3.3.1 INTERVJUA EN GRUPPMEDLEM
Kunskapsmål
Elever som deltar i den här övningen kommer att lära sig att
inrätta en intervju och att jämföra sina resultat. De kommer att
analysera hur en grupp och dess separata enheter arbetar
tillsammans på olika uppgifter, mål eller projekt.
Intervju, lagarbete, resan, projektledare, analyser, roller, jämföra
Nyckelord (t.ex. typ av
slutsatser
verktyg, social kompetens
kategori, metod)
Sammanfattning
(kort berättande text)
Kärnan i övningen består i att inrätta en intervju med olika
medlemmar i en grupp och sedan jämföra resultaten. Deltagarna i
den här övningen kommer att analysera resultaten av
intervjuerna och se en specifik förebild av grupparbete och
fördelning av uppgifter.
Som ett första steg i detta arbete måste gruppen eller
handledaren hitta en grupp att besöka och intervjua. Det kan vara
allt från en idrottsklubb till en icke-statlig organisation, företag
eller någon annan organisation.
Först och främst för deltagargruppen ska få en inblick i den typ av
enhet som de kommer att arbeta med. Bör de förstå den
allmänna strukturen, veta de viktigaste fakta och vad deras
projekt, mål eller uppgifter är.
När eleverna har fått en överblick av
människor/organisationen/grupp, kommer de att fortsätta att
arbeta i små grupper (helst i par). De kommer att förbereda en
intervju mall med frågor.
När de är klara med att utforma intervjun, bör de också göra
anteckningar om vilka svar de förväntar sig att få från sina
intervjupersoner i syfte att förtydliga och vara medveten om sina
förväntningar. Det är viktigt att de fokuserar på vad deras roll i
gruppen är och hur man samarbetar med andra i gruppen.
Eleverna bör fråga de intervjuade om deras styrkor och svagheter
samt om deras uppfattning om andra gruppmedlemmar.
Det är nödvändigt att intervjuarna gör anteckningar under
intervjuerna. Det kan vara nödvändigt att handledaren klargör
eventuella sekretessfrågor med organisationen de arbetar med.
När eleverna har sammanställt tillräckligt med information,
bearbetar och sammanfattar de sina inspelningar. Dessa resultat
bör läggas fram för hela gruppen. När varje grupp har presenterat
sina resultat, jämför de sina resultat och påpekar överlappningar
och skillnader.
I reflektionsfasen i denna övning är det viktigt att de diskuterar
egenskaperna för varje intervju partner och hans/hennes roll. De
borde fokusera på översyn och respons fasen om hur detta arbete
skulle kunna överföras till deras liv.
Mål:
Kunskap/Färdigheter/
Kompetenser
EQF nivå
Kunskap:
 Veta skillnaden mellan öppna och slutna frågor
 Känna till olika typer av organisationer och enheter
 Känna till färdigheter som krävs vid vissa positioner i en
grupp/organisationen
 Veta vad "arbetsplatsbeskrivningar" är och kan läsa och
förstå dem
Färdigheter:
 Kunna strukturera frågor till en intervju
 Ta anteckningar och kan spela in och hämta saker från en
intervju
 Kan skilja på olika avdelningar eller verksamhetsområden
och kan beskriva dem
 Analyserar funktioner och roller hos olika personer i en
grupp
 Kan skapa en arbetsplats beskrivning
Kompetens:
 Modifiera, lägga till och utelämna frågor till en intervju
när det är till gagn för intervjun
 Dra slutsatser baserade på observationer och iakttagelser
och sammankoppla dem
 Vågar ställa kritiska frågor på ett icke kränkande sätt så
att han/hon får ett ärligt svar
 Kan kritiskt granska och förbättra
arbetsplatsbeskrivningar och/eller ge detaljerad respons
1 till 4
Nivå 1:
 Kunskap om tillgängliga möjligheter för att identifiera dem
som passar till ens egna personliga, yrkesmässiga och/eller
affärsverksamheten.
 Grundläggande färdigheter som krävs för att utföra enkla
uppgifter.
Nivå 2:
 Förmåga att samarbeta och vara flexibel som en del av en
grupp.
 Att kunna identifiera sina egna styrkor och svagheter.
Nivå 3:
 Positiv inställning till förändring och nyskapande.
 Kunskap om processer och allmänna begrepp inom ett arbete
eller studie.
 Ta ansvar för slutförandet av uppgifter i arbete eller studier.
 Anpassa det egna beteendet till omständigheterna vid arbete
i grupp.
Nivå 4:
 Utöva egenledning inom riktlinjerna i arbetet eller
studiesammanhang som vanligtvis är förutsägbara men kan
ändras.
 Organisera ett förfarande, använda lämpliga tekniker och
utveckla metoder för att kunna utföra uppgifterna och/eller
specialiserad kunskap på ett ansvarsfullt sätt
 Visa initiativförmåga och lyhördhet vid behov och att
analysera förhållanden och reagera på ett lämpligt, realistiskt
och kreativt sätt
 Övervaka andras rutinarbete, med visst ansvar för utvärdering
och förbättring av arbets eller studieverksamheten.
 har förvärvat kompetens för att utvärdera sin egen
arbetsinsats och andras i samband med de aktuella villkor
och/eller särskilda kunskaper på ett kritiskt och konstruktivt
sätt
Det finns många sätt att justera svårighetsgraden i denna övning
Variabler att ta hänsyn till
efter nivån hos eleverna. Här är några överväganden:
(t.ex. material, utrustning)
Nivå 1:
 Ledaren bör leta efter en välstrukturerad/fungerande grupp.
 Personen bör ta hand om intervjupartner, ha kommunikation
och samordning med dem t.ex. när intervjuerna görs etc.
 Intervju bladet ska vara enkelt och inte vara längre än 1 sida.
 De bör informeras tydligt om strukturen i gruppen.
 Eleverna kan leta upp några exempel på
”arbetsplatsbeskrivningar”
Nivå 2:
 Eleverna ska undersöka styrkor och svagheter hos
teammedlemmar och undersökningen visar vad deras åsikt
är om de andra gruppmedlemmarna.
 De sammanfattar de viktigaste resultaten/uppfattningarna
från sina intervjuer och visar dem till resten av gruppen.
Nivå 3:
 Eleverna får bara grundläggande information om laget och
kan söka en hel del information i förväg. De förbereder för
besöket på egen hand.
 Baserat på den information de fått utformar de en flödesplan
för processerna eller en organisationsplan.
 De tänker på olika förslag på vad som kan förbättras i
gruppen.

Deltagarna ta ansvar för hela processen (samordning,
kommunikation med intervjupartners, etc.). För att
underlätta detta kan gruppen utse en intern ledningsgrupp.
Nivå 4:
 Eleverna tar på sig de organisatoriska och
samordningsuppgifterna.
 I reflektionsfasen granskar gruppen också sina egna
gruppresultat.
 Eleverna rapporterar resultaten till gruppen de arbetat med i
en formell/informell presentation.
Denna övning kräver en hel del förberedelser som handledare.
Beroende på erfarenheterna på gruppen kan Han/hon överföra
delar av de organisatoriska uppgifterna till gruppen.
Viktigaste faktorn är att hitta en specifik grupp som låter eleverna
analysera vad de gör och är öppen nog att dela några detaljer.
Handledare kan införa förebilder (t.ex. Belbin) från litteratur på
ett mer diversifierat eller förenklat sätt.
1-2 dagar:
Varaktighet av aktivitet

3-4 timmars förberedelse inför intervjuerna inkluderat
förundersökning
 2-6 timmar för att besöka och intervjua gruppmedlemmar
 2-3 timmar för att summera sina resultat
 2-3 timmar för att jämföra resultaten och bearbeta dom
 1-2 timmar för att granska övningen
Möjligheterna för att gå igenom denna aktivitet är:
Bedömning/Utvärdering


Referenser
och
användbara källor
andra
Grupprolls omdömen/tester
Utvärderingsformulär från företaget (t.ex. kan vara ett test
komponerat av handledaren)
 Presentation av resultaten för den grupp de pratade med.
http://www.belbin.com/
http://www2.ifm.eng.cam.ac.uk/dmg/tools/process/belbin.html
http://reflectionsofmyteaching.blogspot.co.at/2012/04/l2lteamwork-from-pe-to-mfl-to.html
http://mindlifesuccess.com/team-roles/