Underlag för bedömningssamtal vid VFU i Kurs 3

Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30
Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro
Januari 2012
Placering: Psykiatrisk verksamhet
Underlag för bedömningssamtal vid
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning
Psykiatrisk vård
1
Information inför användandet av Underlaget för bedömningssamtal
Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker två eller vid behov flera bedömningssamtal
vid varje placering med syfte att stödja studenten i den professionella utvecklingen. I samtalen deltar
student, bashandledare och/eller huvudhandledare.
Till varje VFU hör ett bedömningsunderlag med generella och specifika mål för just den kurs/kurser
studenten befinner sig i. Bedömningsunderlaget utgår från områdena kunskap och förståelse,
färdigheter och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt samt självständigt lärande. De tre
första områdena utgår från de nationella målen för specialistsjuksköterskeexamen (SFS 2006:1053)
Utöver detta finns mål för det självständiga lärandet som är en viktig del av det problembaserade
lärandet (PBL). Alla områden går att koppla till Forslunds modell av komponenter i professionell
utveckling (fig 1).
Fig 1. Komponenter i professionell kompetens (Forslund K och Jacobsen M. Professionell kompetens hos
pedagoger inom förskolan. Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet. LiU-PEK-R-218.
Augusti 2000)
Utbildningens kurser
Nedan följer en presentation av innehållet i de olika kurserna för att underlätta identifieringen av
vilken nivå studenten ska befinna sig på i förhållande till helheten (se också översikt).
Specialistutbildningen i psykiatri läses på halvfart över 2 år. De första två kurserna läses under
termin 1 och därefter påbörjas kurs 3 integrerat under termin ett, två och tre. Under termin
fyra läses kurs 4 och 5. Under termin fyra färdigställs examensarbetet i kurs 4. För varje kurs
finns förutom kursplanen också en kursguide. Detta material finns att tillgå via datorstödet
KliPP (http://klippostg.ready.se), lösenord och användarid erhålls via respektive
huvudhandledare.
Kurs 1:. Psykiatrisjuksköterskans roll och yrkesfunktion 5 hp.
I kursen studeras psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion, roll och kompetens inom olika
psykiatriska vårdområden, vilket ska relateras till den psykiatriska omvårdnadens historiska
och vetenskapliga utveckling, ur ett nationellt-, internationellt- och genusperspektiv.
Förutsättningarna för team arbete där olika professioners kompetens tas tillvara kommer att
studeras också.
2
Kurs 2: Att möta människor i kris och utveckling 5 hp.
I kursen ingår att studera stress- och kristeorier samt hur de tillämpas och argumentera för
valda omvårdnadsinterventioner. Det ingår också att använda bedömningsinstrument lämpliga
för att diagnostisera stress- och kristillstånd samt kritiskt kunna granska instrumentet.
Kurs 3: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 hp.
I denna kurs studeras etiologi, diagnostik och behandling tillhörande medicinsk vetenskap.
Kursen består av fyra teman samt verksamhetsförlagd utbildning och reflekterande grupp.
Kurs 4: Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård 15 hp.
Examensarbetet genomförs som ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet
omvårdnad. Arbetet kan utgöras av ett vetenskapligt arbete motsvarande kravet för
magisterexamen eller ett självständigt arbete av annan art på avancerad nivå.
Kurs 5: Leda och utveckla psykiatrisk vård 5 hp.
I kursen studeras organisation och ledarskap inom psykiatrisk vård samt
psykiatrisjuksköterskans ledarskap.
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning är integrerad i utbildningen och är förlagd under kurs 3. Den
kan genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där.
För godkänd utbildning krävs att studenten varit närvarande och aktiv i föreskriven
omfattning samt uppfyllt kraven för de i kursen obligatoriska momenten, vilka anges i
kursplanerna.
Bedömning
Bedömning görs utifrån kursens/kursernas mål. Inför varje bedömningstillfälle
gör studenten en skriftlig reflektion med utgångspunkt från sin lärandeplan och den skriftliga
loggbok som studenten skriver under varje VFU-placering. Dokumentet ska vara tillgängligt
för kontaktlärare och bashandledare senast dag före planerat samtal. I syfte att stärka den
professionella utvecklingen utgör studentens skriftliga reflektioner inför slutbedömningen en
övergång till nästa VFU-placering.
Hur används formuläret?
Bedömningsansvarig handledare och student fyller i varsitt formulär för de aktuella kurserna.
Centrala frågeställningar som handledare och student kan ställa sig är:
-Vilka kunskaper har studenten/jag?
- Vad kan studenten/jag omsätta i handling?
- Vilket förhållningssätt visar sig i studentens/mitt handlande?
- Vilket ansvar tar studenten/jag för sitt/mitt eget lärande?
För varje mål görs en markering på en skala från Svagt utvecklad förmåga till Starkt utvecklad
förmåga. Det går också att markera i rutan för Ej möjligt bedöma. Bedömningen bör motiveras.
Detta är speciellt viktigt då Svagt utvecklad förmåga eller ej möjligt att bedöma används. När
3
flera bedömningar sker under placeringen görs markeringen med en ring (o) för
mittbedömning och (x) för slutbedömning.
De ifyllda formulären bildar underlag för samtal mellan student-handledare och studentkontaktlärare angående hur studenten uppnått aktuella mål i lärandeplan och kursplan. Vid
slutbedömning sammanfattas respektive samtal av handledaren och kontaktläraren på sista
sidan och signeras av de närvarande.
Vid mellanbedömning gör handledaren markering för Tillfredställande � alternativt Måste
förbättras om målen för VFU skall nås �. Om måste förbättras används skall
huvudhandledare och kontaktlärare informeras och en handlingsplan upprättas för den
fortsatta praktikperioden.
Vid slutbedömning gör handledaren bedömning för Tillfredställande alternativt Ej
Tillfredsställande. Markeras Ej tillfredsställande skall detta skriftligen motiveras. Examinator
fattar slutgiltigt beslut om godkänd/underkänd. Blir studenten underkänd skall detta beslut
skriftligen motiveras.
Studenten sparar bedömningsunderlagen i sin portfolio. En kopia av kontaktlärarens
bedömning arkiveras på utbildningen.
4
Underlag för bedömningssamtal vid VFU
Kurs : Att möta människor med psykisk ohälsa
Student_________________________________Utbildningsort______________
Handledare_____________________________ VFU-placering _________________
Kontaktlärare____________________________________________
Centralt i kurserna är bedömning, värdering och hantering av patientens tillstånd och omvårdnad vid
olika psykiatriska tillstånd
Ta ställning till följande mål och bedöm i vilken mån de uppnåtts. Markera på skalan med ring (o) för
mittbedömning samt kryss (x) vid slutbedömning. Motivera din bedömning. Detta är speciellt viktigt
vid svagt utvecklad förmåga eller då målet ej är möjligt att bedöma.
Svagt
utvecklad
förmåga
Kunskap och förståelse
Studenten skall kunna:

Starkt
utvecklad
förmåga
Ej
möjligt
bedöma
visa fördjupade kunskaper vid observation och bedömning av
svårt sjuk patient med psykisk sjukdom
____________________________
□
•
identifiera sambandet mellan sjukdomstillstånd/patofysiologi
och specifika omvårdnadsbehov vid psykisk sjukdom
____________________________
□

identifiera relevant kunskap om samband mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
____________________________
□

visa kunskap i planering, ledning och samordning av vårdhälsoarbete
____________________________
□
____________________________
□

bedöma läkemedelsordinationers rimlighet samt vara
medveten om interaktioner och biverkningar hos läkemedel
Motivering:
5
Färdigheter och förmåga
Studenten skall med omvårdnadsprocessen som grund kunna
Svagt
utvecklad
förmåga
Starkt
utvecklad
förmåga

observera och bedöma symtom relaterat till psykisk sjukdom

förstå evidensbaserad åtgärd relaterat till identifierat symtom
vid psykiatriska sjukdomstillstånd

aktivt delta vid genomförande av omvårdnadsåtgärder, och
identifiering av konsekvenser för den psykiatriska patienten
samt vid utvärdering av resultat och dokumentation

visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med
patientens närstående identifiera omvårdnadsbehov
___________________________

visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra
omvårdnad

visa på fördjupad förmåga att upprätta omvårdnadsplaner

medverka vid farmakologisk behandling på ett patientsäkert
sätt
Motivering:
6
Ej
möjligt
bedöma
____________________________
□
____________________________
□
____________________________
□
□
____________________________
□
____________________________
□
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall kunna
 visa självkännedom och reflektera över den egna förmågan
till empati

kritiskt värdera förhållningssätt, kommunikation vid möte
med individer i olika livssituationer såväl patienter som dess
närstående

visa förmåga att med helhetssyn på människan göra
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga och
samhälleliga aspekter

värdera och jämföra etiska ställningstaganden i omvårdnaden
av patienter med psykisk sjukdom samt relatera till egna
värderingar
Svagt
utvecklad
förmåga
Starkt
utvecklad
förmåga
Ej
möjligt
bedöma
____________________________
□
____________________________
□
___________________________
____________________________
□
□
Motivering:
Svagt
utvecklad
förmåga
Självständigt lärande
Studenten skall kunna

på eget initiativ söka upp lärandesituationer, ta ansvar för det
egna lärandet samt vid behov söka handledning/hjälp

reflektera över det egna lärandet/handlandet både skriftligt
och muntligt.

göra en relevant självbedömning, både skriftligt och
muntligt, av den egna utvecklingen i fröhållande till
lärandeplanen

identifiera sina starka och svaga sidor och arbeta
målmedvetet för att nå målen för VFU-perioden

efterfråga och värdera kollegial granskning och återkoppling
i samband med omvårdnadshandlingar samt överväga
förändring
Motivering:
7
Starkt
utvecklad
förmåga
Ej
möjligt
bedöma
____________________________
□
____________________________
□
____________________________
□
____________________________
□
____________________________
□
8
Studentens namn
Personnummer
Kurs
Studentens sammanfattande bedömning:
Mittbedömning, (bifoga ytterligare sidor om nödvändigt, glöm inte att bifoga din
reflektion)
Handledarens sammanfattande bedömning:
Mittbedömning (bifoga ytterligare sidor om nödvändigt)
Mittbedömning
Studentens insats:
Datum____________
Tillfredställande
�
Bör förbättras om målen för VFU skall nås �
Student_________________________
Handledare_________________
Telefonkontakt med kontaktlärare, namn, datum: _____________________
9
Studentens namn
Personnummer
Kurs
Handledarens sammanfattande bedömning (arkiveras)
Slutbedömning
Kontaktlärarens sammanfattande utvärdering och bedömning
Slutbedömning
Slutbedömning (arkiveras)
Studentens insats:
Datum:____________
Tillfredställande �
Ej tillfredställande �
Student_________________________
Handledare_______________________
Kontaktlärare_____________________
10