Dokumenttyp
Lungemboli
Utgåva
Giltighetstid
1
1 år
Utformad av
Mete Axelkvist
fr.o.m.
Vårdprogram
Giltighetsområde
2011-11-30
Hjärtsektionen
Innehållsansvarig
Mete Axelkvist
Dokumentansvarig
Kenth Andersén
Bakgrund
Lungemboli (LE) är ett underdiagnosticerat tillstånd. Incidens 20-60/100000 inv.
Sannolikheten för LE ökar om patienten har riskfaktorer:
Tidigare DVT, operation/trauma, immobilisering/långa resor, övervikt, känd malignitet,
infektion, östrogen/p-piller/graviditet, hereditet för ventrombos, koagulationsrubbning,
rökning, inflammatorisk tarmsjd, nefrotiskt syndrom (s-alb < 25 g/l),
Symtom
I 95 % av fallen kan den kliniska bilden vid LE hänföras till följande symtom/tillstånd:



Akut dyspné
Pleurit/hemoptys
Högerkammarsvikt med/utan chockbild.
Övriga symtom som bör föranleda misstanke på LE:







Oklar försämring av annan sjukdom (t ex hjärtsvikt, KOL)
Oklar subfebrilitet
Oklar arytmi t ex förmaksflimmer ffa hos tidigare hjärtfrisk
Oklar yrsel/synkope.
Recidiverande pleurit/pneumoni
Oklar bröstsmärta
Enstaka rassel och samtidig pleuravätska
Diagnostik
Lungscintigrafi:
Kontorstid vardagar: patient med normal lungrtg. respektive hjärt-lungfriska, gravida,
njurinsufficienta eller kontrastöverkänsliga.
Spiral-CT thorax:
Kända lungförändringar (KOL, lungfibros, storrökare, pneumoni, post-tbc).
Då LE-diagnostik måste bedrivas jourtid.
Cirkulatoriskt påverkad patient
Fortsatt diagnostik:
Vid klar diagnostik överväg koagulationsutredning



Pat. < 50 år
Recidiv utan klar genes
Familjär anhopning
Ta följande prover:
Antitrombin, protein C, protein S, faktor V mutation, protrombin mutation,
kardiolipinantikroppar, lupus antikoagulans, homocystein och ev. faktor VIII.
Skickas på vanlig konsultremiss till koagulationlab i Malmö.
Behandling
Stabil hemodynamik:
Syst blodtryck > 100 mmHg, puls < 100
Lågmolekylärt heparin (klexane, fragmin) i kombination med waran tills terapeutiskt INR.
Instabil hemodynamik:
Syst. tryck < 100 mmHg, puls > 100.
Överväg trombolysbehandling enligt övervakningslista Actilyse vid lungemboli (doc, nytt
fönster)
Behandlingstider:
Första lungembolin: 6 månader.
Livshotande lungemboli: 12 månader.
Första insjuknandet, aktiv cancer: tills cancern är borta.
Andra insjuknandet: ≥ 12 månader.
Tredje (eller mer) insjuknande: tills vidare.
Obs! Vid känd koagulationsrubbning förlängs behandlingstiderna.
Uppföljning
Pat. som vid 6-månaderskontrollen ej har full funktionskapacitet (kvarstående/ökad dyspné)
skall utredas vidare med lungrtg. ev. lungscint. och ekokardiografi.