åra läkemedel - Landstinget Dalarna

advertisement
Wåra läkemedel
Nya orala antikoagulantia
NOAK
Nytt informations­
material om det
generiska utbytet
Sedan ett par år befinner vi
oss i en ny situation där antalet preparat med indikationen
antikoagulation ökat. Från att ha
haft en närmast total dominans
av Waran och Fragmin finns nu
ytterligare valmöjligheter.
Vi har vant oss vid de möjligheter och risker som är kopplade
till behandling med Waran och
med de kontrollsystem som
finns i Sverige är vi världsledande när det gäller att få ut maximal effekt med minimalt antal
allvarliga blödningar.
Risken med att ge antikoagulerande behandling till en patient
finns oavsett preparatval och
det är viktigt att patienten förstår och kan följa såväl muntliga
som skriftliga instruktioner och
råd. Den som sköter behandlingen måste också vara förtrogen
med det valda läkemedlet.
För samtliga preparat gäller att
behandlingen ska registreras i
Auricula.
Fiona Skogh ny
informationsläkare
sid 3
sid 4
Ny upplaga av
”regnbågshäftet”
sid 6
Läkemedelsmålen
i äldreöverens­
kommelsen
sid 8
För NOAK ska njurfunktionen
följas upp regelbundet eftersom
dosen ska minskas om njurfunktionen försämras. Patienter med
grav leversvikt ska inte behandlas.
Årskontroll ska ske med utvärdering av effekt, kvarstående
behov relaterat till biverkningar
och blödningsrisk.
Barn, gravida och patienter med
mekanisk hjärtklaff är aldrig
aktuella för NOAK.
Det finns läkemedel som interagerar med NOAK och risken för
blödning ökar vid användning
av ASA / NSAID på samma sätt
som för Waran.
Förmaksflimmer
Den till antalet och behandlingstiden största gruppen som får
antikoagulationsbehandling är
patienter med förmaksflimmer
där indikationen är förebyggande av trombembolisk cerebral
infarkt. Samtliga ovanstående
preparat har den här indikationen.
Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är att flimforts nästa sida
Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén
Redaktör: Maria Gradén, apotekare läkemedelsavdelningen
Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:3, 791 82 Falun
www.ltdalarna.se/lakemedel
Layout: Michael Marklund, informationsavdelningen
Tryck: Printeliten, Falun
nr 2
2013
Wåra läkemedel
merpatienter hittas och efter skattning enligt
CHA2DS2- VASc och riskbedömning enlig HAS
BLED, erbjuds behandling. Waran är fortfarande
standardbehandling men patienten bör erbjudas
information om alternativen och individuella
faktorer vägas in.
Hälsoekonomi
Läkemedelskostnaden för NOAK är drygt 20
kronor/dygn jämfört med omkring 2 kronor för
Waran. TLV har godkänt förmån för NOAK och
då vägt in de övriga kostnader som vården har
för provtagning och dosering. I ett län som Dalarna där resvägar kan vara långa för patienterna
och vården, kan det göra att NOAK i enskilda fall
totalt sett blir billigare.
Patientekonomi
Läkemedelskostnaden för en årsbehandling med
antikoagluerande läkemedel skiljer sig avsevärt
på grund av Läkemedelsförmånens konstruktion. För Waran är kostnaden omkring 650 kronor om dosen är 2 tabletter dagligen. Det betyder
att patienten betalar hela summan själv om han
eller hon inte använder andra receptförskrivna
läkemedel. En årsbehandling med NOAK kostar
7600 kronor vilket betyder att patienten får betala
2200 kronor och vårdgivaren får stå för resten.
Vid Waranbehandling betalar patienten ca 1100
kronor per år för provtagning och för NOAK
ca 400 kronor.
Det skiljer alltså i grunden knappt 1000 kronor
per år för patienten men det kan variera betydligt
beroende på patientens övriga sjukvårds- och
läkemedelsbehov.
Andra indikationer
De tre ovanstående NOAK har samtliga indikationen profylax mot djup ventrombos efter
ortopedisk proteskirurgi i höft och knä.
Xarelto har dessutom indikationen behandling
av djup ventrombos och lungemboli.
Framtiden
Waran kommer att finnas kvar eftersom det finns
patienter med tillstånd där Waran är ensamt om
att ha godkänd indikation. Det finns ingen anledning att byta ut en väl fungerande Waranbehandling för patienter med profylax vid förmaksflimmer.
Det är önskvärt att vi inom länet har ett eller två
”förstahandspreparat” inom området så att vi
får kunskap och erfarenhet av hur det går för
patienter i rutinsjukvård, vilket kan skilja sig från
de utvalda patienter som ingår i en läkemedelsstudie.
Dalarnas läkare och AK-sjuksköterskor behöver
lära sig mer om preparaten särskilt vad gäller
forts nästa sida
Substans
Registrerat Dosering Verknings­
namn
mekanism
Warfarin
Waran
1 gång
dagligen
Hämmar K-vitamin- PK-INR
beroende koagulationsfaktorer II, VII,
IX, X
Dabigatran
Pradaxa
2 gånger
dagligen
Trombin­hämmare
Rivaroxaban Xarelto
1 gång
dagligen
Faktor Xa-hämmare APTT, PK-INR ger viss
information men kan ej
användas för kontroll
Anti fXa justerat för rivaroxaban, speciallab
Lever
Njurar
Transaminaser Ocplex
e-GFR
Novo Seven
Specifik antidot saknas
Apixaban
2 gånger
dagligen
Faktor Xa-hämmare APTT kan ej användas för Lever
estimering av antikoagula- Njurar
tions-effekt hos en patient
som står på apixaban.
Anti fXa justerat för apixaban, speciallab
Transaminaser Ocplex
e-GFR
Novo Seven
Specifik antidot saknas
2
Eliquis
Effekt lab
Metabolism/ Uppföljning
Eliminering Labkontroll
Antidot
Lever
Vitamin K
Ocplex
APTT ger viss information Lever
men kan ej användas för Njurar
kontroll
ECT- speciallab
Transaminaser Ocplex
e-GFR
Novo Seven
Specifik antidot saknas
Wåra läkemedel
risk för interaktion och åtgärder vid risk för blödning och behandling vid akut blödning.
Vi måste informera patienten om vilka val som
finns och deras för- och nackdelar och ta Hälsooch sjukvårdslagens skrivning om att utforma
vården i samråd med patienten, på största allvar.
Man hör ibland frågan om NOAK ska införas i
Landstinget Dalarna. Den frågan är felaktigt formulerad. I och med att preparaten är godkända
av Läkemedelsverket och subventionerade enligt
TLV så är de införda i Sverige.
Vad Landstinget Dalarna nu behöver göra är att
diskutera ansvarsfördelning, kostnadsfördelning,
uppföljning och andra strukturella frågor. Ett
informationsmaterial till patienterna behöver utformas så att det finns möjlighet för dem att göra
ett informerat val. Vi behöver också uppmana de
aktuella läkemedelsföretagen att utveckla mätmetoder och specifika antidoter.
”Terapirekommendationer 2014-2015” som ges
ut efter årsskiftet kommer att ha ett nytt avsnitt
om NOAK.
Framför allt ska vi sträva efter att färre patienter
får stroke på grund av att de inte får möjlighet
till profylax. Samtidigt ska vi behålla den övervakning av världsklass som vi har så att inte
en större andel patienter drabbas av allvarliga
blödningar.
För den som vill läsa mer om antikoagulation
och de olika aktuella läkemedel som finns
rekommenderas www.ssth.se.
Annika Braman Eriksson
Fiona Skogh ny informationsläkare
Efter ca 20 år som distriktsläkare i
Falun och Borlänge tillträdde jag i
mitten av september som informationsläkare i Dalarna. Jag delar min
tid mellan Strama och Läkemedelsavdelningen.
Strama är en organisation som verkar för en
rationell antibiotikaanvändning och här är min
närmsta medarbetare Astrid Danielsson som är
Stramaordförande i Dalarna, tillika infektionsläkare.
På Läkemedelsavdelningen är min närmsta medarbetare Maria Gradén, som är informationsapotekare. Hon har tidigare ensam, och ibland
Titta på våra utbildningar i
efterhand
På Navet finns en läkemedelssida. Där finns
många användbara dokument samlade om
läkemedel inom landstinget. Öppna Navet,
klicka på Hälso- och sjukvård i listan till vänster och välj sedan ”Läkemedel”.
tillsammans med Astrid, besökt länets vårdcentraler. Nu åker Maria och jag tillsammans runt
till länets alla vårdcentraler och sprider nyheter
om nya och gamla läkemedel och om antibiotika.
Vi visar siffror på enheternas förskrivning och
relaterar denna till de lokala behandlingsrekommendationerna och till de nationella målen.
Jag har blivit adjungerad medlem i Dalarnas
Läkemedelskommitté och är fortfarande aktiv i
Terapigrupp Kvinnosjukdomar. Vid ett par tillfällen har jag också deltagit vid AT-undervisningen.
Mina arbetsuppgifter är alltså sedan några månader tillbaka helt förändrade .
Fiona Skogh
Under utbildning hittar du inspelade filmer
från ett par av de utbildningar vi anordnat
under året:
• Utbildningsdagen om läkemedel till gravida och ammande
• En säker läkemedelsanvändning hos äldre –
sjuksköterskans fokus
3
Wåra läkemedel
Nytt informationsmaterial om
det generiska utbytet
edel:
Goda råd till dig som använder läkem
läkemedel. Om du är
i ditt
■ Lär dig namnet på det verksamma ämnet
eller en farmaceut på ditt
osäker på vilket detta är, fråga din läkare
apotek.
kningen. Där står det ofta
elsförpac
■ Låt etiketten sitta kvar på läkemed
vad det likvärdiga läkemedlet du
vilket läkemedel din läkare skrev ut,
är.
ämnet
ma
verksam
det
vilket
samt
har fått heter
har en allergi. Läkaren tar då
■ Informera alltid din läkare om du
dig.
ställning till om ett byte är lämpligt för
eller din läkare om du är osäker på
■ Fråga en farmaceut på ditt apotek
hur du ska använda dina läkemedel.
TLV och Läkemedelsverket har tagit fram informationsmaterial i flera delar om det generiska
eller generiskt utbyte?
utbytet som förskrivare och apotekspersonal
Fler frågor om dina läkemedelkan
Fråga ditt apotek eller din läkare
ut på ditt apotek eller till din läkare.
Vänd dig i första hand till en farmace
använda i mötet med patienten.
adsskydd och dina recept.
De har stor kunskap om läkemedel, högkostn
Ett tryggt byte på apotek
pris
- likvärdigt läkemedel till lägst
del på apotek blir
När du hämtar ditt receptbelagda läkeme
del till ett lägre pris.
du ofta erbjuden ett likvärdigt läkeme
Detta kallas generiskt utbyte.
Ring Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10
elsverket. Dit kan du ringa och
Läkemedelsupplysningen finns på Läkemed
el.
ställa generella frågor om dina läkemed
Materialet syftar till att ge information om det
Läs på Läkemedelsverkets hemsida
/utbyte
generiska utbytet samt underlätta
ochverket.se
stödja
diawww.lakemedels
generell information om läkemedel.
På Läkemedelsverkets hemsida finns
logen med patienten om bytet.
Både kortfattad och djupgående information
som säljs i
lsverket som godkänner de läkemedel
Den här foldern har tagits fram av Läkemede
pris och
förmånsverket, TLV, som beslutar om
Sverige samt av Tandvårds- och läkemedels
subvention av läkemedel.
En del av materialet är kortfattat och ger svar på
de vanligaste frågorna. En annan är mer djupgående och uppbyggt som ett kunskapsunderlag.
Framtaget i samråd med berörda
Kunskapsunderlaget är avsett att ge förskrivaren
en god överblick över frågorna kring det generiska utbytet och de roller som förskrivaren, farmaceuten, Läkemedelsverket och TLV har.
Materialet är framtaget i samråd med landstingen, Svenska läkaresällskapet, patientorganisationer, pensionärsföreningar, apoteksaktörer,
Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin
och Sveriges Apoteksförening.
Materialet bygger på aktuella författningar och
vägledningar, forskningsresultat, andra studier
och rapporter samt underlag från Läkemedelsupplysningen.
Det får användas fritt, att länka till, trycka eller
skriva ut.
Du hittar det på
www.lakemedelsverket.se/utbyte och på
www.tlv.se.
nalläkemedlet Vagifem 10 mikrogram har inte
kunnat visa att produkten har bättre medicinsk
effekt än det billigaste behandlingsalternativet
Ovesterin vaginalkräm, trots att Vagifem kostar
nästan fyra gånger så mycket.
Parallellimporterat Vagifem ingår tills vidare i
högkostnadsskyddet, tillgången på dessa produkter kan dock inte garanteras.
Originalläkemedlet Vagifem
10 mikrogram utesluts ur
högkostnadsskyddet
TLV anser att priserna på Vagifem vaginaltablett
är för höga. Företaget som marknadsför origi-
4
Oestring vaginalinlägg kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar. De övriga behandlingsalternativen, Ovesterin vaginalkräm,
Ovesterin vagitorium och Oestriol peroral tablett
fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet till oförändrade priser.
Wåra läkemedel
Nyheter från Läkemedelsverket
Nya rekommendationer för att hantera risken för allergiska reaktioner av intravenösa
järnpreparat
Intravenösa järnpreparat kan orsaka allergiska
reaktioner som kan vara livshotande om de inte
behandlas omgående. De åtgärder som rekommenderas för att tidigt upptäcka och effektivt
hantera de allergiska reaktioner som kan uppstå
har reviderats. Bland annat skriver man följande:
Eftersom allergiska reaktioner även kan inträffa hos
patienter som inte reagerat på en testdos, så rekommenderas inte längre testdoser.
Intravenösa järnpreparat ska endast ges när utbildad
vårdpersonal och återupplivningsutrustning finns
omedelbart tillgänglig. Patienten ska noggrant observeras under minst 30 minuter efter varje injektion av
intravenöst järnpreparat med avseende på överkänslighetsreaktioner.
Begränsad användning av läkemedel som
innehåller kodein till barn och vissa vuxna
Rapporter om allvarliga biverkningar av läkemedel som innehåller kodein, vid smärtlindring
till barn, har utvärderats. Begränsad användning
av kodein vid smärtlindring till barn rekommenderas, för att hos vissa patientgrupper minska
riskerna för bland annat andningssvårigheter.
Läkemedel som innehåller kodein ska endast
användas för behandling av akut kortvarig mått-
lig smärta hos barn över 12 år. Kodein ska inte
användas alls hos barn (under 18 år) som opererar bort tonsiller eller polyper vid behandling av
obstruktiv sömnapné, då dessa patienter löper
större risk för andningsproblem.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
rekommenderar ändringar i användningen av
metoklopramid (Primperan)
Ändringarna inkluderar sänkt dos, kortare
behandlingstid och färre godkända behandlingsområden. Detta för att minska risken för potentiellt allvarliga neurologiska biverkningar.
Med anledning av de nya rekommendationerna
om maximal dosering (10 mg 3 gånger dagligen)
kommer suppositorier (20 mg) att avregistreras.
Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar och nässpray
avregistreras
Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar i endosbehållare
och Nezeril 0,1 mg/mL nässpray, som används
för korttidsbehandling av nästäppa hos små barn
mellan 1 månad och 2 år, kommer att avregistreras den 31 december 2013 på företagets egen
begäran. Nezeril ska därefter endast ges till barn
över 2 års ålder. Kvar på marknaden finns Otrivin 0,5 mg/ml (nässpray utan konserveringsmedel) som är godkänt för barn över 1 år. För barn
under 1 års ålder hänvisas till fysiologisk koksaltlösning.
5
Wåra läkemedel
Behandlingsrekommendationer för
vanliga infektioner i öppenvård
En ny upplaga av det så kallade regnbågshäftet,
Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård utkom under hösten.
Akut mediaotit
Rinosinuit hos vuxna och barn
Faryngotonsillit
Akut bronkit och pneumoni hos
Behandlingsrekommendationerna för faryngotonsillit är uppdaterade. Man poängterar att sjukdomen bara i knappt hälften av fallen orsakas av
GAS (Grupp A-Streptokocker) och att de flesta av
dessa patienter blir friska inom 1 vecka även utan
behandling. För patienter med stora besvär och
med verifierad GAS, kan antibiotikabehandling
förkorta sjukdomstiden med några dagar. Minst
tre av de fyra Centorkriterierna (1. Feber≥38,5˚;
2. Ömmande käkvinkeladeniter; 3. Beläggningar
på tonsillerna; 4. Frånvaro av hosta) krävs för
att motivera snabbtest för GAS, som anses tillförlitligt även vid recidiv. PcV i 10 dagar är som
tidigare förstahandsval.
Kapitlet ”Tecken på allvarlig infektion hos barn”
är nytt. Här ges med hjälp av ett trafikljus med
grön, gul och röd färg vägledning för handläggning – efter bedömning av allmäntillstånd,
kroppstemperatur, andningsfrekvens och hjärtfrekvens. Även föräldrarnas och doktorns intuition angående allvarligt tillstånd kan räknas som
rödljus.
Kapitlet om akut mediaotit (AOM) uppdaterades 2010. Barn 1-12 år med okomplicerad AOM
behöver inte antibiotikabehandlas. Dubbelsidig
AOM hos barn<2 år ska antibiotikabehandlas,
liksom perforerad AOM oavsett ålder.
Zostavax
Zostavax är ett vaccin mot herpes zoster och
herpes zoster-associerad neuralgi för personer
som är 50 år eller äldre.
Zostavax ingår i läkemedelsförmånen, men
TLV genomför nu en omprövning av detta.
Anledningen är att långtidsskyddet efter vacci-
6
vuxna och barn
Sporadisk nedre UVI hos kvinnor,
Asymtomatisk bakteriuri
Impetigo, Erysipelas, Sårinfektioner,
Infekterade katt- och hundbett,
Infekterade bensår
Erythema migrans
n
Gäller frå
01
2013-08-
r
Behandlingsrekommendatione
för vanliga infektioner i öppenvård
Tecken på allvarlig infektion hos
barn
2013-09-12 11:02
dd 1
Behandlingsrekommendationer.in
Annat om antibiotika, saxat ur
våra Behandlingsrekommendationer
Afebril UVI hos kvinnor behandlas som tidigare
med Furadantin 50mgx3 i 5 dagar alternativt
Selexid 200mg x 3 i 5 dagar. Nytt, i enlighet med
regnbågshäftet, är den alternativa doseringen
400mgx2 i 3 dagar för Selexid till kvinnor <50år.
Afebril UVI hos män kan behandlas med samma
preparat som UVI hos kvinnor. Behandlingtiden
ska dock vara 1 vecka. Man behöver alltså inte ta
till kinoloner.
För Impetigo och andra primära lokaliserade
hudinfektioner gäller behandlingstiden 7 dagar, i
enlighet med regnbågshäftet.
Fiona Skogh
nering kan ha övervärderats och att kostnadseffektiviteten därmed kan ifrågasättas.
Smittskyddsenheten och Läkemedelskommittén föreslår att man inte förskriver Zostavax,
annat än i undantagsfall, tills TLV fattat beslut
angående läkemedelsförmånen.
Vaccinet kostar 1295 kr.
Wåra läkemedel
Antibiotikaförskrivning
– rapport från Strama
med förskrivarprofiler. Återkoppling av den egna
förskrivningen är mycket viktig för att kunna
prioritera förbättringsområden. En del vårdcentraler har svårare att få en gemensam analys pga.
behovet av många stafettläkare. Inrapporteringen, som samordnades med hälsoval för att underlätta för vårdcentralerna, var alltför trög.
Perioden för årets patientsäkerhetsöverenskommelse, med mål för minskad antibiotikaförbrukning, mellan regeringen och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) är avslutad. Nedan följer en
lägesrapport från Strama.
Eftersom antibiotikaresistensen ökar och inga
verkligt nya antibiotika finns under utveckling,
gäller det att bevara effekten av nuvarande antibiotika så länge som möjligt. Använd antibiotika
på rätt indikation, med rätt sort, i rätt dos och
behandlingstid. Gå igenom de nya behandlingsrekommendationer som kommit ut angående
vanliga infektioner i öppenvård. Våra patienter behöver ett fortsatt gott och välgenomtänkt
omhändertagande vad gäller antibiotikaanvändning.
Antibiotikaförbrukningen har nu minskat i
samtliga landsting. Totalt har försäljningen gått
ner med 9% i landet. Dalarna minskade med 4 %.
Fortsatt ligger vi på en tredje bästa plats i landet
med 303 recept per tusen invånare. Fördelningen
i landet ligger mellan 382 och 272 recept per
tusen invånare. Målet på lång sikt är fortsatt att
komma ner till 250 recept per tusen invånare.
I patientsäkerhetssatsningen begärdes rapporter
in från vårdcentralerna angående analys av deras
antibiotikaanvändning och att läkarna försetts
Astrid Danielsson, ordförande Strama Dalarna
Kommunkarta över antibiotikaanvändning
Recept/1000 invånare
<250
250-279
Älvdalen
280-309
310-339
340-369
370-400
Orsa
MalungSälen
>400
2012-10-01 -- 2013-09-30
Rättvik
Mora
Leksand
Vansbro
Gagnef
Falun
Borlänge
Hedemora
Säter
Ludvika
Avesta
Smedjebacken
7
Wåra läkemedel
Läkemedelsmål i äldreöverenskommelsen – hur gick det?
Olämpliga läkemedel för äldre
– Långverkande bensodiazepiner, läkemedel
med betydande antikolinerga effekter, tramadol
och propiomazin.
Andelen personer över 75 år med minst ett av
dessa läkemedel har minskat i hela landet. I
Dalarna har minskning skett från 10,7% förra året
till 9,4% i år. Alla kommuner klarade målet, Mora
ligger lägst med 6%.
delen personer över 65 år med dosexpedierade
läkemedel ligger kvar på nästan 13%. Förskrivningen från psykiatrin har ökat medan primärvårdens förskrivning har minskat.
Elisabeth Kallin
Läkemedel och njurfunktion
Njurfunktionen (GFR) börjar avta från 40
års ålder och vid 80 års ålder kan den vara
halverad. För läkemedel med enbart eller
huvudsakligen renal utsöndring måste detta
beaktas vid doseringen. Om patienten har
någorlunda normal muskelmassa rekommenderas GFR-skattning enligt MDRD
(beställ P/S-GFR-estimat (MDRD)) som
utgår från S-Kreatinin. Vid låg muskelmassa
rekommenderas P-Cystatin-C. Båda analyserna ger en automatisk skattning av GFR.
Terapigrupp äldre
Antiinflammatoriska läkemedel
– Cox-hämmare (NSAID)
Dessa läkemedel har också minskat i hela landet.
Dalarna minskade från 4,3% till 3,8%. Variationen mellan månaderna är större här men Rättvik
har inte legat över 3% någon av årets månader,
januari till september.
Läkemedel mot psykos (neuroleptika)
Här klarade Dalarna inte målet att minska minst
fyra av sex månader under mätperioden. An-
Medel som bör undvikas till äldre enligt Socialstyrelsens indikatorer
Dygnsdoser per 1000 invånare i Dalarna > 75 år per dygn, R12
50
45
NSAID
Medel med antikolinerga eff
40
35
30
propiomazin
25
20
15
Långverkande
bensodiazepiner
10
neuroleptika
tramadol
5
3 3 3 3 3 3
r-1 j-1 n-1 l-1 g-1 p-1
ap ma ju ju au se
ok
tno 11
vde 11
c1
ja 1
n1
fe 2
b1
m 2
ar
ap 12
r-1
m 2
aj
-1
ju 2
n1
ju 2
l-1
au 2
gse 12
p1
ok 2
t-1
no 2
vde 12
c1
ja 2
n1
fe 3
bm 13
ar
-1
3
0
8
Källa: Concise
Wåra läkemedel
Tips webbutbildning!
Nu kan du träna läkemedelsgenomgångar på
webben. Socialstyrelsen har lanserat Läkemedelsgenomgångar för äldre, en webbaserad utbildning. Utbildningen tar ungefär en
timme att genomföra och är uppbyggd kring
fem patientfall.
Du hittar utbildningen på kunskapsguidens
hemsida www.kunskapsguiden.se.
Klicka på webbutbildningar.
Gemensamma utbildningsdagar för läkare i
Uppsala/Örebroregionen
Träffa kollegor och lyssna till föredrag som
besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för
vården - med aktuell evidensbaserad kunskap.
Programmet passar läkare på alla nivåer - både
från sjukhus och öppenvård.
Programmets huvudrubriker är:
• Äldre och läkemedel (Demens – aktuella och
framtida läkemedel, BPSD, Depressioner hos
äldre)
• Infektion (Bett och stick, vaccination – information och bemötande)
• Läkemedel under graviditet och amning samt
riktlinjer vid osteoporos
• Astma/KOL (Syrgasbehandling, Astmabehandling hos barn, KOL-diagnostik och
behandling)
• Antikoagulantia (Förmaksflimmer och strokeprofylax, DVT)
Dessutom kommer Björn Olsen att tala om ”Pandemier – apokalyps eller tomma hot?”
Björn Olsen är professor i infektionssjukdomar
i Uppsala samt känd ornitolog och expert på
antibiotikaresistensens utbredning till alla hörn
Gemensamma utbildningsdagar för läkare i Uppsala/Örebroregionen
Träffa kollegor och lyssna till föredrag som besvarar kritiska frågor av pra
vården - med aktuell evidensbaserad kunskap.
Programmet
passar
på allaförfattare
nivåer - både
sjukhus och öppenvår
på
vår jord.
Hanläkare
är tillika
tillfrån
boken
”Pandemi”.
Programmets huvudrubriker är:
• Äldre ochoch
läkemedel
(Demens – aktuella och framtida läkemedel, BPSD
Program
anmälan:
äldre)
www.orebroll.se/lakemedelsforum
• Infektion (Borrelia, Tularemi – zoonoser. Vaccinationer – nytta kontra r
• Läkemedel under graviditet och amning samt riktlinjer vid osteoporos
Välkomna!
• Astma/KOL (Syrgasbehandling, Astmabehandling hos barn, KOL-diagn
behandling)
• Antikoagulantia (Förmaksflimmer och strokeprofylax, DVT)
9
Dessutom kommer Björn Olsen att tala om ”Pandemier – apokalyps elle
Björn Olsen är professor i infektionssjukdomar i Uppsala samt känd ornito
Wåra läkemedel
Läkemedelsboken 2014
Den nya Läkemedelsboken 2014 utkommer nu
under december månad. Den tryckta versionen
kommer i vanlig ordning att distribueras till alla
arbetsplatser med avsikten att nå alla förskrivare.
Önskas fler exemplar, hör av dig till
[email protected]
I år lanseras också en helt moderniserad webbaserad version som hittas via
www.lakemedelsboken.se.
Liksom tidigare finns Läkemedelsboken också att
ladda ned som app till smartphones.
10
Wåra läkemedel
Ordinerat av ordförande
Det är dags igen att summera året som gått och
fundera över vad som komma skall.
Ofta är det roligare att planera och blicka framåt
istället för att titta i backspegeln. Det är väl det
som advent och jultider handlar om. I förväg är
det mesta möjligt innan man möter de futiliteter
som skickar in grus i maskineriet. I efterhand
faller det mesta av det svåra, det olösta och det
motspänstiga i glömska. I år är det många som
kan njuta av extra sammanhängande ledighet
medan andra får streta på oavsett färg på datumen i kalendern. Det är till dem som tomten ska
åka först!
...
Såväl bakåtblickande som framåtblickande är
Läkemedelskommitténs Terapiforum där arton
terapigrupper lägger fram förslag till kommande
års Baslista och vartannat år även Terapirekommendationer. Under två dagar diskuteras nya
rön, gamla erfarenheter och kontrolleras Nationella riktlinjer och andra guidelines.
Årets möte gick av stapeln i Fornby i oktober och
samlade omkring 50 deltagare. Dagarna är alltid
lärorika och när arbetet är avslutat finns material
till stöd för alla medarbetare vad gäller kloka val
av rekommenderade läkemedel. Syftet är inte
att alla patienter ska ha exakt samma läkemedel
utan en hjälp att göra bra förstahandsval. Speciallösningar för speciella patienter behövs också
ibland. Vid årets Forum hade vi extra fokus på
miljön och de möjligheter vi har att begränsa
belastningen. Det största problemet är det som
spolas ut i våra avlopp och där kan vi hjälpa
till med att lämna alla oanvända läkemedel till
apoteken för destruktion. Ett speciellt öga ska vi
ha på läkemedel i plåsterberedningar som alltid
är överladdade med läkemedel och så ska vi
skriva ut rätt mängd läkemedel så att kassationen
begränsas.
...
Året som gick och nästa år kommer allt jämt
att präglas av Take Care. Det är 2014 vi ska få
tillbaka all den energi vi satsat på att lära oss,
förändra och förbättra. För primärvårdens del
blir det skönt att inte hela tiden behöva ha två
journalsystem uppe och jämföra läkemedelslistor
på flera ställen. Det är också 2014 vi ska jobba för
att läkemedelslistorna ska vara aktuella och där
gamla ordinationer som ligger kvar ska städas
undan. Det är varje vårdgivares ansvar att städa
listan och att ge patienterna en fräsch läkemedelsista att ta med hem efter varje kontakt. Det
tjänar alla på!
...
Mycket av det som händer på läkemedelsfronten styrs av den ”Nationella Läkemedelsstrategin”. Arbetet går nu in på sitt fjärde år och av
de uppdrag som delades ut 2011 är många nu
utredda och lämnade till regeringen för beslut.
Bland annat kommer AT-läkarna att få en ny
obligatorisk, webbaserad utbildning om läkemedel, lika för hela Sverige. För läkare under specialistutbildning kommer SK-kurser om läkemedel
att bli obligatoriska men det ligger längre fram i
tiden. Ett försök startar med att göra läkemedelsförpackningar tydligare med ökad läsbarhet och
minskad förväxlingsrisk.
...
Kraftansträngningarna för att minska antibiotikaanvändningen fortsätter. Vi gör ett bra jobb i
Dalarna och vi lyckades minska vår användning
även i år. Dock finns det ett systematiskt problem
vad gäller behandling av besvär från nedre urinvägarna hos vuxna kvinnor. Där syns en ökning
av antibiotikaanvändning. Vi måste utvärdera
våra arbetssätt och fundera över om det är en tillräckligt säker metod att använda checklistor och
om de är rätt utformade, samt för vilka åldrar de
ska vara giltiga.
...
Äldresatsningen kommer också att rulla vidare
ytterligare ett år. Med ökad kunskap om vad
som är god läkemedelsanvändning hos de allra
11
Wåra läkemedel
äldsta kommer våra patienter att må bättre och
förhoppningsvis få flera dagar att spendera utan
behov av vårdkontakter. Läkemedelskommittéerna i Mellansverige har tillsammans utarbetat
ett kunskapsunderlag som kommer att lanseras
under våren. Det är första gången som ett material tagits fram där man tittar på evidens och
nytta av olika vanliga behandlingar när man nått
mycket hög ålder. Förhoppningen är att vi ska
kunna känna oss säkrare när vi avslutar behandlingar eller avstår från att påbörja detsamma.
...
Det är i skrivande stund oklart hur tomten
kommer att färdas i år. Vid genomgång av länets
tidningar kan man dock ana en viss klimatsäkring när Dalarna diskuterar möjligheten att
skaffa en ambulanshelikopter. Det kan tyckas
vara mycket pengar att satsa 30 miljoner om året
men som alltid måste det ställas i jämförelse med
andra vårdinsatser. Läkemedelskostnaderna för
2013 blir omkring 900 miljoner kronor. Det innebär att årskostnaden för en helikopter utgör 3%
av den summan. Det finns läkemedel för svåra,
sällsynta tillstånd där ett behandlingsår kostar
sexsiffrigt belopp. För att få utrymme för såväl
det sällsynta och kostsamma som det vardagliga
12
kämpar vi på för att klara mängdsjukvården med
bästa möjliga hushållning.
...
Såväl julen som vårdens vardag handlar om
solidaritet och att dela med sig. Under hösten har
vi sett människor i ohyggliga livssituationer på
grund av naturkatastrofer, krig och begränsande
politiska beslut, långt ifrån solidaritet. Vi tänker
på dem och vi tänker på kollegor som arbetar
under svåra och farliga omständigheter för att
dela med sig av kunskap och färdigheter för att
ge hjälp och hopp åt dem som drabbas.
Låt tomten komma och sprida glädje bara genom att vara eller med gåvor stora och små. Låt
helgerna bli fridfulla och ge utrymme för lek och
vila. Spar på jordens resurser men slösa med
mänsklig värme till arbetskamrater, vänner och
familj och låt minst en snögubbe eller snölykta
bli till glädje i mörkret. Det är ordinerat!
...
Gott slut på 2013 och Gott Nytt 2014 önskar Läkemedelskommittén och Läkemedelsavdelningen.
Annika Braman Eriksson
Ordförande Dalarnas Läkemedelskommitté
Download