Massbild” eller ”Konstbild”? Egen gestaltning

Lokal Pedagogisk planering
Bild åk 9
”Massbild” eller ”Konstbild”?
Egen gestaltning
Tidsperiod: ca 8 veckor
Målet är att ni skall
– kunna analysera och kritiskt granska konstbilder,
bilder för reklam och propaganda, nyheter och
information i form av tredimensionell gestaltning,
stillbilder och rörliga bilder,
– kunna använda egna och andras bilder i bestämda
syften.
– ha förmåga att se och framställa bilder och former
med hjälp av traditionella och moderna metoder och
tekniker.
Konkretisering av mål (Det här ska du lära
dig)
Mål och Syfte
Nattvarden. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin
 Du skall lära dig att göra en egen personlig, kreativ gestaltning med hjälp av t.ex. bild, film,
foto, skulptur, photoshop med mera, samt kunna göra en enkel bildanalys.
 Du skall använda din kreativitet för att tolka uppgiften så personligt som möjligt. Projektet
ska redovisas så att det går att följa ett undersökande arbetssätt där du reflekterar och
redovisar dina tankar löpande under arbetets gång i både i ord och bild på din blogg. Arbetsformer (Så här kommer vi att arbeta)
 Gemensam lärarledd genomgång/handledning då vi gemensamt börjar med att titta på och
diskutera olika sorters bilder som på olika sätt förmedlar budskap.
 Gemensam bildanalys.
 Egen bildanalys, publicerad på bloggen.
 Presentation av de olika orden, http://bildlindbergsskola.files.wordpress.com/2013/02/ord-attutgacc8a-ifracc8an-i-sin-gestaltning.docx
 Egen gestaltning utifrån valda ord.
Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)
 Idé: Visa gärna med massor av idéer eller utveckla din idé så mycket som möjligt. Hur
kan man tänka kring ordet/orden du valt? Hur tänker du? Brainstorm!
 Kreativitet: Skapa nytt! Skapa eget! Var personlig och unik i ditt skapande. Konstnärlig
gestaltning.
 Undersökande arbetssätt: Gräv, leta, undersök, visa att du försöker att lösa ett
”problem”.
 Självständighet: Genom hela arbetet. Från idé genom arbetsprocessen fram till färdigt
resultat och reflektion.
 Kommunikation - paralleller till vår omvärld: Koppla dina idéer till vår omvärld på något
sätt.
 Presentation: Hur ska du presentera ditt arbete?
 Reflektion och utvärdering: Kan du ha med i din presentation (frågorna finns i separat
dokument på: http://bildlindbergsskola.wordpress.com/utvardering-2/
Lycka till!!!
Anna-Lena