Internationell utveckling – Studiematerial
Samling 1 – Jesus och global rättvisa
Resurser
INLEDNING
Gruppledare (att läsa högt)
Världen blir allt mindre. Teknologiska framsteg gör att vi idag kan flyga till London snabbare än vi kan köra
mellan Stockholm och Göteborg. Globala händelser såsom krig och svält påverkar vårt lokalsamhället då
människor flyttar till Sverige på jakt efter ett bättre liv.
ICE BREAKER
Be varje deltagar att berätta något om deras erfarenheter av det globala. Ett exempel att göra detta är genom att
införskaffa en uppblåsbar jordglob och kasta den emellan sig!
T.ex:
- Har du varit utomlands i år?
- Har du på dig kläder som är tillverkade i ett annat land?
- Har du vänner i skolan/på jobbet/i din umgängeskrets som är födda i ett annat land?
Fråga 1: Vilka är det största problemen i världen? Dela era tankar med gruppen.
Gruppledaren
Några fakta om problem som påverkar världens fattiga:
Nästan 1/5 av jordens befolkning lever i extrem fattigdom, dvs. på mindre än 1 USD/dag.
Halva jordens befolkning måste överleva på mindre än 2 USD/dag.
Mer än 800 miljoner människor svälter.
Mer än 100 miljoner barn får aldrig möjlighet att gå i skolan
250 miljoner barn är tvungna att arbeta för att försörja sig själva och sina familjer.
1,6 miljarder människor har inte tillgång till dricksvatten
800 miljoner människor har inte tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård
2,5 miljarder människor har inte tillgång till grundläggande sanitet
Uppblåsbar
jordglob
Klimatförändringarna förväntas leda till ökenspridning, minskad vattentillgång, minskad tillgång
till mat, höjda havsnivåer, tropiska cykloner, torka och negativt påverkade ekosystem.
Klimatförändringarna kommer att påverka världens fattiga allra mest, och insatser för att minska
sårbarheten hos dessa människor inför klimatförändringarnas följder är därför en viktig del i
fattigdomsbekämpningen.
I världens rika länder äter människor i genomsnitt 2900g mat/dag. De över 1 miljard som lever i
extrem fattigdom får i sig mindre än 600g mat/dag.
Ensamstående mödrar löper större risk att leva i fattigdom än ensamstående fäder.
2/3 av de vuxna som inte kan läsa och skriva är kvinnor – denna siffra har legat stadigt i 20 års
tid och gäller de flesta regioner i världen.
(Källa: FN)
Fråga 2: Har Jesus med dessa problem att göra?
Gruppledaren kan avrunda diskussionen m.h.a. dessa tankar:
Det finns 2 miljarder kristna i världen. Muslimerna, som ser Jesus som en profet, är fler än 1,3 miljarder.
Många hinduer, buddhister och judar ser upp till Jesus. Utifrån detta ser vi en ännu större praktisk betydelse av
Jesu budskap i relation till dagens globala problem.
VIDEO
Titta på denna video med Johnny Kleman kring Jesus centrala budskap. Ta gärna anteckningar om det
hjälper.
Fråga 3: Vad tycker du om denna video? Var det någonting som var nytt för dig?
Fråga 4: Vad menar Johnny Kleman är Jesus centrala budskap?
Gruppledare: “Guds rike är här”. Detta är något av det första Jesus säger i tre av de fyra evangelierna.
Slå upp följande Bibelord:
Matt 4:17 (Folkbibeln)
Mark 1:14
Luk 17:20-21
DVD-spelare
Fråga 5: Försök att definiera eller beskriva “Guds rike” med dina egna ord. Kan gruppen komma fram
till en bra definition? Kanske vill ni skriva ner era förslag på ett papper.
Gruppledaren:
Det handlar inte om livet efter detta utan om hur Guds vilja kan ske här på jorden. Enligt den kristne
författaren Brian McLaren kan Gud rike ses som ”en dröm om Guds rättvisa och frid som ersätter jordens
orättvisa”.
Fråga 6: Tror du att Guds rike är här?
Bibelverserna ovan kan tolkas på två olika sätt; Guds rike är här eller Guds rike är nära. (Jämför tex. Bibel
2000 med Folkbibeln).
Gruppledare: Guds rike är här, men det är ännu inte fullbordat.
Gruppledare: Frågorna 7-8 är frivilliga. Om ni har ont om tid, gå direkt till fråga 9.
Fråga 7: Många människor verkar ha lämnat kyrkan under 1900-talet och början av 2000-talet. Vad
tror du att det beror på? Har det att göra med relevans, ”coolhet” eller något djupare?
Fråga 8: Hur var det inte meningen att vi som kristna skulle vara?
Gruppledare:
Tankar…
- en välvillig och passiv kyrklig funktion gentemot en dysfunktionell kultur, den religiösa PRavdelningen för en otillräcklig och destruktiv ideologi
- Dömande, irrelevant, negativ, skenhelig
Joh 5:19, Joh 18:36, Rom 12:2, Jak 4:4
Fråga 9: Vad borde kyrkan lägga ner mest krut på? Att prata om livet efter detta eller att verka för
Guds rike och motarbeta sociala orättvisor här och nu?
Papper, pennor
Gruppledaren:
En del kristna tenderar att enbart fokusera på livet efter detta och glömmer bort att verka för Guds rike på
denna jord. Vad tycker ni bör ligga i fokus? Behöver dessa två per definition stå emot varandra?
Gruppledare
Visste du att…
2007 öppnade Frälsningsarmén ett specialkontor som heter International Social Justice Commission (ISJC)
vars uppgift är att lobba gentemot FN i New York. ISJC är Frälsningsarméns strategiska röst i främjandet av
mänsklig värdighet och social rättvisa för världens fattiga och förtryckta. ISJC driver också ett
praktikantprogram och har redan tagit emot två frälsningssoldater från Sverige.
REFLEKTION
Bibelord
Bibeln
Mika 6:8
Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är.
Vad begär väl Herren av dig
annat än att du gör det som är rätt,
att du älskar barmhärtighet
och vandrar i ödmjukhet med din Gud?
(Svenska Folkbibeln)
1 utskriven kopia av
bönen till varje deltagare
AVSLUTANDE BÖN
Använd gärna bönen nedan.
Bön av Franciskus av Assisi
Må Gud välsigna oss med obehag inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer, så
att vi får leva djupt i våra hjärtan. Amen.
Må Gud välsigna oss med ilska inför orättvisor, förtryck och utnyttjande av människor, så att vi
kan arbeta för rättvisa, frihet och fred. Amen.
Må Gud välsigna oss med tårar att gråta för dem som lider av smärta, avvisande, svält
och krig, så att vi kan räcka ut våra händer för att trösta dem och vända deras smärta till glädje. Amen.
Må Gud välsigna oss med tillräcklig dårskap att tro att vi kan göra en skillnad här i världen, så
att vi kan göra det andra menar är omöjligt. Amen