Socialt arbete GR (B), Social utsatthet och

1 (7)
Kursplan för:
Socialt arbete GR (B), Social utsatthet och sociala problem,
15 hp
Social Work Ba (B), Social vulnerability and social problems, 15 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
SA057G
Ämne/huvudområde
Socialt arbete
Nivå
Grundnivå
Progression
(B)
Inriktning (namn)
Social utsatthet och sociala problem
Högskolepoäng
15.0
Fördjupning vs. Examen
G2F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60
hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Vård
80%
Samhällsvetenskap
20%
Ansvarig avdelning
Avdelningen för socialt arbete
Inrättad
2011-12-21
Fastställd
2012-02-24
Senast reviderad
2016-05-11
Giltig fr.o.m
2016-08-02
Syfte
Kursens syfte är att vidareutveckla kunskaper om den sociala utsatthetens och
sociala problems sammanhang, mekanismer och möjliga lösningar. Kursen
behandlar olika målgruppers särskilda livsvillkor och behov, samt hur olika
arbetsmetoder kan förebygga social utsatthet och erbjuda möjligheter till
förändring.
2 (7)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenterna
- känna till och kritiskt kunna diskutera olika komplexa teoretiska perspektiv och
ojämlika livsvillkor i välfärdsstaten samt reflektera över hur dessa kan bidra till en
förståelse av olika målgruppers utsatthet
- kunna diskutera och förstå globaliseringens lokala uttryck och dess individuella
konsekvenser för det sociala arbetet
- ha kunskap om olika typer av interventioner och arbetssätt, såväl förebyggande
som behandlande för olika typer av sociala problem
- kunna reflektera över det egna förhållningssättet i relation till olika
problemområden.
3 (7)
Innehåll
Kursen är indelad i tre moment: ett teoretiskt block om social utsatthet och sociala
problem, fältförlagda studier och temadagar samt ett moment som rör
professionell och personlig utveckling. De olika momenten introduceras var och en
för sig för att i slutänden resultera i en helhetsbild av social utsatthet i teori och
praktik.
Moment 1: En introduktion till social utsatthet och sociala problem, 9 hp
Introduction to social exclusion and social problems, 9 Credits
Under kursens introduktion diskuteras mekanismerna bakom social utsatthet och
sociala problem, hur normalitet och avvikelse skapas, vidmakthålls och möjliga
vägar till förändring.
Moment 2: fältförlagda studier och temaområden, 3 hp
Field located studies and themes, 3 Credits
Utifrån syftet att vidareutveckla kunskaper om social utsatthet samt de sociala
problemens sammanhang, mekanismer och möjliga lösningar genomförs under
kursen ett antal studiebesök på verksamhet som jobbar med någon eller några av
målgrupperna inom socialt arbete. Syftet är att illustrera olika målgruppers
särskilda livsvillkor och behov, liksom att synliggöra den sociala utsatthetens
mångfacetterade verklighet samt hur olika arbetsmetoder kan förebygga social
utsatthet och erbjuda möjligheter till förändring. Syftet är vidare att identifiera och
kritiskt granska de olika verksamheternas arbetssätt.
Utifrån syfte att kunna reflektera över det egna förhållningssättet i relation till
olika problemområden fördjupas kunskapen om olika centrala temaområden inom
socialt arbete.
Moment 3: PPU och basgrupper, 3 hp
Professional and personal development, 3 Credits
Samtal förs i de basgrupper som studenterna tillhört under tidigare terminer, där
kritisk reflektion tränas. Samtalen fokuserar på genomförd handledd fältförlagd
undervisning samt professionell och personlig utveckling i förhållande till
kunskap om grupper, familjer och individer i en föränderlig värld. Vidare
diskuteras och övas studenternas förmåga att professionellt bemöta och möta
social utsatthet. Maktrelationerna i arbetet med utsatta grupper, familjer och
individer diskuteras.
Behörighet
För tillträde till kursen krävs godkända studier inom socionomutbildningen
omfattande minst 76,5 hp. Av dessa 76,5 hp skall 22,5 hp utgöra handledd
fältförlagd utbildning.
4 (7)
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Undervisning förmedlas med hjälp av föreläsningar, seminarier, studiebesök och
Övningsmoment.
Undervisningen gällande den personliga professionella utvecklingen i förhållande
till utsatta grupper, familjer och individer bedrivs i form av två basgruppssamtal
samt föreläsningar och färdighetsövningar.
Examination
Moment 1: En introduktion till social utsatthet och sociala problem, 9 hp
Momentet examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A
krävs även deltagande i två litteraturseminarier och två tillämpningsövningar.
Litteraturseminarier och tillämpningsövningar preciseras närmare i studieguiden.
Moment 2: fältförlagda studier och temaområden, 3 hp
Momentet examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. För betyg
E till A krävs även deltagande i fyra temadagar och ett fältbesök med ett
tillhörande seminarium. Temadagar och studiedagar preciseras närmare i
studieguiden.
Moment 3: PPU och basgrupper, 3 hp
Momentet examineras genom en individuell skriftlig tentamen. För betyg E till A
krävs även deltagande i två två färdighetstränande inslag, vilken preciseras
närmare i studiehandledningen.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier
Begränsning av examination
Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
5 (7)
Författare/red:
Agerberg, M. (2004)
Titel:
Kidnappad hjärna
Förlag:
Studentlitteratur. 231 sid.
Författare/red:
Bergman, S. & Blomqvist, C. (2012)
Titel:
Uppskattande samtalskonst. Om att skapa möjligheter i samtalets värld
Förlag:
Studentlitteratur. 122 sid.
Författare/red:
Blomberg, S. & Petersson, J. (2003).
Titel:
Offentlig äldreomsorg som en del i ett socialt medborgarskap
Förlag:
Socialvetenskplig Tidskrift Nr 4. pp 303-318. 15 sid.
Författare:
Brotman Shari, Cormier Robert, Ryan Bill (2003)
Artikeltitel:
The Health and Social Service Needs of Gay and Lesbian Elders and Their
Families in Canada.
The Gerontologist
Tidskrift
År/Volym/nr/sidor: vol. 43, no. 2:192-202
Författare:
Fletcher, David och Sarkar, Mustafa (2013)
Artikeltitel:
Psychological Resilience: A Review and Critique of Definitions, Concepts, and
Theory
År/Volym/nr/sidor: European Psychologist, 2013, Vol.18(1), pp.12-23
Webbadress:
http://search.proquest.com/docview/1327723652?
OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=12495
Författare/red:
Gustavsson, B. & Österberg, T. (2011)
Titel:
Barnfattigdom i storstäderna
Förlag:
Socionomens forskningssupplement, 6: 2011, sid. 18-30.
Författare:
Hagestad Gunhild, Uhlenberg Peter
Artikeltitel:
The social separation of old and young. A root of Ageism.
Tidskrift
Journal of Social Issues
År/Volym/nr/sidor: vol. 61, no. 2:343-360
Författare/red:
Hallberg, U. & Hallberg, L. R-M. (2015)
Titel:
Vuxna människor med funktionsnedsättningar Ȯȱen kunskapsöversikt
Förlag:
Lund, Studentlitteratur, 182 sid.
Författare/red:
Helmen Borge I. (2012)
Titel:
Resiliens: risk och sund utveckling
Förlag:
Studentlitteratur, 220 sid.
Författare/red:
Herz, M. (Red.) (2012)
Titel:
Kritiskt socialt arbete
Förlag:
Liber. 185 sid.
Författare/red:
Höjer I., Sallnäs M., Sjöblom Y.(2012)
6 (7)
Titel:
När samhället träder in Ȯȱbarn, föräldrar och social barnavård
Förlag:
Studentlitteratur, 294 sid.
Författare/red:
International federation of Social Workers (1997)
Titel:
Ethics in Social Work, Statement of Principles
Förlag:
Webbadress:
3 sid.
http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/
Författare/red:
Johansson, K. & Wirbing, P. (2005)
Titel:
Riskbruk och missbruk
Förlag:
Natur och Kultur, del 3, 254 sid.
Författare/red:
Jönsson, H. & Harnett, T. (2015)
Titel:
Socialt arbete med äldre
Förlag:
Natur & Kultur. (278 s)
Författare:
Artikeltitel:
Karlsson Sofie Ghazanfareeon, Stina Johansson, Arne Gerdner & Klas Borell
(2007)
Caring while living apart. Gerontological
Tidskrift
Social Work
År/Volym/nr/sidor: vol. 49, no. 4:3-27
Författare/red:
Krekula, C., Närvänen, A.-L. & Näsman, E. (2005)
Titel:
Ålder som intersektionell analys
Förlag:
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2-3. Pp 81-94. 13 sid.
Författare/red:
Laanemets, L., Mattsson, T. & Nordling, V (2013),
Titel:
Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete
Förlag:
Socialvetenskaplig tidskrift, 3-4, sid 168 ȮȱŗŞśǰȱŗŞȱsid
Författare/red:
Lindqvist, R., Markström, U. & Rosenberg, D. (2010)
Titel:
Psykiska funktionshinder i samhället
Förlag:
Gleerups, 178 sid.
Författare/red:
NCK (2016).
Titel:
Våld mot äldre kvinnor - En forsknings- och kunskapsöversikt
Förlag:
NCK-rapport 2016:1
Författare/red:
Nelson, A. (2011)
Titel:
Social work with substance users.
Förlag:
London: SAGE. Sidor: 205
Författare/red:
Pettersson, F & Davidsson, T (Red) (2016),
Titel:
Social exkludering Ȯȱperspektiv, process, problemkonstruktion
Förlag:
Lund, Studentlitteratur, 286 s
7 (7)
Författare/red:
Priestley, M. (2003)
Titel:
Disability. A life Course Approach
Förlag:
Policy Press, 35-248, 163 sid.
Författare/red:
Socialstyrelsen (2013)
Titel:
Att ge ordet och lämna plats Ȯȱvägledning om brukarinflytande inom
socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. Antal sidor: 52 sid.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19065/2013-55.pdf
Webbadress:
Författare/red:
Stranz, H. & Wiklund, S. (2011)
Titel:
Förlag:
Webbadress:
Välfärdssamhällets marginal Ȯȱom socialbidragstagande bland ensamstående
mödrar av svensk och utländsk härkomst
Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 42-62. 20 sid
Finns att hämta på internet
Författare:
Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B., & Davey, A. (2009)
Artikeltitel:
Loneliness among older Europeans
Tidskrift
European Journal of Ageing
År/Volym/nr/sidor: 6(4), 267-275
Författare/red:
Tjersland, O.A., Engen, G. & Jansen, U. (2011)
Titel:
Allianser
Förlag:
Studentlitteratur. 180 sid. Del 2 och 3
Författare/red:
Wilkinson, R. & Pickett, K. (2010)
Titel:
Jämlikhetsanden
Förlag:
Karneval, 304 sid.
Författare:
Wrzus, C., Hänel, M., Wagner, J., & Neyer, F. J. (2013)
Artikeltitel:
Social network changes and life events across the life span: A meta-analysis
Tidskrift
Psychological Bulletin
År/Volym/nr/sidor: 139(1), 53-80
Övrig information
Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp. Termin 4.