PA_Leg_Consent

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
2016/0205(NLE)
6.12.2016
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för internationell handel
Utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi
och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å andra sidan
(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))
Föredragande av yttrande: Bart Staes
PA\1111965SV.docx
SV
PE595.582v01-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_Leg_Consent
PE595.582v01-00
SV
2/4
PA\1111965SV.docx
KORTFATTAD MOTIVERING
Ceta är ett ekonomiskt avtal. För vissa sektorer och aktörer (t.ex. små och medelstora företag)
kan det innebära fördelar, men för vissa kan det vara negativt på grund av obegränsad
konkurrens från stora multinationella företag, inklusive Kandaregistrerade affärsenheter. När
det gäller sysselsättning säger vissa studier sysselsättningen kommer att öka en aning tack
vare Ceta, medan andra visar på minskad sysselsättning för EU och problematiska
omfördelningseffekter som gynnar kapitalägare. Det betyder att bara sett till ekonomi och
sysselsättning är utgången oklar. Hälso- och miljöfrågor kan mycket väl skapa obalans.
EU och Kanada ser mycket olika på hälso- och miljöfrågor, livsmedelssäkerhet och
djurskydd. Kanada har vidtagit rättsliga åtgärder för att utmana EU:s och medlemsstaternas
lagstiftning i WTO (tvister om genetiskt modifierade organismer och förbud mot hormoner
i nötkött, sälprodukter och även asbest). Kanada har under lång tid varit starkt emot Reach
liksom EU:s lagstiftning om bekämpningsmedel, och kritiserat USA:s lagstiftning om
ursprungslandsmärkning (COOL) i WTO. På grund av handelstryck fortsätter kommissionen
att godkänna genetiskt modifierade organismer trots omfattande protester i EU.
Cetas huvudsakliga mål är att undanröja handelshinder. Eftersom tullarna är ganska låga
mellan EU och Kanada handlar Ceta framför allt om icke-tariffära handelshinder, dvs.
skillnader i lagar och standarder som rör hälso- och miljöskydd samt livsmedelssäkerhet.
Kommissionen har redan offrat flera sådana standarder för att tillmötesgå bland annat
Kanadas handelsintressen. Det har undergrävt EU:s direktiv om bränslekvalitet för att Kanada
ska kunna exportera bränsle från smutsig oljesand, och föreslår nu till och med att
bestämmelserna om endokrinstörande ämnen i lagstiftningen om bekämpningsmedel
olagligen ska ändras. Kommissionen har agerat i kanadensiska företags intressen genom att
avstå från att förbjuda cyanid vid gruvdrift trots att parlamentet har krävt förbud, och genom
att nyligen godkänna användningen av cancerframkallande ämnen i målarfärg (blykromat)
trots att företag i EU använder säkrare alternativ.
Ett formellt avtal där det främsta målet är att undanröja handelshinder kommer sannolikt att
förvärra situationen – oavsett vad studier hävdar i fråga om rätten att reglera. Detta förvärras
ytterligare av att investerare ges rätt att åtala stater – medan åtaganden som gäller
miljönormer fortfarande inte tillämpas.
ENVI-utskottets yttrande om TTIP av den 16 april 2015 utgör ett utmärkt riktmärke för att
utvärdera Ceta. Det finns ingen anledning att inta en annan ståndpunkt gentemot Kanada än
gentemot USA i ett handelsavtal.
Ceta överskrider följande gränser i ENVI-utskottets yttrande (punkterna 2, 5, 7, 9, 14 och 17):
–
Försiktighetsprincipen återspeglas inte – försiktighet förutsätter en hänvisning till
internationella avtal som inte innehåller denna princip.
–
Regleringssamarbete är frivilligt men inte begränsat till klart angivna sektoriella
områden där USA och EU har liknande skyddsnivåer eller där harmonisering uppåt är
att förvänta, utan det är övergripande.
PA\1111965SV.docx
3/4
PE595.582v01-00
SV
–
–
–
–
–
Det innehåller bestämmelser om
o
offentlig hälso- och sjukvård – bestämmelser som faktiskt inskränker regeringars
möjlighet att fatta politiska beslut,
o
genetiskt modifierade organismer – bestämmelser som framför allt utformats för
att undergräva EU:s regler om GMO, tillämpningen av dessa och deras framtida
utveckling,
Det inbegriper samarbete om kemikalier, som involverar en av de största motståndarna
till Reach i dess genomförande.
Det inbegriper offentliga och sociala tjänster som är föremål för en negativ förteckning.
Det finns inga bindande bestämmelser om djurskydd – i stället främjas en ökad handel
utan några egentliga garantier för djurskydd.
En princip om provisorisk tillämpning ingår, en tvistlösningsmekanism som ger
utländska investerare en parallell behörighet att utmana stater, vilket fullkomligt
undergräver EU:s och medlemsstaternas suveräna rättigheter.
Tillämpning av Ceta riskerar att bland annat undergräva följande standarder som
ENVI-utskottet anser vara grundläggande (se punkt 8):
–
icke-godkännande av aktiva substanser och EU:s gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester,
–
regleringsåtgärder avseende hormonstörande ämnen,
–
EU:s integrerade strategi för livsmedelssäkerhet,
–
uppnåendet av EU:s klimat- och energimål.
Tvärtemot ENVI-utskottets krav (se punkt 10),
–
ger Ceta endast partiellt skydd åt geografiska beteckningar,
–
innehåller inte Ceta några bestämmelser om minskad antibiotika i boskapsuppfödning,
–
gör Ceta ingenting för att genomföra UN/ECE:s avtal från 1958 och 1998 om bilar,
–
främjar inte Ceta förnybar energi,
–
använder Ceta negativa förteckningar som avser rätten att reglera i energisektorn.
Slutligen har parlamentets rätt att hållas fullt underrättad under alla skeden i ett internationellt
avtal ännu inte fastslagits, och det är oklart huruvida parlamentet har några kontrollrättigheter
och i så fall vilka när det gäller beslut som fattas av Gemensamma Ceta-kommittén som
sådan, eller antagandet av bindande tolkningar eller ändringar av protokollen eller bilagorna
(t.ex. avseende bestämmelser om likvärdighet i samband med sanitära eller fytosanitära
åtgärder).
******
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för internationell
handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet förkastar förslaget till
rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan
Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.
PE595.582v01-00
SV
4/4
PA\1111965SV.docx
Download