Solbackens förskolas plan mot diskriminering och

Solbackens förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling
2017
1
Solbackens förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år, allmän förskola
Ansvariga för planen: Ledning och personal på förskolan utvärderar planen.
Huvudansvariga; Jenny Röygaard – förskollärare, Alexandra Dyrfors – förskollärare, Kristina
Ivert – förste förskollärare, Ing-Marie Gullstrand – biträdande förskolechef, Christina
Johansson - förskolechef
Vår vision
På förskolan arbetar vi för att skapa en trygg och demokratisk miljö där alla barn, personal
och vårdnadshavare är delaktiga. Respekt och uppmuntran ligger till grund för allt lärande. På
vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är, oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. På vår förskola ska inget barn bli
diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar för att skapa
barnens bästa förskola med utgångspunkt i värdeorden:
 Samarbete, samverkan
 Delaktighet, inflytande, påverkan
 Kvalitet, dokumentation, kunskap.
 Ansvar, förtroende, respekt.
 Trygghet, helhet,
 Nyfikenhet, lustfyllt lärande, lärandemiljö
 Demokrati, förståelse, lyhördhet.
Planen gäller från 2017-03-31
Planen gäller till 2018-03-31
Barnens delaktighet
I den dagliga verksamheten uppmuntras barnen att diskutera och reflektera över sådant som är
viktigt för dem. Kommunikation utifrån barnens erfarenheter, viljeyttringar, tankar,
kunskaper, funderingar, idéer, ord som sårar/gläder och konflikter påverkar hur verksamheten
utformas och förändras. Personalen har valt metoder som främjar barns delaktighet och
inflytande, samt upprättat planeringsmatris mot diskriminering och kränkande behandling i
förskolan. På förskolan arbetar vi utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt där barnens
nyfikenhet, kreativitet, självförtroende samt förmåga att fatta beslut stimuleras. På förskolan
har vi barnråd och Grön Flagg-råd där barnen är med och diskuterar samt fattar beslut om
verksamheten. Barn från varje avdelning deltar även i ett matråd några gånger per termin med
syfte att öka barnens inflytande gällande mat och välmående. Barnen är delaktiga i att ta fram
Barnens plan mot diskriminering och kränkande behandling genom möten, diskussioner,
litteratur och skapande.
2
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare får ta del av plan mot diskriminering och kränkande behandling på
föräldramöte och planen bearbetas i vårt samråd för vårdnadshavare. Vårdnadshavare som är
valda till representanter bildar rådet tillsammans med biträdande förskolechef och
förskollärare. Kontinuerligt på samråd och föräldramöte diskuteras förskolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Planen finns tillgänglig att läsa på förskolan, på
förskolans hemsida samt på förskolans dokumentationsforum Pluttra. För att säkerställa
samverkan mellan förskola - hem finns det ett årshjul för samverkan, samt ett årshjul för
kultur och tradition. Vi erbjuder vårdnadshavare barns individuella utvecklingssamtal efter
behov, minst en gång per år.
Personalens delaktighet
Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling revideras av förskolans
utvecklingsgrupp för hållbar utveckling och läggs ut på remiss till all personal. Beslut om
planen fattas på arbetsplatsträff. Varje avdelning har tid för verksamhetsutveckling där
förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är en del av planeringsarbetet.
Kriterierna i planen genomsyrar verksamhetens förhållningssätt. Personalen utvärderar
förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling genom skolverkets
skattningsverktyg BRUK.
Förankring av planen
Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras på samråd för
vårdnadshavare, föräldramöte, hemsidan, genom dokumentationsforumet Pluttra,
arbetsplatsträffar för personal, möten för utvecklingsgrupper och i verksamheten. För barnen
förankras planen i det dagliga samtalet samt i aktiviteter som leder till Barnens plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats:
Förskolan har utvärderat utifrån våra mål i förskolans planeringsmatris mot diskriminering
och kränkande behandling:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika
värde oberoende av social bakgrund, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin
närmiljö.
Vår förskola ska behandla alla barn lika oavsett ålder.
Vår förskola ska förbygga och förhindra kränkningar pga. könsidentitet eller könsuttryck
Insatser som beslutades i planeringsmatrisen Vt 2016- Vt 2017:
 FN:s barnkonvention ska läsas av personalen och användas i verksamheten. Fokus på
de fyra grundprinciperna: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, Barnets
3



bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet, Alla barn har rätt till liv och
utveckling, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Komplettera utbudet av barnlitteratur
Använda Kompisböckerna av Lisa Sollenberg och Linda Palm
BRUK som utvärderingsmetod
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolans utvecklingsgrupp för hållbar utveckling har utvärderat planen som sedan lagts ut
på remiss för att godkännas.
Planen har diskuterats på samråd för vårdnadshavare. Planen har funnits tillgänglig för
vårdnadshavare på förskolans hemsida samt på Pluttra och samrådsrepresentanter har haft
möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
I resultatet av BRUK område 2 ”Normer, värden och inflytande” skattade personalen
verksamheten högt. Resultatet visar dock på en viss brist i att samtala om och synliggöra för
barnen att det finns olika familjekonstellationer, relationer och sexuella identiteter. I resultatet
av BRUK framgår även ett behov av att utveckla de kartläggningsmetoder förskolan använder
för att få kunskap om risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Utifrån dokumentation av diskussioner som personalen haft under verksamhetsutvecklingsdag
framgår att förskolans utbud av material som representerar samhällets mångfald utökats.
FN:s barnkonvention används i förskolan. Dokumentation visar att ”Tio kompisböcker
baserade på barnkonventionen” av Linda Palm och Lisa Sollenberg har används i
barngruppen som diskussionsunderlag kring barns rättigheter.
Det finns tillgänglig littertur och förskolan har kompletterat utbudet av litteratur så att den
representerar samhällets mångfald. Dokumentation på Pluttra visar att litteratur, film,
känslodockor och teater fungerar som diskutionsunderlag i barngruppen.
Årets plan ska utvärderas senast 2018-03-31
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen ska utvärderas genom BRUK område 2 ”Normer, värden och inflytande”, Malmö
stads Skattningsverktyg område Likabehandlingsarbete, förskolans planeringsmatris mot
diskriminering och kränkande behandling samt genom diskussioner i grupper på
verksamhetutvecklingsdag.
Barnen är delaktiga i att utvärdera förskolans arbete mot diskriminering och kränkande
behandling genom aktiviteter i vardagen (dokumenteras på Pluttra) samt genom Barnens plan
mot diskriminering och kränkande behandling.
Vårdnadshavare görs delaktiga i att utvärdera planen genom samråd för vårdnadshavare.
4
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef/ledningsgrupp tillsammans med personalen.
Främjande insatser
Främja likabehandling och motverka kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning,
religion eller annan trosuppfattning.
Mål och uppföljning
Barnen ska ha kännedom om och känna till människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde. Vi kommer att följa upp normer och värden genom
BRUK, Skolverkets verktyg, den sista mars varje år.
Mål utifrån lpfö 98/16:
En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde
och respekten för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska
hålla levande i arbetet med barnen. (s. 4)
Insats
Att implementera Plan mot diskriminering och kränkande behandling i verksamheten för
barnen. All personal ska vara förtrogen med innehållet i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Personal och barn arbetar extra med barnkonventionens fyra grundprinciper: Alla
barn har samma rättigheter och lika värde, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör
barnet, Alla barn har rätt till liv och utveckling, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och
få den respekterad. FN-dagen 24 oktober uppmärksammas och boken ”Alla barns rätt” av
Pernilla Stalfelt samt ”Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen” av Linda Palm och
Lisa Sollenberg används i barngruppen.
Ansvarig
Förskolläraren/arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget.
Datum när det ska vara klart
180331
Kartläggning
Kartläggningsmetoder:
5
Barnobservationer och observationer med fokus på personals förhållningssätt. Genom att
lyssna på barnets åsikter var de känner sig trygga och otrygga eller i vilka sammanhang det
sker konflikter. Denna information kan även komma från vårdnadshavare.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Hur barn och vårdnadshavare involveras i kartläggningen.
Barnen ges ett inflytande och en delaktighet i lärmiljöns förändringar och barnen väljer vilket
material de vill utforska eller sysselsätta sig med. Barn deltar på möten och i aktiviteter där de
bland annat diskuterar och arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande
behandling.
Vårdnadshavarna involveras i kartläggningen genom Pluttra, hemsidan, samråd, möten
förskola – hem och förskoleenkät samt familjetalan i förskolan kapprum.
Hur personal involveras i kartläggningen.
Genom litteratur, arbetsplatsträff, verksamhetsutvecklingsgrupper, utvecklingstid för
arbetslaget, kompetensutvecklingsplan , BRUK och Malmö stads skattningsverktyg.
Förebyggande åtgärder
Förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning







Kartlägga förskolans miljöer tillsammans med barnen för att ta reda på var barnen
känner sig trygga respektive otrygga samt i vilka situationer barnen känner sig trygga
respektive otrygga
FN:s barnkonvention ska läsas av personalen och användas i verksamheten
Arbeta med barnkonventionen i barngruppen (Kompisböckerna, Alla barns rätt)
Komplettera utbudet av barnlitteratur och material utifrån diskrimineringsgrunder och
kränkande behandling
Dokumentera, reflektera och följ upp genom Pluttra
BRUK som utvärderingsmetod
Malmö stads skattningsverktyg
Åtgärd
Ge barn och personal kunskaper om vad det står i FN:s Barnkonvention och att alla förhåller
sig till det. Ge barn, personal och vårdnadshavare kunskap om vad som står i förskolans plan
mot diskriminering och kränkande behandling och att alla förhåller sig till det. Bjud in till ett
informationsmöte där vårdnadshavare kan ta del av material som berörs i Plan mot
6
diskriminering och kränkande behandling: Barnkonventionen, Kompisböckerna och Alla
barns rätt. Förskolans arbete med barnkonventionen samt mot diskriminering och
likabehandling samt FN-dagen dokumenteras på Pluttra. I början av varje termin ska vi gå
igenom de BRUK som har valts som utvärderingsmetod för att kunna kartlägga vart vi är och
utifrån kartläggningen, analysera var vi befinner oss i verksamheten och prata om vilka
metoder vi väljer. Arbeta förebyggande genom att utgå från det barnen visar eller uttrycker
åsikter om, var de känner sig otrygga eller i vilka sammanhang det sker konflikter. Personal
dokumenterar och analyserar sitt bemötande av barnen i olika situationer. Arbeta med
planeringsmatris mot diskriminering och kränkande behandling.
Motivera åtgärd
Efter kartläggning samt utifrån mål i planeringsmatrisen utvärderas detta 2018-03-31.
Förskolans uppdrag är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande demokratiska värderingar, samt följa Diskrimineringslagen (www.do.se) och
Skollagen (www.skolverket.se). Förskolan ska ta tillvara på barnens tankar, vi lyssnar på
varandra och respekterar varandras åsikter och olikheter. På förskolan använder vi oss av
material och aktiviteter som kan uppmuntra barnen att diskutera känslor samt skapa en ökad
förståelse för andra människor. Vi arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt där
barnens nyfikenhet, kreativitet, självförtroende samt förmåga att fatta beslut stimuleras. På
förskolan arbetar vi med ”Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen” i barngruppen
för att barnen ska utveckla sin kunskap om barnkonventionen och dess innebörd
Ansvarig
Förskollärare/arbetslagsledare tillsammans med arbetslaget.
Datum när det ska vara klart
180331
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår
förskola.
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
Det finns alltid minst en anställd i närheten av barnen.
Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till
Biträdande förskolechef – Ing-Marie Gullstrand
Förskolechefen - Christina Johansson
Specialpedagog - Christel Åkesson
Förskollärare – Therese Borgman
Förste förskollärare – Kristina Ivert
AO - ombud, SKYO - ombud – Åsa Björklund
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: Se handlingsplan – Barn som
kränker andra barn. Bilaga.
Rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda när barn diskrimineras, trakasseras eller kränks
7
Förskolechefens rutiner i enlighet med Malmö stads arbetsprocesser.
(https://komin.malmo.se/Forvaltningar/Forskoleforvaltningen/Stod-och-service-iforskoleforvaltningen/Blanketter-rutiner-anvisningar.html)
Relevanta länkar
www.skolverket.se
www.bo.se
www.do.se
www.malmo.se
www.riksdagen.se
8
Bilaga
Handlningsplan för barn
som kränker andra barn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Var: Under vistelsen på förskolan både inne och ute.
Vem: All personal i huset
Vad: Barnet ska få stöd att utveckla sin sociala kompetens så att det
fungerar väl i gruppen utan behov att kränka andra.
Hur: Genom observationer i vilka situationer barnet kränker och ett
förhållningssätt till barnen och föräldrarna enligt följande:
Barnet som blivit kränkt:
Uppträd lugnt och undvik att bli arg.
Prata med och trösta barnet
Barnets vårdnadshavare:
Berätta att barnet blivit kränkt utan att nämna namnet på det barn/ de
barn som utfört kränkningen.
Barnet som kränkt:
Uttryck tydligt att du inte tolererar att barnet kränker, visa att du är
upprörd men skäll inte.
Konfrontera barnet med det andra barnets känslor
Barnets vårdnadshavare:
Berätta vad som hänt utan att lägga in värderingar och utan att nämna
namnet på det barn som blivit kränkt.
Tala om att händelsen är utagerad, vårdnadshavarna ska inte
konfrontera barnet när de kommer hem.
Visa att du har förståelse för barnet, även om kränkningar är
oacceptabelt. Visa att ditt goda förhållande till barnet inte har
förändrats.
Personal:
Observera barnet noggrant för att komma underfund med i vilka
situationer det kränker.
Vid svårare fall kan det behövas extra personal - kontakta förskolechef.
Värderande ord får inte förekomma bland personalen.
9