Programöversikt (Obs. vi reserverar oss för förändringar)

advertisement
Programöversikt (Obs. vi reserverar oss för förändringar)
Tisdag 12 september kl. 13.30-15.00
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
Narrative principles in
interviewing persons
with suicidality, part 1
Psykosocial (o)hälsa,
suicidalitet och
sucidprevention bland
samer
Samtal om
existentiell hälsa
Skörheten –
skildring av psykisk
smärta på film
HBTQ-personers
utsatthet –
normkritiska
perspektiv i
suicidpreventionen
Resan tillbaka till
livet – fortsättning
från plenum
Hälsofrämjande
arbetsmiljöer – hur
skapar vi en
hållbar psykosocial
arbetsmiljö?
Samhällets produktion av
lidande
Professor Lars Jacobsson,
institutionen för klinisk
vetenskap, Umeå universitet
Ungdomars egna
röster – berättelser
och reflektioner
om hur samhället
kan stötta vid
psykisk ohälsa
Cecilia Melder,
religionspsykolog med
inritkning existetiell
folkhälsa, Teologiska
högskolan i Stockholm
Kunskapssammanställning
om samers psykosociala
ohälsa
Jon Petter Stoor, psykolog,
projektledare Sametinget
Birgitta Westlin, präst
Lundby församling,
Svenska kyrkan
Professor Konrad Michel,
University of Bern
Moderator: Steinn
Steingrimsson, specialist i
psykiatri, SU
90 min
90 min
Ullakarin Nyberg,
överläkare Norra
Stockholms psykiatri
Filmen Skörheten av
Ahang Bashi
(Guldbaggevinnare)
med efterföljande
samtal
Mer information
kommer
90 min
Sandra Hansson
berättelse
Clara Roxberg –
projektet nätvandrare,
svenska kyrkan
Schyssta kompisar –
social gemenskap som
metod
Zana Muhammed,
Interreligiöst center
Linda Gustafsson,
RFSL Göteborg
Annelie Wester
+ efterföljande samtal
90 min
Institutet för
stressmedicin, VGR
HBTQ- certifiering av
vården
-Och varför behöver vi
prata om
suicidprevention på
jobbet?
Anna Skoglund
Kunskapscentrum för
sexuell hälsa, VGR
90 min
90 min
Föreningen Tilia –
Teresa och Adam
Professor Jan Beskow,
suicidforskare
Moderator: Sarah
Görsch, SPIV
90 min
90 min
Tisdag 12 september kl 15.30-17.00
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
Utbildning kan minska
självmorden
Livsviktiga
komplement till vården
– digitala stöd och
samtalsforum
Varför är självmord
vanligare bland
män trots att
depression och
suicidförsök är
vanligare hos
kvinnor?
Nya arbetssätt och
metoder i
psykiatrin – en
fråga om
patientsäkerhet
Anhörigstöd – hur
kan vi stödja
anhöriga till
suicidnära personer
och hur kan vi
stötta de
efterlevande?
Narrative principles
in interviewing
persons with
suicidality. Part 2
Kan ett gott
Behandling av
suicidnära personer
MHFA,
YAM, Aktion livräddning
Professor Danuta
Wasserman, NASP
Våga fråga
Alfred Skogberg, Suicide zero
Psykisk livräddning
Martin Letell, SPIV
Insatser i Göteborgs stad
Görel Envall,
Hälsum,
Ungdomsmottagningarna i
Göteborg
Moderator: Professor
Danuta Wasserman, NASP
90 min
Internetbaserad
suicidprevention
Gerhard Andersson,
professor i klinisk psykologi
Linköpings universitet
”Uppskatta din dag” ett stöd
i kliniken för klient och
behandlare
Samtalsforum på nätet
90 min
Manlig depression och
suicidalitet
Gotlandsstudien och
Gotlandsskalan
Professor Wolfgang Rutz,
University for applied
sciences, Coburg,
Tyskland
Tidiga trauman ger
livslånga hjärnskadorolika för män och
kvinnor – är det
problemets lösning?
Professor Jan Beskow,
suicidforskare
FRAM-analys på
öppenvårdsmottagning
Thomas Brezicka,
regionläkare, VGR
Trygg vårdövergång –
från sluten till
öppenvård
Anna Granberg,
Enhetschef psykiatrin
Sunderbyn
Peer support
Mary Ann Jakobsson,
NSPHIG
90 min
DBT-baserad utbildning
för anhöriga till
suicidnära patienter
Mia Rajalin
Avhandling Umeå Uni.
Professor Konrad Michel,
Univeristy of Bern
Moderatorer: Ullakarin
Nyberg, överläkare
Norra Stockholms
psykiatri
Lotta Jensen –
anhörigberättelse SPES
Steinn Steingrimsson,
specialist i psykiatri, SU
Margit Ferm
Max 25 personer
Navigare – psykosocialt
stöd för efterlevande
Lena Måvholm,
socionom och
psykoterapeut, SPIV
90 min
90 min
90 min
Workshop
omhändertagande
förebygga
suicidrisk bland
unga?
Maria Olinder, VGR
Catarina Winge
Westholm, överläkare
BUP, VGR
Barn och ungas psykiska
hälsa på vårdcentral –
ett tilläggsuppdrag i
VGR
Lise-Lotte Risö
Bergerlind, KPH
Zophia Mellgren, KPH
och SKL
90 min
Sara Wallgren, berättelse
Nära framtidsbilder som
terapeutiskt verktyg
Annika Sehlstam
Grundén, KBT terapeut,
specialistsjuksköterska
psykiatri
Ali Sarkohi, psykolog och
universitetslektor,
Linköpings universitet
Akut suiciadalitet
SCREAM
Anna-maria Nilsson,
specialist i psykiatri,
Doktorand, GU
Moderator: Annika
Sehlstam Grundén
90 min
Pass 3 Onsdag 13 september kl 10.30-12
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
Samtal om
suicidalitet och
personcentrerad
vård
Nordiska
perspektiv på
suicid
Skarpt läge blåljussamverkan
Nya
behandlingsformer
av självskador och
suicidalitet exempel ur
praktiken
Se till mig som ny i
landet är –
asylsökande och
ensamkommande
ungdomars
psykiska (o)hälsa
och risken för
suicid, hur kan vi
hjälpa?
Alkohol och
suicidrisk ur ett
behandlar och
befolkningspersp
ektiv
Vad är
suicidalitet? Och
hur lär man sig
bedöma den?
Hur förverkligar vi
våra
suicidpreventiva
handlingsplaner?
Professor Jan Beskow,
suicidforskare
Lars Paulsson
Folkhälsokommittén,
VGR
Professor Lars Mehlum,
Norge
Mikaela Javinger
Dynamisk utveckling av
suicidpreventionen på väg
och järnväg
Lilas Ali
Erkki Isometsä, Finland
Kortfilm
Linda Sellin
Britt Morthorst,
Danmark
Suicid som olycksfall
Martin Letell, SPIV
90 min
Moderator: Lidija
Kolouh-Söderlund,
Sverige
Vision zero academy,
Trafikverket
90 min
DBT kombinerat med
familjeterapi , IKB, ger
goda resultat Moa
Bråthén, Wijana
DBT, ERGT och ERITA
Nationella
självskadeprojektet
Ulrica Bonde, psykolog
Kungälvs sjukhus,
projektledare Nationella
självskadeprojektet, VG
och Örebro
Prehospital resurs, SU,
Robert Höglind
Samordning vid tågstopp
Henrik Hagström, Polisen
Skåne
Kroppen som minns och
vill berätta – vad händer
när vi försöker lyssna
90 min
Helena Löwen-Åberg
90 min
Suicid ur ett
aktivitetsvetenskapligt
perspektiv
Birgitta Lundgren Pierre,
arbetsterapeut,
Samsjuklighet och
missbruk – kopplat till
suicid
Bo
Söderpalm, SU
Alkoholprevention på
nationell nivå
Folkhälsomyndigheten
90 min
Christina Andersson,
arbetsterapeut,
universitetslektor
sektionen för hälsa och
rehabilitering, GU
Professor Bo
Runesson,
Institutionen för
klinisk
neurovetenskap,
Karolinska institutet
Steinn Steingrimsson,
specialist i psykiatri,
SU
Moderator: Jan
Beskow
Henry Ascher, Professor
i folkhälsovetenskap,
GU, barnläkare
90 min
Representant
Göteborgs kommun
Representant Åmåls
kommun
Moderator:
Alfred Skogberg, Suicide
zero
Genomgångar efter
suicid
Ullakarin Nyberg,
överläkare Norra
Stockholms psykiatri
90 min
Nationella insatser –
utmaningar och
strategier Ing-Marie
Wieselgren, SKL
Uppdrag psykisk hälsa
90 min
Pass 4 Onsdag 13 september kl.13.10-14.40
4A
4B
Self-hurting and
suicidality in young
people (engelska)
Hur skapar vi
långsiktig
systematisk
suicidprevention i
Sverige?
Barbara Stanley, Phd,
Columbia University
Moderator: Professor
Lars Mehlum, Oslo
universitet
90 min
Jonas Bergström,
Socialstyrelsen, Gergö
Hadlaczky, NASP, Filippa
Ahlberg Gagnér, NSPHIG
Ing-Marie Wieselgren, SKL
45 min
Lars Paulsson,
Folkhälsokommittén,VGR,
en kommun, Gergö
Hadlaczky, NASP,Filippa
Ahlberg Gagnér, NSPHIG
45 min
Moderatorer:
Jenny Telander,
Folkhälsomyndigheten,
Karin Haster, SKL, Region
Värmland
4C
Att förebygga skarpt
läge
Kortfilm
Trafikverket och
suicidpreventionen,
ekonomiska konsekvenser
Anna-Lena Elmqvist,
enhetschef trafiksäkerhet,
Trafikverket
Suicidklassning inom
järnvägen kan förbättras
Anna-Lena Andersson,
trafiksäkerhetsanalytiker,
Trafikverket
Är stängsel och kameror
effektivt?
Helena Rådbo, sakkunnig
Trafikverket
Metodutveckling:
Gummimattor mot
spårspring
Kenneth Svensson,
trafiksäkerhetsanalytiker,
Trafikverket
4D
4E
4F
4G
4H
Att överleva ett liv
med suicidtankar som
ständig följeslagare
Livräddande och
samordnade insatser
– vikten av KASAM
Från patient till aktör
Brukarcoacher
Jenny Ahto, NSPHIG
Suicidalitet ur ett
genusperspektiv –
hur kan vi arbeta
förebyggande för
att minska
suicidtalen bland
män?
Samtal om
suicidpreventio
n för äldre
Ett samtal med
inifrånperspektiv
Hur fungerar
hjärnan vid
suicidalitet,
särskilt vid svåra
val och psykisk
smärta?
Niklas Ekdahl,
författare, skribent
berättar
Åldersvänliga
Göteborg
Daniel Bernmar
kommunalråd
Göteborgs stad
Mikaela Javinger
Susanne Tell
45 min
SIP ur ett brukarperspektiv
– Elisabet Lundberg, NSPIHG
Läkande rum och miljöer
Bemötande i våra
professioner – kunskaper
som krävs
Representant från
Arbetsförmedling,
Försäkringskassan
Hur kan vi utforma vår
omgivning så att den
främjar vår psykiska hälsa?
Ekonomisk utsatthet och
social status som riskfaktor
för suicid
Institutet för stressmedicin,
VGR
Mamas retro – meningsfull
sysselsättning
45 min
90 min
-----------------------------------
Predrag Petrovic,
psykiater, hjärnforskare
Karolinska institutet
Normal hjärnfunktion
Suicid som utväg
Jag står inte ut,
betydelsen av psykisk
smärta
Anna Ehnvall, psykiater,
överläkare, Region
Halland.
Moderator: Professor
Jan Beskow,
suicidforskare
90 min
MHFA och
räddningstjänsten- en
innovativ tolkning av lagen
Morgan Miledal,
Höglandets räddningstjänst
Bo Helsing – unga män
och vårdsökande
MUM Göteborg och GU
Tina Andersson,
Regionutvecklare,
Kunskapscentrum för
jämlik vård, VGR
Genuskunskap i skolan
Moderator: Ullakarin
Nyberg, överläkare
Norra Stockholms
psykiatri
Kunskaper och
evidens
Professor Margda
Waern, GU
Attraktiv hemtjänst
Nina Sjöberg,
enhetschef
hemtjänsten
Opaltorget,
Göteborgs stad
Nationella
kvalitetsplanen
Lennart Magnusson,
Kunskapscentrum
för äldre
Moderator:
Representant från
pensionärsrådet
90 min
90 min
90 min
Om du är särskilt intresserad av något område:
Grön – Behandling, nya metoder och arbetssätt
Orange – Arbetar du inom polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård eller trafiken eller liknande är du välkommen att ta del av två seminarium specifikt avsedda för blåljussamverkan
Rosa - Barn och unga
Blå - Psykosocial miljö, rehabilitering, aktivitetsperspektiv och samordning
Grå – Kommunalt, regionalt och nationellt utvecklingssarbete
Gul - Forskning och teoribildning
Vit - Existentiella frågor, humanitet och inifrånperspektiv
Download