ASKOME KYRKA
Kyrkan uppfördes 1779-1780 och ersatte då en träkyrka ifrån
1500-talet. Det var kyrkbyggaren Johan Fredrich Röhr som fick i
uppgift att bygga en ny kyrka i Askome. Tornet är dock nyare,
från 1804.
Altartavlan hittades på vinden
vid renovering 1963 och kommer
från den gamla träkyrkan. Att
altaret är äldre än övriga kyrkan
syns genom att det överst är
målat en dansk flagga, från den
tiden då Halland var danskt.
Predikstolen är även den från den gamla
kyrkan. Den är troligtvis från 1600-talet i dansk
kronborgsstil från Næstved eller Holbæck. Den
har fyra olika motiv som föreställer scener ur
Bibeln. Predikstolen var vitmålad fram tills en
renovering då målningarna återupptäcktes både
på predikstolen
och i taket.
Takmålningarna och läktartavlorna är målade av Johan Cristian
Weistern år 1789. Framme i koret är det änglar som samlas
kring en skinande triangel där Guds namn Jahve står på
hebreiska. Askome kyrka tillhör de kyrkor som fick sina
dekorativa kyrkmålningar övermålade under 1800-talet. Det
var under en renovering 1919 som målningarna åter igen fick se
dagens ljus. Målningarna består främst av änglar och
molnformationer. Målningarna på läktarbröstet förställer
fåvitska, (dåraktiga) och visa jungfrur med brudgummen
Kristus i mitten. Traditionen säger att målaren som bodde i
Vrågård blev kär i en hemmadotter men fick ett nej till sitt
frieri. Målaren hämnades då genom att måla flickan främst
bland de fåvitska jungfrurna.
Målarens kärlek?
Timglaset är från 1700-talet. Det skall ha visat
olika tidsskeden så att församling och präst
visste hur lång tid gudstjänst och predikan hade
hållit på.
Soluret kom till samtidigt
då kyrkan byggdes 1780. Bokstäverna som
står
ovanför
är
den
dåvarande
kyrkoherdens John Christoffer Kjerrulfs
initialer.
Orgeln är från 1921 och byggdes av
A. Magnusson i Göteborg. Den har
sju stämmor och dess fasad kommer
troligtvis från kyrkans första orgel,
från 1848.
Golvuret skänktes av Johan Salomon Persson från
Veken 1898. Verket är tillverkat av Carl Nilsson och
fodralet gjordes av Johannes Andersson i Mjöbäck.
Kistan har tre olika lås och är från 1700-talet. Där
förvarades kyrkans värdesaker.
Här syns psalmtavlan bakifrån. Den är från
1758 och har initialer från skogsvaktaren
Christian Öhrvall, som var den man som
skänkte den till kyrkan.
Dopfunten är troligen
gjord av Tuve Falk i
Hasslöv någon gång under 1700-talet.
Baldakinen, taket, är ifrån 1600-talets början
och återuppsattes vid renoveringen 1960.
Vy från läktaren
I kyrkan finns det
två
kyrkklockor.
Båda är ifrån år 1830
och
gjorda
i
Göteborg. Följande
kan läsas på den
stora;
Då Carl XIV Johan var Sveriges Konung, C. Wingård, Göteborgs
Stifts Biskop Gjöts Denna Klocka På Askome Kyrkas Räkning Efter
dess församlings önskan Genom d. v. Pastors, M. Kjerrulfs försorg I
Göteborg Hos A. Öfverströms Enka ac C. A. Brandtberg.
”Ack lär af mig att tänka på, Hur du til himlen städs bör gå, Igenom
Gravens mörka port, Att du ej räds för vilans ort, Kom bedjande till
Herrans hus, Med lust att vandra i hans ljus, Hör ordet flitigt, göm
det väl! Och öfva det med trofast själ.”
Den lilla klockan har samma vers, den
nedre, som den stora klockan samt
följande;
”Ack till jorden röster många, Kalla dig. Hör
då mig! Tänk på natten långa, Medan än är
dag ack verka! Ordet hör! Bättring gör! Bed!
Gud vill dig stärka.
Som medlem i Svenska kyrkan:

kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan

kan du ta del av samt bidra till verksamhet för barn och
unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst

är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige
och utomlands

bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att
kulturhistoriska värden förs vidare till kommande
generationer.
Dop
Man blir medlem i kyrkan genom
dopet. Är du redan döpt i ett annat
kristet samfund kan du bli medlem i
Svenska kyrkan efter ett samtal med
ansvarig präst i församlingen.
Tidigare blev man i Sverige
automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är
det alltså inte längre. Är du osäker på om du är medlem eller
har andra frågor om medlemskapet kontaktar du kyrkoherden
där du bor.
I dopet möter Gud vår glädje, oro och undran. Gud möter oss i
dopet med det eviga livets gåva. Jesus led, dog och uppstod för
vår skull. Dopet är en gåva från Gud och är helt gratis. Det finns
dopklänningar att låna av pastoratet. Vi firar oftast dop i
söndagens gudstjänst. Kontakta någon i personalen för att boka
tid.
Vi har lokaler att hyra ut för dopkaffe. Det är gratis för
församlingsmedlemmar.
Vigsel
Alla våra kyrkor är tillgängliga för vigslar. Kyrkorna har olika
karaktärer och kan ta emot olika antal gäster. De mest populära
är Svartrå och Askome kyrkor.
Begravning
När en närstående avlider är det mycket som skall planeras
samtidigt som sorgen är stor. Det finns saker som anhöriga har
rätt
att
göra,
mycket
av
det
kan
även
en
begravningsentreprenör göra om så önskas.
Anhöriga har rätt att:



Välja klädsel/svepning och själv klä den avlidne.
Använda eget bårtäcke, dekorera kistan samt placera
blommor. I pastoratet finns bårtäcke att låna.
Transportera och bära kistan.
Efter tillstånd av församlingen har anhöriga även rätt att:






Välja/tillverka egen kista eller urna.
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt spela och sjunga själv.
Vara med och sänka kistan/urnan.
Strö askan i naturen eller havet efter tillstånd från
länsstyrelsen.
Välja eller tillverka gravvård i sten, järn eller trä.
Alla i Sverige har rätt till en gravplats på en kyrkogård. I vårt
pastorat finns det en kyrkogård vid varje kyrka. Det finns olika
typer av gravplatser. På alla våra kyrkogårdar finns det
möjlighet till kist- eller urn-nedsättning. I Alfshög finns det
även en askgravlund. Det finns olika sätt att sköta en grav.
Antingen kan du göra det själv, eller så skriver du ett avtal med
oss i pastoratet och då sköter vi den åt dig. Om du är
intresserad av avtal, kontakta expeditionen.
Vi har lokaler att hyra ut för minnesstund efteråt.
Askgravlund
Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. En askgrav
kan inte förses med någon annan gravvård än den lilla
namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på
särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven
har tillkommit som ett mellanting mellan urngrav och
minneslund.
I askgravlunden begravs askan efter avlidna, utan att dess läge
markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna.
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av
pastoratets personal under värdiga former och utan närvaro av
anhöriga.
Vår personal vårdar askgravlunden och svarar för all
plantering inom denna. Besökare får bidra till
smyckning med snittblommor och engångsljus
endast på för detta ändamål avsedd plats. Vissna
blommor och ljusrester avlägsnas av personalen.
I vårt pastorat är det liv och rörelse. Vi firar gudstjänst varje
söndag. Under veckodagarna har vi bland annat
samtalsgrupper, barnverksamhet och körer av olika slag. Gå
gärna in på vår hemsida för att se vad som är aktuellt, eller ta
med dig vårt församlingsblad Kyrknytt hem.
Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/vessige-okome
Vessige församling