Programöversikt (Obs. vi reserverar oss för förändringar)

advertisement
Programöversikt (Obs. vi reserverar oss för förändringar)
Tisdag 12 september kl. 13.30-15.00
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
Narrative principles in
interviewing persons with
suicidality, part 1
Konrad Michel
Psykosocial (o)hälsa,
suicidalitet och
sucidprevention bland
samer
Samtal om existentiell
hälsa
Skörheten – skildring av
psykisk smärta på film
Filmen Skörheten av
Ahang Bashi
(Guldbaggevinnare)
HBTQ-personers
utsatthet –
normkritiska perspektiv
på suicidpreventionen
Resan tillbaka till livet –
fortsättning från
plenum
Ulla Karin Nyberg
Cecilia Melder
Ungdomars egna röster
– berättelser och
reflektioner om hur
samhället kan stötta vid
psykisk ohälsa
Hälsofrämjande
arbetsmiljöer – hur
skapar vi en hållbar
psykosocial
arbetsmiljö?
Petter Stoor
Birgitta Westlin
Moderator: Steinn
Steingrimsson
90 min
Samhällets produktion av
lidande
Lars Jacobsson
90 min
Zana Muhammed,
Interreligiöst center
Sandra Hansson
berättelse
Clara Roxberg –
projektet nätvandrare,
svenska kyrkan
Jan Beskow
90 min
Annelie Wester
Linda Gustafsson
RFSL Göteborg
HBTQ- certifiering av
vården
+ efterföljande samtal
Institutet för
stressmedicin, VGR
90 min
-Och varför behöver vi
prata om
suicidprevention på
jobbet?
90 min
90 min
Schyssta kompisar – ett
suicidpreventivt projekt.
Rebecka Sutton +
ungdom
90 min
Föreningen Tilia –
Teresa och Adam
Moderator: Sarah
Görsch
90 min
Tisdag 12 september kl 15.30-17.00
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
Hur fungerar hjärnan vid
suicidalitet?
Digitala innovationer i
behandling och nätbaserat
stöd– livsviktiga
komplement till vården
Varför är självmord
vanligare bland män
trots att depression och
suicidförsök är vanligare
hos kvinnor?
Nya arbetssätt och
metoder i psykiatrin –
en fråga om
patientsäkerhet
Anhörigstöd – hur kan vi
stödja anhöriga till
suicidnära personer och
hur kan vi stötta de
efterlevande?
Narrative principles in
interviewing persons
with suicidality. Part 2
Första linjens vård – kan
ett gott
omhändertagande
förebygga suicidrisk?
Behandling av
suicidnära personer
Predrag Petrovic
1.Normal hjärnfunktion
Behandling av depression på
nätet
Gerhard Andersson
Manlig depression och
suicidalitet
FRAM analys
Thomas brezicka
Gotlandsstudien och
Gotlandsskalan
Wolfgang Rutz
Trygg vårdövergång –
från sluten till
öppenvård
Anna Granberg,
enhetschef psykiatrin
Sunderbyn
2.Suicid som utväg
3.Jag står inte ut, betydelsen
av psykisk smärta
Moderator: Jan Beskow
”Uppskatta din dag” Beata
Bäckström
Mind Forum – samtalsforum
på nätet
90 min
90 min
Tidiga trauman ger
livslånga hjärnskadorolika för män och
kvinnor – är det
problemets lösning?
Jan Beskow
DBT-baserad utbildning
för anhöriga till
suicidnära patienter
Mia Rajalin
Avhandling Umeå Uni.
Lotta Jensen –
anhörigberättelse SPES
Navigare – psykosocialt
stöd för efterlevande
Lena Måvholm
90 min
90 min
Moderator: Ullakarin
Nyberg
Och Steinn
Steingrimsson
Max 25 personer
90 min
Margit Ferm
Peer support
MaryAnn Jacobsson,
NSPHIG
Workshop
Konrad Michel
Sara Lundqvist, BUP
Nära framtidsbilder som
terapeutiskt verktyg
Catarina Winge
Westholm, BUP
Annika Sehlstam
Ali Sarkohi
Barn och ungas psykiska
hälsa på vårdcentral –
ett tilläggsuppdrag i
VGR
Lise-Lotte Risö
Bergerlind, KPH
Zophia Mellgren, KPH
och SKL
90 min
Akut suiciadalitet
SCREAM
Anna-maria Nilsson
Moderator: Annika
Sehlstam Grundén
90 min
90 min
Pass 3 Onsdag 13 september kl 10.30-12
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
Samtal om suicidalitet och
personcentrerad vård
Nordiska perspektiv på
suicid
Skarpt läge
Vad är suicidalitet?
Hur förverkligar vi våra
suicidpreventiva
handlingsplaner?
Lars Mehlum, Norge
Lilas Ali
Erkki Isometsä, Finland
Se till mig som ny i
landet är – asylsökande
och ensamkommande
ungdomars psykiska
(o)hälsa och risken för
suicid, hur kan vi
hjälpa?
Alkohol och suicidrisk
ur ett behandlar och
befolkningsperspektiv
Mikaela Javinger
Nya behandlingsformer av
självskador och
suicidalitet - exempel ur
praktiken
Linda Sellin
Britt Morthorst,
Danmark
Dynamisk utveckling av
suicidpreventionen på väg
och järnväg
Kortfilm
90 min
Moderator: Lydia
Kolorum-Söderlund,
Sverige
Suicid som olycksfall
Martin Letell, SPIV
Matts-Åke Belin
Vision zero academy,
Trafikverket
DBT kombinerat med
familjeterapi , IKB, ger
goda resultat Moa
Bråthén, Wijana
DBT, ERGT och ERITA
Nationella
självskadeprojektet
Ulrica Bonde
Suicid ur ett
aktivitetsvetenskapligt
perspektiv
Birgitta Lundgren Pierre
Christina Andersson, GU
Henry Ascher, GU
Samsjuklighet och
missbruk – kopplat till
suicid
Bo
Söderpalm, SU
Alkoholprevention på
nationell nivå
Folkhälsomyndigheten
Jan Beskow
Bo Runesson
Steinn Steingrimsson
Moderator: Jan
Beskow
Lars Paulsson
Folkhälsokommittén,
VGR
Representant
Göteborgs kommun
90 min
Moderator:
Alfred Skogberg, Suicide
zero
90 min
90 min
Prehospital resurs, SU,
Robert Höglind
Samordning vid tågstopp
Henrik Hagström, Polisen
Skåne
Kroppen som minns och
vill berätta – vad händer
när vi försöker lyssna
Nationella insatser –
utmaningar och
strategier Ing marie
Wieselgren, SKL
Uppdrag psykisk hälsa
Genomgångar efter
suicid
UllaKarin Nyberg
Helena Löwen-Åberg
90 min
90 min
90 min
90 min
Pass 4 Onsdag 13 september kl.13.10-14.40
4A
4B
How listening to
children and young
people changed the
understanding of
emotional instability
(engelska)
Hur skapar vi långsiktig
systematisk
suicidprevention i
Sverige?
Barbara Stanley, Phd,
Columbia University
Moderator: Lars
Mehlum, Oslo
universitet
4C
Att förebygga skarpt läge blåljussamverkan
Kortfilm
Jonas Bergström,
Socialstyrelsen, Gergö
Hadlaczy, NASP Filippa
Ahlberg Gagnér, NSPHIG
Trafikverket och
suicidpreventionen,
ekonomiska konsekvenser
Anna-Lena Elmqvist
45 min
Suicidklassning inom
järnvägen kan förbättras
Anna Lena Andersson
Lars Paulsson, VGR, en
kommun, Gergö
Hadlaczky, NASP,Filippa
Ahlberg Gagnér, NSPHIG
90 min
4E
4F
4G
4H
Kronisk latent suicidalitet
Ett samtal med
inifrånperspektiv mellan
Susanne Tell
Mikaela Javinger
Livräddande och
samordnade insatser –
vikten av KASAM
Betydelsen av
hälsofrämjande och
förebyggande
utbildningsinsatser
Suicidalitet ur ett
genusperspektiv – hur
kan vi arbeta
förebyggande för att
minska suicidtalen
bland män?
Suicidprevention för
äldre
Niklas Ekdahl,
författare, skribent
Åldersvänliga
Göteborg
Daniel Bernmar
kommunalråd –
45 min
-------------------------------------Är stängsel och kameror
effektivt?
Helena Rådbo
45 min
Moderatorer:
Jenny Telander, FoHM,
Karin Haster, SKL, Region
Värmland
4D
Metodutveckling:
Gummimattor mot spårspring
Kenneth Svensson
MHFA och räddningstjänstenen innovativ tolkning av lagen
Morgan Miledal
Läkande rum och miljöer –
Hur kan vi utforma vår
omgivning så att den
främjar vår psykiska hälsa?
Institutet för stressmedicin,
VGR
Från patient till aktör
Brukarcoacher
Jenny Atho, NSPHIG
SIP ur ett
brukarperspektiv –
Elisabeth Lundberg,
NSPIHG
Bemötande i våra
professioner – kunskaper
som krävs
Representant från
Arbetsförmedling,
Försäkringskassan
Ekonomisk utsatthet och
social status som
riskfaktor för suicid
Mamas retro –
meningsfull sysselsättning
90 min
MHFA,
YAM, Aktion
livräddning
Danuta Wasserman
Våga fråga
Alfred Skogberg,
Suicide zero
Psykisk livräddning
Martin Letell, SPIV
Insatser i Göteborgs
stad
Görel Envall,
Hälsum,
Ungdomsmottagningar
na i Göteborg
Moderator: Danuta
Wasserman, NASP
Bo Helsing – unga män
och vårdsökande
MUM Göteborg och GU
Tina Andersson
Kunskapscentrum för
jämlik vård
Genuskunskap i skolan
Moderator: Ullakarin
Nyberg
90 min
Kunskaper och
evidens
Margda Waern
Attraktiv hemtjänst
Nina Sjöberg,
enhetschef
Opaltorget
Nationella
kvalitetsplanen
Lennart Magnusson,
Kunskapscentrum
för äldre
Moderator:
Representant från
pensionärsrådet
90 min
45 min
90 min
90 min
Om du är särskilt intresserad av något område:
Grön – Behandling, nya metoder och arbetssätt
Gul – Arbetar du inom polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård eller trafiken eller liknande är du välkommen att ta del av två seminarium specifikt avsedda för blåljussamverkan
Rosa - Barn och unga
Blå - Psykosocial miljö, rehabilitering, aktivitetsperspektiv och samordning
Grå – Kommunalt, regionalt och nationellt utvecklingssarbete
Gul - Forskning och teoribildning
Vit - Existentiella frågor, humanitet och inifrånperspektiv
Download