Övning
P-kulturen och Q-kulturen
Beskrivning
Det finns flera tillfällen då kulturella krockar uppstår. Inte bara
nationella, utan det kan vara kulturkrockar mellan olika avdelningar
eller arbetsplatser. Den här övningen är skapad för att på ett lättsamt
sätt belysa kulturella skillnader och ge möjlighet att fundera på hur
de ska hanteras. Övningen tydliggör effekterna av kulturskillnader
och kan lägga grunden till en förändring av attityder och agerande. I
övningen skapas en positiv anda även kring de svåra frågorna.
Tanken är att genom övningen skapa och spela två fiktiva kulturer
och ge deltagarna möjlighet att snabbt känna på de svårigheter och
känslor som uppstår då två kulturer möts.
Förberedelse
Den här övningen kräver en del förberedelser, främst när det gäller
lokaler. Du behöver två mindre lokaler, helst omöblerade eller med
så lite möbler som möjligt. Lokalerna ska ligga nära varandra, men
inte så nära så de två grupperna som deltagarna ska delas in i kan
höra eller se varandra.
Kopiera upp underlaget. Halva gruppen ska ha P-kulturen, den andra
halvan Q-kulturen.
Det är bra om ni är två kursledare/utbildare, då kan ni introducera
varsin grupp i kulturbeskrivningen. Är du själv introducerar du en
grupp i taget.
Genomförande
Dela gruppen i två grupper – P och Q. Låt grupperna gå till sina
respektive rum innan de får sin kulturbeskrivning.
Steg 1 Gå igenom kulturbeskrivningen med respektive grupp och ge
förutsättningarna. Låt deltagarna träna några minuter på att agera
utifrån sin kulturs regler. Stäm av och låt sedan deltagarna träna igen
några minuter.
Steg 2 Varje grupp utser en rapportör. Rapportören har till uppgift att
bege sig till den andra kulturen och ta reda på så mycket som möjligt
om kulturen. Rapportören ska inte göra något, bara observera. Efter
1
fem minuter återvänder rapportören till sin egen kultur för debriefing
några minuter.
Vad har du sett, upplevt? Vad kännetecknar den andra kulturen?
Vilka råd ger du till dina gruppmedlemmar?
Steg 3 En ny rapportör utses och beger sig till den främmande
kulturen. Efter några minuter återvänder rapportören till den egna
gruppen igen för debriefing.
Vad har du sett och upplevt? Vad kännetecknar den andra kulturen?
Vilka råd ger du till dina gruppmedlemmar?
Steg 4 Dags att utse en ambassadör! Ambassadören har till uppgift
att förmedla sin egen kultur till den andra och får interagera med den
andra gruppen. Efter 5 minuter återvänder ambassadören till sin
kultur för debriefing.
Hur fungerade det? Vad har du sett och upplevt? Vad kännetecknar
den andra kulturen? Vilka råd ger du nästa ambassadör?
Steg 4 upprepas tills alla gästat den andra kulturen.
Steg 5 Avsluta spelet med individuell och gemensam reflektion kring
deltagarnas intryck av spelet. Hur kändes det att besöka den andra
kulturen? Vad tyckte ni om besökarna från den andra kulturen? Vad
kan man stöta på i verkligheten om man besöker en annan kultur?
Vilka slutsatser kan vi dra? Hur kan vi använda den här
erfarenheten?
Tid
2–3 timmar
2
Kopieringsunderlag
Kultur P
Kännetecken
• Status är ungdom
• Vikt, utseende och fysisk träning är viktigt
• Man är oerhört intresserade av andra
• Kön har lika status
• Materiella framgångar och tillgångar är eftersträvansvärda
• Nyfikenhet på det främmande – det är status att introducera en
främling
Regler för kommunikation
• Den som är yngst inleder kommunikationen
• Man hälsar genom att kramas
• Titta varandra i ögonen medan ni pratar med varandra – det är
oartigt att inte göra det
•
Kommer någon ny samlas alla i en ring runt den som är ny
Gester
•
Hej – klapp på axeln
•
Ja – knäpp händerna
•
Nej – hugg nedåt med handen
•
Intresserad – upprepade korta nickningar
•
Ointresse – armarna i kors
•
Förstår ej – håller sig om huvudet
Intresseområden
•
Vem tränar vad och hur mycket?
•
Vem är du?
•
Vikt, utseende och träning!
3
Kopieringsunderlag
Kultur Q
Kännetecken
• Status i kulturen är manligt kön och hög ålder
• Släkten är viktig - och det är viktigt att hålla sig särskilt underättad
om äldre släktingars hälsa
• Det är mannen som sköter alla kontakter utåt
• Kvinnor härskar över hemmet
• Misstänksamhet mot det främmande
Regler för kommunikation
• Det är män som tar kontakt
• Innan man börjar prata tar man varandra i hand
• Titta inte varandra i ögonen – det är oartigt. Fäst blicken i pannan,
på näsan eller hakan
•
Främlingar ignoreras
Gester
•
Hej – huvudet på sned
•
Ja – sakta nicka med huvudet
•
Nej – kasta huvudet bakåt
•
Intresserad – lägg armen om axlarna på den man pratar med
•
Ointresse – vänd personen ryggen
•
Förstår ej – vrida huvudet från sida till sida
Intresseområden
Hur ser din släkt ut? Vilka är dina föräldrar och deras föräldrar?
•
Vem är släkt med vem? Mostrar, fastrar, kusiner
•
Släkten och familjen!
•
4