Kränkningar på grund av kön och sexuella

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH
KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN
SAMT
ANMÄLNINGSRUTIN
Denna policy har tagits fram i enlighet med Svedala kommuns jämställdhetsplan. Antagen av kommunfullmäktige: 2005-10-12
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, [email protected]
1 (5)
POLICY
Svedala kommun fördömer alla former av sexuella trakasserier och kränkningar
på grund av kön. Vi tolererar inte att sådana förekommer på våra arbetsplatser.
Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot både den trakasserades
och andra arbetstagares arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. De leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamhetens prestationer.
För att förebygga sexuella trakasserier tillåter vi inte att det förekommer kommentarer eller andra nedsättande uttalanden grundade på kön, som kan upplevas
som kränkande för kvinnor och män. Självklart ska inte könskränkande bilder förekomma på arbetsplatserna.
Sexuella trakasserier är en personalfråga för verksamheten och inte en privat
fråga för den som drabbas. Alla former av trakasserier grundade på kön hör till
de känsligaste problem som kan finnas på en arbetsplats. Det är därför viktigt att
vi har beredskap att åtgärda problemet om det uppstår.
Vi har utarbetat den här planen för att motverka och förebygga problem med alla
slags trakasserier grundade på kön och för att lösa problemen om de skulle uppstå på arbetsplatsen.
VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER?
”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på
kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur, som kränker arbetstagarens
integritet på arbetsplatsen” (6 § jämställdhetslagen).
Trakasserier av sexuell art kan vara uppenbara eller underförstådda krav på sexuella tjänster som villkor för anställning. Det kan också vara när ord eller handlingar med sexuell innebörd ger upphov till en kränkande eller hotfull arbetsmiljö,
hindrar eller stör en person i arbetet eller om en persons ställning på arbetsplatsen undermineras på grund av sexuella anspelningar. Exempel på sexuella anspelningar är tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring av sexuellt
slag, ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel och privatliv samt
pornografiska bilder på arbetsplatsen.
Trakasserier grundade på kön kan vara nedvärderande generaliseringar av kvinnor eller män som grupp. Det kan även förekomma mindre synliga och indirekta
trakasserier såsom osynliggörande – att inte lyssna på eller utestänga och förminska någon på grund av kön, förlöjligande – att utsätta någon för kränkande
skämt eller inte ta hennes/hans åsikter på allvar, undanhållande av information –
att medvetet se till att någon inte får nödvändig information för att hon eller han
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, [email protected]
2 (5)
FÖREBYGGANDE AV KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN
OCH SEXUELLA TRAKASSERIER
”Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om
könsdiskriminering” (6 § jämställdhetslagen).
Vad kan Svedala kommun göra för att förhindra kränkningar på grund av kön
och sexuella trakasserier?
1.
Samtliga chefer, arbetsledare och kontaktpersoner ska vara informerade
och utbildade
•
Chefer ska känna till och agera utifrån Policy mot kränkningar på grund av
kön och sexuella trakasserier och anmälningsrutin.
•
Verksamhetschefer ska uppmuntra enhetschefer och arbetsledare att delta i
aktiviteter som arrangeras kring jämställdhet.
2.
Det är enhetschefer och arbetsledare som ansvarar för att arbetsmiljön på
arbetsplatsen är sådan att den motverkar sexuella trakasserier.
•
Språkbruk och attityder som kränker kvinnor eller män ska inte vara tillåtna
och ska påpekas ifall de förekommer.
•
Bilder och andra föremål eller material som kan uppfattas som kränkande
får ej förekomma på arbetsplatsen och ska avlägsnas omgående. Detta kan
kontrolleras vid systematisk arbetsmiljöskyddskontroll.
3.
Dokumentet Policy mot kränkningar på grund av kön och sexuella trakasserier och anmälningsrutin ska vara kända av samtliga anställda.
•
Vid arbetsplatsträffar ska enhetschef/arbetsledare gå igenom detta dokument.
•
Policy mot kränkningar på grund av kön och sexuella trakasserier ska ingå
i välkomstpaketet för nyanställda.
•
Dokumentet ska ligga på intranätet.
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, [email protected]
3 (5)
ANMÄLNINGSRUTIN
”En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för
sexuella trakasserier av en annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de
uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier” (22a § jämställdhetslagen).
Vad ska den drabbade göra?
•
Säg ifrån till den som trakasserar. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Det går också att säga ifrån skriftligt.
•
Om det är svårt att själv säga ifrån, tala med närmsta chef eller med en
kontaktperson. Kontaktpersonerna står listade i slutet av denna skrift.
•
För dagbok. Anteckna datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad trakasseraren gjorde, reaktioner och känslor. Dessa anteckningar kan utgöra
ett bra stöd om händelserna resulterar i en formell anmälan.
Det är viktigt att kommunen informeras om vad som händer för att kunna åtgärda
problemet. Så snart arbetsgivaren har kännedom, är den skyldig att ta itu med
problemet. En arbetsgivare som inte utreder och skyndsamt vidtar åtgärder för att
få stopp på trakasserierna kan bli skadeståndsskyldig gentemot den trakasserade
(22a § jämställdhetslagen).
Arbetsgivarens åtgärder
Svedala kommun ska snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna upphör.
Ingen åtgärd vidtas utan att den som blivit trakasserad sagt ja till den.
Inledande åtgärder
•
Båda parter ska höras
•
Gärna ett gemensamt samtal med båda parter
•
Åtgärd: tillsägelser/uppmaningar
•
Uppföljning
Om de inledande åtgärderna inte leder till att trakasserierna upphör övergår arbetsgivarens åtgärder till en mer formell anmälan.
•
Utredning av jämställdhetsansvarig
•
Båda parter ska bli hörda
•
Direkta/indirekta vittnen
•
Skriftlig dokumentation
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, [email protected]
4 (5)
•
Eventuella åtgärder vidtas under utredningens gång exempelvis varning,
omplacering, uppsägning
•
Stödpersoner till båda parter
•
Uppföljning
Arbetsgivarens stöd till den trakasserade
Arbetsgivaren ska hålla kontakten med den trakasserade samt i uppföljningen av
ärendet. Arbetsgivaren ska också vid behov erbjuda företagshälsovård/terapi.
Omplacering av den utsatta arbetstagaren tillåts inte.
Kontaktpersoner
Kontaktpersonen är ansvarig för att handläggning av anmälan sker på ett korrekt
sätt. Kontaktpersonen ska ta emot den drabbades berättelse, ge allmän information, vara bollplank och ge hjälp att reflektera kring händelserna samt utgöra ett
stöd under hela handläggningsperioden.
Vilka är kontaktpersonerna?
Ta alltid i första hand kontakt med din närmaste chef/arbetsledare. Om det av någon
anledning inte är aktuellt så kan du alltid kontakta personalenheten via kommunens
växel 040-626 80 00.
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, [email protected]
5 (5)