Urinvägsinfektioner
– Etiologi, antibiotikaresistens och behandling hos kirurgpatienter i Nepal.
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA
Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste infektionerna hos människor. Det är också en
mycket vanlig orsak till förskrivning av antibiotika. På grund av detta spelar
urinvägsinfektioner en stor roll för uppkomst och spridning av bakterier som är okänsliga för
antibiotika. Okänsliga bakterier kan göra infektioner svårbehandlade med de antibiotika som
vanligen används. Denna studie undersökte urinvägsinfektioner på en kirurgklinik på ett
sjukhus i utkanten av Kathmandu i Nepal. Bland de bakterier som hittades var en hög andel
okänsliga mot de antibiotika som vanligen användes. Det kan bero på att många patienter
hade flera olika riskfaktorer för att få en infektion med en okänslig bakterie. Endast 55 % av
behandlade patienter fick i första behandlingsomgången en antibiotika som var effektiv.
Patienter som var inneliggande på avdelning, hade urinkateter eller tidigare hade varit inlagda
på sjukhuset hade högre risk att vara infekterade med en okänslig bakterie. Utifrån fynden i
denna studie kan det rekommenderas att utföra en bakterieodling innan behandling, att om
möjligt avvakta med antibiotikabehandling tills odlingssvar föreligger, samt att öka
användningen av vissa antibiotika. Kunskap om andelen okänsliga bakterier är viktigt och kan
hjälpa läkare att välja rätt antibiotika. Rätt antibiotika kan göra behandlingen effektivare och
bromsa uppkomsten av okänsliga bakterier. Fler studier där man undersöker okänsliga
bakterier på andra avdelningar, på andra sjukhus och inte minst i öppenvården behövs.
Adam Oscarson, Examensarbete Läkarprogrammet, Sahlgrenska Akademin 2014.
Handledare: Dr Leif Dotevall, Dr Pukar Maskey, Dr Amit Arjyal, and Dr Poojan Shrestha.