LSR Blekinge, Distriktsstyrelsemöte 120412

advertisement
LSR Blekinge, Distriktsstyrelsemöte 120607
Närvarande:
Elin Håkansson
Heléne Berup
Pia Borg
Björn Davidsson
Mikaela Hedberg
Hanna Hermansson
Helén Pettersson
Maria Thomasson
Heléne Öhman
Mötesordförande: Pia Borg
Sekreterare: Hanna Hermansson
Mötet öppnas.
Styrelsen anses beslutsför.
Anna Gerhardsson är med på mötets första punkt som gäller utbildning till webbredaktör.
Kursen genom LSR kostar 4 000 kronor, denna avgift samt kostnad för resa, logi, mat och
förlorad arbetsinkomst under kursen betalas av distriktet. Annas fråga är om vi ska lägga
pengar på detta eller välja en annan plattform att jobba i. Vi beslutar att använda oss av LSRs
plattform och Anna anmäler sig till kursen när den går nästa gång. Hon tar också reda på om
kursen till hösten gäller för nuvarande plattform eller för den nya som ska komma under
2013. Kommer det annars att komma en lika stor kostnad till för att Anna ska kunna
uppdatera sig till den nya plattformen?
Heléne B kommer att äska pengar från LSR centralt för kostnaden. Anna skriver ihop hur
kostnaden kommer att se ut och skickar detta till Heléne.
Genomgång av föregående protokoll:
 Rehabutredningen av Thomas Gustavsson skulle vara färdig i mitten av april. Vi vill
gärna ta del av den. Helén P kontaktar Anders Renholm och efterfrågar denna.
 Beslut i kommunaliseringen av hemsjukvården är inte klart, kommer under juni.
Emelie Joström sitter med i förhandlingarna från Landstingets sida, då hon snart går
på föräldraledighet tar Anna Gerhardsson över.
Ekonomi:
Heléne B har skickat in blanketter till LSR centralt för att registrera sig som kassör. Joakim
har nu lämnat över till Helén. Finns idag ca 2 000 kronor på kontot, under sommaren kommer
anslag för kommande halvår på ca 12 000 kronor.
K-gruppen:
Det finns planer på ett gemensamt arbete mellan kommunerna och hemsjukvården för att få
fler sjukgymnasttjänster inför övertagandet av hemsjukvården. Arbetet för att marknadsföra
sjukgymnasterna påbörjas under hösten. I Karlshamn har frågan lyfts av SACO.
I Karlshamn har man också inför övertagandet gjort tidmätning hos kommunens
sjukgymnaster. En likadan mätning ska göras i hemsjukvården vid en övergång för att se över
bemanningen.
A-gruppen:
Aktivitet på sjukgymnastens dag kommer att hållas i Citygallerian i Karlshamn och i Kronan i
Karlskrona. Dagen kommer att uppdelas i två pass: 11-13 och 13-15. Vi kommer att göra en
Värmlandsvariant med trappgång och saturationsmätning. Björn skaffar T-shirts så vi har
enhetlig klädsel. Gerthi kollar upp vad det finns för material att beställa från LSR: Roll-ups,
informationsbroschyr etc. Joakim har äskat 2 000 kronor för dagen från LSR centralt.
Tillstånd för att få stå i Citygallerian respektive Kronan kollas upp av Björn och Gerthi.
Joakim skickar ut info och anmälningslistor som sedan ska in till Gerthi.
Ronneby Vårdcentral går ekonomiskt dåligt. Inte patientflykt utan andra aspekter.
F-gruppen:
Hälsoringens vårdcentral i Sölvesborg läggs ner 1/9. Ca 3 000 patienter drabbas. De kommer
att listas om på de två kvarvarande vårdcentralerna i Sölvesborg. Detta drabbar en medlem.
Hon fick en uppsägning av arbetsgivaren på fyra månader, men får när hon vill välja att sluta
under uppsägningstiden.
Begäran om medel:
Ekonomiska medel för webbutbildning och sjukgymnastens dag äskas från LSR centralt. Det
finns pengar kvar för utbildningsdag eller dylikt.
Övrigt:
Björn berättar om förändringar i HÖK. Från 120601 gäller en månads uppsägningstid vid
vikariat och allmän visstidsanställning om inte annat står i anställningsavtal. Det ska bli
lättare för arbetsgivaren att använda sig av provanställning inför en fast tjänst, ingen MBLförhandling kommer att krävas. Även här kommer en månads uppsägningstid att gälla,
provanställningen får vara längst sex månader.
2/5 regeln kommer att kompletteras med en 3/5 regel som innebär att man kan blanda allmän
visstidsanställning och vikariat hos samma arbetsgivare i max tre år innan man blir
tillsvidareanställd.
Nästa möte:
120904 kl 16.00
Vid pennan.
Hanna Hermansson
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards