RIKTLINJE
Uppdaterings-/revideringsdatum
Dnr/id-nummer
Sida
2012-03-20
1 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Styrkraft
Gäller fr.o.m.
Utgåva
Barn- och ungdomsklinik
Rekommendation
2012-03-20
1
Dokumentansvar
Gäller för
Jiri Kofron, öveläkare
Barn- och ungdomsklinik
Vaccination av prematura barn
Innehållsförteckning
Förutsättningar............................................................................................... 1
Vaccinationstyp: ........................................................................................ 1
Motiv för tidigarelagd start av vaccination till prematurer: ......................... 1
Indikationer:............................................................................................... 1
Val av kombinationsvaccin:....................................................................... 2
Dosering:................................................................................................... 2
Kontraindikationer: .................................................................................... 2
Start av vaccination:.................................................................................. 2
Fortsatt vaccination: .................................................................................. 2
Dokumentation: ......................................................................................... 2
Smärtlindring: ............................................................................................ 2
Övervakning: ............................................................................................. 2
Biverkningar: ............................................................................................. 3
Dokumentinformation..................................................................................... 3
Referensförteckning....................................................................................... 3
Förutsättningar
Förtida start av grundvaccinering med kombinationsvaccin Pentavac eller Infanrix hexa samt tidigarelagd start av vaccinering mot invasiva pneumokocker, Prevenar 13.
Vaccinationstyp:
Pentavac eller Infanrix hexa (se nedan)
Prevenar 13
Motiv för tidigarelagd start av vaccination till prematurer:
Det är väl belagt att prematura barn har större risk att få svår form av
pertussis respektive invasiv pneumokocksjukdom.
Indikationer:
Ett kriterium räcker
Prematurfödsel <V32 + 0
Fostervikt <1500 g
Dokumentbenämning
Vaccination av prematura barn
RIKTLINJE
Uppdaterings-/revideringsdatum
Dnr/id-nummer
Sida
2012-03-20
2 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Styrkraft
Gäller fr.o.m.
Utgåva
Barn- och ungdomsklinik
Rekommendation
2012-03-20
1
Dokumentansvar
Gäller för
Jiri Kofron, öveläkare
Barn- och ungdomsklinik
Val av kombinationsvaccin:
Barn vars ena eller bägge föräldrar är födda utanför Skandinavien, Holland
eller Storbritannien erbjuds i första hand Infanrix hexa, (för närvarande
erbjuds cirka 18 % av alla barn i Södra Älvsborg detta vaccin i första hand).
För övriga barn erbjuds Pentavac.
Dosering:
0,5 ml i. m. i vardera ben inom samma dygn. Samma dos för bägge
vaccinerna.
Kontraindikationer:
Pågående infektion.
Kardiorespiratorisk instabilitet
Start av vaccination:
Cirka 2 månaders ålder eller
Tidigast i gest vecka 34 + 0
Fortsatt vaccination:
Via BVC vid cirka 3 mån, 5 mån respektive 12 mån ålder. Minst 1
månad mellan första och andra dosen. Totalt ska barnet ha 4 doser,
1 via barnsjukvården och resterande 3 via BVC.
Dokumentation:
Vaccinationsboken på BVC fylls i. Antingen har föräldern med sådan
från BVC eller så beställer avdelningen hem en sådan.
Skrivs även in som tillfällig ordination i avdelningens ordinationsblad.
Batchnummer och/eller lot-nummer noteras.
Smärtlindring:
Peroral glukos 300 mg/ml kan ges per os några minuter före vaccination.
Övervakning:
Uppkoppling av hjärt-, lungövervakning för barn mellan 32 + 0 och 37 +
0 ≥ 24 tim.
Kvarstanna på avdelningen/mottagningen i 1 tim om barnet är äldre än i
motsvarande gest vecka 37.
Dokumentbenämning
Vaccination av prematura barn
RIKTLINJE
Uppdaterings-/revideringsdatum
Dnr/id-nummer
Sida
2012-03-20
3 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Styrkraft
Gäller fr.o.m.
Utgåva
Barn- och ungdomsklinik
Rekommendation
2012-03-20
1
Dokumentansvar
Gäller för
Jiri Kofron, öveläkare
Barn- och ungdomsklinik
Biverkningar:
Övergående feberreaktion, andningspåverkan inklusive apnéer, ökat syrgasbehov.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Jiri Kofron, överläkare, barn- och ungdomsklinik - neonatalvårdavdelning,
SÄS
Remissinstanser
Daniel Wallmyr, BHV-överläkare, Centrala Barnhälsovården, 2011-03-17
Utgivningsdatum, utgåva 1
2012-03-20
Fastställt av
Niklas Segerdahl, överläkare/läkarchef, barn- och ungdomsklinik, SÄS
Nyckelord
Vaccinationer, prematura, behandling
Referensförteckning
1. D´Angio CT. Active immunization of premature and low birth-weight infants. A review of immunogenicity, efficacy and tolerability. Pediatr
Drugs 2007; 9:17-32.
2. Esposito S, Serra D, Gualtieri L, Cesati L, Principi N. Vaccines and preterm neonates: Why, when, and with what. Early Human Development
2009; 85;S43-S45.
3. J Bobhoeffer, C-A Siegrist, P T Heath. Immunisation of premature
infants Arch Dis Child 2006; 91:929-935.
4. A Gad, S Shah. Special Immunization Considerations of the Preterm
Infant. J Pediatr Health Care 2007; 21, 385-391.
Dokumentbenämning
Vaccination av prematura barn