Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med

advertisement
Högskolebibliotek och skolbibliotek
som pedagogiska resurser
med fokus på lärarutbildningen:
en rapport
1
Innehållsförteckning
Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------4
Inledning------------------------------------------------------------------------------------------------6
Bakgrund------------------------------------------------------------------------------------------------7
Syfte------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Studier i informationssökning----------------------------------------------------------------------10
Begreppet informationskompetens----------------------------------------------------------------11
Samverkan mellan gymnasium, högskola och universitet--------------------------------------12
Metod---------------------------------------------------------------------------------------------------13
Förutsättningar och praktiska förberedelser inför källkritisk informationssökning och
informationsanvändning-----------------------------------------------------------------------------14
-
Nacka gymnasium---------------------------------------------------------------------------15
-
Södertörns högskola------------------------------------------------------------------------15
VT 2013
Observationer av lektion och undervisning i källkritisk informationssökning och
informationsanvändning-----------------------------------------------------------------------------17
-
SB1 Nacka gymnasium---------------------------------------------------------------------18
-
Samhällskunskap 1 Södertörns högskola------------------------------------------------19
Resultat av elevernas utredningar och studenternas fältövningar-----------------------------22
-
Sexhandel, anabola steroider och narkotikabrott:
analys av elevernas mini-SOU-----------------------------------------------------------------------23
-
Källkritik---------------------------------------------------------------------------------------24
-
Gymnasieval, framtidsplaner och mediers bildproduktion:
analys av studenternas fältövningar-----------------------------------------------------------------25
Sammanfattning och analys av elev- och studentarbeten VT2013----------------------------27
HT 2013
Identifiera och värdera olika publikationstyper---------------------------------------------------27
Arbetsmöte mellan elever och lärarstudenter på Södertörns högskola-----------------------29
2
Internationella konflikter – elevernas projektarbeten-------------------------------------------29
Inslag om gymnasiebibliotek i kursplanen på lärarutbildningen VT 2014-------------------31
Seminarium inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU)---------------------------------------31
Lärarstudenternas undersökningar om gymnasiebibliotek som pedagogisk resurs---------33
Summering av resultaten av lärarstudenternas undersökningar under VFU-----------------34
Modell för progression för gymnasieskolan-------------------------------------------------------36
Samverkansmodell mellan bibliotek och lärarutbildningar--------------------------------------37
Effekter av projektet-----------------------------------------------------------------------------------37
Resultatspridning---------------------------------------------------------------------------------------38
Litteraturförteckning-----------------------------------------------------------------------------------39
Bilaga 1 Samverkansmodell mellan bibliotek och lärarutbildningar
Bilaga 2 Progressionsmodell för gymnasiet
3
Förord
Adeline slängde upp dörren och sträckte bittert gråtande fram sina blödande tår
framför modern.
”Mamma, mamma”, grät hon, “du glömde skicka efter ett par nya skor åt mig;
och se hur stenarna i gruset skurit mig!”
Denna uppenbarelse avgjorde saken. Adelines blödande fötter på den nya turkiska mattan bevisade att
någon form av fotbeklädnad var nödvändig; även fru Mowbray insåg att en viss erfarenhet är bättre än en
stor mängd teori.1
Frågan är om det är omsorgen om den nya turkiska mattan eller om den skadade dottern som får
fru Mowbray att reagera och inse att teori bör förenas med empiri för att bli praktiskt tillämpbar.
Karaktären fru Mowbray i Amelia Opies relations- och generationsroman Adeline Mowbray (1805)
är löst baserad på Mary Wollstonecraft. Romanen handlar på ett mellanmänskligt plan om
relationen mellan mor och dotter och på ett teoretiskt möjligen etiskt plan om teori och praktik.
Fru Mowbray illustrerar något av en schablon av en forskare som är mer intresserad av teori än
praktiska spörsmål. Hon har varit så koncentrerad på att forska och ta fram en pedagogik att hon
missat vad som försiggår på ett vardagsplan under hennes dotters utvecklingsprocess. Mary
Wollstonecraft betraktas som västerlandets första feministiska filosof. Hon sätter som forskare
exempel på förmågan att betrakta förhållanden ur olika perspektiv vilket är utmärkande för ett
kritiskt tänkande. I sitt mest kända verk A Vindication of the Rights of Woman (1797) svarar hon i
polemik med Edmund Burke och Jean Jacques Rousseau på den samtida franska författningen
som uteslöt kvinnor med ett diskutera mänskliga rättigheter ur kvinnans perspektiv. Mindre känt
är att Wollstonecraft också skrev skönlitteratur. I föregångaren till det stora försvarstalet A
Vindication of the Rights of Woman är Mary (1788) gör hon upp med samtidens typiska kvinnoideal
om klädsam blygsamhet och presenterar en kvinnlig tänkare och utforskare. Maria, or the Wrongs of
Woman (1799), efterföljaren till A Vindication of the Rights of Woman, skulle kunna betraktas som en
socialrapport från insidan av ett sinnessjukhus där hon återigen gestaltar en kontrast till tidens
typiska självspäkande hjältinna. Här vrider hon perspektivet ytterligare ett varv från att ha hävdat
kvinnans rättigheter i samhället till att framställa de orättvisa förhållanden kvinnor kan leva
under.
Det inledande citatet ur Adeline Mowbray skulle kunna tjäna som en illustration av
vad både akademiska färdigheter och det här projektet handlar om. Akademiska färdigheter
handlar om att med hjälp av andras och egna teorier analysera ett empiriskt material, till exempel
utredningar om sexhandel, intervjuer med ungdomar om deras framtidssyn eller litterära texter.
1
Amelia Opie, Adeline Mowbray, or the Mother and Daughter; a Tale, 1805, övers Ika Jorum, Peterborough, Broadview
Press Ltd, 2010, s. 45.
4
Hur kan vi arbeta pedagogiskt för att blivande lärare ska vara rustade att möta elever på den
färdighetsnivå de befinner sig med hjälp av gymnasiebiblioteket som en pedagogisk resurs? Hur
kan vi arbeta pedagogiskt förebyggande för att skapa en bra övergång mellan gymnasie- och
högskolestudier när det gäller gymnasieelevers och studenters informationskompetens? Med
utgångspunkt i det här projektets observationer och erfarenheter av gymnasieelevers och
lärarstudenters färdigheter när det gäller att söka, värdera och använda information försöker vi
identifiera utvecklingsområden och arbeta fram modeller för samverkan mellan
biblioteksverksamheter med lärarutbildningen som en sammanlänkande part.
Samverkansmodellen vi presenterar som resultat av det här projektet är särskilt väl tillämpbar på
högskolor och universitet med lärarutbildning som samarbetar med ett gymnasium.
5
Inledning
Det här projektet initierades under ett nätverksmöte för gymnasiebibliotekarier som
sammankallades av Regionbibliotek Stockholm och hölls på Södertörns högskola i mars 2012.
Under mötet diskuterades frågor om samverkan mellan gymnasie- och högskola:
Hur kan vi på gymnasiet arbeta proaktivt med elevers informationskompetens, det vill säga hur
elever källkritiskt söker och använder information, för att de ska lyckas med sitt
högskoleförberedande gymnasiearbete och vara väl förberedda för högre studier? Hur kan vi
under lärarutbildningen förbereda studenter för deras framtida arbete med elevers
informationskompetens? Den tredje frågan som diskuterades under mötet handlade om hur ett
samarbete mellan ett gymnasiebibliotek och ett högskolebibliotek med lärarutbildningen som en
sammanlänkande samarbetspart om elevers, studenters och pedagogers informationskompetens
skulle kunna se ut. Dessa diskussioner resulterade i en projektansökan till Kungliga biblioteket
om ett samverkansprojekt mellan biblioteket och lärarutbildningen vid Södertörns högskola,
Nacka gymnasium och Regionbibliotek Stockholm i syfte att ta fram en progressionsmodell för
gymnasieskolan när det gäller att söka, värdera och använda information och att implementera
inslag i lärarutbildningen om gymnasiebiblioteket som pedagogisk resurs.
Den här rapporten presenterar hur projektet genomförts i form av observationer
och arbetsmöten dels inom projektgruppen och dels mellan elever och studenter som deltagit i
projektet. Resultatet av projektet redovisas i form av en samverkansmodell för gymnasium och
högskola som inkluderar bibliotek, ämnen och lärarutbildning och en progressionsmodell för
gymnasieskolan. Samarbetsmodellen är ett exempel på hur samverkan kan se ut för att skapa
övergångar mellan gymnasie- och högskolestudier och hur lärarstudenter kan förberedas inför sin
6
professionella praktik genom att undersöka hur de kan samarbeta pedagogiskt med
gymnasiebiblioteket om källkritisk informationssökning och informationsanvändning.
Progressionsmodellen presenterar färdigheter och förhållningssätt eleverna bör tillägna sig under
olika utbildningsnivåer för att bygga upp informationskompetens. Syftet med rapporten är att den
ska kunna användas som diskussionsunderlag för att ta fram samarbetsformer för olika
biblioteksverksamheter och lärarutbildningar. Rapporten ger exempel på samarbetsformer dels
för att stärka elevers informationskompetens så att de är förberedda för högre studier och dels
för att förbereda lärarstudenter på deras framtida professionella praktik genom att låta dem
undersöka biblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.
Bakgrund
Universitetslärare vittnar om att de i allt högre utsträckning möter lågpresterande studenter som
uppvisar bristande förmåga att läsa och tolka text och kritiskt granska källor.2 Sveriges förenade
studentkårer menar att det inte bara är studenternas ansvar att den generella färdighetsnivån
sjunker utan att det är viktigt för studenternas lärande att de som undervisar har
högskolepedagogisk kompetens.3 När det gäller gymnasieelevers färdigheter visar resultaten från
PISA-mätningarna att svenska elevers läsförmåga sjunkit under 2000-talet. Såväl forskning om
akademisk litteracitet (academic literacies) på internationell nivå som aktuella debattinlägg om
studenters bristande färdigheter när det gäller källkritiskt förhållningssätt motiverar att satsningar
görs på att skapa bra övergångar mellan gymnasie- och högskole-/universitetsstudier.4 Nya
läroplanen för gymnasieskolan (förkortas i det fortsatta Gy11) skärper också kraven på elevers
förmåga att självständigt söka, värdera och använda information. För att få examensbevis från
gymnasieskolan krävs godkänt gymnasiearbete om 100 p som ska visa att eleven har tillräckliga
färdigheter för att kunna påbörja högre studier. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ställer
motsvarande krav på uppvisad informationskompetens i studenternas självständiga arbeten och
utvärderar på kandidatnivå bland annat förmågan att i relation till en problemställning söka,
värdera och kritiskt tolka relevant information.
2
Se till exempel A. Heberlein, ”De nya studenternas svagheter är ett samhällsproblem”, Dagens Nyheter, 140906 och
H. Enefalk m.fl., ”Våra studenter kan inte svenska”, Uppsala Nya Tidning, 130102.
3
Sveriges förenade studentkårer, ”Studentens lärande i fokus. Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i
högskolan”, Stockholm, Sveriges förenade studentkårer, 2013, s 15f.
4
Se till exempel R. Lea och B. V. Street, “Student Writing in Higher Education: An Academic Literacies Approach,
Studies in Higher Education, vol 23, nr 2, 1998 och S. Markless och D. Stratfield, “Three decades of information liter
redefining the parameters, i S. Andretta (red.), Change and Challenge: information literacy for the 21st century, Blackwood, S.
Aust., Auslib Press, 2007.
7
Syfte
Projektet ”Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på
lärarutbildningen” syftar till att

skapa en progressiv modell för uppbyggnad av kompetens när det gäller källkritisk
informationssökning och informationsanvändning mellan gymnasiestudier och högre
studier som grundar sig i nationella lärandemål för gymnasieskola, högskola och universitet
 utveckla inslag i lärarutbildningen om gymnasiebiblioteket som ett pedagogiskt verktyg i
undervisningen
Projektet tar fram en samverkansmodell mellan gymnasiebibliotek, högskole- och
universitetsbibliotek och lärarutbildning och en progressionsmodell för gymnasieskolan när det
gäller att utveckla informationskompetens under olika stadier oh nivåer av utbildning. Dessa
modeller kan fungera som exempel på progression och samarbeten för andra lärosäten i landet
och kan därmed ha relevans på nationell nivå. Skolor och lärosäten har det gemensamma målet
att främja människors utveckling och lärande och att ge elever och studenter möjlighet att
utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande för att kunna ta ställning till bland annat
dagsaktuella samhällsfrågor. UNESCO:s Literacy Assessment and Monitoring Programme
(LAMP) betonar relationen mellan informationskompetens och deltagande i samhället i sin
definition av läs- och skrivkunnighet (literacy) som innebär att kunna:
identify, understand, interpret, create, communicate and compute using printed and written materials associated with
varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve his or her goals,
develop his or her knowledge and potential, and participate fully in community and wider society.5
Inom skolan talas det om ”den fjärde basfärdigheten” som handlar om informationskompetens
och att kritiskt kunna söka, bedöma och använda information vilket skapar förutsättningar för att
aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen.6 Läroplanen för gymnasieskolan lyfter särskilt fram
5
UNESCO, Literacy Assessment and Monitoring Programme, Montreal, UNESCO Institute for statistics, 2005. Hämtad
140429 http://www.unescobkk.org/education/planning-and-managing-education/aims/uis-aims-activities/uis-aimsand-literacy-assessment/?utm_medium=%25
6
Se UNESCO och L. Limberg , ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, i J. Hedman och A. Lundh
(red.), Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker, Stockholm,
Carlssons, 2009, s. 41.
8
informationskompetens som ett kunskapsmål. Skolan ansvarar för att eleven efter avslutade
gymnasiestudier
 kan använda sina kunskaper som redskap för att
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
 kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att
kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor7
Samtliga dessa kunskaps- och färdighetsmål är kopplade till det övergripande målet att
nyutexaminerade elever utifrån egna värderingar och på demokratiska grunder ska kunna delta i
processer i samhället. Det åligger också skolledningen att ansvara för ”samverkan med
universiteten och högskolorna”8 för att höja kvaliteten på elevernas utbildning samt förbereda
eleverna för fortsatt utbildning.
Ur ett vidare perspektiv kan projektets modell för hur informationskompetens
progressivt kan byggas upp bidra till demokrati, bildning och social förändring för såväl den
enskilde individen som samhället i stort i form av självständigt reflekterande medborgare. Att
utarbeta en progressiv modell för utveckling av färdigheter och förhållningssätt mellan
gymnasiestudier och högre studier, som involverar studenter under lärarutbildningen, är att ta ett
steg vidare mot en förhöjd kompetens hos lärarstudenter, lärare och bibliotekarier när det gäller
källkritisk informationssökning och informationsanvändning. Målet att kvaliteten på studenternas
examensarbeten ska höjas handlar inte bara i mer pragmatisk mening om att de ska skriva ett bra
självständigt examensarbete utan ur ett användbarhetsperspektiv också om färdigheter och
förhållningssätt till informationskompetens som de kan praktisera efter avslutade studier i sin
undervisning.9 Ambitionen med vårt projekt är därför att studenter ska introduceras i akademiska
och sociala praktiker på högskolan och utveckla informationskompetens (och i mer vid
bemärkelse akademisk litteracitet) som de sedan kan praktisera i sina professionella praktiker som
lärare i gymnasieskolan.
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm, Skolverket, 2011, s. 9f,
Ibid, s. 16.
9
Se L. Rai och T. Lillis, ”’Getting it Write’ in social work: exploring the value of writing in academia to writing for
professional practice”, Teaching in Higher Education, vol. 18, nr. 24, 2013 för resultatet av en undersökning om hur den
akademiska praktiken under utbildningen kan överföras på den professionella praktiken.
7
8
9
Studier i informationssökning och informationskompetens
Flera undersökningar har gjorts om hur gymnasielever gör när de söker information. I den här
rapporten tar vi upp några studier som beskriver typiska tillvägagångssätt som vi i analysdelen
relaterar till i våra observationer av hur gymnasieelever kritiskt söker och använder information.
Mikael Alexandersson och Louise Limberg beskriver i Textlytt och sökslump hur elever som arbetar
med skoluppgifter med bibliotek som lärresurs ofta slumpartat söker information även om de har
klara instruktioner för uppgiften.10 I forskningsöversikten Informationssökning och lärande
undersöker Louise Limberg hur gymnasieelevers syn på vad informationssökning är påverkar vad
de tillägnar sig för färdigheter. Elever som uppfattar informationssökning som insamling av fakta
använder färre källor medan elever som är inställda på att värdera information använder fler
källor för att analysera en fråga ur olika perspektiv.11 Forskningen har dock ägnat färre studier åt
hur information används.12 Cecilia Gärdén undersöker både hur vuxenstuderande söker och
använder information. Hon konstaterar bland annat att flera av de vuxenstuderande hon
observerar har svårt att integrera information de inhämtar från olika källor i sina egna
resonemang.13 I Skolbibliotekets roller i förändrade landskap studeras skolbibliotekets funktioner ur
både historiskt och samtida perspektiv. Av särskild vikt för det här projektet är kapitlet som går
igenom forskning om informationskompetens i skolan och vilka teoretiska perspektiv som
forskning vanligen utgår från.14 Utan att i mer i explicit bemärkelse ta avstamp i en teori är det
sociokulturella perspektivet ändå det som ligger projektet närmast. Ett sådant perspektiv utgår
från att informationssökning sker i samspel med förutsättningar i en viss kontext som är relaterad
till ämne, instruktioner för uppgiften och tillgängliga källor att söka material i.
Sedan mitten av 1990-talet diskuteras inom forskningen hur utvecklingen mot
”massutbildning”, breddad rekrytering och mer heterogena studentgrupper än tidigare inom
högre utbildning gör att nya pedagogiska förhållningssätt behöver diskuteras och tas fram.15 En
pedagogik baserad på dialog i stället för monolog kan bättre passa de alltmer heterogena
studentgrupper som kommer från olika sociala, kulturella och lingvistiska kontexter eftersom den
10
M. Alexandersson och L. Limberg, Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek. Stockholm,
Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 56.
11
L. Limberg, Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, Stockholm, Skolverket, 2002, s. 29ff.
12
Se till exempel Limberg, 2002, s. 28.
13
C. Gärdén, Verktyg för lärande: informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning, Borås, Valfrid,
2010, s. 155.
14
Se H. Francke och C. Gärdén, ”Forskning om informationskompetens i skolsammanhang”, i L. Limberg och A.
Hampson (red.), Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi, Lund, BTJ Förlag, s. 155f.
15
Se till exempel P. Gee, Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses, Falmer, London, 2012 och T. Lillis,
”Student Writing as ’Academic Literacies’: Drawing on Bakhtin to Move from Critique to Design”, Language and
Education, vol. 17, nr. 3, 2003, s. 192.
10
utgår från att en fråga eller ett fenomen kan betraktas ur flera olika perspektiv.16 Att studera vid
högskola och universitet innebär att vara involverad i ett antal sociala och diskursiva praktiker
och att lära sig behärska de praktiker som finns inom den högre utbildningen för att sedan kunna
överföra dem på andra praktiker som råder vid till exempel en arbetsplats.17 För att utveckla
akademisk litteracitet, som i det här projektet främst fokuserar på informationskompetens,
behöver studenten praktisera kritisk informationssökning och informationsanvändning i
kontextbundna sammanhang inom ramen för lärandeaktiviteter som är integrerade i delkurser
och som är kopplade till lärandemål i utbildningen. Det här projektet undersöker former för hur
biblioteksverksamhet och lärarutbildning i samverkan kan skapa förutsättningar för
 gymnasieelever att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt med huvudsakligt fokus på
att söka, värdera och använda information
 lärarstudenter att själva utveckla informationskompetens och att stödja gymnasieelevers
utveckling av informationskompetens genom att under sin VFU undersöka
gymnasiebiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen
Projektet undersöker också vilken användning lärarstudenterna tror sig ha av att under sin
utbildning få undersöka samarbetsmöjligheter med gymnasiebiblioteket i undervisningen och om
att söka, värdera och tolka information.
Begreppet informationskompetens
Begreppen informationssökning och informationsanvändning uppfattas inom forskningen ofta
som alltför generella för att beskriva komplexiteten i att söka, värdera och använda information.
Den traditionella innebörden av begreppet literacy (läs- och skrivförmåga) breddades vid mitten
av 1990-talet till att också innefatta sociokulturella förutsättningar. Lea och Street framhåller att
forskning om studenters skrivande i högre utbildning vanligen utgår från tre olika modeller:
studieteknik, insocialisering i den akademiska kontexten och akademisk litteracitet vilka med
fördel kan tillämpas tillsammans.18 Akademisk litteracitet något mer än att bara att tillägna sig en
uppsättning akademiska färdigheter.
Internationella standarder för informationskompetens riskerar att bli för allmänna
om de inte fokuserar på det som mer specifikt handlar om informationskompetens eller
16
Lillis, 2003, s. 192f.
Rai och Lillis, 2013, s. 361f.
18
Lea Street, s. 158f.
17
11
informationsvetenskap som ämne.19 Vanligare är att se informationssökning och
informationsanvändning som kontextbaserade praktiker som påverkas av diskursiva, kulturella
och sociala förutsättningar och omständigheter.20 Christine Bruce framhåller också vikten av att
reflektera över själva informationssöknings- och lärandeprocessen vilken inte enbart handlar om
att tillägna sig vissa färdigheter i form av sökteknik. Informationskompetens kan utifrån detta
tänkande beskrivas som en kombination mellan generiska och personliga färdigheter och
tillvägagångssätt, till exempel att vara medveten om sitt behov av information i relation till en viss
fråga och att veta var det går att få svar på hur informationen ska kunna tillhandahållas.21 I den
här projektrapporten använder vi källkritisk informationssökning och informationsanvändning
när vi refererar till det praktiska arbetet och informationskompetens när vi refererar till målet
med undervisningen och vad den syftar till att uppnå i form av färdigheter och förhållningssätt
hos eleverna och studenterna.
Samverkan gymnasieskola, högskola och universitet
I likhet med många andra högskolor och universitet erbjuder Södertörns högskola via
Studentavdelningen studiebesök för enskilda gymnasieelever eller gymnasieklasser inför valet av
högre utbildning i syfte att introducera blivande studenter i högskole- och universitetsmiljön.
Många högskolor och universitet försöker bredda sin rekrytering genom att satsa på
studieverkstäder som kan möta studenters olika behov. På Södertörns högskola erbjuder
Studieverkstan studenter handledning i akademiskt skrivande och studieteknik och biblioteket
erbjuder studenter handledning i kritisk informationssökning och informationsanvändning i
samband med ett större skrivarbete. Linköpings universitet erbjuder även aktiviteter riktade till
lärare i form av minikurser och deltagande i nätverk. Stockholms universitet har en Fadderskola
som innebär att en institution eller avdelning samarbetar med en gymnasieskola i avsikt att
underlätta övergången från gymnasiestudier till högre studier. På Nacka gymnasium har flera
ämnen samarbetat med institutioner på bland andra KTH och Stockholms universitet.
Vad som skiljer detta projekt från andra satsningar på att förbereda såväl
gymnasieskola som högskola och universitet för breddad rekrytering genom studiebesök eller
inspirationsdagar är samarbetet mellan två olika biblioteksverksamheter och lärarutbildning.
19
Se till exempel O. Pilerot, “Högskolestudenters informationskompetens”, i J. Hedman och A. Lundh (red.),
Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker, Stockholm, Carlssons,
2009, s. 109f.
20
Se till exempel L. Limberg, O. Sundin, S. Talja, ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”, i J. Hedman
och A. Lundh (red.), Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker,
Stockholm, Carlssons, 2009, s. 49 och Pilerot, s. 111.
21
C. Bruce, Informed learning, Chicago, Association of College and Research Libraries, 2008, s. 43ff.
12
Samarbetet involverar två gymnasieklasser och en grupp lärarstudenter som träffas under ett
kombinerat studiebesök och pedagogiskt möte då studenterna handleder eleverna i källkritisk
informationssökning och informationsanvändning i samband med det projekt eleverna arbetar
med. Gymnasieeleverna får möjlighet att inspireras och att få en förförståelse för vad högre
studier kan innebära. Lärarstudenterna ges möjlighet att få en uppfattning om vad det innebär att
arbeta pedagogiskt med elevers informationskompetens och vilka olika färdighetsnivåer elever
kan ligga på. Under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) får lärarstudenterna sedan
möjlighet att undersöka samarbetsmöjligheter med gymnasiebiblioteket som pedagogisk resurs
för att skapa förutsättningar för gymnasieelever att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till
att söka, värdera och använda information.
Metod
Projektet har följt två gymnasieklasser på programmet Samhällsvetenskap med inriktning mot
beteende vid Nacka gymnasium och en grupp studenter på ämneslärarutbildningen med
inriktning mot gymnasiet med Samhällskunskap som huvudämne vid Södertörns högskola.
Metoden skulle kunna beskrivas som en fallstudie. Anledningen till att vi valde dessa program var
att gymnasieelever och lärarstudenter läser samma ämne på olika stadium respektive nivå vid två
olika utbildningsinstitutioner. Under projektets gång har gymnasieeleverna gjort en utredning och
ett projektarbete och lärarstudenterna en fältövning. Under dessa arbeten har gymnasieelever och
lärarstudenter deltagit i lektioner respektive undervisning i källkritisk informationssökning och
informationsanvändning som genomförts av bibliotekarier vid Nacka gymnasium respektive
Södertörns högskola. Projektgruppen har fått ta del av ett urval av gymnasieelevernas och
lärarstudenternas färdiga arbeten. Att gymnasieelever och lärarstudenter läser samma ämne har
underlättat jämförelsen mellan vilka färdigheter i och förhållningssätt till att söka, värdera och
använda information arbetena visar. Det har också underlättat arbetet med att identifiera
utvecklingsområden lärare och bibliotekarier bör samarbeta om för att stödja gymnasieelevers
och lärarstudenters utveckling av informationskompetens. Vilka färdigheter och förhållningssätt
gymnasieelever bör ha tränat under olika stadier i utbildningen när det gäller att söka, värdera och
använda information presenteras i en progressionsmodell för gymnasieskolan. Tanken är inte att
ta fram en lista med punkter av kvantitativ eller instrumentell art av typen ”behärska minst en
databas”. Fokus ska ligga på färdigheter som att kunna identifiera ett informationsbehov i
relation till en viss uppgift, välja mellan olika källor och värdera, motivera och jämföra olika
källors tillförlitlighet och relevans. Dessutom tar projektet fram en samverkansmodell mellan
13
biblioteksverksamheter på gymnasie- och högskole- eller universitetsnivå med lärarutbildningen
som en sammanlänkande part.
I det här projektet har vi inte kunnat undersöka hur den enskilde individen gått
tillväga i mer detaljerad bemärkelse när det gäller att söka information efter avslutad lektion med
eleverna vid Nacka gymnasium respektive undervisning med lärarstudenterna vid Södertörns
högskola. Inte heller har vi kunna ta lärares tillvägagångssätt i beaktande när det gäller källkritisk
informationssökning och informationsanvändning. Ett framtida projekt skulle kunna ta steget
vidare att undersöka lärares förhållningssätt till källkritisk informationssökning och
informationsanvändning. Eftersom det här projektet observerar en lektion och ett
undervisningstillfälle i källkritisk informationssökning och tar del av ett urval av
gymnasieelevernas och lärarstudenternas arbeten där vi analyserar hur informationen används kan
metoden kallas för fallstudie. Resultaten av observationer och analyser av elev- och
studentarbetena har legat till grund för progressionsmodellen för gymnasieskolan och
samverkansmodellen mellan bibliotek och lärarutbildning vi tagit fram. Det är en fördel om
gymnasieelever och lärarstudenter läser samma ämne så både elever och studenter har en
gemensam ämnesbaserad kontext att utgå från under det pedagogiska möte som enligt modellen
sker på högskolan eller universitetet. Samverkansmodellen är generell och ska betraktas som ett
förslag på hur samverkan mellan gymnasiebibliotek och högskole- eller universitetsbibliotek och
lärarutbildning kan se ut. I rapporten framgår vilka klasser vid Nacka gymnasium och vilken
grupp lärarstudenter vid Södertörns högskola som ingår i projektet. I samråd med lärare citerar vi
kortare avsnitt ur elev- och studentarbeten som belysande exempel men inga namn på
gymnasieelever eller lärarstudenter nämns i rapporten.
Förutsättningar för och praktiska förberedelser inför källkritisk
informationssökning och informationsanvändning
Nacka gymnasium och Södertörns högskola planerar lektioner och undervisning i källkritisk
informationssökning och informationsanvändning tillsammans med ämneslärare/kursansvarig
för varje tillfälle. När det gäller lokaler där lektioner och undervisning hålls, deltagarantal och
genomförande skiljer sig förutsättningarna åt.
14
Nacka gymnasium
Hur biblioteket samarbetar med olika lärare och arbetslag i skolan när det gäller lektioner i
källkritisk informationssökning och informationsanvändning skiftar. Skolans arbetslag är samlade
kring ett visst program/programinriktning där de lärare som ingår har sin huvudsakliga
undervisning. Biblioteket ställer krav på att lektionen ska kunna kopplas till ett aktuellt
elevarbete/projekt och att det infaller vid rätt tidpunkt då eleverna fått sina uppgifter, funderat
över frågeställningar och ska inleda sin informationssökningsprocess. Biblioteket erbjuder alltså
inga allmänna lektioner i källkritisk informationssökning och informationsanvändning. Innehållet
i lektionen planeras tillsammans med de lärare som är inblandade i projektet och bibliotekarierna
tar del av de instruktioner kring uppgiften som delas ut till eleverna.
Det finns inga undervisningslokaler i anslutning till biblioteket utan bibliotekarien
har lektionen i klassrummen då läraren också deltar. Läraren får därigenom inblick i vad eleverna
får för information samtidigt som de får en form av fortbildning i källkritisk informationssökning
och informationsanvändning. Ofta följs undervisningstillfället upp av ett blogginlägg av
bibliotekarierna på bibliotekets webbsida där det pågående projektet presenteras. Eleverna kan
sedan återvända till blogginlägget efter lektionstillfället. Blogginläggen är också en form av
materialinsamling och bloggen blir ett arkiv som bibliotekarier, lärare och andra elever kan
använda vid liknande projekt. Ett av de främsta syftena med att möta eleverna i klassrummet är
att förmedla att biblioteket är en pedagogisk resurs som inte bara är knuten till en lokal och att
bibliotekarierna är tillgängliga. Biblioteket erbjuder också enklare varianter av källkritisk
informationssökning där bibliotekarierna besöker en klass en kortare stund alternativt tar emot en
grupp elever i biblioteket. Det kan handla om särskilda insatser som att visa en digital lärresurs,
artikeldatabaser eller låta eleverna orientera sig i bibliotekets samlingar. Målet är att biblioteket ska
stödja eleverna på de studieförberedande programmen i utvecklingen av informationskompetens.
En första lektion i årskurs 1 syftar till att grundläggande färdigheter som sedan fördjupas under
uppföljande lektioner i årskurs 2 och 3. Elever på yrkesprogrammen träffar bibliotekarierna
oftare i årskurs 2 eller 3 eftersom det är först då eleverna får en uppgift att arbeta självständigt
med. Gymnasiearbetet i årskurs 3 ska visa att eleverna på de studieförberedande programmen är
redo för högre studier och bibliotekarierna ingår i skolans arbetsgrupp för att ta fram arbetssätt
för måluppfyllelse.
Södertörns högskola
Undervisning i källkritisk informationssökning och informationsanvändning vid Södertörns
högskolebibliotek erbjuds huvudsakligen på A- och C-nivå. . I och med Bolognareformen 2007
15
har förutsättningarna för bibliotekets pedagogiska verksamhet förändrats. Reformen innebär att
kursplaner ska ha formulerade lärandemål när det gäller kunskap och förståelse, färdighet och
förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Undervisningen vid Södertörns
högskolebibliotek ska vara en integrerad del i studenternas utbildning, ingå som en del i
kursplanen och vara kopplad till ett eller flera lärandemål. Studenterna ges därmed möjlighet att
se källkritisk informationssökning och informationsanvändning som en naturlig del i
utbildningen. Såväl erfarenhet som studier visar att studenternas motivation och känsla av
mening ökar om de olika momenten är väl integrerade i kurserna. Ett resultat av satsningen på att
stödja studenternas utveckling av informationskompetens som en av flera akademiska
kompetenser (academic literacies) på A-nivå är pilotprojektet Introduktion till akademiskt
skrivande. Det startades hösten 2013 i samarbete mellan Biblioteket, Studieverkstan,
Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning och ett antal ämnen och handlar om att
introducera studenter i den akademiska kontexten genom att de övar sig i att söka, identifiera,
värdera, läsa och skriva akademiska texter.22
Bibliotekets fyra undervisande bibliotekarier träffas regelbundet för
erfarenhetsutbyte, pedagogisk och teoretisk kompetensutveckling i arbetsgruppen för
undervisning. Bokningen av bibliotekets undervisning i källkritisk informationssökning och
informationsanvändning sker två gånger per år och inte löpande under terminen. Förutom under
terminsstartsprogrammet ger biblioteket inga allmänna introduktioner i informationssökning eller
bibliotekets resurser. Alla tillfällen är i stället kopplade till en konkret uppgift studenterna arbetar
med, till exempel en fältövning eller en C-uppsats. På stora program och kurser som
Företagsekonomi kan biblioteket dock ha föreläsningar på A-nivå. En förutsättning för att
undervisning om källkritisk informationssökning och informationsanvändning ska bokas in är att
den är integrerad i delkursmomentet, kan kopplas till lärandemål i kursplaner och planeras i
samarbete mellan bibliotekarie och kursansvarig lärare. En skillnad mellan högskola och
gymnasieskola är att gymnasielärarna följer eleverna under flera år medan läraren vid högskolan
kanske bara möter studenterna under den aktuella delkursen som ofta ingår i en kurs som en
annan lärare kan vara ansvarig för. Det är alltså många fler personer inblandade i organisationen
kring och ansvaret för studenters arbete med informationskompetens vid högskolan än vid
gymnasieskolan. En del av Södertörns högskolebiblioteks undervisningstillfällen är obligatoriska
men inte alla. På Södertörns högskola kommer studenterna till bibliotekets undervisningssalar där
det finns datorer att använda vid undervisningstillfället. Ansvaret att motivera studenterna att
22
Jämför ”academic socialisation” i Lea och Street, s. 159 där de beskriver hur lärare bidrar till att introducera
studenter i den akademiska kontexten.
16
delta i den inbokade undervisningen ligger i huvudsak på lärarna. Det är också avgörande för att
undervisningen ska bli bra att lärare och bibliotekarie planerar tillfället tillsammans och att en
uppgift, till exempel uppsats, fältövning eller essä är kopplad till undervisningstillfället. Ytterligare
en skillnad mellan lektionerna vid Nacka gymnasium och undervisningen i källkritisk
informationssökning och informationsanvändning på Södertörns högskola är att det är mycket
sällsynt att läraren närvarar under ett undervisningstillfälle vid högskolan. Återkoppling från
bibliotekarien sker i efterhand och justeringar när det gäller form och innehåll kan göras i
samband med nästa undervisningstillfälle. I gymnasieskolan är den examinerande läraren
närvarande och kan bedöma eleverna medan studenterna deltar i undervisningen i biblioteket
utan lärare vilket kan bidra till att de känner sig friare att ställa frågor utan att de blir bedömda.
Studier framhåller vikten av att elever och studenter får handledning när de arbetar med en
självständig uppgift som inbegriper att söka, värdera, välja och använda information och att både
lärare och bibliotekarier behövs som handledare under arbetsprocessen.23 Att samarbeten mellan
bibliotekarier och lärare om gymnasieelevers projektarbeten gynnar elevernas utveckling av
informationskompetens gör det angeläget att lärare och bibliotekarier kan ta del av gemensam
kompetensutveckling inom såväl pedagogik som informationssökning och akademiskt skrivande.
Södertörns högskolebibliotek riktar sig också till lärare och håller i workshops som arrangeras av
Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning. Under 2013 har fortbildningstillfällena
handlat om hur lärare kan arbeta för att skapa bra möjligheter för studenter att utveckla sin
informationskompetens.
VT 2013
Observationer av lektion och undervisning i källkritisk
informationssökning och informationsanvändning
Ett av syftena med att genomföra den här undersökningen i form av observationer är att
projektdeltagarna ska utbyta erfarenheter om hur arbetet med källkritisk informationssökning och
informationsanvändning kan se ut på gymnasie- respektive högskolenivå och därigenom ta del av
en sorts kompetensutveckling. Genom arbetsmöten med personal från olika verksamheter på
Södertörns högskola får gymnasiebibliotekarierna vid Nacka gymnasium inblick i vilka
utvecklingsområden som finns när det gäller till exempel disciplinärenden så att denna kunskap
kan användas vid förebyggande arbete vid gymnasieskolan. På motsvarande sätt får bibliotekarien
23
Se till exempel Francke och Gärdén, s. 180f.
17
vid Södertörns högskola inblick i vilka olika förhållningssätt gymnasieelever kan ha till att kritiskt
söka, värdera och använda information och om hur högskolan kan förbereda sig pedagogiskt och
didaktiskt för att introducera nya studenter.
SB1 Nacka gymnasium
Vid Nacka gymnasium samarbetar lärarna i ämnena samhällskunskap och sociologi kring ett
projekt under temat ”utanförskap” där eleverna på Samhällsvetenskapliga programmet med
inriktning mot beteende ska göra ett större självständigt arbete kring frågor om identitet,
relationer och sociala livsvillkor. Individuellt ska de göra en utredning i form av en ”Mini-SOU”
och komma med förslag på förbättrad lagstiftning eller åtgärder i en fråga som kan kopplas till
brottsbekämpning, kriminalvård eller utanförskap. Uppgiften ska lämnas in skriftligt och
källhänvisningar och referenser ska utformas enligt lärarnas instruktioner. Arbetet ska också
innefatta ett källkritiskt avsnitt där eleven (utanför den löpande texten) kritiskt värderar sina val
av källor. Innehållet i och upplägget av lektionerna i källkritisk informationssökning och
informationsanvändning planeras av bibliotekarier tillsammans med lärare i bägge ämnena utifrån
ämnesplaner, examensmål och kunskapskrav för kurserna Samhällskunskap1B och Sociologi i
Gy11. Samma upplägg användes i båda parallellklasserna men bara den ena observerades i
projektet. Båda gymnasiebibliotekarierna deltog också när tema och projektuppgift
introducerades gemensamt för båda klasserna. Lektionen höll däremot gymnasiebibliotekarie
Elisabet Brandberg själv i medan gymnasiebibliotekarie Maria Åsberg och Ika Jorum,
bibliotekarie vid Södertörns högskola, observerade.
Första lektionen, då Elisabet Brandberg träffade S1B, syftade till att ge eleverna en
introduktion till källkritisk informationssökning och informationsanvändning och att presentera
gymnasiebiblioteket och gymnasieskolans digitala lärresurser. Lektionen hölls i klassrummet och
varade i 60 minuter. Eleverna var i det skede då de skulle söka, värdera och samla information för
att underbygga argument och resultat i sina utredningar. Efter gemensamma sökningar och
diskussioner frågade läraren var eleverna tycker det är bäst att söka information:
’Vi använder webbplatser för informationen uppdateras snabbare där’
’Vi använder böcker för vi tror att det är det ni vill’
Webben eller boken – vad är mest pålitligt? Gruppen som föredrar snabbt uppdaterade digitala
källor kan sägas företräda en sorts digital kompetens som är typisk för hur många elever ofta (inte
18
sällan slumpartat) söker information på Google eller annan plats på internet.24 De elever som
främst använder böcker tycks ha uppfattat en implicit värdering hos läraren att böcker är mer
tillförlitliga än digitala källor och vill tillmötesgå lärarens krav på den punkten. Under lektionen
gick Elisabet Brandberg igenom den vanligaste sökmotorn Google och Wikipedia, hur träffar kan
följas upp, värderas och väljas för att sedan användas i det egna arbetet. Tillsammans med klassen
sökte hon på ekonomisk brottslighet och hittade en artikel från Brottsförebyggande rådet. Syftet
med sökningen var att visa hur eleverna kan gå vidare från Googles träffar till källan som i det här
fallet var BRÅ för att undersöka vad BRÅ är och om det finns andra rapporter som kan vara
intressanta för undersökningen som eleven ska göra.
Nästa lektion ägnades åt att söka i mediearkiv, databaser samt till individuell
handledning men detta tillfälle ingick inte i projektets observationer. Eleverna började, precis som
många studier visar att elever vanligen gör, att söka i Google för att sedan ofta hamna i
Wikipedia.25 I huvudsak var de inriktade på att finna ”rätt svar” vilket är en vanlig utgångspunkt
för många elever.26 Efter att ha deltagit i en bibliotekariehandledd lektion vid Nacka gymnasium
kommer eleverna ofta till biblioteket och ber om hjälp med att hitta böcker eller annat material.
Bibliotekarierna och eleverna kan då tillsammans söka material via en interaktiv skrivtavla (en så
kallad smartboard) i de resurser biblioteket tillhandahåller.
Samhällskunskap 1 Södertörns högskola
Studenterna på lärarutbildningen läste fjärde terminen och skulle under delkursen ”Makt och
demokrati i samhället” göra en fältövning i form av att skriva en mindre uppsats i grupp. Innan
studenterna kom till biblioteket för att delta i undervisning om källkritisk informationssökning
och informationsanvändning hade de under förmiddagen haft sitt första seminarium inför
fältövningen. Ika Jorum, bibliotekarie vid Södertörns högskola, höll i undervisningen och
Elisabet Brandberg och Maria Åsberg deltog som observatörer. Studenternas uppgift var
undersöka och analysera konsekvenserna av föreställningar och förhållanden i samhället om hur
till exempel segregation kan förklaras utifrån skillnader i utbildningsnivå och ekonomisk standard.
Enligt instruktionerna till övningen skulle studenterna formulera en avgränsad frågeställning som
utgick från kursens övergripande tema ”makt och demokrati”. De skulle också ta avstamp i
delkursens obligatoriska kurslitteratur som det skulle synas tydliga spår av i fältövningen. Det
ställdes dock inga krav på att studenterna skulle hitta vetenskapligt material utöver det som fanns
24
Se till exempel Francke och Gärdén, s. 160 och Alexandersson och Limberg, s. 82.
Ibid.
26
Se till exempel Alexandersson och Limberg, s 114.
25
19
med på kurslitteraturlistan. Frågeställningarna kunde utgå från socio-kulturella eller socioekonomiska förutsättningar, etniska skillnader, delaktighet och utanförskap. Att utgå från centrala
begrepp som presenteras i kurslitteraturen för att söka mer material skulle vara en passande
övning där studenterna får öva sig i att kedjesöka och källkritiskt värdera om träffarna är
tillförlitliga och relevanta att använda i förhållande till frågeställningen.
Det förekommer att studenter har ett kvantitativt förhållningssätt till lärande,
informationssökning och informationsanvändning och ställer frågor om hur många teorier eller
referenser de ska ha med i sitt arbete för att bli godkända. En ambition med undervisningen i
källkritisk informationssökning och informationsanvändning på Södertörns högskola är att
studenterna ska utveckla ett reflekterande förhållningssätt till att söka, värdera och använda
information. Målet är inte att finna x antal källor att använda i en fältövning utan att kunna
avgränsa frågeställningar, vara medvetna om sitt behov av information, bedöma relevans och
förstå vilken funktion olika typer av material har i ett självständigt arbete. Undervisningstillfället
inleddes med att studenterna i sina grupper gick igenom vilka olika typer av material de behövde,
var och hur de kunde söka fram materialet. Arbetet kan struktureras enligt punkterna nedan:
 Behovsinventering: vad behöver jag för typ av material (teori och empiri)?
 Var hittar jag det material jag behöver?
 Vilka sökord ska jag använda och hur ska jag kombinera dem för att inte få alltför
många och inte ett för litet utan ett tillräckligt urval relevanta träffar att värdera, sortera
och välja mellan för den frågeställning jag ska besvara?
Därefter följde en genomgång av hur texter kan värderas utifrån traditionellt källkritiska frågor
om upphov, var materialet är publicerat, vilken funktion det har, om någon tendens kan utläsas
och om det innehåller referenser. Nästa steg var en gemensam genomgång av Södertörns
högskolas sökmotor SöderScholar utifrån sökord som var kopplade till det ämne studenterna
studerade, till exempel ”demokrati skola”. Därefter fick studenterna förslag på andra källor att
söka i än högskolans sökverktyg, till exempel Google Scholar, DiVA, Riksdagsbiblioteket och
Anna Lindh-biblioteket för att arbeta med följande uppgift:




Motivera val av sökord, databas, sökmotor eller webbplats
Vad är bra med den en viss sökmotor, till exempel Söder Scholar?
Vad är mindre bra och vilken sökmotor, databas, webbplats kan kompensera för det?
Hur värderar du dina träffar källkritiskt?
20
Eftersom det inte ställdes krav på studenterna att söka fram och använda material utöver
kurslitteraturen bedömde arbetsgrupperna själva i vilken utsträckning de behövde komplettera sin
källförteckning med material de själva sökt fram. Precis som gymnasieeleverna började de flesta
lärarstudenter söka i Google. En av studenterna uttalade sig vid det här undervisningstillfället
generellt om hela studentgruppen som tillhörande "Google-generationen" och menade att de var
vana informationssökare. Såväl lärare som studier om färdigheter i informationssökning vittnar
dock om att studenter kan vara duktiga i att söka information på Internet men att de behöver
övning i att tolka informationen och värdera om den är relevant i förhållande till arbetets
frågeställning.27 Lärarstudenterna visade en källkritisk medvetenhet som inte var lika tydlig hos
gymnasieeleverna som behövde träning i att gå vidare och djupare bland sina träffar för att inte
stanna vid det Google tog fram. Studenter var vana vid att kedjesöka genom att medvetet starta i
Google för att få en överblick och därifrån gå vidare via referenser till andra källor.
’Jag behöver hämta information från olika källor – om jag ska skriva om valdeltagande i en kommun behöver jag
hämta information från olika källor för att kunna se på frågan ur olika perspektiv’
Citatet ovan visar att studenten är medveten om att information från olika avsändare kan vara
motstridig och söker därför information från olika källor för att kunna analysera och jämföra
olika perspektiv på ett förhållande. Vid undervisningstillfället med lärarstudenterna uttryckte en
student däremot en viss osäkerhet om hur material som återfinns på Internet ska granskas
kritiskt.
Ungefär hälften av undervisningstillfället ägnades åt att studenterna själva eller
gemensamt i gruppen sökte material till sina respektive fältövningar och Ika Jorum gav dem
handledning under arbetet. Eftersom studenterna befann sig i ett inledande stadium av arbetet
ägnade någon grupp tid åt att diskutera ämnet medan några sökte information om det område de
tänkt skriva om. Fältövningen som genre innebar att studenterna behövde ett empiriskt material
att analysera. Undersökningarna handlade bland annat om hur socio-ekonomiska förhållanden i
olika stadsdelar påverkar gymnasieval och hur medier framställer bilden av lokalsamhället i
stadsdelar med olika ekonomiska förutsättningar. Flera grupper behövde därför empiriskt
material i form av statistik, artiklar i lokaltidningar och dagstidningar. Några grupper skulle också
göra intervjuer. Förutom att söka i Google/Google Scholar, SöderScholar och Libris sökte
studenterna även information i mediearkiv och på olika kommuners webbplatser.
27
Se till exempel Francke och Gärdén, s. 160 och s 182f. där vikten av att bibliotekarier och lärare har kunskaper om
lärande, informationssökning och informationsanvändning och samarbetar för att kunna stödja elevers utveckling av
informationskompetens.
21
Resultat av elevernas utredningar och studenternas fältövningar
I det här projektet har vi haft möjlighet att göra en mindre undersökning av gymnasieelevers och
lärarstudenters tillvägagångssätt när det gäller att kritiskt söka och värdera information och hur
den har använts i deras utredningar respektive fältövningar. Vi har fått ta del av ett urval av
gymnasieelevernas och lärarstudenternas arbeten och kan således inte dra några generella
slutsatser om gymnasieelevers och studenters färdigheter och förhållningssätt när det gäller att
söka, värdera och använda information. När vi analyserat de färdiga arbetena har vi försökt
urskilja färdigheter, förhållningssätt och utvecklingsområden när det gäller att värdera och
använda information och att självständigt kunna integrera teori med empiri i analysen. Vi ser en
skillnad mellan bibliotekariehandledda lektioner på gymnasiet och undervisning på högskolan.
Eleverna vid gymnasieskolan guidades från Google och Wikipedia till andra webbplatser med
information och material från till exempel myndigheter och organisationer medan
lärarstudenterna vid högskolan introducerades i att söka och värdera material i huvudsakligen
vetenskapliga databaser och sökmotorer. Vad ser vi då för skillnader och likheter, styrkor och
utvecklingsområden i de gymnasieelevers och lärarstudenters utredningar respektive fältövningar
vi fått ta del av? Sammanfattningsvis visar resultaten vi läst och analyserat att kunskap, förståelse,
färdigheter och värderingsförmåga kan utvecklas när det gäller:
 Förståelse för och självständig användning av begrepp
 Att betrakta en fråga ur flera perspektiv och förhålla sig kritiskt till information från
olika källor
 Metaförståelse för hur en akademisk uppsats olika delar hänger ihop och hur teori
och empiri integreras i en analys
 Metaförståelse för i stället för ett kvantitativt förhållningssätt till
informationsinsamling
Som undervisande bibliotekarier i källkritisk informationssökning och informationsanvändning
känner vi igen dessa iakttagelser från andra möten med elever och studenter men också från
studier som behandlar informationssökning, informationsanvändning och lärande.28 Flera av
UKÄ:s utvärderingar uppmärksammar också liknande utvecklingsområden som till exempel
studenternas förmåga att värdera information. När det gäller gymnasieelevernas arbeten kan vi se
kopplingar i flera elevarbeten mellan lektionerna i källkritisk informationssökning och
28
Se till exempel Alexandersson och Limberg och Gärdén.
22
informationsanvändning och de källor, till exempel BRÅ, som där tas upp och de referenser
eleverna sedan använder i sina arbeten. När det gäller lärarstudenternas fältövningar är
referenserna utöver kurslitteraturen ganska få och det står heller inte som krav i instruktionerna
till uppgiften att de ska söka och använda material utöver kurslitteraturen. Flera självständiga
examensarbeten får dock kritik för att studenterna visar svagheter när det gäller att samla in
information. Därför är det meningsfullt att i ett tidigt skede av studierna öva sig i att självständigt
söka, värdera och använda material som inte står med i kurslitteraturen. Även om de resultat vi
redovisar och analyserar här är ett axplock av elev- och studentarbeten speglar de också tendenser
som visar sig i projektgruppens möten med andra gymnasieelever och studenter utanför det här
samarbetets ramar. Därför kan resultatet användas som underlag till en progressionsmodell för
gymnasieskolan när det gäller att söka, värdera och använda information och en
samverkansmodell mellan gymnasiebibliotek, högskolebibliotek och lärarutbildning.
Sexhandel, anabola steroider och narkotikabrott: analys elevernas mini-SOU
Många elever styrs av en kunskapssyn som utgår från föreställningen om att det ska finnas ett rätt
svar på en viss fråga som kan slås upp i till exempel en bok. Alexandersson och Limberg visar att
elevers syn på vad kunskap är till stor de handlar om att inhämta fakta och i mindre utsträckning
problematisera och analysera dessa.29 Det är också erfarenheten bibliotekarierna i det här
projektet har av hur många gymnasieelever kommer till biblioteket i förhoppningen om att till
exempel finna en ”bok om åtgärder” där rätt svar på deras fråga finns. Eftersom vår projektgrupp
har tagit del av gymnasieelevernas och lärarstudenternas färdiga arbeten har vi haft möjlighet att
studera just hur informationen användes i den egna analysen med fokus på källkritik. I
anvisningarna till gymnasieelevernas mini-SOU stod det att eleverna skulle skriva under
rubrikerna orsak och konsekvenser, till exempel orsakerna till varför narkotikabrott är vanliga
bland ungdomar eller konsekvenserna av att använda anabola steroider. En del av
gymnasieelevernas utredningar visade att eleverna hade svårt att tänka ur ett metaperspektiv.
Ytterligare en svårighet kunde vi se i förmågan att argumentera och underbygga fakta som kunde
radas upp på ett okritiskt och kategoriskt sätt:
Som människa vill man känna sig delaktig i samhället och söker sig därför till personer med liknande bakgrund och
händelser och levnadsstil, vilket framför allt beror på den klasskillnaden [sic] som existerar i det svenska samhället.
29
Alexandersson och Limberg s. 114.
23
Bland utredningarna fanns också exempel på förmågan att ställa två olika perspektiv mot
varandra:
Enligt polisen är majoriteten utländska kvinnor och svenska kvinnor som inte har missbruks [sic] problem /…/ Men
enligt socialstyrelsens rapport så är det främst kvinnor med missbruksberoendeproblematik och/eller våldsutsatthet
som prostituerar sig.
Det här försöket att beskriva orsaker till prostitution bland kvinnor kan beskrivas som dialektiskt
eller dialogiskt eftersom det ställer två perspektiv mot varandra.30 Eleven problematiserar dock
inte det faktum att informationskällorna ger motstridiga uppgifter eller försöker analysera vad det
kan bero på utan stannar vid att konstatera att två olika myndigheter ger olika information.
Anledningen till att eleven inte problematiserar dessa motstridiga perspektiv skulle kunna bero på
en avsaknad av kontextbaserad kunskap men också en brist på erfarenhet när det gäller
källkritiskt arbete.
Källkritik
I sin undersökning av hur vuxenstuderande använder information konstaterar Gärdén att de
färdiga produkterna visar att studenterna har svårt att underbygga sina egna resonemang med
stöd av information från olika källor. Hon ser också att fler av studenterna i hennes undersökning
har svårt att värdera olika typer av informationskällor och att de saknar förståelse för olika typer
av genrer.31 Francke och Gärdén diskuterar olika typer av källkritiskt förhållningssätt. De menar
att ett mer traditionellt källkritiskt förhållningssätt som bland annat undersöker tendens och ett
förhållningssätt som värderar material i bibliotekskataloger eller på lärosätens webbplatser som
trovärdiga är vanligast bland gymnasieelever. Ett annat förhållningssätt utgår från att
myndigheters och organisationers sociala engagemang och ansvar gör dem tillförlitliga som
källor.32 Många elever söker ”rätt fakta” eller ”rätt svar” på sina frågor vilket påverkar deras
källkritiska förhållningssätt. Ofta anpassar eleverna också sina frågeställningar efter det material
de finner.33 När gymnasieeleverna kommer till biblioteket i Nacka gymnasium med frågor om
informationssökning handlar det ofta om att få ”ett rätt svar” på frågan om till exempel åtgärder
för att minska sexhandel vilket också visade sig i en del källkritiska avsnitt i elevernas utredningar:
”jag har valt att [tro på källan] eftersom de presenterade den fakta jag letat efter och på ett bra
sätt”. Att finna rätt ”fakta” styrde här valet av källa och uppfattades som viktigare än den kritiska
30
Lillis, s. 199.
Gärdén, s. 155.
32
Francke och Gärdén, s. 167f.
33
Alexandersson och Limberg, s. 13.
31
24
granskningen. När det gäller gymnasieelevernas utredningar kunde vi se kopplingar mellan de
grupphandledda lektionerna i källkritisk informationssökning och informationsanvändning och
de källor, till exempel BRÅ, som togs upp där och de referenser eleverna sedan hade med i sina
arbeten.
I instruktionerna till utredningarna ingick att eleverna skulle göra en källkritisk
motivering där de motiverade sina val av källor. I flera arbeten användes BRÅ och Socialstyrelsen
som källor vilka generellt betraktades som trovärdiga eftersom de är myndigheter. Andra källor
som användes var organisationer och dagstidningar. Olika mer eller mindre källkritiska
värderingar redovisas men samtliga gymnasieelever tycks vara medvetna om vad det innebär att
vara källkritisk, till exempel att reflektera över om informationen är vinklad eller inte. I ett fall har
korrekturläsning sammanblandats med granskning av materialet som publiceras: ”nyheten
korrekturläses noga och går igenom flera olika nivåer innan publicering så [därför] anses denna
källa vara trovärdig” och vikten av trovärdighet lyfts fram i stället för att källan granskas kritiskt:
”[d]et är nödvändigt för en tidningskälla att dom som läser den litar på vad som står i den”. Att
bedöma en källa som trovärdig för att den är politiskt obunden är ett förenklat sätt att kritiskt
värdera information. I motiveringen ”I deras [Socialstyrelsens] värdegrund framkommer det att
de vill ses som sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga” är det myndighetens egen värdering av
sin verksamhet som trovärdig och saklig som ligger till grund för elevens tro på källan som
tillförlitlig. En annan mer traditionellt källkritisk motivering till varför Socialstyrelsen är en
tillförlitlig källa var att informationen är aktuell och att den är kritiskt granskad av flera externa
personer. Samma arbete ställde sig kritiskt till Kvinnojourens material som förmodas vara vinklat
och inte redovisar vem som skrivit texten men personalens förstahandsrapporteringar från
verksamhetens insida uppfattas samtidigt som trovärdiga primärkällor: ”de lär känna de
prostituerade mer och ser hur vardagen är för dem”. Att verksamheten tar ett socialt ansvar för
att stödja utsatta kvinnor och barn anses öka trovärdigheten och motiverar att källan används i
utredningen. Den här utredningen visar olika källkritiska förhållningssätt och värderar både
objektivt vetenskapligt (Socialstyrelsen) och en del mer empiriskt (Kvinnojouren) material som
trovärdigt. Ytterligare en elev väljer att värdera en källas trovärdighet genom att jämföra
information från en viss organisation med information från andra källor för att se om de
redovisade samma fakta (elevens ordval) om den information som inhämtats från olika källor.
Det kan diskuteras om det bästa sättet att öva sig i att kritiskt granska källor är att
motivera sina val av källor i ett explicit avsnitt i texten. Gymnasieeleverna övar sig då inte i hur
källgranskning kommer in i ett akademiskt arbete. Några elever som deltagit i projektet sökte
uppsatser i publiceringsdatabasen DiVA för sitt projektarbete under höstterminen 2013 och
25
reagerade då på att studentuppsatserna saknade ett avsnitt som behandlade källkritik.
Instruktionerna för deras eget arbete gav upphov till frågor och möjligen förvirring om gängse
praktik när det gäller käll- och referenshantering i akademiska arbeten.
Gymnasieval, framtidsplaner och mediers bildproduktion:
analys av studenternas fältövningar
Lärarstudenternas fältövningar har en helt annan omfattning än gymnasieelevernas utredningar
och en tydlig akademisk struktur och formalia. I sina undersökningar polariserar studenterna
olika geografiska områden i Stockholm och kan till exempel belysa olika socio-ekonomiska
förutsättningar. Ett arbete ställer det interkulturella och ekonomiskt svaga Rinkeby/Tensta mot
det välbeställda Östermalm. Valet att studera hur lokala medier påverkar (skapar och omskapar)
föreställningar om olika stadsdelar i media är i sig ett sorts källkritiskt angreppssätt på ett socialt
fenomen. Enligt instruktionerna räckte det med att studenterna använde kurslitteraturen men
samtliga grupper sökte själva material som de använde i sina fältövningar. Exempelvis använde de
statliga utredningar, en sociologisk studie av en etablerad forskare, en avhandling, olika
elektroniska källor, en antologi om pedagogik, ett UR-program och en artikel i en dagstidning.
En del studenter har en kvantitativ syn på lärande och kan ställa frågor om hur
många teorier eller referenser de ska ha med i sitt arbete för att bli godkända. Förståelse för vad
teori är och vilken funktion den fyller i forskning och uppsatsskrivande när det gäller att analysera
ett material kan saknas. I delar av studenternas fältövningar skulle kopplingarna mellan teori och
självständig analys kunna stärkas. För ämnet centrala begrepp skulle kunna integreras mer i det
egna resonemanget: ”Många av eleverna i förortsskolorna hade valt innerstadsskolor - beskrivna
som 'bättre' - i stället för förortsskolor vid högre betyg, vilket kan tolkas bero på diskurs.”.34 I det
här citatet har begreppet diskurs en oklar funktion i texten och det hade varit klargörande för
resonemanget med en förklaring till vilken diskurs som avses och exempel på andra faktorer som
kan antas påverka elevers gymnasieval. En annan fältövning visar exempel på ett självständigt
resonemang med utgångspunkt i tidigare forskning:
Kallstenius (2010) belyser i sin avhandling, De mångkulturella innerstadsskolorna, att det geografiska området där
ungdomarna tillbringar en betydande del av sitt vardagsliv senare formar deras syn på det omgivande samhället och
sina uppfattningar om sig själv [sic] och sin plats i samhället. I detta fall kommer skolan och bostadsområdet, man
lever i, komma att påverka ungdomars syn på framtiden. Vi tänker oss därför att det finns skillnader i den sociala
34
Citatet hämtat från en av fältövningarna. Det innehåller vissa språkliga fel som här inte kommenteras med [sic]
eftersom det skulle göra meningen svårläst.
26
miljön. I detta fall kan man konstatera att det geografiska läget ger en effekt på ungdomars sätt att se på framtiden.35
(min kursivering)
I det här avsnittet presenterar studenterna egna idéer och använder teori för att göra egna
antaganden och drar egna slutsatser.
Sammanfattning och analys av elev- och studentarbeten VT13
Skillnaden mellan den bibliotekarieledda lektionen på gymnasiet och undervisningen som gavs
vid högskolan i att kritiskt söka, värdera och använda information är de olika sökverktyg
gymnasieelever respektive studenter guidas till att använda. Gymnasieeleverna hänvisas till att gå
från Google och Wikipedia till att söka vidare på andra webbplatser med information och
material från till exempel myndigheter medan studenterna introduceras i att systematiskt söka
material via huvudsakligen vetenskapliga sökverktyg, exempelvis ämnesspecifika databaser.
Gymnasieelevernas utredningar visar att de har olika förhållningssätt till källkritik och att några
elever dessutom gör okritiska resultatredovisningar och påståenden utifrån information de
inhämtat. Bland lärarstudenternas fältövningar finns exempel på svaga kopplingar mellan teori
och analys där förmågan att integrera teorier i egna resonemang kan fall utvecklas. En viss
osjälvständighet när det gäller att diskutera och applicera teoribundna begrepp på egna
resonemang visar några av gymnasieeleverna men också några av lärarstudenterna i sina olika
arbeten. En av gymnasieelevernas utredningar visar en ansats till att betrakta ett socialt fenomen
ur flera perspektiv men eleven problematiserar inte den motstridiga informationen som kommer
från de olika källorna ger vilket skulle kunna bero på brist på erfarenhet och träning. I några av
fältövningarna redogör lärarstudenterna för tidigare forskning och de applicerar teoretiska
begrepp på resultaten av undersökningen utan att direkt integrera den i analysen av det empiriska
materialet. Ett exempel visar på motsatsen då studenterna tar avstamp i egna antaganden om
vissa sociala förhållanden för att sedan belägga sina egna utgångspunkter med teori och tidigare
forskning.
HT 2013
Identifiera och värdera olika genrer
Projektet har inneburit en kompetensutveckling för projektdeltagarna som under arbetets gång
utbytt erfarenheter om arbetsmetoder men också gjort iakttagelser som lett till att nya
arbetsformer tagits fram och provats. Självständiga och projektbaserade arbetsformer som utgår
35
Ibid.
27
från elevers lärande har blivit allt vanligare i skolan från 1990-talet och framåt vilket har medfört
nya krav på att elever självständigt ska söka information.36 Elisabet Brandberg och läraren i
Samhällskunskap för S1B och S2B beslutade sig för att ha en lektion som handlar om att
identifiera och värdera olika typer av genrer inom ramen för projektarbetet ”Tema världen” där
elever skulle arbeta i grupp med ett land eller en konflikt. Att kunna tolka och värdera
information från olika källor och att kunna använda ämnesspecifika begrepp och teorier är några
av kunskapsmålen för Samhällskunskap 2 som formen för lektionen utarbetades från. Eleverna
förberedde sig genom att i förväg läsa igenom texter som de respektive projektgrupperna sedan
skulle värdera utifrån ett källkritiskt perspektiv under lektionen. Syftet med lektionen var att
eleverna skulle få kännedom om olika typer av texter (genrer) och övning i att läsa, förstå och
granska olika texter utifrån ett källkritiskt perspektiv. Meningen var också att de skulle kunna få
användning för vad de kom fram till under lektionen i sitt grupparbete inom ramen för projektet
”Tema världen” och i framtida skolarbeten. Exempel på texttyper som lästes:





Utdrag ur bok
Debattartiklar från dagspress
Tidskriftsartiklar
Akademisk uppsats
Information från myndighets webbplats
Texterna diskuterades utifrån typiska källkritiska frågor:



Vad är det för typ av text? Innehåller den termer och begrepp som är relevanta för
ämnet? Hur är texten strukturerad? Är den lätt att förstå?
Vem/vilka har skrivit/publicerat texten? I vilket syfte? Är den vinklad/tendentiös?
Aktuell?
Finns det källhänvisningar? Kan jag hitta någonting i texten för att söka mig vidare
till andra informationskällor?
Resultaten av gruppernas värderingar av texterna visade att litteraturlistan var inkorrekt i en av
läroböckerna vilket gav ett tydligt exempel på hur viktig källkritik är. Inför tillfället när eleverna
sökte information till sina utredningar hade de fått övning i att källkritiskt värdera olika både
trycka och digitala texttyper och ur de lästa texterna hade de tagit fram centrala begrepp och
termer som de använde för att söka mer information.
36
Francke och Gärdén, s. 151.
28
Arbetsmöte mellan elever och lärarstudenter
Höstterminen 2013 gick gymnasieeleverna i årskurs 2 och lärarstudenterna påbörjade termin 5 på
lärarutbildningen med Samhällskunskap som första ämne. Syftet med studiebesöket från Nacka
gymnasium på Södertörns högskola var att ett pedagogiskt möte mellan gymnasieelever och
lärarstudenter skulle äga rum. Det var alltså inte fråga om en allmän introduktion till högskolan
även om en positiv effekt blev att besöket också fungerade som en introduktion till högskolan
som skulle kunna inspirera gymnasieeleverna att påbörja högre studier. Dagen inleddes med en
kort introduktionsföreläsning i sociologi av lektor Jonas Lindström vid Södertörns högskola och
en introduktion till Södertörns högskolas sökverktyg SöderScholar som Ika Jorum höll. Därefter
tilldelades gymnasieeleverna varsin lärarstuderande handledare som samtidigt läste en delkurs i
ämnet ”Globalisering och postkoloniala perspektiv” och gick igenom hur långt eleverna kommit
med sina arbeten. Under eftermiddagen sökte gymnasieeleverna material till sina internationella
konflikter under handledning av lärarstudenterna i Södertörns högskolas resurser. Det var inte
bara gymnasieeleverna som fick en chans att inspireras och förbereda sig för högre studier utan
lärarstudenterna fick också möjlighet att förbereda sig för den färdighetsnivå elever kan befinna
sig på när det gäller att kritiskt söka, värdera och använda information.
Utvärderingen av studiebesöket och det pedagogiska mötet visar
sammanfattningsvis att eleverna uppskattade att besöka en högskola, få träffa blivande lärare och
diskutera källkritik med andra än skolans bibliotekarie och lärare. De lärarstudenter som gav
respons upplevde också mötet som positivt, de fick kännedom om ’hur det kan vara i
verkligheten’ och formulerade bra idéer om utveckling av samarbetet om det skulle upprepas.
Dessa idéer har vi implementerat i vår samarbetsmodell för ett pedagogiskt möte mellan
gymnasieelever och blivande gymnasielärare.
Internationella konflikter – elevernas utredningar
En granskning av ett urval av elevernas utredningar med särskilt fokus på avsnittet källkritik visar
en bredd i hur källkritiskt medvetna eleverna är. En del studenter är mer inriktade på att finna
fakta eller ”rätt svar” medan andra tar fler perspektiv i beaktande och har ett mer analyserande
förhållningssätt till informationen och diskuterar bland annat tendens ur olika perspektiv. Ett nytt
moment i kursplanen under HT13 har varit lektionen då eleverna fått läsa översiktligt, identifiera
och värdera olika typer av texter. Effekterna av denna lektion är mer eller mindre synlig i de
källkritiska kommentarerna i projektarbetena om internationella konflikter gymnasieeleverna gjort
under HT13 och som de under det pedagogiska mötet vid Södertörns högskola fick handledning
av lärarstudenterna för att söka och värdera information till. Dessa grupparbeten är större än
29
utredningarna gymnasieeleverna gjorde under VT13 och i dessa projektarbeten används generellt
en större mängd information i olika genrer.
Projektet har fått ta del av ett urval av projektarbetena som liksom när det gäller
utredningarna visar olika källkritiskt förhållningssätt till det använda materialet. I vissa fall är det
personers position som gör att källan betraktas som tillförlitlig: ”/…/ är en såpass viktig person
inom FN, så vi anser att hon skriver korrekt fakta”37 även om gymnasieeleverna i det här fallet är
tveksamma till bloggen som informationskälla. Förstahandsinformation från en person anses som
trovärdig eftersom ”det är självupplevt och därmed helt sant för honom” även om
gymnasieeleverna är medvetna om att informationen kan vara subjektiv och att det inte går ”att
dra några generella slutsatser”.38 Även lärares rekommendationer ökar trovärdighet när det gäller
till exempel Landguiden men också att materialet sammanställs av Utrikespolitiska institutets
redaktörer och att det finns kontaktuppgifter. Här finns också exempel på mer utförliga
resonemang och källkritiska överväganden som visar ett medvetet källkritiskt förhållningssätt:
Om man vill söka information om en relativt aktuell händelse så ska man inte vända sig till
nationalencyklopedin. Vi valde att använda denna källa för att den är pålitlig och oberoende,
Mycket av information som man hittar på internet kan vara vinklad 39
Huruvida Nationalencyklopedin är en trovärdig källa eller inte är något som diskuteras under de
bibliotekariehandledda lektionerna i kritisk informationssökning och informationsanvändning
och som kan ifrågasättas. Det viktiga i det här exemplet är dock inte själva källan utan det
källkritiska förhållningssättet och förmågan att göra överväganden utifrån att ta olika aspekter i
beaktande. I en grupp värderas Wikipedia på ett liknande sätt:
Wikipedia är egentligen ingen bra källa då vem som helst kan gå in och ändra på informationen utan
att någon granskar innan man lägger in det. Det finns folk som granskar och rättar texter på
wikipedia men det kan ta tid, så därför kan man inte lita på all information som står på Wikipedia.
Vi har dock ändå valt att använda Wikipedia som en källa i vår text, då vi tagit information där
Wikipedia har hänvisat till andra sidor, vilket gjorde informationen trovärdig.
Här är det inte helt klart vilken information gymnasieeleverna faktiskt använt sig av men liksom i
exemplet ovan visar de ett källkritiskt förhållningssätt som väger olika aspekter mot varandra.
Generellt visar de källkritiska avsnitten en större medvetenhet och förmåga att ta olika källkritisk
aspekter i beaktande och motivera sina val av källor utifrån dessa överväganden.
37
Citatet hämtat från projektarbete, Samhällskunskap 2, Nacka gymnasium HT13.
Ibid.
39
Ibid.
38
30
Inslag om gymnasiebibliotek i kursplanen på lärarutbildningen VT14
Ett av syftena med projektet är ta fram inslag om gymnasiebibliotek under lärarutbildningen. Det
har lett fram till ett mål i kursplanen som innebär att lärarstudenterna under sin
verksamhetsförlagda utbildning VFU ska undersöka möjligheter till samarbete med
gymnasiebibliotek som pedagogisk resurs om att söka, tolka och värdera information. Syftet är att
lärarstudenterna ska få prova praktiskt att samarbeta med gymnasiebiblioteket för att skapa
möjligheter för elever att utveckla sina färdigheter när det gäller att söka, värdera och använda
information. Projektgruppens roll i VFU-delen var att hålla en introducerande föreläsning samt
ett examinerande seminarium efter att lärarstudenterna gjort sina undersökningar om
gymnasiebiblioteket vid respektive VFU-skola.
”Introduktion till akademiskt skrivande” på A-nivå som Södertörns högskola
erbjuder i samarbete mellan Biblioteket, Studieverkstan och Centrum för högskolepedagogik och
bildning och ett antal ämnen kan ses som en fortsättning på projektmodellen. Introduktionen
stödjer övergången från gymnasiestudier då eleverna övar sig i källkritisk informationssökning
och informationsanvändning och att identifiera olika textgenrer (till exempel studentuppsats,
rapport och läromedel) till högre studier då studenterna får öva sig i att söka, värdera, läsa och
skriva akademiska texter. Som nästa steg i en progressionsmodell erbjuds ämnena på Södertörns
högskola att kostnadsfritt boka kritisk informationssökning under handledning av bibliotekarie på
C-nivå. Det praktiska arbetet vid dessa tillfällen är då huvudsakligen inriktat mot att
vidareutveckla sökstrategier och att effektivt och systematiskt söka relevant material till
vetenskapliga arbeten.
Seminarium inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Den introducerande föreläsningen genomfördes i praktiken som ett seminarium som hölls av Ika
Jorum och Elisabet Brandberg. Obligatorisk läsning inför den förberedande föreläsningen var:
En rörig tillvaro som berör, Stockholm, Kungliga biblioteket, 2013
Limberg, Louise & Lundh, Anna Hampson (red.), Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en
forskningsantologi, Lund, BTJ förlag, 2013, kap 5
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm, Skolverket,
2011
En diskussion om gymnasiebibliotekets pedagogiska funktion i skolan och tankar om
samarbetsformer mellan ämne och bibliotek med utgångspunkt i teori och praktiska exempel
31
ansåg vi skulle ge en bättre introduktion inför den praktiska övningen i gymnasieskolan under
VFU än en traditionell föreläsning. Efter en inledande presentation av syftet med projektet,
studenternas roll och uppgift i projektet samt förutsättningar i gymnasieskolan utifrån Gy11
följde en diskussion i grupper utifrån följande frågor:
 Vilken funktion har gymnasiebiblioteket i skolan?
 Hur ser ett bra samarbete mellan ämne och bibliotek ut?
Studenterna hade generellt en positiv inställning till både skol- och folkbibliotek (som
diskuterades i samband med läsfrämjande samarbeten med skolan i form av bland annat
boksamtal). Flera studenter hänvisade också till egna erfarenheter som elev under olika stadier i
grund- och gymnasieskolan och vilken roll biblioteket spelat för deras egen läslust.
Diskussionerna kom i hög utsträckning att handla om socio-ekonomiska förutsättningar i olika
skolor i olika kommuner, bibliotekets roll som mötesplats, vilken roll biblioteket spelar i
läsfrämjande verksamhet och över huvud taget om läsförmåga och läslust. Frågan om vilken
funktion biblioteket spelar som pedagogiskt stöd för att elever ska utveckla ett vetenskapligt
förhållningssätt till att söka, värdera och använda information fick en marginell plats i
diskussionen och fick aktivt föras på tal av seminarieledarna. En av studenterna föreslog att i
stället för att använda en lärobok anpassad för gymnasienivå skulle lärare och bibliotekarie(r)
kunna samarbeta om inköp av klassuppsättning av en lämplig fackbok. Lärare och gymnasieelever
skulle besöka biblioteket tillsammans vid terminsstarten för att låna boken som eleverna kunde
behålla hela året. Det här besöket skulle samtidigt fungera som en naturlig introduktion till
biblioteket. Som gymnasiebibliotekarie invände Elisabet Brandberg att hon föredrar att överlåta
frågor om inköp av kursmaterial till lärarna för att i stället satsa på andra pedagogiska samarbeten
som rör frågor om källkritisk informationssökning och informationsanvändning. Varför frågan
om läsförmåga upplevdes som ett mer aktuellt ämne än informationskompetens att diskutera kan
vi bara spekulera i. En anledning skulle kunna vara att frågan om elevers sjunkande läs- och
skrivförmåga i samband med resultaten av PISA-mätningarna diskuteras mer frekvent än frågan
om ”den fjärde basfärdigheten” som har med förhållningssätt till att söka, värdera och använda
information att göra.
Inför den praktiska övningen under VFU fick studenterna följande frågor med sig som
utgångspunkt för undersökningen av gymnasiebiblioteket som pedagogisk resurs:
 Vad är det för typ av gymnasiebibliotek och vilka resurser har det när det gäller till
exempel personal, bestånd, datorer, öppettider?
32




Vad har personalen för utbildning/kompetens?
Hur ser skolledningen på gymnasiebibliotekets roll och funktion?
Hur använder lärare gymnasiebiblioteket i sin undervisning?
Hur skulle du som lärare vilja samarbeta med gymnasiebiblioteket för att stärka elever
när det gäller att källkritiskt söka och använda information?
Lärarstudenternas undersökningar av gymnasiebibliotek som pedagogisk resurs
’Paddan har förstört mitt liv sa en av eleverna jag pratade med. Jag spetsar till det lite men den här
eleven tyckte det var jobbigt att hela tiden släpa på paddan och behöva använda den.’
internet’40
’Några jag pratade med tycker det är enklare att vara källkritisk när det gäller böcker än källor på
Det examinerande seminariet hölls ungefär två månader efter den introducerande föreläsningen
som i praktiken hade formen av ett seminarium då lärarstudenternas bilder av vad
gymnasiebiblioteket kan spela för pedagogisk roll i undervisningen började diskuteras. Seminariet
som hölls efter att lärarstudenterna gjort sina undersökningar på respektive VFU-skola utgick
huvudsakligen från frågorna lärarstudenterna haft med sig som stöd för sin undersökning.
Seminariet avslutades med en utvärderingsfråga om vilken användning lärarstudenterna tror att
de kommer ha av detta undersökande inslag om gymnasiebibliotek under VFU i sin framtida
praktik som lärare.
Ett av de viktigaste resultaten det här projektet kommit fram till är ett lärandemål i
kursplanen under lärarstudenternas VFU som handlar om att de ska undersöka samarbetsformer
för att använda gymnasiebiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen när det gäller att
söka, värdera och tolka information. Lärarstudenternas undersökningar av på vilka sätt
gymnasiebiblioteket kan fungera som pedagogisk resurs syftar inte bara till att förbereda de
framtida lärarna på att stödja gymnasieelevers informationskompetens genom att få ökad
förståelse för på vilket sätt gymnasiebiblioteket kan utgöra en resurs i undervisningen.
Undersökningen ger också lärarstudenterna möjlighet att använda den kompetens och det
förhållningssätt till kritisk informationssökning och informationsanvändning de tillägnat sig i den
akademiska kontexten i en professionell kontext under utbildningen.41 Vad kom då
lärarstudenterna fram till i sina undersökningar av vad gymnasiebiblioteken i deras VFU-skolor
40
Citaten är hämtade från samtal lärarstudenterna återgivit att de haft med gymnasieelever om vilka resurser de har
för att söka information och deras syn på källkritik.
41
Rai & Lillis, 2013.
33
har för resurser och på vilka sätt ett gymnasiebibliotek kan vara en resurs när det gäller att stödja
utvecklingen av gymnasieelevers informationskompetens?
Undersökningarna genomfördes dels i form av intervjuer med bibliotekarier, lärare
(i enstaka fall skolledare) och gymnasieelever samt dels genom egna observationer av pågående
verksamhet och resurser som gymnasiebiblioteken tillhandhåller. Lärarstudenternas
undersökningar visar att resurserna för gymnasiebibliotek ser mycket olika ut och den största
skillnaden märks i jämförelsen mellan friskolor och kommunala gymnasieskolor.42 En av
friskolorna har inget gymnasiebibliotek medan de andra har ett obemannat mindre rum med en
begränsad samling fiktion och uppslagsverk. De kommunala gymnasieskolorna har alla bibliotek
som är öppna större delen av dagen och är bemannade med en eller två bibliotekarier alternativt
bibliotekarie och assistent. Vid en av gymnasieskolorna har en av bibliotekets anställda ansvar för
läsfrämjande verksamhet medan den andra huvudsakligen ansvarar för det administrativa arbetet.
I en annan gymnasieskola har bibliotekspersonalen i samarbete med skolledningen formulerat
fyra mål för verksamheten som står att läsa på gymnasiebibliotekets webbplats. Dessa mål
betonar att biblioteket ska vara en integrerad del av gymnasieskolan och att biblioteket ska stödja
gymnasieeleverna i att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till information. När det gäller
lärarnas samarbeten med gymnasiebiblioteket ser det också olika ut. I några drivs ett medvetet
samarbete med lärare och/eller arbetslag medan andra knappt har något samarbete med
bibliotekets personal om källkritisk informationssökning och informationsanvändning.
Undersökningarna visar att gymnasiebibliotekets geografiska placering spelar roll.
Ligger biblioteket relativt centralt placerat i gymnasieskolan tycks det vara lättare för
gymnasieelever och lärare att hitta dit än om det ligger avlägset. Att biblioteket ligger centralt i
gymnasieskolan signalerar också att skolledningen tillmäter biblioteket betydelse i
gymnasieskolans verksamhet som helhet. Likaså tycks det underlätta för gymnasieelever och
lärare som studerar och undervisar på program som har sina lokaler allra närmast biblioteket att
besöka det. I en gymnasieskola är biblioteket är placerat på en annan våning än där
undervisningen huvudsakligen bedrivs vilket tycks göra det mindre självklart för lärarna att
utnyttja biblioteket för samarbete även om det är en populär studieplats för gymnasieeleverna.
Summering av resultaten av lärarstudenternas undersökningar under VFU
Vilken praktisk användning tycker lärarstudenterna att de har haft av att göra den här
undersökningen som förberedelse för deras framtida praktik som gymnasielärare? Ytterligare ett
42
Avsikten här är inte att göra någon kartläggning av gymnasiebibliotek i ett begränsat urval gymnasieskolor i
Stockholms län eller att peka ut någon gymnasieskola varför inga namn på skolor nämns.
34
viktigt resultat av det här projektet är att lärarstudenternas reviderade sin bild av vad
gymnasiebiblioteket kan fylla för pedagogisk funktion efter att ha gjort sina undersökningar under
VFU. Under första seminariet handlade diskussionen mest om bibliotekets roll som läsfrämjande
verksamhet medan lärarstudenterna vid andra tillfället expanderat sin bild av vilken roll
gymnasiebiblioteket kan spela. Flera lärarstudenter påpekade också att de fått bättre inblick i vilka
resurser gymnasiebiblioteket kan tillhandahålla när det gäller information i både tryckt och digital
form och att hålla introduktioner eller lektioner i källkritisk informationssökning och
informationsanvändning för gymnasieelever. Att huvudansvaret för om samarbeten mellan
bibliotekarier och lärare ska komma till stånd huvudsakligen är lärarnas ansvar tycks
lärarkandidaterna vara ense om men det är också tydligt att bibliotekariernas drivkraft och
initiativförmåga är en viktig förutsättning för samverkan med lärare och arbetslag. En mer
tillbakadragen bibliotekarie vid en av VFU-skolorna väntar på att lärare ska ställa frågan om
samarbeta med biblioteket om källkritisk informationssökning och informationsanvändning i
stället för att själv ta kontakt med lärare och försöka etablera samarbete. Av det skälet finns det
inte något utvecklat samarbete mellan bibliotekarie och lärare kring gymnasieelevers
informationskompetens vid den skolan. Några av lärarstudenterna har idéer om hur det pågående
samarbetet mellan gymnasiebiblioteket och ämnesundervisningen skulle kunna utvecklas när det
gäller att handleda gymnasieelever som ska söka och värdera information som de ska använda i
skoluppgifter. En av lärarstudenterna betonar att ett progressivt eller processinriktat
förhållningssätt till källkritisk informationssökning och informationsanvändning i form av
lektioner i flera steg är viktig för att gymnasieeleverna ska utveckla informationskompetens.43 En
annan aspekt som diskuterades under seminariet är att lärarstudenternas undersökningar kan
bidra till att de verksamma lärarna utvidgar sin bild av vad gymnasiebiblioteket kan erbjuda för
resurser och vilka samarbetsmöjligheter som kan finnas om källkritisk informationssökning och
informationsanvändning i samband med skolarbeten. En av lärarstudenterna framförde idéer till
sin handledare som inte brukar samarbeta med biblioteket om hur inslag om källkritisk
informationssökning och informationsanvändning skulle kunna integreras under olika moment i
undervisningen. Lärarstudenternas undersökningar kan därigenom sägas fungera som en sorts
kompetensutveckling för de verksamma lärarna vid VFU-skolorna om vilken pedagogisk roll
gymnasiebiblioteket kan ha i undervisningen för att stärka gymnasieelevers
informationskompetens. I det här projektet har lärarstudenterna fått möjlighet att utveckla sina
färdigheter i och förhållningssätt till att söka, värdera och använda information på ett
43
Jämför här med Bruce som med hjälp av begreppet ”informed learning” beskriver kritisk informationssökning och
informationsanvändning som en process i flera steg. Se Bruce, 2008.
35
vetenskapligt sätt både i rollen som studenter och i rollen som gymnasielärare. Det fick de dels
när de handledde gymnasieeleverna under deras informationsinsamling till projektarbetena under
det pedagogiska mötet på Södertörns högskola och dels på ett undersökande sätt när de provade
på vilket sätt gymnasiebiblioteket kan vara en pedagogisk resurs i arbetet med elevers
informationskompetens, till exempel i samband med gymnasiearbetet.
Modell för progression för gymnasieskolan
Resultaten av undersökningen om hur elever söker information som presenteras i Textflytt och
sökslump pekar enligt författarna på att det finns ett behov av progression när det gäller elevers
informationskompetens. I Gävle kommun har en utvecklingsplan för informationskompetens
tagits fram som i fyra steg formulerar mål för vad eleverna ska ha uppnått från årskurs 3 till och
med gymnasiet när det gäller informationssökning (”konsten att söka information”) och
källkritik.44 Förmåga att göra relevanta sökningar, tänka källkritiskt, söka strategiskt, hantera
referenser samt färdighet i att använda respektive skolas databaser och bibliotekskataloger är
sammanfattningsvis de mål som ska vara uppfyllda efter avslutade gymnasiestudier. Det här
projektets primära syfte är inte att studera och problematisera källkritisk informationssökning och
informationsanvändning som praktik utan att ta fram en progressionsmodell för gymnasieskolans
olika årskurser. Modellen har tagits fram genom analys av ett urval av gymnasieelevernas
utredningar och lärarstudenternas fältövningar som projektet tagit del av och de
utvecklingsområden som kunnat identifieras i detta material.45 I utformandet av
progressionsmodellen har projektgruppen också (utifrån ett slags risk- och konsekvenstänkande)
tagit i beaktande de utvecklingsområden undervisande bibliotekarier i biblioteket, handläggare på
Studentavdelningen, lärare i Studieverkstan och lektorer på Södertörns högskola ser i möten med
studenter och i deras självständiga arbeten. Dessa områden gäller förhållningssätt till att söka,
värdera och använda information, akademiskt skrivande, medvetenhet om skillnader mellan att
citera och plagiera och att applicera teori på empiri i en självständig analys.
Ambitionen med den här modellen är inte att formulera och formatera en punktlista
för kvantitativa färdigheter och förhållningssätt i form av att kunna söka i ett visst antal databaser
utan vilka färdigheter och förhållningssätt gymnasieelever bör ha tillägnat sig under olika nivåer,
exempelvis
44
Informationssökningskompetens – steg för steg: utvecklingsplan för Gävle kommun, Gävle kommun, 2010.
De större projektarbetena gymnasieeleverna gjorde under HT13 har inte kunnat tas med som underlag i
progressionsmodellen eftersom arbetena var färdiga att ta del av i ett försent skede av projekttiden. Däremot har
projektgruppen haft möjlighet att göra en sammanfattning av resultatet som presenterades ovan i avsnittet
”Internationella konflikter – elevernas projektarbeten” s. 29f.
45
36
 förmåga att avgöra vilka källor som är relevanta att söka i för att få fram en viss typ av
material
 kunna avgränsa en frågeställning och formulera sökord/nyckelord som är användbara
för att få fram relevant material
 kunna motivera val av material för att kunna besvara en viss frågeställning och förklara
varför ett visst urval av material är relevant för den uppgift som ska lösas
Samverkansmodell mellan bibliotek och lärarutbildning
Syftet med samverkansmodellen som det här projektet har provat är att lärarstudenterna praktiskt
får öva sina färdigheter i och förhållningssätt till att söka och kritiskt värdera information under
materialinsamlingen till sina fältövningar och öva sig i rollen som handledare när det gäller att
stödja gymnasieelevers utveckling av informationskompetens under utbildningen. Det handlar
inte om att lärarstudenterna ska ersätta bibliotekarierna i att handleda gymnasieeleverna i
källkritisk informationssökning och informationsanvändning. Syftet är i stället att
lärarstudenterna ska få en uppfattning om vilken nivå gymnasieelever kan befinna sig på när det
gäller källkritiskt tänkande och att de under sin VFU kan undersöka hur de i samarbete med
gymnasiebiblioteket kan stödja elevernas utveckling av färdigheter när det gäller att söka, värdera
och använda information.
Effekter av projektet
Projektet har väckt intresse och fått effekter under arbetets gång då projektdeltagarna blivit
kontaktade av aktörer inom olika verksamheter som arbetar med gymnasieelevers och studenters
informationskompetens. Ika Jorum och Elisabet Brandberg deltog i en nätverkskonferens för
lärarutbildningsbibliotek i Norrköping då Ika Jorum höll en föreläsning om projektet. Filippa
Mannerheim observerade ett undervisningstillfälle som Ika Jorum hade med studenter på A-nivå
vid Södertörns högskola och gjorde i samband med detta en intervju med Ika Jorum om
projektet för Skolverkets Kolla Källan. Projektet har också gett upphov till en serie blogginlägg
om kritisk informationssökning på Södertörns högskola som genererat kommentarer.
Bibliotekarier vid ett gymnasiebibliotek och en enhet vid universitetsbiblioteket i Uppsala gjorde
studiebesök för erfarenhetsutbyte om samverkan mellan gymnasiebibliotek och högskole/universitetsbibliotek vid Södertörns högskola under VT13. Under HT13 höll Ika Jorum och
Elisabet Brandberg en föreläsning på Skolforum. Ika Jorum har också skrivit en artikel i Länsnytt
(2013:4) om det pedagogiska mötet mellan gymnasieelever och lärarstudenter på Södertörns
högskola under VT13. Därtill har ett flertal studenter som läser Biblioteks- och
37
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås tagit kontakt för att diskutera samarbeten om
gymnasieelevers informationskomptens och gymnasieskolor och högskolor med lärarutbildning
har velat utbyta erfarenheter och idéer om samarbeten med lärarutbildning.
Fördel med samverkan mellan olika bibliotek och verksamheter inom ett lärosäte är
att projektdeltagarna samtidigt får ta del av kompetensutveckling och får idéer om
verksamhetsutveckling. Ur gymnasiets synvinkel är det givande att utveckla samarbeten mellan
ämne och bibliotek för att elever ska kunna utveckla sin förmåga att söka, värdera och använda
information med stöd från eller i samarbete med en högskola/universitet. Projektmodellen
fungerar väl att genomföra i samarbete med lärarutbildning. Studenterna får dels möta och prova
att arbeta med gymnasieelever som ska söka, värdera och använda information till projektarbeten
och dels undersöka möjligheterna att samarbeta med ett gymnasiebibliotek under sin VFU.
Under projektets gång har en ny projektidé och projektansökan om gemensam
kompetensutveckling för lärare och gymnasiebibliotekarier om informationssökning, pedagogik
och akademiskt skrivande tagits fram.
Resultatspridning
Projektet har sammanfattats i föreliggande rapport. Det kommer att presenteras under en
nätverksträff för lärarutbildningsbibliotek i Halmstad 140515 och under seminariet ”Från
gymnasiestudier till högre utbildning – samarbetsformer för att stärka elevers
informationskompetens” under Bok- och biblioteksmässan 2014.
38
Litteraturförteckning
Alexandersson, Mikael och Limberg, Louise, Textflytt och sökslump: informationssökning via
skolbibliotek, Stockholm, Myndigheten för skolutveckling, 2004
Bruce, Christine, Informed learning, Chicago, Association of College and Research Libraries, 2008
Andretta, Susie (red.), Change and Challenge: information literacy for the 21st century, Blackwood, S.
Aust., Auslib Press, 2007
En rörig tillvaro som berör, Stockholm, Kungliga biblioteket, 2013
Enefalk, Hanna m.fl., ”Våra studenter kan inte svenska”, Svenska Dagbladet, 2 januari 2013.
Hämtad http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx
Gee, Paul, Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses, Falmer, London, 2012
Gärdén, Cecilia, Verktyg för lärande: informationssökning och informationsanvändning i kommunal
vuxenutbildning, Borås, Valfrid, 2010
Heberlein, Ann, ”De nya studenternas svagheter är ett samhällsproblem”, Dagens Nyheter, 6
september 2013. Hämtad 140430 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ann-heberlein-denya-studenternas-svagheter-ar-ett-samhallsproblem/
Hedman, Jenny och Lundh, Anna (red.) Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och
informationssökning i lärandepraktiker, Stockholm, Carlsson, 2009
Informationssökningskompetens – steg för steg: utvecklingsplan för Gävle kommun, Gävle kommun, 2010.
Hämtad 140430
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.152357!/Menu/article/attachment/182207_Informati
onskompetens_utvecklingsplan_enbart_svensk.pdf
Lea, Mary R. och Street, Brian V, Student writing in higher education: An academic literacies
approach, Studies in Higher Education, vol. 23, nr 2, 1998, s. 157-172
39
Lillis, Theresa, “Student Writing as ‘Academic Literacies’: Drawing on Bakhtin to Move from
Critique to Design”, Language and Education, vol. 17, nr. 3, 2003, s. 192-207
Limberg, Louise och Lundh, Anna Hampson (red.), Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en
forskningsantologi, Lund, BTJ förlag, 2013
Limberg, Louise, Hultgren, Frances och Jarneving, Bo, Informationssökning och lärande: en
forskningsöversikt. Stockholm, Skolverket, 2002
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm, Skolverket,
2011
Rai, Lucy och Lillis, Theresa, ”’Getting it Write’ in social work: exploring the value of writing in
academia to writing for professional practice”, Teaching in Higher Education, vol. 18, nr. 24, 2013
Sveriges förenade studentkårer, Studentens lärande i centrum. Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i
högskolan. Stockholm, Sveriges förenade studentkårer, 2013
UNESCO, Literacy Assessment and Monitoring Programme, Montreal, UNESCO Institute for
statistics, 2005. Hämtad 140429 http://www.unescobkk.org/education/planning-and-managingeducation/aims/uis-aims-activities/uis-aims-and-literacy-assessment/?utm_medium=%25
40
Download