ramavtal - SLL Upphandling

advertisement
Dnr: LS0610-1683
SLL1654
Avtalsnr:1654714
1 (9)
Ramavtal
Mellan Stockholms läns landsting (SLL) nedan kallad Beställaren, organisationsnummer
232100-0016 och Assessio International, organisationsnummer 556504-0010 nedan kallad
Leverantören, har träffats Ramavtal avseende konsulttjänster inom område Rekrytering,
objekt 1654.
1. DEFINITIONER
Avtal
Detta Ramavtal och därtill hörande bilagor
Avropsavtal Avtal som reglerar avropade tjänster som ingår i ett Uppdrag
Beställare
Med Beställare avses Stockholms läns landsting och dess förvaltningar,
bolag, stiftelser, SLL´s entreprenörer och Gotlands kommun
Leverantör
Med Leverantör avses den som svarar för och utför Uppdraget enligt detta
Ramavtal samt Avropsavtal
Parter
Beställaren och Leverantören
Uppdrag
Det uppdrag ett tecknat Avropsavtal omfattar
2. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING
Detta Ramavtal omfattar köp av Beställarens behov av konsulttjänster inom Rekrytering
enligt kravspecifikation, Bilaga 3, och enligt nedan.
Ramavtalet gäller för alla Stockholms läns landstings verksamheter inklusive bolag,
stiftelser, och under avtalsperioden tillkommande förvaltningar och bolag.
Gotlands kommun äger rätt men inte skyldighet att avropa från detta Ramavtal.
SLL´s entreprenörer äger också rätt men inte skyldighet att avropa från detta Ramavtal
under förutsättning att det finns reglerat i avtal med SLL.
Avrop från detta Ramavtal sker avseende varje Uppdrag. Avrop skall ske skriftligen, med
Avropsavtal, som undertecknas av båda parter. Vid tecknandet av Avropsavtal skall mall
för Avropsavtal, Bilaga 1, till detta Ramavtal användas. Avrop av tjänster ifrån Ramavtalet
görs utifrån beställarens behov, uppdragets art och leverantörens lämplighet.
Leverantören svarar för allt som erfordras för uppdragets genomförande enligt vad som
angetts i Avropsavtalet, eller vad som eljest måste anses ingå i uppdraget.
2
Är uppdraget ej tillräckligt preciserat åligger det Leverantören att i samråd med Beställaren
göra ytterligare preciseringar.
SLL kan inte garantera volymen för dessa tjänster. Under avtalsperioden kan ytterligare
upphandlingar komma att göras inom ifrågavarande sakområden för specifika projekt
utanför kretsen av de Leverantörer med vilka Ramavtal träffats. Det kan även finnas lokala
avtal.
3. AVTALSHANDLINGAR
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
4.
Detta Ramavtal
Aktuellt Avropsavtal, Bilaga 1
Prisbilaga, Bilaga 2
Kravspecifikation, Bilaga 3
Beställarens Förfrågningsunderlag daterat 2007-02-15
Leverantörens anbud daterat 2007-04-02
AVTALETS GILTIGHETSTID
Detta ramavtal gäller för perioden 2007-05-01 – 2009-04-30. Beställaren har rätt
att förlänga Ramavtalet med upp till två (2) år. Förlängning skall skriftligen
initieras senast fyra (4) månader före utgången av detta Ramavtal.
Avropsavtal upphör att gälla samma dag som Ramavtalet. Påbörjat uppdrag/projekt enligt
upprättat Avropsavtal som ingåtts med Beställaren inom ramen för detta Avtal skall dock
avslutas, om annat inte överenskommes med Beställaren.
5. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE
5.1 Uppdragsansvarig
I Avropsavtal skall Uppdraget definieras. Vardera Beställare och Leverantör utser
uppdragsansvariga som är behöriga att fatta beslut eller omedelbart kan inhämta beslut i
frågor rörande Uppdraget.
5.2 Ändring/tillägg till Uppdrag
Ändring och tillägg till ingånget Avropsavtal skall för att äga giltighet vara skriftligt och
undertecknas av behöriga företrädare för Parterna.
Leverantören skall föreslå sådana ändringar i Uppdrag som denne bedömer förbättrar
Uppdragets resultat tekniskt, kostnadsmässigt eller i annat avseende.
5.3 Tidplan
Tidplan skall upprättas och specificeras i Avropsavtal. Ändrad tidplan skall skriftligen
godkännas av behöriga företrädare för Parterna.
5.4 Rapportering
Leverantören skall på Beställarens begäran eller vid tidpunkter som angetts i Avropsavtal
avge detaljerade rapporter över arbetets fortskridande och resultat. Rapportering skall ske i
enlighet med Beställaren anvisningar.
3
5.5 Personal
I varje Avropsavtal skall den personal som skall medverka i Uppdrag vara namngiven och
Leverantören skall tillse att denna personal, har tillräcklig kompetens och erfarenhet så att
Uppdraget kan utföras på överenskommet sätt.
Inträffar omständighet vilken innebär att Leverantörens i Uppdrag deltagande personal ej
kan fortsätta sitt arbete, som exempelvis att personal slutar sin anställning, sjukskrivs eller
inkallas till militärtjänst, skall Leverantören när denne får kännedom om detta omedelbart
underrätta Beställaren, samt föreslå lämpliga åtgärder för att undvika försening eller annan
olägenhet för Beställaren. I avropsavtalet fastställs vad som är lämpliga åtgärder för det
specifika uppdraget.
Ersättare skall skriftligen godkännas av behörig företrädare för Beställaren.
Leverantören ansvarar för att konsults arbete utförs enligt de lagar, förordningar och
föreskrifter som uppdraget berör.
5.6 Underleverantör
Önskar Leverantören anlita Underleverantör för att genomföra viss del av uppdraget får
detta ske först efter skriftligt medgivande av Beställaren, om inte arbetsuppgiften är av
mindre betydelse för uppdraget.
Leverantören ansvarar för eventuell underleverantörs/underkonsults arbete och skyldigheter
gentemot Beställaren såsom för eget arbete och egna skyldigheter.
Leverantör skall med underleverantör/underkonsult träffa motsvarande förbehåll avseende
tystnadsplikt som överenskommits mellan Beställaren och Leverantören i detta Avtal.
5.7 Samråd
På begäran av endera Parten skall samråd mellan Parterna äga rum i den omfattning som
erfordras för genomförande av Uppdrag.
5.8 Arbetsunderlag/kravprofil
Beställaren skall i den omfattning som överenskommes förse Leverantören med
arbetsunderlag/kravprofil som krävs för Uppdraget.
5.9 Metodik och standard
Leverantören, skall tillämpa egen arbetsmetodik och standard överrensstämmande med god
teknisk sedvänja sådan att den garanterar att Uppdraget utförs på ett fackmannamässigt
sätt. Utfört arbete skall fortlöpande dokumenteras.
5.10 Kvalitetssäkringssystem
Leverantören skall utföra Uppdrag enligt ett kvalitetssäkringssystem vilket garanterar att
Uppdrag utförs på ett fackmannamässigt sätt.
Leverantören skall också via sitt eget kvalitetssäkringssystem övervaka att det egna arbetet
utförs med rätt kvalitet och precision inom respektive Uppdrag.
6. LEVERANS
4
I Avropsavtalet skall tidpunkt för när Uppdrag skall vara avslutat anges (Avtalade
Leveranstidpunkt).
Uppdrag eller del därav skall anses vara levererat den dag då detta är, eller skall anses,
godkänt enligt godkännandeprocedur (Effektiv Leveranstidpunkt).
Leverans skall ske till i Avropsavtalet angiven instans eller person hos Beställaren.
6.1
Medgivande att fortsätta
Leverantören skall då Uppdrag är indelat i etapper inhämta Beställarens skriftliga
medgivande att fortsätta innan arbete med ny etapp påbörjas.
6.2
Godkännandeprocedur
När Uppdrag slutförts skall skriftligt godkännande erhållas av Beställaren. Om Uppdraget
ej utförts enligt avtalad specifikation skall Beställaren påtala denna avvikelse. Leverantören
skall omedelbart avhjälpa påtalade avvikelse utan oskäligt dröjsmål och på egen risk och
bekostnad. Om beställaren ej givit Leverantören besked om avvikelse inom 30-dagar från
det Uppdraget slutförts skall Uppdraget anses godkänt dagen efter 30-dagars periodens
utgång.
6.3
Försening
Leveransförsening föreligger om Effektiv Leveranstidpunkt infaller senare än Avtalad
Leveranstidpunkt.
Beställaren är berättigad att per påbörjad vecka varmed uppdraget försenas erhålla ett vite
uppgående till ett belopp om två (2) procent av den totala ersättningen för uppdraget. Vitet
utgår under högst tio veckor. Därefter äger Beställaren rätt att häva hela eller viss del av
Avropsavtalet.
Har Leverantören rätt till tidsförlängning är han i motsvarande mån befriad från skyldighet
att erlägga vite.
Beställarens rätt till vite för försening är förverkad om anspråk på ersättning inte framställs
skriftligen senast sex månader efter det att uppdraget slutförts eller eljest upphört.
7
ERSÄTTNING
Ersättning för Uppdrag skall vara baserat på:
 Fast pris
Priset per Uppdrag är i SEK och är exklusive mervärdeskatt, enligt bilaga 2. Vid utökning
av uppdraget, skall timpriset angivet i bilaga 2 ligga som grund vid beräkning av fastpris.
Beställaren betalar endast för den tjänst som skriftligen avropas.
7.1 Fast pris
I prisbilaga, bilaga 2, framgår fast pris per rekrytering
5
Ersättningen till Leverantören utgörs av i Avropsavtalet angivet totalpris.
Om rekryteringsuppdraget skall indelas i Delleveranser/etapper skall de definieras så att
kostnaden för en delleverans/etapp inte överstiger femtio (50%) av angivet fast pris.
7.2 Ersättning för resor och traktamenten
För resor inom Stockholms län utgår ingen rese- eller traktamentsersättning. För
kostnad uppkommen vid resa till annan ort än Stockholms län där Uppdraget i
huvudsak skall utföras utgår rese- och traktamentsersättning i enlighet med
Riksskatteverkets anvisningar under förutsättning att sådan resa i förväg skriftligen
godkänts av Beställaren. Restidsersättning utgår dock endast efter särskild
överenskommelse.
Leverantören svarar för och bekostar också alla rese-, restids-, logi- och
traktamentsersättningar för personal som normalt är stationerad på annan ort och
som ingår i Uppdraget enligt avropsavtal. Detta gäller också om Leverantören
måste inkalla sådan personal i efterhand för att fullgöra sin del av Avropsavtal.
För verksamheter belägna utanför Stockholms län som äger rätt att avropa på detta
ramavtal utgår rese- och traktamentsersättning i enlighet med Riksskatteverkets
anvisningar under förutsättning att det skriftligen godkänts av Beställaren.
Restidsersättning utgår dock endast efter särskild överenskommelse.
7.3 Ersättning för utlägg
Leverantören erhåller ersättning med verifierade belopp för utlägg vilka i förväg
överenskommits vara nödvändiga för Uppdragets utförande.
8. FAKTURERING OCH BETALNING
Fakturamottagare skall anges i Avropsavtalet
Fakturan skall innehålla

Referens till Avropsavtal och Beställarens kontaktperson

Leverantörens namn, organisationsnummer och adress
Till fakturan skall alltid bifogas uppgifter om nedlagd tid (timmar per dag), specifikation
av utfört arbete, för var och en av Leverantörens i Uppdraget deltagande personal.
Leverantören äger ej rätt att uttaga faktureringsavgift eller andra mellan Parterna ej
avtalade pristillägg.
8.1 Fakturering vid fast pris
Fakturering av tjänster skall ske månadsvis i efterskott eller enligt i Avropsavtalet angiven
betalningsplan.
Fakturering av utförda tjänster får inte överstiga sjuttio (70) procent av den kostnad som
angetts för den aktuella delleveransen/etappen.
Slutfakturering av tjänster kopplade till en delleverans/etapp får ske först när
delleverans/etapp godkänts.
6
Summan av den totala faktureringen får inte överstiga sjuttio (70) procent av det totala
fasta priset förrän slutleverans godkänts.
8.2 Uppföljning av fakturerat belopp
Leverantören skall en (1) gång per månad skriftligen rapportera ackumulerad fakturering
och upparbetad tid till beställaren om inte annat överenskommits i avropsavtalet.
8.3 Betalning
Betalning skall ske senaste trettio (30) dagar efter ankommen och godkänd faktura.
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
9.
PRISJUSTERING
Ersättning som anges i Prisbilagan, Bilaga 2, för uppdraget skall vara fast till och med
2008-04-30. Förhandling om justering av ersättning kan påkallas av båda parter och yrkas
för tiden efter 2008-04-30 en gång per år med högst motsvarande förändring enligt nedan:
70 % av priset enligt SCB:s preliminära arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat
sektor, SNI 2002, J+K
30 % av priset är fast del
Utgångsvärde för index är november månad
Den 1 maj 2008 kan priset regleras med maximalt skillnaden i index från
november 2006 till november 2007. Vid en eventuell förlängning av Ramavtalet
kan priset den 1 maj 2009 regleras med maximalt skillnaden i index från november
2007 och november 2008 och den 1 maj 2010 regleras med maximalt skillnaden i
index från november 2008 och november 2009.
Justering av ersättning kan ske tidigast åtta veckor efter det att skriftlig framställan därom
gjorts. Justering av priset sker därvid för den återstående delen av det år för vilket priset
skall justeras. För att justering av ersättning skall träda i kraft skall parterna träffa skriftlig
överenskommelse härom. Påkallande om justering sker till:
Stockholms läns landsting, SLL Upphandling, Box 6401, 113 82 STOCKHOLM.
Beslut av myndighet beträffande skatter eller avgifter som påverkar ersättningen får till den
del som beror på myndighetsbeslutet regleras efter yrkande av någon av parterna och efter
Beställarens skriftliga godkännande för återstående del av avtalsperioden inklusive
eventuell förlängning. Yrkande om sådan prisjustering skall ställas till samma adress som
prisjustering , enligt ovan.
10.
KONTROLL
Beställaren äger rätt att vidta erforderlig kontroll för att förvissa sig om att arbeten som
anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Leverantörens debitering skall kunna styrkas
genom tids skrivning och bokföring.
7
Om granskningen ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering svarar
Leverantören för granskningskostnaden.
11.
ANSVAR FÖR SKADA OCH FÖRLUST
Leverantören ansvarar för skada som denne genom vårdslöshet eller försummelse vid
Uppdragets utförande vållar Beställaren. Ansvar enligt denna punkt omfattar ej indirekt
skador. Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan skall Beställaren vidtaga åtgärder för
att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder ej orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt
betungande.
12. FÖRSÄKRINGAR
Leverantören skall vara försäkrad till betryggande belopp som säkerhet för fullgörande av
skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt Avropsavtal.
Leverantören ansvar är inte begränsat till försäkringsbeloppet.
Leverantören är skyldig att omedelbart på begäran av Beställaren uppvisa skriftligt bevis på
försäkringsskyddet.
13.
AVBESTÄLLNING
Beställaren äger avbeställa avropat uppdrag eller begränsa dess omfattning. Ersättning
skall därvid utgå för utfört arbete och styrkt nödvändig avvecklingskostnad.
14.
FÖRTIDA UPPHÖRANDE
14.1 Hävning från Beställarens sida
Beställaren äger rätt att häva detta Avtal om
a) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackord, inställer sina betalningar, träder i
likvidation eller annars kan antas vara på obestånd.
b) Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala
avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar
Leverantören.
c) Leverans av resultat för Uppdraget eller del av Uppdrag försenats tio (10) veckor
eller mer.
Beställaren har vidare rätt att säga upp detta Avtal till upphörande trettio (30) dagar från
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
d) Leverantören bryter mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar
från avsändandet av skriftlig meddelande därom.
8
e) Leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden avseende Uppdrag
och rättelse ej sker inom trettio(30) dagar efter skriftlig erinran.
f) Leverantören åberopat befrielsegrund enligt punkten 15 nedan och sådan
omständighet förelegat mer än tre (3) månader.
g) Beställaren bedömer att förutsättningarna för Uppdrag förändrats.
Hävningen eller uppsägningen kan avse Avropsavtal eller Ramavtalet om den hävningseller uppsägningsgrundande orsaken är av väsentlig betydelse för Beställaren.
Hävning eller uppsägning skall ske skriftligt genom rekommenderat brev till Leverantören
under den i Avropsavtalet angivna adressen. Beställaren skall därvid uppge grunden för det
förtida upphörandet. Har detta skett skall hävningen eller uppsägningen anses vara
fullgjord.
Om Beställaren häver eller säger upp ingånget Avropsavtal skall Leverantören omedelbart
redovisa Uppdraget och till Beställaren överlämna samtliga med anledning av Uppdraget
framtagna Resultat samt återlämna av Beställaren tillhandahållna resurser, varvid ersättning
utgår för utfört arbete.
Vid förtida upphörande på de i a)-e) angivna grunderna har Beställaren samtidigt rätt till
ersättning för den skada leverantörens fel, försummelse och brister åsamkat Beställaren.
14.2 Uppsägning från Leverantörens sida
Leverantören äger rätt att säga upp Avropsavtal till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
a) Beställaren bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse och underlåter att vidtaga
rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom (innefattande
redogörelse för avtalsbrottet).
b) Beställaren åberopat befrielsegrund enligt punkten 15 nedan och sådan omständighet
förelegat mer än tre (3) månader.
Leverantören skall då omedelbart redovisa Uppdraget och till Beställaren överlämna
samtliga med anledning av Uppdraget framtagna Resultat, varvid ersättning utgår för utfört
arbete.
Uppsägningen skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till Beställaren under den i
Avropsavtalet angivna adressen. Leverantören skall därvid uppge grunden för
uppsägningen. Har detta skett skall uppsägningen anses vara fullgjord.
15.
FORCE MAJEURE
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om Avtalets fullgörande
därigenom hindras; avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, krig,
mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror eller upplopp. Förbehållet om avtalsenlig konflikt på
9
arbetsmarknaden skall inte anses som befrielsegrund om part själv är föremål för
eller vidtar sådan konflikt.
För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall han skriftligen
och utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet har inträffat.
Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad
tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den
inträffade befrielsen.
16.
SEKRETESS
Leverantören förbinder sig att följa regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller
enligt sekretesslagen (1980:100). Leverantören förbinder sig att tillse att dess
personal och eventuell underleverantör/underkonsult gör motsvarande åtagande.
17.
BEGRÄNSNING AV MARKNADSFÖRINGSRÄTT
Hänvisning till Beställaren eller SLL i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får ej
göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör/underkonsult utan
Beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande.
18.
MILJÖ
För Stockholms läns landsting gäller under avtalsperioden för detta Avtal Miljöpolitiskt
program Miljö steg 5. Miljöpolitiskt program finns att hämta på adress www.sll.se.
Leverantören skall i sitt arbete som utförs för Stockholms läns landsting räkning beakta
Miljö steg 5 eller vid varje tid under avtalsperioden gällande nytt miljöprogram och tillse
att arbetet överensstämmer med Beställarens mål, vision och policy.
19.
ÖVERLÅTELSE/ÄGARSKIFTE
Detta Avtal får inte utan Beställarens skriftliga medgivande överlåtas på annan.
Om ägarskifte sker hos Leverantören skall skriftligt godkännande inhämtas av Beställaren.
Beställaren har rätt att istället för sådant godkännande säga upp detta Avtal till upphörande
vid överlåtelsen/ägarskiftet.
20.
TVIST
Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras av svenska allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.
21.
ÄNDRINGAR
Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för att äga giltighet vara skriftliga och
undertecknade av båda Parter.
22.
KONTAKTPERSONER
Uppdragsansvariga fastställs vid varje Avrop.
10
Kontaktpersoner angående detta Ramavtal beträffande avtalsfrågor är:
Beställaren: Britt-Marie Hedlund, telefon 08-690 57 02, telefax 08-690 59 44,
E-post: [email protected]
Stockholms läns landsting
SLL Upphandling
Box 6401, 113 82 Stockholm
Leverantören: Stina Nord, telefon 08-775 09 00, telefax 08-775 09 20
E-post: [email protected]
Årstaängsvägen 1 C, 100 74 Stockholm
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
Stockholm 2007- -
Stockholm 2007- -
För
För
Beställaren
Stockholms läns landsting
Leverantören
................................
Per Dahlgren
Upphandlingsdirektör
...................................................
Maria Florstedt
CFO
Bilaga 1 Mall för avropsavtal
2 Prisbilaga
3 Kravspecifikation
Download