76 sv 091203 Tredje gröna Världsbanksobligationen tar in

Stockholm den 3 december 2009
PRESSMEDDELANDE
Tredje gröna Världsbanksobligationen tar in 130 miljoner
dollar från institutionella investerare
Världsbanken meddelade idag att dess tredje gröna obligationslån framgångsrikt
attraherat 130 miljoner dollar i investeringar. Världsbankens gröna obligation
stödjer projekt i utvecklingsländer som uppfyller specifika kriteria för koldioxidsnål
utveckling. Dessa obligationer är ett exempel på offentliga och privata
ansträngningar att investera i projekt som syftar till att dämpa ökningen av
utsläppen av växthusgaser eller hjälpa människor i utvecklingsländer som redan
påverkas av klimatförändringarna.
SEB var lead manager för transaktionen. De investerare som nu köpt obligationer är
SEB Trygg Liv, Andra och Tredje AP-fonden, och USA:s näst största pensionsfond för
lärare i Kalifornien (CalSTRS). FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF), som deltog i
utgivningen av Världsbankens gröna obligation förra året, investerade även i denna
emission av gröna obligationer.
–
För oss som långsiktig investerare är det viktigt att hitta ansvarsfulla
investeringar som riktas mot de globala klimatutmaningarna. De gröna
projekt som finansieras via Världsbankens gröna obligation är ett viktigt
steg i rätt riktning”, säger Christina Hillesöy, kommunikationschef och
chef för ansvarsfulla investeringar, Tredje AP-fonden.
För drygt ett år sedan gav Världsbanken för första gången ut gröna klimatobligationer
och då om 2 325 miljoner kronor. Detta var första gången Världsbanken erbjöd
obligationer för att samla in pengar öronmärkta för ett specifikt Världsbanksprogram.
Sedan dess har erbjudandet utökats två gånger med nya investerare. Världsbanken
lanserade en andra grön obligation i april 2009, och då med delstaten Kaliforniens
Treasurer som investerade 300 miljoner dollar.
Denna tredje utgivning ger ett totalt investerat belopp motsvarande drygt 800 miljoner
dollar i Världsbankens gröna obligation.
–
Klimatåtgärder i utvecklingsländer - närmare bestämt, begränsnings- och
anpassningsinititativ – kommer att kräva betydande finansiering genom det
internationella samfundet, både från offentliga och privata källor. Vi är
glada att se fortsatt investerarstöd för det Världsbankens genomför
tillsammans med våra partners. Det är en indikation på att investerarna helt
förstår det ofrånkomliga sambandet mellan utveckling och
klimatförändringar. Genom att hjälpa en hjälper vi helt klart andra, säger
Warren Evans, chef för Miljöförvaltningen vid Världsbanken.
–
De belopp som omfattas av förhandlingarna om offentlig klimatfinansiering
är mycket små jämfört med de behov som finns i tillväxtmarknaderna.
Därför måste privata kapitalflöden spela huvudrollen. Men för att detta
skall ske måste investeringarna vara lönsamma. Världsbankens gröna
obligation ger också en god investering och säker avkastning – och ger
samtidigt investeraren möjlighet att bidra till kampen mot
klimatförändringarna, säger Klas Eklund, seniorekonom, SEB.
Sammanfattning
Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Betyg: Aaa/AAA
Belopp: USD 130,000,000
Förfallodag: 4 december, 2013
Emissionskurs: 100.114%
Kupong: Årlig ränta om 2 %
Valör: USD 1.000
Clearingsystem: Euroclear, Clearstream, DTC, Luxemburg
Lead manager: SEB genom SEB Enskilda Inc N.Y.
Co-lead manager: Credit Suisse AG
För mer information om SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och
Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök:
http://www.sebgroup.com och http://treasury.worldbank.org/newsinvestors..
Detta pressmeddelande är inget erbjudande om försäljning av obligationer till
Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD), även känt på
kapitalmarknaden som "Världsbanken". Varje erbjudande av obligationer kommer att
göras enbart med hjälp av ett prospekt med detaljerad information som kommer att
göras tillgängliga via SEB, enda emittent av obligationerna, och är föremål för
restriktioner enligt lagstiftningen i flera länder. Värdepapper får inte erbjudas eller
säljas annat än i enlighet med alla sådana lagar.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag,
institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder
universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland
Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina
och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i
ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens
balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295
miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.com.
Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen
för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella
organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder
i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom.
www.worldbank.org/debtsecurities.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
SEB
Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, [email protected]
Klas Eklund, seniorekonom, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, [email protected]
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, [email protected]
Världsbanken
Jeff Brez, Communications, Sustainable Development, +1 202 458 7628, [email protected]