Checklista samordnad vård- och omsorgsplan (SVOP) Dokumentera

advertisement
Eva Lejman/MAS (160926)
Bilaga 1
Checklista samordnad vård- och omsorgsplan (SVOP)
Uppgifter i SVOP utgör underlag för inskrivning i hemsjukvården enligt gällande riktlinjer. Lämnas till ansvarig
legitimerad personal i direkt anslutning till genomförd vård- och omsorgsplanering.
Namn brukare
Personnummer
Dokumentera
 inskrivningsorsak på sjukhus
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 medicinska diagnoser och hälsohistoria
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 medicinsk status
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 smitta, varning, överkänslighet och/eller observandum
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 aktuella läkemedel ( giltiga ordinationer 3-6 månader
ja
nej )
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 behandling som läkaren bedömt som egenvård
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 omvårdnadsstatus
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 omvårdnadsdiagnoser
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 ADL-status och förflyttning
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ifylld SVOP (original) sparas i omvårdnadsjournal.
Eva Lejman/MAS (160926)








behov av medicinsk behandling från primärvård/hemsjukvård
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
behov av medicinsk behandling och insatser från slutenvården
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
behov av omvårdnadsbehandling från hemsjukvården
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
förskrivning av förbrukningsartiklar
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
behov av habiliterande- och rehabiliterande insatser från hemsjukvården
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
förskrivning av hjälpmedel
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
namn på ansvarig/-a läkare i primärvården (och vid behov i slutenvård)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
målsättning med omsorg, stöd och service samt hur och när dessa ska följas upp
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ordinärt boende (ord.b)
Hemtagningsteam (i ord.b)
Kortidsplats
SÄBO (äldre)
SÄBO (LSS)
Personlig assistent
Ifylld SVOP (original) sparas i omvårdnadsjournal.
Download