Västerhejde skola

advertisement
Juni 2014
Västerhejde skola
2014 / 2015
LIKABEHANDLINGSPLAN (LBP)
– FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
Innehållsförteckning
LBP ändamål: ........................................................................................................................... 1
Skolans vision............................................................................................................................ 1
Kvalitetssäkring ........................................................................................................................ 3
Dokumentation/sekretess ......................................................................................................... 3
Ansvarsfördelning .................................................................................................................... 4
Kommunikationsplan............................................................................................................... 4
Kompetensutvecklingsplan ...................................................................................................... 5
All personals ansvar ................................................................................................................. 5
Elevers rättigheter .................................................................................................................... 5
Elevers ansvar ........................................................................................................................... 6
Rättigheter för skolpersonal, elever samt elevernas vårdnadshavare ................................ 6
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
.................................................................................................................................................... 6
Handlingsplan för personal när elever kränks ...................................................................... 6
Kartläggning 2013/2014 ........................................................................................................... 8
Nulägesbeskrivning .................................................................................................................. 8
Mål för att främja och förebygga för likabehandling och åtgärder för att avvärja
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014/2015 ................................... 9
Trivselregler och dess konsekvenser på Västerhejde skola ................................................ 10
Riskbedömning avseende kränkande behandling ............................................................... 11
Elev kränker elev .................................................................................................................... 11
Personal kränker elev ............................................................................................................ 11
Rutiner för riskbedömning av kränkande behandling ....................................................... 11
Detta kan Du som förälder/vårdnadshavare göra .............................................................. 12
Trygghetsteam ........................................................................................................................ 12
Andra kontaktpersoner/organisationer ............................................................................... 12
LBP ändamål:
LBP har som ändamål att motverka mobbning, diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning enligt
Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800 6:e kap).
Skolans vision
Vår skola skall präglas av respekt för människors olikheter och lika värde.
Vår skola skall vara trygg för elever och fri från diskriminering och annan kränkande
behandling.
Viktiga definitioner och begrepp (Skolverkets Allmänna råd 2012 ”Arbete mot
diskriminering och kränkande behandling”)
Diskriminering: Övergripande begrepp för negativ behandling och kränkande behandling
som innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon
form av makt hos den som utför diskrimineringen. I skolan är det personal som kan göra sig
skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk
bemärkelse.
Exempel på när någon direkt diskrimineras (behandlas sämre än någon annan):
Identifiering
Några elever i år 2 säger
att
elever från år 4 inte får
vara med och spela
fotboll.
Åtgärd
Den närvarande personalen
uppmanar att alla får vara med
och spela fotboll oavsett ålder
eller klass.
Ansvar/Uppföljning
Rastvärdarna
uppmärksammas på
problematiken.
Exempel på när någon indirekt diskrimineras (ålder, kön mm):
Identifiering
Det händer att
endast flickor
får vara inne på
rasterna.
Åtgärd
Vi tar upp det för
diskussion i
personalgruppen.
Ansvar/Uppföljning
Samtliga pedagoger tar ansvar för ändrade
rutiner utifrån ett genusperspektiv.
1
Kränkande behandling: Handlingar som kränker barns eller elevs värdighet. Kränkande
behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna
kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt
i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan
uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Det kan
handla om att frysa ut eller hota. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen
eller vara systematiska och återkommande (6 kap). 3§ skollagen).
Identifiering
Att man ofta känner sig
ignorerad och att andra
elever tystnar när man
kommer.
Åtgärd
Vid upptäckt pratar skolans
personal med aktuella elever
och föräldrar informeras.
Ansvar/Uppföljning
Klasslärare stämmer av med
eleven, vi pratar om det i
klassen utan att nämna
namn. Tar hjälp av
kompisstödjare för att skapa
god stämning.
Trakasserier: Uppträdande som kränker elevs värdighet och som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna. Trakasserierna kan ta sig olika uttryck som



Fysiska - bli utsatt för slag och knuffar.
Verbala - bli hotad, bli kallad hora eller bög, bli utsatt för förtal eller ryktesspridning.
Icke verbalt uppträdande eller bemötande, t. ex utfrysning, spridning av rasistiska
eller homofobiska märken eller symboler, fysisk beröring av icke sexuell natur, MMS,
SMS och e-post.
Identifiering
Åtgärd
Ansvar/Uppföljning
En elev har ropat
Närvarande personal
Klassläraren har enskilt
”bög” på fotbollsplanen ger en tillsägelse och
samtal med eleven. Hemringning.
till en annan elev.
uppmanar till ett vårdat språk.
Klassläraren informeras.
Mobbning: Upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Begreppet mobbning används i
denna plan men förekommer inte längre i författningar.
Sexuella trakasserier: Negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars
könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det som registrerats för
personen vid födseln.
Etnisk tillhörighet: Rädsla eller stark motvilja mot grupper som definieras genom fysisk,
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.
Funktionshinder: Negativ betraktning
begåvningsmässiga begränsningar.
av
2
personer
med
fysiska,
psykiska
eller
Kvalitetssäkring




LBP utvärderas av elever och personal och sammanställs av Trygghetsteamet i slutet
av vt-15.
Kompisstödjarna utvärderar sitt arbete i slutet av varje termin. De föreslår
förbättringar och lämnar förslag till utveckling av kompisstödjarnas uppdrag och
trygghetsnät.
Trygghetsteamet tar ansvar för att LBP tas upp på arbetslagsmöten.
Vårdnadshavarna informeras om LBP på höstens första föräldramöte.
Dokumentation/sekretess
Vi använder kommunens dokumentationsunderlag vad gäller elever som utsätts för
kränkande behandling. Underlag förvaras tillsammans med handlingsplan. Dokumentationen
arkiveras i och förvaras i ett brandsäkert skåp. Viss dokumentation kan sekretessbeläggas.
Trygghetsteamet ansvarar för dokumentation, uppföljning och förvaring av dokument.
3
Ansvarsfördelning
Rektors/skolledningens ansvar enligt lag:
Rektor har enligt lag ansvar för att organisera verksamheten för att undvika diskriminering
och kränkande behandling.
Kommunikationsplan
Målgrupp
Alla
Elever
Nya elever
Personal
Nyanställd personal
och
vikarier
Vårdnadshavare
Nya vårdnadshavare
Elevråd/kompisstödjare
Elever, personal och
vårdnadshavare
Personal
Informationsstrategi
Känna till att diskriminering och
kränkande behandling inte är
tillåten på skolan,
Genomgång av skolans LBP på
klassråd i början av varje termin.
Praktiska arbeten kring planen.
Genomgång av skolans LBP
första skolveckan inom 2 veckor.
Genomgång av skolans LBP på
personalkonferens i början av
läsåret. Samtlig personal ska
erhålla ett ex. av skolans
likabehandlingsplan.
Genomgång av LBP i samband
med introduktion.
Genomgång och diskussion
utifrån skolans LBP på första
föräldramöte under läsåret.
Föräldrarna erhåller
handlingsplanen på föräldramötet
eller i samband med
utvecklingssamtal.
Muntlig information om skolans
LBP och erhåller ett eget ex.
Genomgång och diskussion
utifrån skolans LBP under
höstterminen respektive
vårterminen. Elev och
kompisstödjare engageras i det
främjande och förebyggande
arbetet.
Att LBP upprättas och utvärderas
varje läsår.
Utreda, åtgärda, dokumentera,
skriva arbetsskadeanmälan och
tillbudsrapport (Arbetsmiljöverket/
Ritisk).
4
Ansvarig Ansvarig
Rektor
pedagog
X
X
X
X
X
X
Skolans adm.
personal
X
X
X
X
Trygghetsteamet
X
Trygghetsteamet
Kompetensutvecklingsplan
KURSINNEHÅLL
RIKTAD TILL
OMFATTNING
NÄR
All personals ansvar








Att aldrig acceptera negativt beteende.
Att vid varje enskild kränkning göra en bedömning av hur allvarlig kränkningen är.
Att se till att alla elever oavsett kön, etnisk, religiös bakgrund eller på grund av
funktionshinder eller sexuell läggning får ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta inflytande ökar med
stigande ålder.
Att verka för att pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i
undervisningen.
Att sträva efter att perspektiv på kön, etnisk, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning samt funktionshinder ska genomsyra undervisningen på alla nivåer,
både i läromedel, litteratur och undervisningsinnehåll.
Att hålla god uppsikt över de platser elever vistas på.
Att alla vuxna sätter tydliga gränser och reagerar omgående på konflikter, bråk,
nedsättande kommentarer och dåligt uppförande.
Att sätta eleven i centrum och vara viktiga förebilder för det sociala klimatet i skolan.
Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att följa LBP, ifrågasätta och reflektera över
normer och värden som han/hon förmedlar genom sin undervisning, att se till att åtgärder
sätts in då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks eller upptäcks och
dokumentera, bevaka och följa upp. Med internet suddas gränserna mellan skola och fritid
ut. Om kränkningar som begås på elevernas fritid även påverkar skolan ansvarar
pedagogerna för att agera.
Elevers rättigheter








Att känna sig trygga.
Att bli sedda och lyssnade till.
Att vid behov få hjälp med att reda ut konflikter.
Att vid behov få stöd från skolans Trygghetsteam eller Elevhälsoteam/rektor samt
lärare.
Att få vara den man är.
Att få kunskaper om de demokratiska principerna och utveckla sin förmåga att arbeta
i demokratiska former.
Att få inflytande över de trivselregler som skall gälla.
Att successivt utöva ett allt större ansvar för sin utbildning samt i klassråd, elevråd,
miljöråd och skolråd.
5
Elevers ansvar
Det är alla elevers gemensamma ansvar att påtala diskriminering och kränkande behandling
som förekommer på skolan och att berätta för en vuxen om någon far illa. Man är även
skyldig att följa skolans trivselregler, vara en god kamrat samt ta ett personligt ansvar för
sina studier och sin arbetsmiljö.
Rättigheter för skolpersonal, elever samt elevernas
vårdnadshavare
Alla har rätt att vid behov erbjudas stöd från Trygghetsteam/skolledning.
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling









Återkommande diskussioner i arbetslaget angående elevhälsa.
Ett väl fungerande rastvärdssystem.
Återkommande trivselenkäter.
Kompisstödjare.
Utvecklingssamtal.
Kamratsamtal i klasserna.
God kommunikation med fritidshemmen.
Gott samarbete med hemmen.
Goda kunskaper om mobbning och annan kränkande behandling.
Handlingsplan för personal när elever kränks
Akuta åtgärder när en elev blir kränkt eller utsatt för trakasserier:
 Klasslärare har alltid ett inledande samtal med eleven och gör en bedömning av
ärendet.

Enskilda samtal med den utsatte och de som utsatt eleven sker.
 Vårdnadshavare informeras snarast.
 Uppföljningssamtal sker efter ca en vecka med den utsatte eleven.
 Om kränkningar inte upphör kopplas Trygghetsteamet (alltid två stycken) in och har
samtal med berörda elever; åtgärderna dokumenteras.
Trygghetsteamet uppdrag blir:






Samtal med den utsatte eleven sker med två personal från Trygghetsteamet.
Enskilda samtal med den/de som har utsatt en annan elev.
Vårdnadshavare informeras snarast och om man inte får tag på dem, ska det ändå
dokumenteras vem och när man försökt ta kontakt.
Uppföljningssamtal med den utsatte eleven efter ca en vecka.
Kopia på en dokumentation ska lämnas till Trygghetsteamet om ärendet.
Rektor och elevhälsoteam hålls informerade om Trygghetsteamets arbete.
6
ELEV SOM BLIR KRÄNKT VÄNDER SIG TILL NÅGON SOM HON/HAN KÄNNER SIG
TRYGG MED, T. EX. PEDAGOG ELLER ANNAN SKOLPERSONAL, KOMPIS,
KOMPISSTÖDJARE, FÖRÄLDER, REKTOR ELLER DIREKT TILL TRYGGHETSTEAMET.
ELEV SOM KÄNNER SIG KRÄNKT AV PERSONAL OCH PERSONAL SOM BLIR KRÄNKT
AV ELEV UPPMANAS VÄNDA SIG TILL REKTOR.
7
Kartläggning 2013/2014











Kompisstödjarna har hållit i en värdegrundsdag med olika samarbetsövningar som
verkade främjande för hela skolan som grupp på vår och hösttermin.
Arbete med genusspaningar pågår
Fadderverksamheten fortsätter för ökad gemenskap, ökat ansvarstagande från de
äldre eleverna och trygghet för de yngre barnen. Eleverna efterfrågar mera kontinuitet
i fadderverksamheten i alla klasser.
Kompisstödjarna och delar av Trygghetsteamet har träffats varannan vecka under
året
Minimalt användande av Friends skolrådgivning.
Miljö och trivselenkäter ska göras i början av varje månad i alla klasser..
Fortsatt nolltolerans mot kränkande ord..
Rastvärdar med självlysande västar i bör alltid vara minst två och gärna flera.
Kartläggning av trygga och otrygga platser har skett. Fotbollsplanen och Kingplaner
upplevdes som otrygg. Även toaletterna och bakom gymnastiksalen kunde kännas
otrygga.
Information om ”vett och etikett” på nätet har skett.
Klass 1 har haft Skapande skola projekt med Värdegrund som tema.
Nulägesbeskrivning
Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck
Genusarbete fortsätter på skolan. Observationer sker i klassrumsituationer och av läromedel.
I skolans årliga arbete med tidningen ”Globen” inför WPC så lyfts och diskuteras frågor
utifrån ett genusperspektiv. Pedagogerna arbetar i klasserna med genusfrågor i olika
vardagssituationer när naturliga tillfällen ges samt med observationer av varandras
förhållningssätt, film, media, böcker, temaarbeten och värderingsarbeten.
Etnisk tillhörighet
Skolan har få elever med annan etnisk bakgrund. Vi uppmärksammar dagsaktuella
händelser i världen samt arbetet med tidningen Globen och med Barnkonventionen,
litteratur, film och teater och diskuterar människors olika levnadsvillkor utifrån detta.
Religion eller annan trosuppfattning
I samband med religiösa högtider och aktuella händelser i världen berättar pedagogerna om
olika religioner.
Funktionshinder
Frågan är ständigt aktuell då vi har elever som har neuropsykiatriska och rent fysiska
nedsättningar. Detta uppmärksammar vi bl.a. genom att ha extra rastvärdar ute på rasterna,
använda oss av ”sociala berättelser” och forumspel med situationer från vardagen i skolan.
Ålder
Vi arbetar medvetet med åldersblandade grupper i ett ”faddersystem” under gemensamma
temadagar, och alla klasser från F-6 har representanter i skolans elevråd för att på så sätt
kunna göra sina åsikter hörda. Eleverna deltar efter sin mognad och förmåga.
Sexuell läggning
När eleverna använder sexuell läggning som skällsord så tar vi en diskussion med eleverna.
8
Mål för att främja och förebygga för likabehandling och
åtgärder för att avvärja diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling 2014 / 2015











Att det är nolltolerans mot kränkande och diskriminerande ordbruk, föräldrar hålls
underrättade.
Att skapa större trygghet på fotbollsplanen.
Att utvärdering av LBP lämnas av klasser och pedagoger till elevrådets
december/majmöte.
Att kartlägga trygga och otrygga platser både inne- och utomhus och förändringar vid
exempelvis övergångar mellan olika aktiviteter som sker på en dag.
Att fadderverksamhet mellan klasserna fortsätter, kontinuitet önskas.
Att trivselenkäter genomförs 1 gång/månaden.
Att Trygghetsteamet fortsätter med lunchmöte varje vecka.
Att Kompisstödjarna och delar av Trygghetsteamet har regelbundna träffar varannan
vecka och en värdegrundsdag på höst respektive vårtermin planeras.
Att det finns rastvärdar ute med självlysande västar.
Att information om nätet/internet för föräldrar, personal och elever sker kontinuerligt.
Att elever får kunskap vett och etikett på nätet, framförallt kring sociala medier.
9
Trivselregler och dess konsekvenser på Västerhejde skola


















Respektera varandra - både barn och vuxna.
Vi hälsar på varandra när vi möts.
Vi använder ett vårdat språk.
Inte skräpa ner-Städa efter sig.
Lämna mobiltelefoner till läraren.
Lämna läxan i tid.
Komma in i tid efter rast till lektioner.
Om någon inte är ”schysst” berätta det för någon du har förtroende för.
Sträva efter arbetsro på lektionerna genom att föregå med gott exempel.
Vara aktsam om skolans materiel.
Eftersom personalen har ansvaret för dig under hela dagen du är i skolan, måste du
vara inom skolområdet om du inte fått tillåtelse av din lärare att lämna skolan.
Vi vill att du lämnar pengar och andra värdesaker hemma. Om du ändå måste ta med
dig något värdefullt till skolan ansvarar du själv för det.
Du rör förstås inte andras saker utan lov.
Keps och mössa har vi på oss utomhus.
Ytterkläder hänger vi upp snyggt på våra krokar i hallen.
Ytterskor ställer vi i hallen. Du får gärna ha inneskor i klassrummet.
Ingen snöbollskastning.
Vi cyklar inte i tunneln när någon går där.
Om man bryter mot trivselreglerna blir konsekvenserna:
1.
2.
3.
4.
5.
Berörd lärare har samtal med eleven.
Hemringning.
Uppföljningssamtal.
Möte med föräldrar.
I respektive klass kan ytterligare konsekvenser finnas.
10
Riskbedömning avseende kränkande behandling
Elev kränker elev
Större delen av elevernas tid i skolan är vuxenledd. Vid dessa tillfällen bedöms risken för
kränkningar som liten. När eleverna har rast vistas de först och främst ute på skolgården
men vid mycket dåligt väder händer det att man får vistas i skolans korridor eller klassrum.
Risken för kränkningar bedöms då kunna vara större, dels för att vuxennärvaron där är
mindre och för att aktiviteterna dessa stunder inte är så strukturerade. Då skolans utrymmen
är begränsade och många elever vistas där samtidigt ökar risken för konflikter som kan leda
till kränkningar. Många sådana konflikter har sitt upphov i händelser utanför skoltid och "tas
med" till skolan.
Risk för kränkningar föreligger dels "öga mot öga", dels via SMS och internet. Skolan skall
särskilt uppmärksamma elevernas språkbruk. Stor risk finns att elever använder kränkande
ord utan att egentligen förstå allvaret i detta eller hur den som utsätts upplever det.
Kränkningar mellan äldre och yngre respektive pojkar och flickor skall särskilt
uppmärksammas.
Ovanstående bedömning grundar sig främst på erfarenheter från verksamheten.
Erfarenheter finns när det gäller:





Antal incidenter och kränkningar.
Antal mobbningsärenden.
Var och när incidenter, kränkningar och mobbning inträffat.
Gruppbildningar.
Enkäter, intervjuer med vårdnadshavare, elever och personal.
Personal kränker elev
Skolans personal är väl insatt i sitt uppdrag och värdegrundsfrågor som påverkar samvaron
med eleverna. Risken för att personal kränker elev bedöms som liten.
Rutiner för riskbedömning av kränkande behandling
För att riskbedömningen skall bli adekvat krävs kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter
från olika håll skall samlas och systematiseras. Erfarenheter skall samlas från personal,
elever och vårdnadshavare på följande sätt:
Från elever:
 Trivselenkät en gång i månad.
 Vuxenledda möten med kompisstödjarna.
 IUP.
 Hälsosamtal med skolsköterskan.
 Elevråd.
 Konferenser och elevvårdsteam.
 Övriga enskilda samtal.
11
Detta kan Du som förälder/vårdnadshavare göra




Vara ett föredöme och stödja LBP budskap i hemmet och på fritiden.
Påverka elevernas skolsituation genom utvecklingssamtal, följa den dagliga
undervisningen i skolan.
Tänka på att i klassen måste de gemensamma reglerna och klassens bästa ibland gå
före enskilda elevers önskemål.
Vid funderingar eller oro, tveka inte att ta kontakt med Trygghetsteamet/klasslärare/
mentor.
Trygghetsteam






Tina Löttiger, rektor 0498-26 41 24
Åsa Eklund. pedagog 0498-26 45 21
Jenny Löfgren, pedagog 0498-26 45 21
Marie Hagberg, kurator 0498- 26 95
Madeleine Westman, pedagog 0498-26 47 64
Marie Rondahl, pedagog 0498-26 47 64
ann- [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Andra kontaktpersoner/organisationer

Barn- och elevombudet, ”BEO”

www.skolinspektionen.se/BEO/

Skolverket
www.skolverket.se
08-527 332 00

BRIS, Barnens hjälp telefon
www.bris.se
0200-230-230

[email protected]

Diskrimineringsombudsmannen
[email protected]
020-36 36 66

HBT – jouren
08-31 00 18

Rädda barnen
www.rb.se
(föräldratelefon, anonyma föräldrar)
08-698 90 00
Stiftelsen FRIENDS
www.friends.se
08-545 51 990

08-586 080 00
020-786 786
12
Download