Elektromagnetisk strålning - Medicinsk strålningsfysik, Lund

Elektromagnetisk strålning
Vågrörelse, består bara av energipaket, sk fotoner.
Joniserande strålning
g
gammastrålning
g
stor energi
hög frekvens
röntgen
Icke--joniserande strålning
Icke
UV
radiovågor
IR mikrovågor
lf magnetfält
g
liten energi
låg frekvens
kort våglängd
lång våglängd
Synligt
y g ljus
j
Vad är skillnaden?
Energin!
Vi har inga sensorer för
joniserande strålning:
Vi
Ser den inte!
Hör den inte!
Känner den inte!
Luktar den inte!
Smakar den inte!
Bo-Anders jönsson
För icke joniserande strålning
har vi emellertid ett flertal sensorer
UV strålning
t ål i ger solbränna
lb ä
Optisk strålning ser vi! LASER kan skada näthinnan!
IR strålning känner vi som värme i huden
Mikrovågor > 300 MHz värmer inre organ utan
värmesensorer. Farligt!!
RF vid ca 70 MHz kommer i resonans med kroppen och
kan orsaka skador i trånga passager, Hals och anklar
Lägre frekvenser kan interagera med nervsystemet
Extremt låga frekvenser kan interagera med jontransport
ö
över
cellmembran
ll
b
och
h orsaka
k fö
förhöjd
höjd rik
ik fö
för b
barnleukemi
l k i
Vår strålningsmiljö
Strålning finns överallt och skapades i samma
ögonblick som universum uppstod

Naturligg strålning
g
– Solen
– Kosmisk strålning
g
– Vår egen kropp
– Mark och vatten
– Byggnadsmaterial
Mänsklig
g strålning
g
– medicinsk strålning
– kärnvapenssprängni
p
p g
ng
– satelliter
– industri och kärnkraft
– konsumentartiklar
Exponering för Joniserande
strålning






Kosmisk strålning
Marksstrålning
Kalium-40
0,3 mSv / år
0,5 mSv / år
0,2
, mSv / år
Medicinsk bestrålning 1 mSv / år
Radon
2 mSv / år
Ö i
Övrigt
0 3 mSv
0,3
S / år
å
Allt å totalt
Alltså
t t lt per år
å cirka
i k 4 - 5 mSv
S
40K
Symposium om växelverkans
mekanismer hos svaga
g
elektromagnetiska fält
i levande system
arrangerat av Kungliga Vetenskaps Akademin,
I Stockholm,
St kh l 25-27
25 27 majj 1989
Laboratoriestudier
S ftar till att förklara res
Syftar
resultat
ltat från
epidemiologiska studier; att hitta ett
orsakssamband..
orsakssamband
Att finna en biofysikalisk modell som kan
förklara hur extremt svaga
elektromagnetiska fält kan påverka
cellens molekyler, trots att energierna är
mycket lägre än den termiska
rörelseenergin.
g
Effekter på hjärnans blodkärl
Evans Blue läckaget genom BBB
Efter MR undersökning av en råtta
[email protected] URSI 1999-08-17
Effekten av MR undersökning på läckage
av Evans Blue genom BBB i råttor
Kontroll
MR exponeradd
[email protected]
p<
0,
00
00
0.
<
p
MRI
0.
2
p
<
0.
p<
2
RF
02
3
5
2
A v e ra g e & S D
M e a n ; M a n n -W h itn e y (p )
1
0
p<
inget (0)
0);litet(1);m
moderat(2
(2);utbrettt (3)
Grraden av a
albumin läckage
Läckage av ”Evans Blue” hos BBB i råttor
C ontrols
SM F
TVM F
Typ av exponering
--
ALBUMIN LÄCKAGE OCH NEURONSKADOR I
RÅTT HJÄRNA EFTER HELKROPPS
EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR FRÅN EN
GSM MOBILTELEFON
Bertil Persson,
Jacob Eberhardt,,
Arne Brun
Lars Malmgren,
g
,
Leif Salford,
Lund University LUND Sweden
Kungen & jag 1983 ”Forskningens
Forskningens Dag”
Dag i Lund
Demonstration av mikrovågs hypertermi för cancerbehandling
(5
0
z)
z)
4
--
H
H
4
ux
16
0,
04
0.
07
0,
04
04
02
0,
0,
80
D
3(
z)
19
PW
H
z)
z
23
(8
H
H
20
2
00
M
p<
60
PW
(2
5
s
14
1
91
ol
30
PW
W
tr
N:
C
on
10
C
Andel råtto
A
or med mer än lite läckage
Läckage av albumin hos BBB i råttor
100
90
70
50
40
7
0
FORSKARNA
Gustav Grafström
Medicinsk strålningsfysiker
Leif G Salford Bertil Persson
Med Dr.
Hjärnkirurg
Fil dr Medicinsk
strålningsfysiker
Lars Malmgren (Tekn Dr)
Jacob Eberhardt
PhD,, Dr Med Sc Medicinsk
strålningsfysiker
Arne Brun
Med dr.
Neuro Patolog
SYNAPS
VESICLE
TRANSMITTORS
NEURON
OLIGODENDROCYTES
Blodkärl
NEURON
ASTROCYTE
Astrocyternass
ändfötter
ASTROCYTER
NUCLEUS
NEURON
Blodkärl i hjärnan
j
med Blod-Hjärn
j
Barriär
Astrocytic sheet
Basement membrane
Endothelial cells with tight junctions
[email protected]
BlodBlod
-Hjärn Barriären
Bloodlood-Brain Barrier (BBB)
Hjärnan skyddas från potentiellt
skadliga ämnen i blodet av den sk
blodblod
-hjärn barriären (BBB)
En skadad BBB tillåter inflöde av
substanser som normalt exclude
excluderas,
ras,
dvs hydro
hydrofila
fila mole
molekyler
kyler som t.ex.
Albumin ett protein som finns rikligt
Albumin,
i blodet.
.
[email protected] se
Exponerings
po e gs kammare
a
a es
sk TEM ce
celler
e
[email protected]
Råtta i TEM cell
Demonstration av kraftigt albumin
albumin läckage hos blod
blod--hjärn barri
barriären
ären
efter 2 timmmars exponering för mikrovågor med SAR ca 2 W/kg
Icke exponerad hjärna .
Patologiskt läckage av albumin
I mikrovågsexponerad råtta.
Summary
y of all our BBB-rats exposed
p
in TEM-cells
to 915 MHz microwaves at various modulations.
Fraction of p
pathological rats
s
1,0
0,9
.
-4
Exposed: SAR =10
4 - 8.3 W/kg
0,8
07
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
02
0,2
0,1
149
12
56
50
194
169
630
481
0 ((CW))
4
8,3
,
16
50
217
All
All-pulsed
p
0,0
Modulation Frequency / Hz
Wireless Networks 3(1977)
9
455- 461
6
[email protected]
Albumin läckage hos råttor exponerade för 915 MHz mikrovågor
vid olika modulationsfrekvenser och SAR mellan 100 - 1000 mW/kg
1,0
Exposed: SAR = (0,11 - 0.95) W/kg
0,8
0
0,7
0,6
p = 0.01
p < 0.003
p = < 0.002
p = 0.40
0,5
0,4
p < 0.00005
p = 0.3
on
0. tro
17 ls
0,3
0,2
C
Frraction o
of pathollogical ra
ats
09
0,9
0,1
32
0,0
0 (CW)
Number
of rats:
4
12
18
91
56
209
177
8,3
16
50
217
All
All-pulsed
Modulation Frequency / Hz
Albumin läckage hos råttor exponerade för 915 MHz mikrovågor
vid olika modulationsfrekvenser och SAR mellan ca 1 - 10 mW/kg
1,0
0,9
,
Exposed: SAR = 4.10-4 - 8.10-3 W/kg
p = 0.02 p < 0.0002
p < 0.0001
0,7
0,6
p < 0.001
p = 0.6
p < 0.00005
05
0,5
0,4
0,0
18
6
23
52
111
111
4
8,3
16
50
217
All
All-pulsed
tr
17 ols
01
0,1
12
0.
0,2
Number
of rats:
on
03
0,3
C
Fraction
n of patho
ological ra
ats
0,8
0 (CW)
Modulation Frequency / Hz
EKOFRI
EXPONERINGSKAMMARE
Vi har byggt en
ekofri exponerings
kammare för att
kunna studera
biologiska effekter
av RF strålning
med högre
frekvenser (GSM(GSM1800, G3 mm) på
olika djur
djur, cell
kulturer och växter.
[email protected]
4
G SM -1800
C W 1800 M H z
polynom ial fit
0,
ns
ns
p
2
p=
=
0,
01
4
05
2
3
ns
Ex
xtravasatio
on ratio: Exposed / Controls
Effekten av riktig GSM
GSM--1800 strålning på BBB vid
olika SAR –värden studerat I ekofri kammare
1
0
N um rats: 48
1E-3
0,01
23
0,1
1
S AR / m W .kg
56
10
-1
8
24
100
1000
Patologiskt läckage av albumin runt kärl I hjärnan hos en råtta exponerad
2 timmar för GSMGSM-1800 mikrovågor vid SAR 27 mW/kg
(M tillåten
(Max
tillåt nivå
i å 80 mW/kg).
W/k )
Mobil Telefoni
och Blod Hjärn Barri
Barriä
ären
Mikrovågs strålningen från GSM
mobiltelefoner orsakar signifikant ökning av
albumin läckage genom BBB hos
exponerade råttor jämfört med icke
exponerade djur.
djur
Salford EP 00
Mobil Kommunik
ommunikation
och BlodBlod-Hjärn Barriären
Effekten av strålningen från Mobiltelefoner på BBB
är som störst vid låga
g SAR värden vilket innebär att
påverkan kan ske djupt in i hjärnans centrala strukturer
Det kan inte uteslutas att icke användare i närheten av
mobiltelefonanvändare kan ppåverkas genom
g
s.k. passiv telefonering
Salford EP
00
Vad händer med albumin i hjärnan ??
Försvinner det då exponeringen upphört?
On-line publication
20030129
I print
In
i t June
J
2003
Albumin läckage i rått hjärna efter 2
timmars exponering för 20 mW / kg
undersökt 50 dagar senare
Kontroll
Exponerad 2 timmar
BBB albumin läckage efter 50 dagar
2,5
2,0
p = 0.16
p = 0.11
2
20
p = 0.3
1,5
Conttrol
Album
min Leakage Ra
ank
30
3,0
10
1,0
0,5
0,0
0
SAR /mW kg
-1
200
Orsakar albumin någon skada I hjärnan?
Vi h
har observerat
b
t att
tt albumin
lb i i lä
läckande
k d
områden av hjärnan tas upp av neuron
Andra forskare har visat att albumin injicerat
di
kt I hjä
direkt
hjärnan död
dödar neuron (Hassel B, Iversen E,
Fonnum F.
F.1994.
1994. Neurotoxicity of Albumin inin-vivo. Neuroscience
Letters.)
Orsakar albumin någon skada I hjärnan?
Vi undersökte
d ökt fö
förekomsten
k
t av mörka
ök
neuron
Mörka neuron är icke fungerande döda
eller nästan döda neuron.
Exponering i 2 timmar för riktig GSMGSM-900
mobiltelefon strålning vid SAR värdena 2
mW/kg, 20 mW/kg och 200 mW/kg, med
8 råttor per gr
grupp.
pp
Djuren fick leva ytterligare 50 dagar.
Mörka neuron blandade med friska i hippocampus
Friska neuron
Mörka neuron
Mörka neuron blandade med friska i cortex
Friska neuron
Mörka neuron
4
2
1 ,0
p = 0 .0
03
5
p = 0 .0 1
0 ,5
2
1
Con
ntrol
Relativ förrekomst a
R
av skada
ade neuro
on
Förekomsten av mörka neurons hos GSMGSM-900
exponerade råttor vid olika SARSAR-värden
2
4
p < 0 .2
1
7
4
0 ,0
0
2
20
S AR / m W kg
-1
00
200
NMR i Lund 1988
GSM i Bordeaux 2003
Oktober 2003; Albumin läckage I hjärna
exponerad för mikrovågor från GSM Mobiltelefon
Pierre Aubineau, Université Bordeaux 2, Frankrike,
Effekter på DNA ??!!!!!
Effekter på DNA??
Vi har i samarbete med forskare i Stockhom
undersökt om mikrovågor från GSM
mobiltelefoner påverkar DNA I hjärnans
celler.
celler
Resultat
• Induktion av DNA sträng brott
Nej!
• Ändring av chromatin conformation
Nej!
• Påverkar
På k gen yttrycket
tt k t
JA!!
Exponering
En GSM test telefon programmerbar reglering
av uteffekten i området 0.02 - 2 W (13
(13-33
33
dBm). Vi använde maximal uteffekt, 2 W, vilket
i TEM cellen motsvarar
Medel SAR 400 mW/kg.
4 råttor i varje grupp exponerades parvis i TEM
celler under
2 timmar
Ändring i gen yttrycket
RNA från olika områden av hjärnan analyserades
med sk mikroarray analys.
I de exponerade
p
hjärnorna
j
var 11 g
gener
uppreglerade dvs producerade per RNA än I
kontrollerna medan en gen var nedreglerad dvs
producerade mindre RNA än normalt.
Förändringarna var signifikanta i 9 av fallen
Två gener av betydelse för funktionen av blod hjärn
barriären var signifikant uppreglerade.
Affymetrix
Probeset
Fold Gene
change symbol
Gene name
Function
BBB function
M96601 at
M96601_at
Taurine
1.56
1
56  Slc6a6 Solute carrier
family 6, member transporter.
0.23
6
Predominantly
glial expression
expression.
rc_AA800851_s_a 1.34 
t
0.20
Ces3 Carboxylesterase Expressed in
3
endothelial cells
of the brain.
Konsekvenser av icke termiska effekter
från mikrovågs exponering
Kan resevkapaciten hos hjärnan minska?
Kan sjukdomar orsakas av att albumin och andra
neurotoxiska substanser kommer in i hjärnan?
Autoimmuna sjukdomar (MS)?
Fö l t av dendritiska
Förlust
d d iti k förbindelser
fö bi d l
i hjärnan
hjä
(Alzheimer)?
Störning av synaps funktionen I neuroneuro-transmittor
systemen (ALS)? (Amyotrophic lateral sclerosis
(ALS), ofta kallad "Lou Gehrig's sjukdom)
Cancer ???
Konsekvenser av termiska effekter
av mikrovågsbestrålning
ik å b t ål i
Termiska Effekter av
mikrovåg strålning
Uppvärmningseffekt
pp
g
/ temperatur
p
ökning
g
En absorberad effekt av 4 W/kg under 30 min uppskattas orsaka
en temperaturökning på ca 1.7 oC i huvudet utan blod flöde
Uppvärmningen av hjärnan beräknas utan blodflöde bli
0.2 oC vid 0.44 W/kg under 30 min
0.7 oC vid 1.6 W/kgg under 30 min
Med normalt blodflöde blir dessa värden avsevärt lägre d.v.s.
försumbara jämfört med normal dygnsvariation i kroppstemperaturen.
Termiska Effekter av mikrovåg strålning
SAR 10 W/kg
37,3
o
Tissue tem
T
mperature / C
37,4
Thermal Effects
37,2
SAR 4 W/kg
37,1
SAR 1 W/kg
SAR 0,4 W/kg
37 0
37,0
SAR 0,1 W/kg
Non-thermal Effects
SAR 0,08 W/kg
SAR 0.01 W/kg
0
5
10
15
20
25
Exposure time / min
[email protected]
30
35
40
Mobile p
phone affects cerebral
blood flow in humans
Sargo
g Aalto1,2,
, , Christian
Haarala3,4, Anna Bru¨
Bru¨ ck1, Hannu
Sipila¨¨1, Heikki Ha¨
Sipila
Ha¨ma
ma¨¨la
la¨¨inen3,4
and Juha O Rinne1
Although the cellular mechanisms behind these
findings are unclear, these results are consistent
with the interpretation that EMF induces changes in
neuronal activity. However, we want to underline
that our results do not provide any evidence to
suggest
gg
that the use of mobile phones
p
would be more
harmful to brain tissue than normal cognition,
which is also always accompanied by intense
t
temporary
changes
h
in
i neurall activity
ti it and
d rCBF.
CBF
Strålning från olika modeller av
Mobiltelefoner
500
N2
500
400
N3
3
300
300
E1
100
100
M2
200
M1
200
H1
SAR i hjärrnan / W.k
S
kg
-1
B1
N1
400
0
0
1
2
3
4
5
Mobil telefon No.
6
7
8
Säkerhetsrekommendationer
för elektromagnetiska fält
Gränsvärden statiska
magnetfält
Baseras på djurförsök med god
säkerhetsmarginal
Exponering
Yrkesexponering
Arbetsdag
Maxvärde
Extremiteter
Allmänheten
Kontinuerlig
g exponering
p
g
Under kontrollerade
former
B
200 mT
2T
5T
40 mT
<2 T
Magnet Resonance Imaging
Statiska fält, se ovan
dB/dt: Begränsa inducerade strömmar i
kroppen. Inga negativa effekter <6 T/s
K ll patienter
Kolla
ti t med
d hjä
hjärtfel,
tf l undvik
d ik >20T/s
20T/
ICNIRP
International Commission for NonNon-Ionizing
Radiation.
Bildades 1992 på en IRPA kongress.
H IInternationellt
Har
t
ti
llt samarbete
b t med
d WHO
Riktlinjerna
används
av EU
t je a a
ä ds a
U
Rekommendationer tar endast hänsyn
till ak
akuta
ta effekter
effekter.
ICNIRP (2)
Grundläggande begränsningar:
begränsningar:
begränsningar
g
g avseende exponering
p
g som
är direkt grundade på säkerställda
hälsorisker (J,
(J SAR,
SAR S).
S)
Referensnivåer:: används vid praktisk
Referensnivåer
ö
ö
bedömning
av exponering fö
för att avgöra
grundläggande
gg
begränsningarna
g
g
om de g
överskrids (E, H, B, S)
Olika vetenskapliga fakta användes för utvecklingen av
grundläggande begränsningar för olika
frekvensområden (ICNIRP rapport: Health Physics
74(4) 1998,4941998,494-522):
 Mellan 1 Hz och 10 MHz, den grundläggande begränsningen
utgörs av strömtätheten J för att förhindra effekter på nervsystemet

Mellan 100 kHz och 10 GHz, den grundläggande
begränsningen ges av specific absorption rate SAR för att förhindra
pp
värmebelastning
g och ökad lokal
en ökad helkropps
vävnadsuppvärmning. Mellan 100 kHz-10 MHz, både
begränsningar för J och SAR.

Mellan 10 och 300 GHz, de grundläggande begränsningen
baseras på effekttätheten S för att förhindra för stor uppvärmning
av kroppsytan.
kroppsytan
Grundläggande begränsning för J
för yrkesexponering
Grundläggande begränsning för J
10000
1000
100
Strömtäthet (mAm-2)
10
Frekvens (Hz)
1,
00
E+
07
05
1,
00
E+
03
E+
1,
00
E+
00
4,
00
E-
01
00
1
1,
Strömttäthet (m
mAm-2)
100000
Tillåtna exponeringsnivåer för allmänheten
motsvarande ett lokalt SAR värde på 2 W/kg
2
E (V/m
m); H (A/m
m); B (T));I (mA); Seq (W/m )
6
10
5
10
Lokal exponering av allmänheten
4
10
3
10
E-field
2
10
Seq
1
10
0
10
B-field
Contact current Imax
-1
1
10
H-field
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
Frekvens / Hz
8
10
9
10
10
10
11
10
12
10
13
10
General public reference
levels
Corresponding
C
di
to
t local
l
l SAR 2 W/kg
W/k
Omvandlingtabell
SAR
900 MHz 2 000 mW/kg
1 mW/kg
0 44 mW/kg
0.44
W/k
Exponering
4 500 mW/m2
E
E--fält
41 000 mV/m
2.25 mW/m2
1 mW/m
W/ 2
20
mV/m
9 2 mV/m
9.2
V/
>2000
2000 MH
MHz
10 000 mW/kg
10 000 mW/m2
1 mW/kg
1 mW/m2
61 000 mV/m
61 mV/m
Gränsvärden för max. lokalt absorberad
effekt (SAR W/kg) och motsvarande
exponering ( W/m2 )
• 10 W/kgg är tillåten maximalt absorberad effekt ((SAR)) i arbetsmiljö
j
•
2 W/ kg är tillåten maximalt lokalt absorberad effekt i allmän
miljö
ilj (ex
( MOBILTELEFONER
O
O
och
h BASSTATIONER)
ASS A O
)
Dessa gränsvärden kan uppnås med 900 MHz
mikrovågsexponering vid
•
•
22 5 W/m2 alt 92 V/m i arbetsmiljö
22,5
4,5 W/m2 alt 41 V/m i allmän miljö
Gränsvärden för helkroppsmedelvärdet
av absorberad effekt (SAR mW/kg)
• 400 mW/kg är tillåten medel helkropps absorberad effekt (SAR)
i arbetsmiljö
b t iljö
•
(10 000/25)
80 mW/kg är medel helkropps absorberad effekt (SAR)
i allmän miljö (2 000/25))
Dessa gränsvärden kan uppnås med 900 MHz mikrovågsexponering vid
22,5 W/m2 alt 92 V/m i arbetsmiljö
4,5 W/m2 alt 41 V/m i allmän miljö
Strålning från GSM 900 Bas stationer
”Säkert avstånd” från utomhus 80 W bas station
I arbetsmiljö:
a bets jö:
2.6 m i huvudstrålen ; 0.6 m i sidostrålen
I allmän miljö:
5 7 m i huvudstrålen
5.7
h
d t ål ; 0.9
0 9 m i sidostrålen
id t ål
Myndighetens
y g
Postulat
Säkerhetsrekommendationer
för RF
RF-- fält
Säk h t k
d ti
fö
och mikrovågor behöver endast ta hänsyn
ill termiska
i k effekter
ff k med
d risk
i k fö
k
till
för akuta
skador
Förekomsten av sk ”Icke termiska effekter”
som kan ge
till stokastiska sena
g upphov
pp
effekter är ej tillräckigt dokumenterad för
att ändra denna uppfattning.
Våra konklusioner från studier av
elektromagnetiska effekter på
kalciumtransport, albumin läckage i
blod hjärnbarriär
hjärnbarriär, på DNA mm.
mm
Med tanke på våra observationer och den enorma
utvecklingen
kli
av trådlös
ådl kommunikation
k
ik i är det
d av
största vikt att grundligare undersöka vilka
effekter elektromagnetiska fält har på vår hälsa.
Cellen som ”korrelationsmottagare”
(Bach Andersson)
Denna ingenjör kläckte iden som bygger
på att en korrelationsmottagare
p
g
som är
programmerad för ett visst signalmönster,
kan detektera detta mönster i stort sätt
oberoende av signalsignal-brus kvoten
Om de framtida biologiska
icke termiska effekterna
av exponering för
3G telefoner
vet vi emellertid ingenting!!
Ministerns
Mi
i t
svar på
å tankar
t k kring
k i iicke
k ttermiska
i k effekter
ff kt
Efter samtal med Kalle Hellberg, vd Maxicom,
Kalle!!
”Har tagit emot Dina tankar
Jag bär dem med mig varje dag”
Ulrika Messing

NMT
CW
GSM
217 Hz
?
3G
Different
microwaves!
The Lund group has shown in a large material that
both NMT and GSM open the Blood-Brain Barrier
in the RAT brain
brain. The 3G technique sends
microwaves of a different character, and it is quite
possible that the biological effect of 3G differs from
that of NMT och GSM.
We want to test this hypothesis in our animal
model.
© Salford et al
RF strålning och mikrovågor
orsakar biologiska effekter
även vid intensiteter som inte
resulterar
lt
I
mätbar
ätb
uppvärmning av organismen
organismen..
- Bärvågsfrekvens
- modulationsfrekvens,
- exponeringstid,
exponeringstid
- antal exponeringar
påverkar typen och intensiteten
i det
d t bi
biologiska
l i k svaret.
t
Vi vett mycket
k t lit
lite om biologiska
bi l i k
effekter vid långtidsexponering
Gränsvärden baseras på experimentella resultat som
visar att djur reagerar på korttids exponering vid SAR
värden över 4 W/kg
W/kg. De tar emellertid inte hänsyn till
fysiologiska effekter.
Gällande gränsvärden gäller endast vid korttids
bestrålning.
bestrålning
De tar inte hänsyn till effekter av långtidsbestrålning
långtidsbestrålning,
modulations mönster (DECT, GSM, 3G, Tetra etc)
Det kan m.a.o ifrågasättas om de kan tillämpas
vid
id kontinuerlig
k ti
li exponering
i
från
f å master.
t
ALARA principen ”As low as Reasonable Achievable”.
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN
“Så lågt som är skäligt att uppnå”
-omfattar även ekonomiska hänsyn som väger tungt i
nuvarande tillämpning av ALARA
ALARA.
Med tanke p
på det bristande kunskapsläget
p g om hur en
mänsklig population reagerar vid långtidsexponering för
RF strålning och mikrovågor
borde försiktighetsprincipen tillämpas mer strikt.
1
0,01
1E-3
1E
3
0,1
> 18
800 MHz
Wi
en
Bo
Wi
stä
en
de
Re
r
so
lut
ion
10
2
100
Sc
hw
eiz
Ita
lie
Ry n
ss
lan
Ös
d/K
tre
ina
rik
e
1000
mW/m
900 MHz
1000
100
10
1
0,01
1E-3
1E
3
Sc
hw
Ita eiz
lie
Ry n
ss
lan
d/K
ina
Ös
tre
rik
Be
e
lgi
en
Wi
W
en
all
Bo
Wi
on
stä
en
ien
de
Re
r
so
lut
ion
10000
ÖN
orm
S1
12
Be
lgi
en
100000
Be
lgi
en
ÖN
orm
S1
12
0
EU
/IC
NIR
P
10000
900 MHz
Sa
lzb
urg
2
100000
Sa
lzb
urg
mW/m
Exponerings Gränsvärden i olika länder
> 1800 MHz
0,1
1
0,01
1E-3
0,1
100
10
1
0,01
1E-3
Sc
hw
eiz
Ita
lie
Ry n
ss
lan
d/K
ina
Ös
tre
rik
Be
e
lgi
en
Wi
Wa
en
llo
Bo
Wi
nie
stä
en
n
de
Re
r
so
lut
ion
10000
ÖN
orm
S1
12
Be
lgi
en
100000
Be
lgi
en
1000
> 18
800 MHz
Wi
en
Bo
Wi
stä
en
de
Re
r
so
lut
ion
10
SAR mW/kg
g
100
Sc
hw
eiz
Ita
lie
Ry n
ss
lan
Ös
d/K
tre
ina
rik
e
1000
ÖN
orm
S1
12
0
EU
/IC
NIR
P
10000
900 MHz
Sa
lzb
urg
900 MHz
9
100000
Sa
lzb
urg
SAR mW/k
S
kg
SAR Gränsvärden i olika länder
> 1800 MHz
0,1
Mätningar av exponering i mW/m2 på olika avstånd från basstationer i UK
0.44 mW/kg
1 mW/m2
9.2 mV/m
Världens hittills största biologiska
Experiment med 25% av jordens
befolkning som frivilliga
försöks kaniner
S
Sverige
satsar stort på
å epidemiologisk fforskning
som skall utvärdera detta experiment
Kommer vi att drunkna i en tsunami
från trådlös kommunikation????
kommunikation????
Salford Eur. Parl. 000629
Vad gör VI ?!
Påverkar genom information!
Tillämpar försiktighetsprincipen???
Forskar vidare !
Utvecklar
Ut
kl skyddsmetoder?
k dd
t d ?
Medicinska (Antioxidanter)
Skyddskläder med silvertrådar
Amuletter (svartkonst eller vetenskap)
Fler förslag
g ??
Vad Gör Omvärlden
Forskar?
Sänker gränsvärdena!
Skapar strålningsfria zoner!
Omvandlingtabell
900 MHz
SAR
Exponering
2 000 mW/kg
4 500 mW/m2
1 mW/kg
0.22 mW/kgg
>1800
1800 MHz 10 000 mW/kg
1 mW/kg
2.25
2
25 mW/m2
1 mW/m2
10 000 mW/m2
1 mW/m2
Forbud mot mobiltelefoni
Enstemmig ja til mobilfri
strand
i NORGE
IKKE I FARSUND
Legg mobilen hjemme, jenter, når dere skal på badetur til Farsund i sommer.
Badegjester som ikke tåler elektrisk stråling og er lei
av ringelyder
g y
og
g naboens mobilsamtaler,, får et fristed
på Sørlandet til sommeren. Formannskapet i Farsund
vedtok i 2006-02-07 enstemmig å innføre forbud mot
mobiltelefoner
bil l f
på
å stranda
d på
å Einarsneset.
Ei
Mobilforbudet er foreløpig
p g en prøveperiode
p
p
på
p to år,, og
g
forutsetter at fylkeskommunen godkjenner vedtaket,
skriver Farsunds Avis.
God turistreklame
-Vi hører stadig at folk klager over andres mobilbruk og
hvor forstyrrende det er, framholdt forslagsstilleren
E li D
Erling
Duvold
ld (S
(Sp)) i fformannskapet
k
t i går
å kkveld.
ld
Han snudde stemningen til mobilforbud sammen med
kommunelegen og SV-representanten Arne Tregde.
De mener at en mobilfri strand er god turistreklame
for sommerbyen Farsund.
Tack för uppmärksamheten
SAR
mW/kg
2667
10000
2000
9000
1115
19
95
42
44
20
90
24
4
0,4
0,004