SYFTE Vad stödjer meningsfullt lärande via

”Vad gör skillnad? Kritiska villkor för
meningsfullt lärande via undervisning i
informationssökning”
Louise Limberg
Informationskompetens i
praktik och forskning
• Att undervisa i informationssökning
• Att undersöka / dekonstruera begreppet
informationskompetens
• Att utforska IK genom empiriska studier
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
SYFTE
• Vad stödjer meningsfullt lärande via
undervisning i informationssökning och
-användning?
• Hur utforma IK-undervisning som
stödjer meningsfullt lärande
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
INFORMATIONSKOMPETENS
• Förmåga att söka och använda
information på ändamålsenliga
sätt kopplad till uppgift, situation
och sammanhang, där
informationssökningen äger rum
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
Informationskompetens Digital kompetens
•
•
•
•
•
Innehållsorienterad
Varierade format
Urval och organisation
Kritisk värdering
Användning av
information
• Livslångt lärande
•
•
•
•
Redskapsorienterad
Teknikorienterad
Multimedia – ej skrift
Kommunikativt
samspel via IKT
• Publicering på
Internet
• Information retrieval
Kompetenser i Kunskapssamhället
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
NORM OCH KVALITET
• Uppgiftens lärandemål
• Läroplanens lärandemål
• Kognitiv auktoritet kopplad till
vetenskap och akademi
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
TRE FORSKNINGSPROJEKT
• Att söka information för att lära
1994-1998 (Limberg 1998)
• Lärande via skolbibliotek (LÄSK)
(Alexandersson, Limberg, Kylemark & Lantz-Andersson
2004/2007)
• Informationssökning, didaktik och
lärande 2001-2004 (Limberg & Folkesson 2006)
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
RESULTATBILD - allmän
För många elever / studenter är
informationssökning
• att söka på webben
• att leta efter fakta
• att få fram svaren
leverera rapporten / uppsatsen
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
HUVUDRESULTAT –
Sammanfattande
• Nära samspel mellan kvalitet på
informationssökning och kvalitet
på inlärningsresultat
• IKT förändrar hur elever lär men
inte nödvändigtvis vad de lär
• ”Vilse genom webben”
Den felande länken…
ELEVEN
(ARTEFAKTEN)
LÄRAREN /
BIBLIOTEKARIEN
Den felande länken…
?
ELEVEN
(ARTEFAKTEN)
LÄRAREN /
BIBLIOTEKARIEN
RESULTAT
Kritiska drag i IK-undervisning
• Undersökningsbara frågor
• Kritisk värdering av information
• Förhandling om inlärningsmål och
kunskapsinnehåll
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
UNDERSÖKNINGSBARA FRÅGOR
• Varför är jag så lång?
• Jag läste någonstans att några trodde
att homosexualitet var nå’t slags
sjukdom, så jag vill ta reda på mer om
det?
• Vilka konsekvenser kommer ett svenskt
EU-medlemskap att medföra för vårt
försvar?
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
VÄRDERING AV KÄLLOR
”I min klass har eleverna fått presentera olika
begrepp inom judendomen. Och då får dom ju
använda sig av olika källor, det gör jag också
bara för att dom ska få just möta olika källor…
men när dom kommer tillbaks så säger dom:
’Kolla, här står det så och här står det så, det kan
ju inte stämma’, och liksom ställer mig till svars.
Det står olika i olika böcker. Dom vill ju ha det
enkelt… och då möter dom ju det motståndet
och så kommer dom till läroboken och ’Här står
ju ingenting, … jag kan ju mycket mer nu!’.”
(Lärare Gy åk 2)
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
Kritisk värdering av källor
”Det har också medfört att ibland
kan dom fråga saker och då kan
jag berätta, men då blir jag
ifrågasatt, ’men det är ju bara som
du säger’. Lite jobbigt att bli
ifrågasatt. … Vad är rimligt att
ifrågasätta, var går gränsen för
det?” (Gymnasiebibliotekarie)
ATT FÖRHANDLA OM
LÄRANDEMÅLEN
”Min lärare har just visat mig dom olika
delarna som ska ingå i uppsatsen och
jag kom på att jag hade glömt
metoden… så det är det jag ska göra nu,
och sen har jag diskussionen kvar… och
efter det ska jag jämföra mig med min
bror… längden alltså…” (Albin, år 8)
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
ATT FÖRHANDLA OM
LÄRANDEMÅLEN
” Det är viktigare att lära sig hur man
hanterar olika kunskapskällor och det är
viktigare att lära sig hur man hanterar
analysen utav kunskap och hur man
hanterar andra åsikter än sina egna och
hur man drar slutsatser och hur man…
just måste sätta sig in i problem från
andra ståndpunkter, andra än sin egen
va. Det tycker jag är viktigt.” (Lärare Gy,
åk 3)
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
INNEBÖRDER
• Holistisk hållning till olika
dimensioner av en uppgift,
inklusive informationskompetens
• Kollektivt samspel
• Innehåll och sammanhang (genre)
• Verktyg: fysiska, intellektuella och
sociala
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
SLUTSATSER
• Fokusera undervisningen på
undersökningsfrågor, kritisk värdering
och användning – inte på att söka och
finna information
• Elever, lärare och bibliotekarier agerar i
skolans diskursiva praktik
• Skolans diskursiva praktik kan
överskridas och omskapas
Limberg, Mötesplats, HB 2007-10-10
REFERENSER
•
•
•
•
Limberg, L., Alexandersson, M., Lantz-Andersson & Folkesson, L.
(inskickad). What matters? Shaping meaningful learning through
teaching information literacy.
Limberg, L. & Sundin, O. (2006). Teaching information seeking:
relating information literacy education to theories of information
behvaiour. Information Research, 12(1) paper 280.
Lundh, A. & Limberg, L. (inskickad). The role of the pedagogue in
pupils’ construction of information literacy.
Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser
och det kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts Akademiska
Förlag.
Tack!
[email protected]
http://www.ufn.gu.se/Forskning+/LinCS/