper eleven att se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen samt
företagens lokalisering och internationell handel.
Metod
Inled övningen genom att diskutera tillsammans hur stor del av det eleverna bär med sig som är tillverkat i Kina. Eleverna löser sedan uppgifterna med hjälp av magasinet och information på internet. En del
av uppgiften kan genomföras i mindre grupper där en av två inriktningar väljs. Om eleverna har svårt
att komma igång – tipsa gärna om att de kan fundera kring vilka olika kontaktproblem som kan uppstå
om man jobbar med mellanhänder: valutafrågor, transporter och risker kring dessa, lagar och förordningar, att kommunicera produkten till marknaden (olika värdegrunder i Sverige respektive Kina),
patent, licenser, kopieringsrisk och så vidare
Uppgiften innehåller även en fördjupning som handlar om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och
Kina.
Inledning
Kina hör till världens största handelsländer och har de senaste åren haft enorma exportökningar.
Sverige importerar bland annat skor, möbler och elektronik.
Börja med att titta på hur stor del av det ni i klassen har på er eller bär med er, som kommer från
Kina. Diskutera tillsammans och lös sedan uppgifterna nedan.
• Hur stor del av Sveriges import kommer från Kina?
• Vilken typ av varor importeras mest?
• Välj ett svenskt storföretag och sök via Exportrådets hemsida eller företagens årsredovisningar reda
på hur stor andel av deras varor som tillverkas i Kina.
En konsekvens av den ökade handeln är att alltfler människor i Kina flyttar från landsbygden till
städerna för att arbeta.
• Vilka konsekvenser får det för landet?
• Hur ser villkoren ut för arbetarna? Vad motiverar dem att flytta? Resonera kring för- och nackdelar.
• Hur påverkas prisnivån av var en vara tillverkas? Resonera om hur transportlösingar och mellanhänder påverkar.
16
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 17
IMPORT/EXPORT
För Kina går handeln inte bara en väg , där finns också behov av att köpa varor och tjänster utifrån och
det är många företag som exporterar varor från Sverige till Kina. Välj någon av uppgifterna nedan.
Välj en svensk produkt som du tror går att exportera till Kina.
• Hur ska man gå tillväga?
• Vilka problem kan uppstå?
• Studera ett svenskt exempel
Du vill importera pärlor till smycken.
• Vad är viktigt att tänka på vid val av leverantör?
• Vilka problem kan uppstå?
• Sök, via internet, upp tänkbara leverantörer
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT
Sök på nätet för att hitta statistik över den ekonomiska utvecklingen i Kina och Sverige. Använd
statistiken i en jämförelse mellan länderna och titta på utvecklingen av BNP de senaste tio
åren. Fokusera på uppgiffterna för export/import av varor och tjänster.
• Hur ser andelarna ut vid en jämförelse mellan olika produkter/tjänster idag och tio år tillbaka?
• Hur har inkomsten per capita förändrats i Kina?
Gör en överskådlig sammanställning. Använd gärna diagram för att visa ditt resultat.
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
17
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 18
IMPORT/EXPORT
Uppgift 10: Globaliseringen – så
påverkar den oss
Syfte med uppgiften
• Att förstå vidden av globaliseringsfrågorna.
• Att fundera över hur globaliseringen påverkar elevernas vardag.
• Att reflektera över sina egna val. Om eleverna är medvetna eller ej och hur de påverkar och påverkas
av globaliseringen.
Koppling till kursplanens mål
Samhällskunskap
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem.
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållandena och
kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ.
Företagsekonomi
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin kunskap om företagens betydelse för samhällets utveckling.
• Övningen hjälper eleven att utveckla sin förmåga att reflektera över företagens ansvar och möjligheter att med medveten rationell resurshantering bidra till en för samhället hållbar utveckling.
• Övningen ger eleven möjlighet att reflektera över samband mellan produktionskostnader i olika delar
av världen och företagens lokalisering och internationella handel.
Övningen lämpar sig även för andra ämnen, exempelvis Geografi.
• Inom ämnet Geografi har bland annat A-kursen som mål att öka elevernas insikter om den roll som
människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende
på lokal, regional och global nivå.
Metod
Öningen kan genomföras i diskussionsgrupper, där eleverna får välja att agera antingen som företrädare
för eller motståndare till globalisering. Grupperna arbetar först enskilt och möts sedan i en diskussion.
Inledning
Globaliseringen är en följd av en allt öppnare värld, där varor, människor och information kan röra sig
fritt över gränserna. Globaliseringen har lett till att människor över hela världen har fått en bättre tillvaro
och ett drägligare liv i och med nya möjligheter till arbete, bostad och tillgång till det som vi i västvärlden
har sett som självklarheter.
Globaliseringen påverkar alla. Inled uppgiften med att tillsammans göra en mind map kring
begreppet globalisering. Svara sedan på frågorna nedan enskilt.
• Vad innebär globaliseringen för oss i Sverige?
• Vad innebär globaliseringen för din framtid?
• Vilka möjligheter innebär den?
• Vilka negativa konsekvenser kan den innebära?
Gör en egen analys utifrån det du kommit fram till ovan.
18
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
33887:Layout 1
09-04-29
13.29
Sida 19
IMPORT/EXPORT
• Vad är positivt/negativt?
• Vilka problem finns det?
• Vilka möjliga lösningar ser du på dessa problem?
• Utveckla gärna själv ytterligare funderingar.
LÄRARHANDLEDNING | KINA OCH SVERIGE
19
Sida 20
13.29
09-04-29
33887:Layout 1
KONCEPT: Springtime • DESIGN: Irons Design • ILLUSTRATION: Tobias Flygar • FOTO: Karl Nordlund • TRYCK: Åtta45, Solna, 2009.