Demenssjukdomens olika ansikten friskt och sjukt med fokus på kognitiv funktion
"När jag försöker minnas, är det som ett fält i mitt huvud,
som är alldeles vitt ..."
2 juni 2017
Kjell Fahlander
leg psykolog, Med Dr
specialist i neuropsykologi
Bafomé Psykologtjänst HB
1
2
3
4
c:a 90.000.000.000 jfr. 12 x jordens befolkning
5
6
7
8
1. aktivering av presynaptisk nervcell - aktionspotential uppkommer
2. sprider sig längs axonet
3. boutongens elektriska spänning ändras, startar kemiska reaktioner
4. får synapsblåsor att släppa ut signalämnen i synapsgapet
Detta händer före synapsen (presynaptiskt)
Detta händer efter synapsen (postsynaptiskt)
5. som fångas upp av receptorer
6. signalämnet bryts ner eller sugs upp av gliaceller
7. en kortvarig ström flyter genom mottagarcellens membran
8. den elektriska förändringen sprids över den postsynaptiska cellytan
9. ändringen tonar bort och försvinner, ordningen är återställd både i
den postsynaptiska cellen och i synapsen
Källa: Max Planck Institute for Developmental Biology
9
10
Activity-dependent
synapse stabilization
Hua & Smith, Nature Neuroscience,
7, 327-332, 2004
11
12
Associationsbanor i hjärnan
Källa: Nyberg, 2002
Källa: Nyberg, 2002
13
14
Brodmanns områden
Centralfåran
Frontalloben
(Pannloben)
Sidofåran
15
Parietalloben
(Hjässloben)
Temporalloben
(Tinningloben)
16
Occipitalloben
(Nackloben)
Bilder från Demensboken
Illustratör: Åse Fahlander
17
Frontotemporal dementia
18
Alzheimer’s disease
I
II
III
Brun, Gustafson 2002
19
20
Lurias teori om högre hjärnfunktioner
• Den första delen kommer ur djupet av
hjärnan (i hjärnstammen och limbisk
hjärnbark) och ger hjärnan energi.
Hjärnans funktion (1) Vakna!
Livsuppehållande funktioner (t ex
andning)
Reglera aktivitetsnivå, vakenhet
Omkoppling av impulser
Hunger, törst, motivation, emotion, minne
Koordinera rörelser, filtrera information
21
Lurias teori om högre kortikala
funktioner
22
Hjärnans funktion (2) Processa!
Tolkning av intryck (varseblivning/perception)
sker i flera steg:
Den andra delen är bakre delar av hjärnbarken
(nack-, hjäss-, tinninglob), och svarar för
mottagning, tolkning och lagring av
information.
1) enkel tolkning från ett sinne i taget
2) komplex tolkning från ett sinne i taget
3) tolkning av info från många sinnen samtidigt vilket ger helheten
23
24
Lurias teori om högre
kortikala funktioner
3.
2.
4.
5.
Den tredje delen är främre delarna av
hjärnbarken (pannloberna) som sköter
programmering, reglering och kontroll av
rörelser och annan "utåtriktad" aktivitet.
1.
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
25
26
Hjärnans funktion (3) Utför!
Utföra en handling (exekutiv funktion), tre nivåer:
1) enkla rörelser/handlingar
2) rörelseprogram
3) abstrakta handlingar
27
Längst fram i pannloberna
”frontalpolen”
funktioner för ett genomtänkt
utförande av saker och ting
28
Utsidan av pannloberna
• Utförandefunktioner, “exekutiva -”
• Arbetsminne
• Lära in och plocka fram "dagboksminnen"
• Tidsordning, organisera
• Planera
• Testa olika lösningar
• Byta perspektiv samt att kunna hålla tråden
29
30
Insidan av pannloberna
(forts.)
• “Tänka om tankar”
• Insikt
• Självmedvetande
• Kontroll över tankar
Styra och anpassa aktiviteten
Rikta fokus, styra uppmärksamheten
Hindra olämpliga impulser
Tankar om andras tankar - “theory of mind”
Reglera stress
• Kreativitet
• Moraliska överväganden
31
32
Undersidan av pannloberna
• Täta kopplingar till det "limbiska
systemet”
• Känslolivet, personligheten
33
34
Den framfusiga damen
Symptom vid
pannlobsdemens
• Intresseförlust
• Passivitet
• Distanslöshet
• Likgiltighet
Bilder från Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
35
36
Ofta senare i förloppet:
• Insiktsförlust
• Försämrad språkförmåga (afasi)
• Försämrad planeringsförmåga, svårt att
påbörja, fullfölja, avsluta tankar och
handlingar (exekutiva störningar)
• Upphakningar i tänkande och beteende
(perseverationer)
• Minnesförsämring
• Försämrat omdöme
37
38
Detta är vad personen får se:
Sent i förloppet:
• Allt primitivare beteende (t ex hyperoralitet)
• Uttalad impulsstyrning av beteendet
39
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
40
Vad såg du? Försökspersoner med skador i höger hjärnhalva
(fungerande vänster) ritar så här ur minnet:
z
z z
z z
z
z
z
z
z
z z zz z
Vad såg du? Försökspersoner med skador i vänster
hjärnhalva (fungerande höger) ritar så här ur minnet:
z
z
z
z z
z z
z z
z
zz
z
z
z
41
Vänster
hjärnhalva
42
Höger
hjärnhalva
• detaljer, detaljer
• tidsföljden (den
inbördes ordningen) avgör innebörden
• helheten
• tidsföljden saknar
betydelse
• exempel: språk, text
• exempel: bildtolkning
"A failure of left temporal cortex to
specialize for language is an early
emerging and fundamental
property of autism"
Eyler, Pierce and Courchesne, 2012. Brain
43
44
Neglekt - ”tomrum i
rummet”
Vänstersidigt visuospatialt neglekt, ”tomrum i
rummet”, efter skada i höger parietallob (man 56 år).
• Vanligast efter skada i högra hjärnhalvans
bakre områden
• Uppmärksamhetsbrist i vänster synfält
• Brist på sjukdomsinsikt
• Förlust av rumsorienteringsförmåga
• ”Bortstötning” av vänster kroppshalva
45
46
Bilder från Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
47
Mannen med de långa benen
48
Lewy-kropp-demens
• Störning i synsinnet, försämrad rumslig
(visuospatial) förmåga, synhallucinationer
• Försämrad praktisk förmåga
(koordinationsstörning, apraxi)
• Skador längre baktill i hjärnan än vid AD
• Lewy-kroppar ses i cellprov
• Påverkan av rörelseförmåga, liknande
Parkinson (rörelsearmod mm)
• Problem med uppmärksamhet och vakenhet
• Ökad falltendens
49
50
Flera olika minnestyper
• Svängningar i symptomens svårighetsgrad
• Orolig nattsömn, ofta mardrömmar
• Svåra (livshotande) biverkningar av
neuroleptikamedicinering
• Minnesförsämring ofta senare i förloppet än
vid AD
• "Dagboksminnet" (episodminnet) lagrar
personliga, självupplevda minnen
• "Kunskapsminnet" (semantiska minnet)
lagrar allmän kunskap
• "Arbetsminnet" (korttidsminnet)
• "Rörelseminnet" (procedurminnet) - t ex att
gå, simma & cykla
51
52
foto: Kjell Fahlander
foto: Kjell Fahlander
53
54
Korttidsminnets förändring
under livet
1,00
0,50
0,00
−0,50
−1,00
35-40
55
Källa: Nilsson, 2003
45-50
55-60
65-70
56
75-80
Longitudinella data från Betula, kompenserade för träningseffekter: Rönnlund, Nyberg, Bäckman & Nilsson, 2005.
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
57
58
Alzheimers sjukdom
• Försämrat episodminne (dagboksminne)
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
59
60
Andra symptom, ofta något senare:
• Försämrad planeringsförmåga (exekutiv
funktion)
• Försämrad språkförmåga (afasi)
• Nedsatt precision i varseblivningen (agnosi)
• Försämrad praktisk förmåga (apraxi)
• Försämrad rumsorientering (visuospatial
dysfunktion)
61
Vanliga komplikationer:
• Försämrad insiktsförmåga
• Misstänksamhet
• Påverkan av stämningsläget
• Passivitet
62
Förekomst av demenssjukdom
Källa: Fratiglioni, De Ronchi, Agüero-Torres, 1999
63
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
64
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
65
66
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
67
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
68
Bilder ur Demensboken. Illustratör Åse Fahlander
69