Kvalitet på dagvatten och dess föroreningskällor

Kvalitet på dagvatten och dess
föroreningskällor
Annelie Hedström & Heléne Österlund
Stadens vattensystem/Dag&Nät
Grön infrastruktur
Foto: Godecke Blecken
Så här vill vi att det ska se ut!
Foto: Godecke Blecken
Foto: Hendrik Rujner
Men dagvatten är inte rent!
• Vilka föroreningar innehåller dagvatten?
• Varifrån kommer föroreningarna?
• Är det någon variation i dagvattenkvaliteten?
Foto: Godecke Blecken, LTU
Foto: Heléne Österlund
Foto: Camilla Vesterlund
Förbränning
Källor till föroreningarna
• De material vi använder när vi
bygger våra städer påverkar
dagvattnets kvalitet
• Även de aktiviteter som
pågår i städerna är
Pesticider,
källor till föroreningar P, N
Biltvätt
Bakterier
P, N
Foto: Helen Galfi
Fimpar o skräp
Cd
Parker o trädgårdar
Tak
Tensider
Foto: Kristina Österlund
Halkbekämpning
Salt, partiklar
(Hus)djur
PAH
NOx
Fasader
Cu, Zn, biocider
Vägar o trafik
Partiklar, PAH, NOx, oljor, Cu,
Zn, W, Pt…
Cu
•
•
•
•
•
•
Föroreningar i dagvatten
P
N
Partiklar/suspenderat sediment
Metaller
Hg
Organiska ämnen
Pb
Patogena mikroorganismer
Klorid
Näringsämnen
Pesticider
Salt
Sediment
Zn
Cr
Tensider
Cd
PAH
Bakterier
Oljor
Dagvattenkvalitet – komplext på mer än ett sätt
• Antalet utsläppspunkter
är många
• Kvalitetsvariationer – i tid
och rum
Årstids- och områdesvariationer
• Provtagning två olika områden
Villaområde
Stadsmiljö
Foto: Heléne Österlund
Foto: Heléne Österlund
Årstids- och områdesvariationer
• Provtagning olika årstider
Foto: Heléne Österlund
Höst
(3 tillfällen)
Foto: Helen Galfi
Snösmältning
6 tillfällen)
Foto: Heléne Österlund
Vår/sommar
(3 tillfällen)
E.coli (cfu/100 ml)
100000
10000
1000
100
10
1
Höst
Snösmältning
Sommar
Höst
Snösmältning
Sommar
Suspenderade partiklar/TSS (mg/l)
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Höst
Snösmältning Sommar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Höst
Snösmältning Sommar
= Data saknas
Cu (µg/l)
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
1
2
Höst
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Snösmältning Sommar
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Höst
Snösmältning Sommar
= Data saknas
Pb (µg/l)
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
1
2
Höst
<DL
40
<DL
40
3
4
5
6
7
0
8
9 10 11 12
Snösmältning Sommar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Höst
Snösmältning Sommar
= Data saknas
Variation inom ett regn
• Exempel Cu,
stadsmiljö,
sommarregn
140
130
120
110
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
Total Cu (µg/l)
Löst Cu (µg/l)
0
1
2
3
Höst
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Snösmältning Sommar
00:00 01:30 03:00 04:30 06:00 07:30 09:00
Tid
Grön infrastruktur
•
•
•
•
•
•
Dammar
Våtmarker
Biofilter
Gröna infiltrationsstråk
Diken
Gröna tak
Foto: Godecke Blecken
Foto: Godecke Blecken
Foto: Hendrik Rujner
Renar grön infrastruktur?
Grön infrastruktur
•
•
•
•
•
•
Dammar
Våtmarker
Biofilter
Gröna infiltrationsstråk
Diken
Gröna tak
Foto: Godecke Blecken
Foto: Godecke Blecken
Foto: Hendrik Rujner
Fälla – blir källa?
Foto: Godecke Blecken
Grön infrastruktur måste dessutom
utformas för drift och underhåll!
Tack och hej!