Informationssökning som

advertisement
Informationssökning, didaktik
och lärande
Louise Limberg
LinCS
Högskolan i Borås & Göteborgs
universitet
FORSKNINGSFRÅGOR



Vad och hur lär sig elever genom
att söka och använda information?
Hur samspelar informationssökning
med inlärningsresultat?
Vad betyder skolbibliotek och IKTverktyg för elevers lärande?
Limberg, Malmö 2007-04-18
Elevernas perspektiv
Hurudan är elevers väg
 från uppgift
 via information
 till kunskap
Vad innebär lärande genom ”forskning” för
eleverna?
Projekt LÄSK: Alexandersson & Limberg (2004)
Avhandlingsprojekt (1998)
Limberg, Malmö 2007-04-18
Att lära via
informationssökning

Att minnas: Och man kan säga att det är
väldigt svårt att forska om Titanic,
eftersom det är så mycket text, och man
måste läsa hela texten och sen skriva upp
den. Och det tycker jag är lite jobbigt för
att jag inte har så jättebra minne på sånt
här. Jag kommer inte ihåg så att jag måste
skriva av lite grann då och då, fast
egentligen får man inte skriva av. (Sofia, 12
år)
Limberg, Malmö 2007-04-18
Att lära via
informationssökning


Intresse: Få reda på saker man
kanske är intresserad av. (David, 11
år)
Publicering: Det är att man skall lära
sig lite mer, inte bara sig själv utan
det finns många andra som kan titta
på häftet också. (Helmer, 12 år)
Limberg, Malmö 2007-04-18
Undervisningens perspektiv


Hur ser lärare och bibliotekarier på
undervisning i informationssökning?
Hur ser lärare och bibliotekarier på
IKT-redskap i undervisningen under
de första skolåren?
Projekt: Informationssökning, didaktik och
lärande, IDOL (2006)
Lärandets innehåll och redskap, LIR, …
Limberg, Malmö 2007-04-18
METODER OCH MATERIAL




25 elever, 75 intervjuer…
7 skolor, 11 klasser, 260 elever,
280 observationer,
fältanteckningar, dokument
3 skolor, 13 lärare, 5
bibliotekarier, 45 intervjuer…
2 skolor, 3 fokusgrupper, 14
observationer, 18 elevintervjuer
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT
För många elever är
informationssökning
 att söka på webben
 att leta efter fakta
 att få fram svaren
leverera rapporten / uppsatsen
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT
För många bibliotekarier och lärare
är informationssökning
 att finna rätt källor
 att söka i en särskild ordning
 att kombinera söktermer
 att misstro webben
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT
Andra ser informationssökning som
 att granska och analysera olika
källor för att förstå en komplex
fråga
 att finna olika infallsvinklar
 att genomskåda värderingar
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT
Informationssökning som

faktasökning

svagt resultat,
kunskapsfragment
Limberg, Malmö 2007-04-18
FAKTASÖKNING
Ja vi ville ju ha klara besked om vad som händer i
detta … men det stod så flummigt om man säger,
till och med dom böcker vi fick av departementet…
dom var så flummigt, vi fick aldrig riktigt klart vad
som händer, om vi går med eller om vi inte går
med. Dom vet nog inte det riktigt själva. … Det är
inget konkreta bevis eller fakta, hela alltet blir
vagt, kunde bara flumma ut allting. Det var
faktiskt väldigt svårt att läsa just tidningsartiklar
då, eftersom dom var så vinklade…. Då försökte vi
leta upp mer faktaställen då, för att ta reda på
hur det verkligen var eller något diagram, då har
man fakta.
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT
Informationssökning som


faktasökning
granska och
analysera


svagt resultat,
kunskapsfragment
sofistikerat
resultat
(sammanhang,
problematisering,
egna välgrundade
bedömningar av
frågan)
Limberg, Malmö 2007-04-18
Granska och analysera
…jag är tveksam om det finns någon
objektiv information alls, förutom
lagtexter… men partier och
författare som har åsikter, när
dom försöker beskriva det
objektivt… det kommer ju fram vad
dom tycker egentligen. Så det är
inte alls svårt att följa.
Limberg, Malmö 2007-04-18
Granska och analysera
…EU är ett fredsprojekt … det är i
och för sig sant, att det motverkar
spänningar inom EU, men jag tror
att det kan höja spänningar mellan
EU och andra maktblock, eller
mellan rikt land och fattigt land. …
Men ur ren säkerhetssynpunkt så
skulle jag föredra… för Sveriges
del.
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT – DE FÖRSTA
SKOLÅREN
Dikotomier:
Barndom vs. Vuxenvärld
Lek, fantasi vs. Teknik, datorer
Läsning, böcker vs. Datorer
Trygghet, kontroll vs. Hot, kaos
Vilken grund för
informationskompetens?
Limberg, Malmö 2007-04-18
RESULTAT - IDOL
Undervisning om
 källor
 redskap
 sökstrategier
”ordning”
 upplevelsen av
sökprocessen
 källkritisk förmåga
 analysmodeller
Mål och bedömning
 läsa / förstå text
 källförteckning
 kritiskt
förhållningssätt
 självständighet
 analys / syntes
Limberg, Malmö 2007-04-18
KÄLLKRITISK FÖRMÅGA
som
 mognadsfråga eller personlig
egenskap
undervisning meningslös
 resultat av medvetet lärande
systematisk undervisning
Limberg, Malmö 2007-04-18
ATT LÄSA OCH SKRIVA





Läsförmåga = ”vattendelare”
Läsförmåga / Informationssökning
Läsning och läsarter - genrer
Textflytt
Bearbetning av information
Limberg, Malmö 2007-04-18
TEXTFLYTT
”Jag lånade en hajbok. Tog ut ord ur
den boken, ur texterna. Jag skrev
upp det på en liten bok som kladd,
sen så renskrev jag och sen så
målade jag en framsida. Sen så
satte jag ihop boken. Och sen så är
den klar.”
(David, år 5)
Limberg, Malmö 2007-04-18
TEXTTRANSFORMERING
” Vi kopierar texten och URLen, sen
klistrar vi in det i Word. Vi
redigerar lite, klipper bort onödigt
och gör om det till egen text. Det
är för jobbigt att skriva från
början.”
(Jasmine, Gy åk 3)
Limberg, Malmö 2007-04-18
VILLKOR FÖR KVALITET



Nära samspel elever / pedagoger
om lärandets VAD
Kollektivt samspel om
kunskapsinnehåll
Problematisering av kunskapsinnehåll
Limberg, Malmö 2007-04-18
INFORMATIONSKOMPETENS
Uppsättning förmågor
 Relaterade till information
 Relaterade till situation, ämne,
uppgift
 Essens – variation?
 Relaterad till bibliotek och skola
 Ej process!
Limberg, Malmö 2007-04-18
VARIATION - REPERTOAR




Lyft fram specifika innehåll –
kritiska drag och dimensioner i
kompetenser
Öppna för olikheter – inte en modell
Använd elevernas erfarenheter för
analys och resonemang
Ge meningsfull, specifik återkoppling
Limberg, Malmö 2007-04-18
EXEMPEL - undervisning



Att ställa frågor:
undersökningsfrågor, sökfrågor,
frågor till material
Att välja och värdera källor
Att bearbeta information
Limberg, Malmö 2007-04-18
SLUTSATSER
Bibliotek och IKT kan stödja elevers
lärande genom att
 variera lärandets VAD relaterat till
kontexter och kompetenser
 skapa logik: mål, innehåll,
bedömning
 utmana skolans och bibliotekets
tradition
Limberg, Malmö 2007-04-18
Att bryta skolans diskurs
kräver
 konkreta föreställningar om alternativ
 mod, målmedvetenhet och envishet
 elever som uthärdar osäkerhet och tvivel
i lärprocessen – att svaren inte är givna
 utvecklat samarbete mellan lärare,
bibliotekarier och elever
Limberg, Malmö 2007-04-18
SLUTSATSER



Utnyttja skiftande perspektiv!
Vad innebär det att vara
informationskompetent?
Hur kan jag som lärare /
bibliotekarie stödja elevers förmåga
att skapa mening ur information?
Limberg, Malmö 2007-04-18
Referenser





Alexandersson, M. & Limberg, L. (2004). Textflytt
och sökslump. Stockholm.
Limberg, L. (1998). Att söka information för att
lära. Borås:Valfrid.
Limberg, L. & Folkesson, L. (2006). Undervisning i
informationssökning. Borås: Valfrid.
Limberg, L. & Sundin, O. (2006). Teaching
information seeking. Information Research, 12(1).
http://InformationR.net/ir/12-1/paper280html
Nilsson, N-E. (2002). Skriv med egna ord. Malmö
högskola.
Limberg, Malmö 2007-04-18
Download