Onsdagen den 15 Mars Tjänande Torsdagen den 16 Mars Rikedom

Onsdagen den 15 Mars Tjänande
Jer 18:18-20
Ps 31
Matt 20:17-28
”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt
översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden
19och utlämna honom åt hedningarna för att han skall hånas och pryglas
och bli korsfäst, och på den tredje dagen skall han uppstå”…. hon sade:
”Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene
till höger och den andre till vänster.”… 24När de andra tio hörde detta
blev de förargade på de båda bröderna. 25Men Jesus kallade till sig dem
och sade: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna
har makten över folken. 26Men så är det inte hos er. Den som vill vara
stor bland er skall vara de andras tjänare, 27och den som vill vara den
förste bland er skall vara de andras slav. 28Inte heller Människosonen
har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen
för många.”Matt 20:18-19,21,24-28
18
Kristen heter på tyska ein Christ alltså ordagrant en Kristus. Paulus
säger ”Men jag lever fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i
mig” Gal 2:20
Sebedaios mor ville det bästa för sina söner liksom de flesta. Då talade
Jesus med dem om deras begär efter makt, status och inflytande men
Jesus vänder på perspektiven och säger att det största är att tjäna inte
med makt och kontroll utan tjäna efter andras behov.
Jesus själv vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan blev en tjänare.
Detta är ganska radikalt och inte alltid lätt att följa. Det gäller ju alla
som är kristna inte bara kyrkan som organisation utan om
lärjungaskapet och att vara en kristen.
Tappa inte modet om du känner din egen kluvenhet i detta. Erkänn den för
Gud och bed Guds Ande om hjälp och större glädje i att tjäna och bli
betjänad. Bed också om större lyhördhet inför andras behov.
BÖN Utplåna från vårt hjärta allt begär efter makt att ha inflytande över
andra, plantera där istället en kärlek och glädje över att tjäna dig och
vara lyhörd för andra. Amen
Torsdagen den 16 Mars Rikedom och fattigdom
Jer 17:5-10
9
Ps 1
Luk 16:19-31
Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt – vem kan förstå det?
Jer 17:9
Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i
fest och glans var dag. 20Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans
port full av sår 21och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från
den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans
sår. 22Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams
sida. Den rike dog också han och begravdes. 23I dödsriket, där han
pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros
vid hans sida. 24Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig
och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga,
jag plågas här i lågorna. Luk 16:19-24
19
Den rike mannen beskrivs inte som en ond förtryckare, han lägger helt
enkelt inte märke till Lasaros och däri ligger själva poängen.
Situationen i världen: en del är rika, väldigt många är fattiga, och
många svälter. Världens resurser kan räcka till alla. Det finns t.ex inte
för lite mat utan den fördelas orättvist.
Om pengar som läggs på vapen skulle läggas på mat behövde ingen
svälta.
Fattigdomen skylls lätt på omständigheter, en av de vanliga: men
kommer hjälpen fram då? Hjärtat är bedrägligast av allt.
Vår andlighet är ofta kluven och många ser inte detta som andliga
frågor, en sådan kluvenhet gynnar förståss de välbeställda.
Vad kan vi göra? 1. Se att det är andliga frågor 2. Informera oss och
våra församlingar om fattigdomen i vårt eget land och utomlands och
lära känna några av dess offer.
BÖN: Gud skapa i oss ett rent hjärta och befria oss från oärlighet så att
vi kan känna med de fattigas nöd, verka för rättvisare strukturer och
egna öppnare attityder. Amen
Fredagen den 17 Mars Guds omtanke
1 Mos 37:3-28
Ps 105
Matt 21:33-46
Bröderna såg Josef på långt håll, och innan han kom fram till dem
började de smida planer på att döda honom. 19De sade till varandra:
”Titta, där har vi vår drömmare! 20Kom så dödar vi honom! Vi kastar
honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av ett vilddjur. Då
får vi se vad det blir av hans drömmar!” 1Mos 37:18-20
18
Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’….43Därför säger jag er att
Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära
frukt. Matt 21:38,43
I bibeln förekommer ibland orden: ”för att skriftordet skulle uppfyllas”.
Finns där inget utrymme för frihet? Jo för Guds Ande verkar och svepte
24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.
fram över kaosvattnet men också över våra personliga kaos. Gud
skapar liv och ordning ur kaos.
Josef säger sina bröder när han visar vem han är: Var inte bedrövade
över att ni sålde mig hit, förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv
Gud skickade mig hit före er. 1 Mos 45:5
Ingen mänsklig handling hur ond den än är kan vara starkare än Guds
kärleks kraft.
Varje människa har tillfogats skador, ibland djupgående och vi har också
tillfogat andra skada. Vi kan ägna resten av livet åt att vara bittra över
de skador andra tillfogat oss och vara fulla av samvetsförebråelser över
de skador vi tillfogat andra. Vi får överlämna dem till Gud och låta hans
Gudsvind svepa över dem och förvandla dem.
Ingen omständighet är hopplös för Gud.
I liknelsen varnas judiska myndigheter för att Guds rike ska tas ifrån
dem. Kyrkan och dess medlemmar kan också bli så måna om
verksamhet att man missar kallelsen att känna igen Guds verk i tiden.
BÖN:Gud i begynnelsen, nu och för evigt blåser din Gudsvind över vårt
kaos. Fördjupa vår tro på din obegränsade godhet så att vi kan finna
hopp i vår förkrosselse och kan uppmuntra och stödja alla drabbade så
de finner hopp när allt verkar hopplöst. Amen
Lördagen den 18 Mars
Gud som tar emot syndare
Mika 7:14-20
Ps 103
Luk 15:1-32
19Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar
alla våra synder i havets djup. Mika 7:19
här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till
honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre
värd att kallas din son….Redan på långt håll fick fadern syn på honom.
Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och
kysste honom…’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i
den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter… 24min son
var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.
28Då blev han (den äldste sonen) arg och ville inte gå in.
’Här har jag
tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig
har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när
han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans
med horor, då slaktar du gödkalven.’ 31Fadern sade till honom: ’Mitt
barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla
fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad
och är återfunnen.’ Luk 1517-24,28-32
Fariseerna klagar på Jesus att han umgås med syndare, då svarar han
med liknelser på det förlorade; fåret, myntet sonen.
.Ibland behöver vi fundera på vår Gudsbild. Domineras den likt
fariseerna av den dömande Guden eller det Jesus här visar på
barmhärtigheten?
Den äldre brodern, står för fariseen inom oss som njuter av sin
moraliska överlägsenhet. Den attityd som skrämt iväg så många från
kyrkan -just de människor som den gode herden Gud söker efter och
som han har sin glädje i att finna.
BÖN: Herre du som älskar hela din skapelse, rena våra sinnen från
falska bilder av dig. Visa oss din kärlek så att vi kan återspegla ditt
välkomnande till alla vi möter. Amen
Söndagen den 19 Mars
Den inre källan
2Mos 17:3-7
Rom 5:1-8
Joh 4:5-42
3Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sade: ”Varför
har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår
boskap skall dö av törst?” 4Då ropade Mose till Herren: ”Vad skall jag
göra med detta folk? Snart stenar de mig.” Herren sade till honom: du
skall slå på klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får
dricka 2 Mos 17:3-4,6
Vatten är livgivande och något vi så väl behöver. Det är märkligt att
budskapet om det levande vattnet ges till en samarisk kvinna (sedd
sämre än en hedning) Jesus säger till den samariska kvinnan, om du
bett mig skulle jag ge dig levande vatten. Hon invänder; du har inget att
hämta upp det med och brunnen är djup.
Det är värt att tänka över vilka invändningar vi har. Och därefter be Gud
att vi ska bli fria från fördomar, trångsynthet, snobbighet och alla slags
bindningar som gör oss blinda för de gåvor Gud egentligen vill ge oss.
Gud förvandlade den samariska kvinnans liv och hennes prioriteringar
förändrades. När Jesus talade ut hur hennes liv var blev hon nog inte
bara imponerad av att han kunde säga henne det, utan den utsagda
sanningen gjorde henne fri. Fri att tillbe i Ande och sanning.
Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är Ande och de som
tillber honom måste tillbe i ande och sanning Joh 4:21, 23-24
BÖN Herre, bevara oss från att söka vår yttersta trygghet i något
skapat, i någon teori, något system, någon kyrklig eller profan
organisation. Visa dig för oss, du vårt ljus, vår tillflykt, vår frälsning, så
att vi kan se dig i allt och alltid tillbe dig i Ande och sanning. Amen