2015-02-13
Gunilla Gabrielsson
Lathund – Stipendier
Forskarstuderande
Postdocs

Inga nya stipendier får inrättas på KTH.

KTH kan däremot anta en stipendiat i de fall en extern finansiär inrättar och utlyser ett stipendium och
beslutar vem som skall få stipendiet. I dessa fall får KTH pengar insatta på sitt konto och transfererar
medlen till stipendiaten. I dessa fall skall också ett kontrakt finnas som garanterar finansiering upp till
minimibeloppet från den externa finansiären för hela studieperioden.
Postdocstipendium skall påbörjas inom 5 år från disputationen och skall åtföljas av en individuell utvecklingsplan
som skall diarieföras. Ett stipendium skall alltid vara utan krav på motprestation i form av arbete.
Stipendiaten får inte ha erhållit någon form av arvode från KTH tidigare – då anses stipendiet som ”smittat” och
kan bli skattepliktigt. Gäller inom en treårsperiod.
Stipendier till postdocs skall ligga i beloppsintervallet ¼ till ½ prisbasbelopp per månad för heltid. För
postdocstipendier får fofu-medel användas.
Maximal tidsperiod för stipendium är 2 år.
Postdocstipendium skall alltid ledigförklaras under Platsannonser på KTH:s web.
Beslut om inrättande av stipendium fattas av skolchefen och skall diarieföras. SSG informeras.
Betalning
Stipendium skall alltid betalas ut i förskott (ex.vis Stipendium för maj betalas ut i april).
Skattepliktigt?
Nej
Nej
Sjukpennings- och
pensionsgrundande?
Försäkringsskydd
Omfattas endast av personskadeförsäkring för studenter som är tecknat hos Kammarkollegiet.
From januari 2014 omfattas stipendiater av Kammarkollegiets GIF-försäkring (Grupp- och individförsäkring).
Anställd?
Nej, en stipendiat är inte att betrakta som anställd och kan heller inte ta del av KTH:s personalförmåner.
Maximal period för
stipendier
Maximal tidsperiod för stipendium är 2 år
Undantag:
-CSC-stipendiater: 3 alternativt 4 år gäller enl kontrakt mellan KTH och Kinesiska Staten. (Ev resterande tid av CSCstipendiaternas studietid skall finansieras med en fofu.ing/ALVA-anställning).
Motprestation
Ett stipendium skall alltid vara utan krav på motprestation i form av arbete.
Finansiär
Finansiärens namn samt att medgivande finns att använda medel till stipendier skall anges i stipendiebeslutet.
Vilka medel får
användas för
stipendier?
Medel direkt från statskassan till KTH
- Fofu – Får endast användas till postdocstipendier.
- Gru-medel – Får användas till studerande inom grundutbildningen.
Medel från statliga finansiärer (ex.vis SSF, VR, Vinnova) får ej användas om det inte tydligt framgår av kontraktet
att det är tillåtet.
EU-medel
Det skall tydligt framgå av kontraktet att medel får användas till stipendier för studier och forskning. Vid
tveksamheter kontakta Grants Office [email protected].
Medel från privata näringslivet
Det skall tydligt framgå av kontraktet att medel får användas till stipendier för studier och forskning.
Medel för uppdragsforskning Får inte användas för stipendier.
2015-02-13
Gunilla Gabrielsson
Lathund – Stipendier
Resestipendier/
Resebidrag
Skolchef/dekan fattar beslut om inrättande och beslut om tilldelning av resestipendium. Denna beslutsrätt kan
inte delegeras vidare. Beslut om resestipendium måste alltid finnas innan resan genomförs. Beslutet om
tilldelning sker med hjälp av blanketten ”beslut om resestipendium”
http://intra.kth.se/blanketter-mallar/blanketter/stipendiehantering
Resestipendium till postdoktorer får inte finansieras av uppdragsforskning eller medel från EU om detta inte
explicit anges i kontraktet.
Resestipendium till forskarstuderande får inte finansieras av medel som härrör ur stadsbudgeten, medel från
uppdragsforskning eller EU-medel såvida detta inte anges i t ex bilaterala eller internationella avtal där Sverige
utgör en part.
I de fall användande av resestipendium ej är möjligt kan resebidrag motsvarande havda kostnader betalas ut.
Detta görs i efterskott mot uppvisande av kvitton. Blankett ”Beslut om resestipendium” kan användas även för
detta.
Ersättning för havda resekostnader för industridoktorander görs via HR+ som arvodist.