Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget

Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget
Organisationsutveckling
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram:
• Kontinuerlig verksamhetsutveckling och
förändringsfaktorn
• Samverkan med helhetssyn för ökad
resurseffektivitet
• Personalidén: former för utveckling av medarbetare
och ledning
• Utveckling av mötet med brukarna
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Särskild fråga om förändringsfaktorn
Anvisning: Förändringsfaktorn (1%) skall inte
tillgodoses genom generella sparbeting – hur
säkerställer ni att så inte sker?
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget
Organisationsutveckling forts.
Särskild fråga om samverkan
Anvisning: Beskriv hur ni vet att er samverkan med
andra organisationer är ändamålsenlig dvs. leder till
ökad måluppfyllelse utifrån KF:s budget, reglemente
och ägardirektiv.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Utbildning
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
• Undervisningen ska vara individuellt anpassad
vilket kräver systematisk kunskapsuppföljning
• Arbetet med jämställdhet i förskola/skola
• Arbeta lösningsfokuserat och förebyggande skolasocialtjänst
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till stadsdelsnämnder
som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna
ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela
staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Särskild fråga om fritidshemsverksamheten
Anvisning: Hur säkerställs att
fritidshemsverksamheten motsvarar de krav som
ställs på kvalitet i läroplan och Allmänna råd
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Utbildning
Särskild fråga om flerspråkighet som
framgångsfaktor
Anvisning: Vilka strategier finns för att stödja elevers
motivation och möjlighet att utveckla flerspråkighet?
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och
utbildningsnämnden.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Särskild fråga om introduktion för nyanlända
elever
Anvisning: SDN och Utbildningsnämnden har getts i
uppdrag att utveckla modeller för mottagande av
nyanlända elever och som bl a innebär samordning,
planering, metodutveckling samt kompetensförstärkande insatser till skolornas personal.
Redovisa vilka insatser som planeras och vad som
påbörjats.
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och
utbildningsnämnden.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Fritid
Viktiga frågor
Generell anvisning,
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
Det är viktigt att det finns ett väl utvecklat samarbete med
föreningsliv och socialtjänst både för utveckling av vårt
samhälle och för att ge ungdomar en bra start i livet.
• Grönområden i stadsdelarna ska vara lättillgängliga och
attraktiva för att erbjuda göteborgarna möjlighet till
rekreation. Detta gäller också lekplatserna.
• Stadsdelarna ska medverka i arbetet att skapa öppna
mötesplatser för ungdomar och ”ungdomssatsningen” är
strategiskt viktig för att främja integration mellan ungdomar.
•På en övergripande nivå (”Göteborgarnas behov är
vägledande”) anges rolig och aktiv fritid som en av de
viktigaste faktorerna för ett friskt liv.
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att
genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som
uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i
den balanserade styrningen. Uppmärksamma gärna hur ni
medverkar till att stödja ungdomars och unga vuxnas
etablering i samhället.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Fritid
Särskild fråga om skolornas öppethållande
Som ett medel för att öka träningstider i idrottshallar och
på idrottsplatser anger budgeten att det krävs ett
öppethållande kvällar och helger i skolorna. Hur
samverkar ni med föreningslivet i denna fråga och
vilka resultat har ni uppnått?
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnderna,
utbildningsnämnden, lokalförsörjningsnämnden,
och idrotts- och föreningsnämnden.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Kultur
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
•Kulturnämnden ska arbeta konsultativt gentemot
stadsdelarna men det lokala kulturlivet i stadsdelen är
stadsdelsnämndens ansvar.
• Kultursamordnarna och stadsdelarnas lokala kulturombud
är avgörande för en god förmedling av kultur.
• Göteborgs kulturinstitutioner ska bredda sin målgrupp och
locka nya besökare. Det kräver utveckling av den
pedagogiska och utåtriktade verksamheten samt en
medveten och sammanhållen marknadsföring.
•På en övergripande nivå (”Göteborgarnas behov är
vägledande”) anges satsningar på kultur som ett sätt att
skapa förutsättningar för tillväxt samt att främja förståelse och
integration i samhället
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att
genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som
uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i
den balanserade styrningen. Uppmärksamma gärna hur ni
medverkar till att stödja ungdomars och unga vuxnas
etablering i samhället.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Kultur
Särskild fråga om samverkan
Hur har ni utformat samverkan med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna respektive kulturnämnden och vilka
resultat har ni uppnått.
Denna fråga riktar sig till kulturnämnden,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Myndighetsutövning
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram:
• Rätten till en rättvis och saklig behandling
• Professionellt, kompetent och objektivt bemötande
• Likabehandlingsprincipen
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Särskild fråga om systematisk kvalitetsarbete
Anvisning: Har det bedrivits något systematiskt
kvalitetsarbete gällande myndighetsutövning under
året t ex i form av mer organiserade sammankomster
där myndighetsrollen som den beskrivs i budget har
diskuterats? Om ja, redovisa dessa samt redogör för
eventuella slutsatser av arbetet.
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och
facknämnder.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Mångfaldsarbete
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
• Motverka all diskriminering och skapa likvärdiga
förutsättningar oavsett kön, könsidentitet, etnisk* och
religiös bakgrund, språk, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder
• Planmässigt och kontinuerligt mångfaldsarbete på
alla nivåer
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
* I budgettexten används begreppet kulturell bakgrund. För att
förtydliga väljer vi här att använda begreppet etnisk tillhörighet som har
en legal definition. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet avses
i diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Mångfaldsarbete
Särskild fråga om likvärdig medborgarservice
Anvisning: Redovisa hur nämnden/styrelsen
säkerställer att den service och de tjänster som
erbjuds invånarna är lika tillgängliga, av lika hög
kvalité och lika väl anpassade för alla, oavsett kön,
könsidentitet, etnisk* och religiös bakgrund, språk,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder
Redovisa hur nämnden säkerställer att den service
och de tjänster som erbjuds inom äldreomsorgen är
lika tillgängliga, av lika hög kvalité och lika väl
anpassade för alla, oavsett kön, könsidentitet, etnisk*
och religiös bakgrund, språk, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser. Detta är underlag som stadskansliet
behöver för att kunna lämna styrinformation till
KS/KF i en särskild fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Jämställdhetsarbete
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
• Utveckla staden till en förebild och föregångare
• Synliggör kvinnors och mäns maktförhållanden,
inflytande och villkor
• Integrera jämställdhetsperspektiv inom alla
områden
• Öka kunskaperna i genusfrågor
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör an analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Jämställdhetsarbete
Särskild fråga om likvärdig medborgarservice
Anvisning: De tjänster som erbjuds medborgarna ska
vara lika tillgängliga, av lika hög kvalité och lika väl
anpassade för alla oavsett kön. Redovisa vad som
görs för att uppnå detta i nämndens/styrelsens
verksamhet/-er.
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Arbetsmarknadsinsatser
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram:
De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska
främst fokusera på insatser riktade mot:
•Ungdomar
•Utrikes födda
•Människor med funktionshinder
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Särskild fråga med anledning av konjunkturläget
Beroende av hur läget utvecklas framöver kan
stadskansliet ev behöva återkomma inför
Uppföljningsrapport 2.
Denna fråga kan bli aktuell till såväl
stadsdelsnämnder som facknämnder och styrelser.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Arbetsmarknadsinsatser
Särskild fråga om ungdomars möjlighet till arbete
och egen försörjning
Anvisning: Hur samverkar ni med andra aktörer för
att bidra till att ungdomars livssituation stärks och
möjligheten att försörja sig själv via arbete eller
studier ökar? Analysera effekterna ur ett
brukarperspektiv.
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser och har bäring på budgetbeskrivningen att
ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden
löper stor risk att bli beroende av försörjningsstöd.
Därför ska staden satsa för att öka unga
arbetslösas möjligheter till jobb och egen
försörjning samt att stadens verksamheter också
ska hitta bra samverkansformer för att bistå dessa
ungdomar. Den ökade arbetslösheten har
ytterligare satt fokus på den prioriterade
målgruppen, ungdomar mellan 16-24 år.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Äldreomsorg inkl hemsjukvård till äldre
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
• Förebyggande arbete och uppsökande verksamhet
• Mat och måltider
• Stöd till anhöriga
• Personal med språk- och kulturkompetens
• Den medicinska kompetensen
• Flexibilitet och samverkan i omsorg och vård
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till stadsdelsnämnder
och sociala resursnämnden som utifrån sina egna
förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa
hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv
genom att genomföra de intentioner och ambitioner
som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta
är således underlag för styrinformation till KS/KF
utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Funktionshinder inkl hemsjukvård till yngre
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
• fler boendealternativ
• möjligheterna till arbete och meningsfull fritid
• inflytande över det kommunala stödet och
helhetssyn vid beviljande av insatser
• hemsjukvård till människor med psykiska
funktionsnedsättningar och barn med svåra
funktionsnedsättningar
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till stadsdelsnämnder
och sociala resursnämnden som utifrån sina egna
förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa
hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv
genom att genomföra de intentioner och ambitioner
som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta
är således underlag för styrinformation till KS/KF
utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av verksamhetsområden enl KF´s budget
Individ- och familjeomsorg
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram:
• Att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och goda
förutsättningar att utvecklas till självständiga individer.
• Den boendesociala situationen.
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att
genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat
som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån
perspektiven i den balanserade styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga
nämnder och styrelser som utifrån sina
egna förutsättningar och sitt egna ansvar
ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela
staden” perspektiv genom att genomföra
de intentioner och ambitioner som uttrycks
i kommunfullmäktiges budget. Detta är
således underlag för styrinformation till
KS/KF utifrån nämndens/styrelsens
perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Individ- och familjeomsorg
Särskild fråga om insatser för barn och unga
vuxna.
Anvisning : Hur samverkar ni med andra aktörer för
att bidra till att ungdomar och unga vuxna i
utanförskap ska få en gynnsam etablering i
vuxenlivet? Analysera effekterna av insatserna ur ett
brukarperspektiv - i vilken utsträckning har insatserna
bidragit till förbättringar av berörda människors
livssituation?
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och
sociala resursnämnden.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Särskild fråga om missbrukarvård och
ungdomsvård.
Anvisning: Beskriv hur verksamheten har arbetat för
att insatserna inom missbrukarvård och
ungdomsvård ska vara evidensbaserade och
resultaten kunna följas upp. Analysera insatsernas
effekter ur ett brukarperspektiv – i vilken utsträckning
har insatserna bidragit till förbättringar av berörda
människors livssituation
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och
sociala resursnämnden.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Folkhälsoarbete
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram:
• Jämlikhet i hälsa
• Drogförebyggande arbete, livsstilsfrågor och
trygghet
• Ensamhet och isolering
• Ökad stress och ohälsa bland barn och ungdom
ska motverkas
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Särskild fråga om kvalitetssäkring
Anvisning: Vilka system har ni för att kvalitetssäkra
att ”all kommunal verksamhet genomsyras av ett
folkhälsoperspektiv och ett salutogent tänkande”
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Folkhälsoarbete
Särskild fråga om elevers tobaksanvändning
Anvisning: Hur arbetar ni för att uppnå rökfria
skolgårdar och stödjer elever att sluta använda tobak
Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och
utbildningsnämnden.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Särskild fråga om ungas påverkansmöjligheter av
sin livssituation
Anvisning: Hur stödjer och säkerställer ni att
ungdomar kan påverka sin vardag och ges inflytande
i de verksamheter de brukar? Beskriv vilka resultat
som uppnåtts av insatser och analysera hur de bidrar
till att ge ungdomar möjlighet till ett självständigt liv.
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Stadsutveckling
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram:
• Tillväxt
• Fysisk planering
• Boendefrågor
• Infrastruktur och kollektivtrafikfrågor
• Integration / segregation
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen. Uppmärksamma gärna särskilt hur ni
medverkar till att Göteborg också ska vara en stad
för ungdomar.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Stadsutveckling
Särskild fråga om påverkan pga konjunkturläget
Frågan kan i dag inte preciseras utan blir beroende
av hur läget utvecklas framöver. Stadskansliet
återkommer inför Uppföljningsrapport 3.
Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009
Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget
Miljöarbete och klimatanpassning
Viktiga frågor
Generell anvisning:
Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram:
• behovet av hållbara konsumtionsmönster
• biologisk mångfald
• skapandet av ett kretsloppssamhälle
• utveckling av nya energilösningar
• produktion av biogas
• arbete för att minska utsläppen av växthusgaser
Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts
för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv
vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av
resultaten utifrån perspektiven i den balanserade
styrningen.
Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och
sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett
”hela staden” perspektiv genom att genomföra de
intentioner och ambitioner som uttrycks i
kommunfullmäktiges budget. Detta är således
underlag för styrinformation till KS/KF utifrån
nämndens/styrelsens perspektiv.
Särskild fråga om miljöledningssystem
Anvisning: Vilken typ av miljöledningssystem
används inom er nämnd/styrelse? Hur stor del av
verksamheten täcker systemet?
Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och
styrelser.
Detta är underlag som stadskansliet behöver för att
kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild
fråga.