FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID Emerise Latin

FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
OR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Emerise Latin America Equity Fund (RE/A(USD) ISIN: LU0477145832) en delfond till Natixis International
Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Natixis Asset Management, ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Fonden kan även tillfälligtvis investera i konvertibelobligationer.
Investeringsmålet för Emerise Latin America Equity Fund (”fonden”) är
långsiktig kapitaltillväxt.
Tillfälligtvis kan fonden använda derivat för säkrings- och investeringsändamål.
Investeringspolicy:
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I indikativt
syfte kan dock fondens avkastning jämföras med Morgan Stanley Capital
International Emerging Markets Latin America IMI (”MSCI EM Latin America
IMI”) Index.
Fondens referensvaluta är US-dollar.
Fonden investerar främst i aktier i tillväxtmarknadsföretag i Latinamerika.
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i aktier i
tillväxtmarknadsföretag i Latinamerika, vilket definieras som företag som har
sitt huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet i tillväxtländerna i
Latinamerika, däribland Brasilien, Mexiko, Chile, Colombia och Peru.
Fonden kan också investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i
likvida medel eller andra typer av värdepapper än de som beskrivs ovan,
däribland aktier i andra företag än tillväxtmarknadsföretag i Latinamerika.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transfer,
Conversion and Redemption of Shares”.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom fem år.
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Typiskt lägre belöning
1
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas inte
tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Högre risk
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras
på fondens fördelning till aktiemarknader. Historiska data är inte alltid en
tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och
kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller
värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Tillväxtmarknadsrisk: Fonder som investerar på tillväxtmarknader kan
påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk, skatte- eller regulatorisk
utveckling. Investeringar på tillväxtmarknader kanske inte erbjuder samma
investerarskydd eller information till investerare som investeringar på stora
värdepappersmarknader skulle göra. Dessutom kan tillväxtmarknadernas
fondbörser vara mycket volatila. Slutligen kanske fonden inte kan sälja
värdepapper snabbt och enkelt på tillväxtmarknader.
Risk som beror på geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar i vissa geografiska regioner kan drabbas av förluster, i synnerhet
när ekonomierna i dessa regioner får problem eller när det blir mindre
attraktivt att investera i dessa regioner. Dessutom kan de marknader där
fonden investerar påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk eller
regulatorisk utveckling.
Risk som beror på portföljkoncentration: Fonder som investerar i ett
begränsat antal värdepapper kan öka fluktuationen i avkastningen genom
sådana fondinvesteringar. Om dessa värdepapper har en dålig avkastning kan
fonden ådra sig större förluster än om den hade investerat i ett större antal
värdepapper.
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass RE
Engångsavgifter i samband med investeringen
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
2,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2016. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom inträdes-/utträdesavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
2,70 % per år
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och “Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns på ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
Ingen
Tidigare avkastning
Index
Fond
15.34
40%
20%
30.26
60%
0%
-60%
-30.94
-30.80
-20%
-40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida
avkastning.
Diagrammet här bredvid visar avkastningen för andelsklassen RE/A
(USD) i sin noteringsvaluta, netto efter årliga avgifter och exklusive
insättnings- och uttagsavgifter, samt utvecklingen för MSCI EM Latin
America IMI Index.
Fondens startdatum: 23 januari 1998.
På grund av att investeringsförvaltaren byttes ut den 10 april 2014
gäller de gamla uppgifterna inte längre. Därför anges ingen avkastning
för fonden före 10 april 2014.
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på tidigare
avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 23 januari 1998.
På grund av att investeringsförvaltaren byttes ut den 10 april 2014
gäller de gamla uppgifterna inte längre. Därför anges ingen avkastning
för fonden före 10 april 2014.
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller från administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på följande
webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även erhållas kostnadsfritt på begäran från
förvaltningsbolaget.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Lägsta
innehav
Utdelningspolicy
TER
RE/A(USD)
LU0477145832
Privatpersoner
US-dollar
Ingen
Ingen
Ackumulering
2,70 % per år
RE/A(USD)
LU0477145758
Privatpersoner
Euro
Ingen
Ingen
Ackumulering
2,70 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per den 17 februari 2017.