Placera tryggt i världens största företag

www.handelsbanken.se/kapitalskydd
AK TIEINDEXOBLIGATION 844
Placera tryggt i världens
största företag
Sista dag för köp är den 26 juli 2009
Marknadsl äget just nu
Världsekonomin har börjat återhämta sig efter den finansiella krisen. Stödet till finanssektorn,
räntesänkningarna och stimulanserna till konsumtion och investeringar börjar ge effekt. Tidiga
tecken på återhämtning syns nästan överallt och är starkast i länder med stabila banksystem
och låg skuldsättning. Aktiemarknadens värdering är fortfarande attraktiv. Förutsättningarna
för en uppgång på aktiemarknaderna är goda, även om riskerna kvarstår i det korta perspektivet.
Detta är ett gyllene tillfälle att placera i världens ledande företag.
Pl aceringsförsl ag
I Aktieindexobligation Världen topp 15 kan du, utan att ta några onödiga risker, placera i 15
av världens största och mest välkända företag. Aktieindexobligationen finns i två alternativ,
ett basalternativ och ett med lite högre risk där du kan tjäna ännu mer pengar.
1
Låt oss presentera ”Fega och
vinn principen”
Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina pengar
att världens börser gett en avkastning på 4,3 procent per
växa? Eller enklare uttryckt: behöver man våga för att
år under samma period. Det blir bara 185 000 kronor. De
vinna? Diagrammet nedan visar att de som sparat i våra
som valt att placera sina sparpengar i våra aktieindex-
aktieindexobligationer sedan 1994 har fått en avkastning
obligationer har alltså inte behövt våga för att vinna; de
på i genomsnitt 7,5 procent per år*. Det betyder att
har kunnat fega och vinna!
100 000 kronor växt till 287 000 kronor. Bilden visar också
Handelsbankens aktieindexobligationer
Världens börser
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
-94
-95
-96
-97
-98
-99
Källa: Handelsbanken Capital Markets.
Världens börser representeras av aktieindexet MSCI World Total Return.
*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
2
-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
Så här fungerar våra
aktieindexobligationer
Att spara i aktier har över tiden gett en bra avkastning. Det
i sin tur gör att du kan få en bra avkastning när börsen
finns dock en nackdel med att placera direkt i aktier; när
stiger. Kombinationen av de två gör att du kan tjäna pengar
aktiemarknaden faller förlorar du pengar. Vår vanligaste
utan att ta några onödiga risker. Alla våra aktieindexobliga-
kapitalskyddade placering, aktieindexobligationen, består
tioner har en bestämd löptid. När löptiden är slut beräknas
av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad
hur mycket pengar du får tillbaka. Hur mycket pengar du
till utvecklingen på en marknad. Obligationen står för
får tillbaka är dels beroende av det nominella beloppet, dels
säkerheten och gör att du kan känna dig trygg. Aktiedelen
av tilläggsbeloppet.
Återbetalt belopp = Nominellt belopp + Tilläggsbelopp
Låt oss ta ett exempel
Det nominella beloppet utgör kapitalskyddet, tryggheten,
betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är 1000
och är 10 000 kronor per aktieindexobligation du köper. Det
kronor per aktieindexobligation och är pengar som du
nominella beloppet får du alltid tillbaka. Tilläggsbeloppet
förlorar om börsen faller. Samtidigt gör överkursen att du
utgör värdetillväxten i aktieindexobligationen. Ju större
ofta får en hävstång, det vill säga tillgodoräknar dig mer än
tilläggsbelopp, desto mer pengar tjänar du. Hur stort
den faktiska uppgången, när börsen stiger. Det är Handels-
tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden
banken som ansvarar för att både det nominella beloppet
stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig,
och tilläggsbeloppet återbetalas. Det gör att du kan känna
den så kallade uppräkningsfaktorn. Ibland kan du välja att
dig trygg.
Tilläggsbelopp = Nominellt belopp × Uppräkningsfaktor × Uppgång i marknaden
Så här enkelt köper du
Både du som är kund i Handelsbanken och du som inte
köpa på internet eller på något av våra bankkontor senast
är det kan enkelt köpa våra aktieindexobligationer. Du kan
den 26 juli. Betalning sker den 30 juli.
På internet
Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på www.handelsbanken.se och köper under
Spara och placera ➔ Aktuella erbjudanden ➔ Anmälan
Har du inte Internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på
www.handelsbanken.se/kapitalskydd
På våra bankkontor
Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel.
3
Aktieindexobligation Världen topp 15, 844AV och Världen topp 15, 844AX
Placera i världens ledande företag
utan onödiga risker
Till Aktieindexobligation Världen topp 15
De kommer alltid att ge ett positivt bidrag när aktie-
har vi valt ut 15 av världens ledande
korgens utveckling beräknas.
företag, se sidan 5. Företagen har i
•
genomsnitt en betydligt bättre lönsamhet
fallit 50 procent eller mer, kommer aktiekorgens beräk-
Om ingen aktie i aktiekorgen någon gång under löptiden än andra börsföretag, vilket visar att de
nade utveckling att fastställas till minst 20 procent. Du har en unik position. De har generellt starka finanser och
kan alltså få en bra avkastning, även om alla aktier faller!
därmed goda förutsättningar att ta sig igenom lågkonjunkFör- och nackdelar
turen. Därmed är möjligheterna goda att aktiekurserna
stiger under kommande år, även om osäkerheten om världs-
Världsledande bolag med starka finanser
konjunkturen fortfarande är stor – något som också
+
avspeglas i en attraktiv aktievärdering.
God spridning mellan sektorer och länder
Snabb expansion i tillväxtmarknaderna
Aktieindexobligationerna på Världen topp 15 har två
speciella egenskaper:
•
För de fem aktier i aktiekorgen som utvecklats bäst Lågkonjunkturen påverkar även globala företag
–
fastställs uppgången till 40 procent. Det spelar
Mindre bolag har ofta högre tillväxt än stora
alltså ingen roll om dessa fem aktier stigit eller fallit. VÄRLDEN TOPP 15, 844AV
Aktieindexobligationen passar dig som vill ha ett
brett och tryggt sparande. Uppräkningsfaktorn gör
att du preliminärt får ta del av 80 procent av aktie-
Så här har det gått för aktiekorgen*
korgens beräknade uppgång. Om aktiekorgens
200
faktiska utveckling är negativ får du minst tillbaka
det nominella beloppet.
150
Fakta om Världen topp 15, 844AV
Pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
Preliminär uppräkningsfaktor
100
80 %
Löptid
4 år
Courtage
2 %
jun 04
jun 05
jun 06
jun 07
jun 08
jun 09
Källa: Bloomberg
*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Så här kan det bli (beräknat på en placering på 10 000 kr)
Aktiekorgens
utveckling 1
Aktiekorgens
beräknade utveckling 2
Aktiekorgens
beräknade
utveckling per år 2
Återbetalt
belopp 3
Avkastning 4
80 %
66,7 %
14,4 %
15 333 kr
50,3 %
60 %
53,3 %
11,9 %
14 267 kr
39,9 %
9,1 %
40 %
40,0 %
9,3 %
13 200 kr
29,4 %
6,9 %
11,2 %
20 %
26,7 %
6,4 %
12 133 kr
19,0 %
4,6 %
0 %
20,0 % 5
4,9 % 5
11 600 kr 5
13,7 % 5
3,4 % 5
- 20 %
20,0 % 5
4,9 % 5
11 600 kr 5
13,7 % 5
3,4 % 5
- 40 %
20,0 %
4,9 %
11 600 kr
13,7 %
3,4 % 5
- 60 %
- 26,7 %
5
- 7,9 %
5
5
10 000 kr
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 6), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.
2. Som ett resultat av att de fem aktier i aktiekorgen som utvecklats bäst får en fastställd uppgång på 40 procent.
3. Baserat på en uppräkningsfaktor på 80 procent.
4. Inklusive courtage.
5. Med antagandet att ingen aktie någon gång under löptiden fallit 50 procent eller mer.
4
Avkastning
per år 4
- 2,0 %
5
- 0,5 %
VÄRLDEN TOPP 15, 844AX
Aktieindexobligationen Världen topp 15, 844AX
faktiska utveckling är negativ får du minst tillbaka
passar dig som vill få större utväxling på din
det nominella beloppet.
placering jämfört med Världen topp 15, 844AV.
Så här har det gått för aktiekorgen*
I Världen topp 15, 844AX gör uppräkningsfaktorn
att du preliminärt får ta del av 165 procent av
200
aktiekorgens beräknade uppgång. Om aktiekorgens
150
Fakta om Världen topp 15, 844AX
Pris per styck
11 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
10 000 kr
Preliminär uppräkningsfaktor
100
165 %
Löptid
4 år
Courtage
2 %
jun 04
jun 05
jun 06
jun 07
jun 08
jun 09
Källa: Bloomberg
*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Såhär
härkan
kandet
detbli
bli (beräknat på en placering på 11 000 kr)
Så
Aktiekorgens
utveckling 1
Aktiekorgens
beräknade utveckling 2
Aktiekorgens
beräknade
utveckling per år 2
Återbetalt
belopp 3
Avkastning 4
Avkastning
per år 4
80 %
66,7 %
14,4 %
21 000 kr
87,2 %
17,7 %
60 %
53,3 %
11,9 %
18 800 kr
67,6 %
14,4 %
40 %
40,0 %
9,3 %
16 600 kr
48,0 %
10,7 %
20 %
26,7 %
6,4 %
14 400 kr
28,3 %
0 %
20,0 %
5
- 20 %
20,0 %
5
- 40 %
20,0 % 5
- 60 %
- 26,7 %
4,9 %
5
4,9 %
5
4,9 % 5
- 7,9 %
13 300 kr
5
13 300 kr
5
13 300 kr
5
10 000 kr
6,7 %
18,5 %
5
4,5 % 5
18,5 %
5
4,5 % 5
18,5 % 5
4,5 % 5
- 10,9 %
- 3,0 %
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 6), samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.
2. Som ett resultat av att de fem aktier i aktiekorgen som utvecklats bäst får en fastställd uppgång på 40 procent.
3. Baserat på en uppräkningsfaktor på 165 procent.
4. Inklusive courtage.
5. Med antagandet att ingen aktie någon gång under löptiden fallit 50 procent eller mer.
bolagen i aktiekorgen i 844AV och 844AX
Bolag
Exempel på verksamhet
Land
AT&T
Telekomoperatör
USA
China Mobile
Telekomoperatör
Kina
Coca-Cola
Drycker
USA
Exxon Mobil
Olja och gas
USA
IBM
Informationsteknologi
USA
Johnson & Johnson
Hälsovård och medicinsk teknik
USA
Microsoft
Mjukvara
USA
Nestlé
Livsmedel
Schweiz
Novartis
Läkemedel
Schweiz
Procter & Gamble
Hushållsprodukter
USA
Roche
Läkemedel
Schweiz
Royal Dutch Shell
Olja och gas
Nederländerna
Toyota Motor
Bilar och lastbilar
Japan
Vodafone
Telekomoperatör
Storbritannien
Wal-Mart
Detaljhandel
USA
5
Det här är också viktigt att veta
Courtage
När du köper Aktieindexobligation 844 betalar du ett courtage.
Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning.
Betalningsdag
Köp av Aktieindexobligation 844 ska betalas den 30 juli 2009.
Startkurser
Startkurser fastställs den 30 och 31 juli 2009.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Aktieindexobligation 844 avses handlas på börsen från och med den
6 augusti 2009. Du kan följa värdet på dem på www.handelsbanken.se/
kapitalskydd. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under
löptiden. Observera att aktieindexobligationer där ett antal aktier har en
fastställd nivå är något mer trögrörliga i andrahandsmarknaden och
därför ska ses som en löptidsplacering. Väljer du att sälja före löptidens
slut betalar du vanligt courtage, precis som när du handlar aktier. Det är
viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.
Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Slutkurser och genomsnittsberäkning
Slutkurser fastställs som aktiekorgens genomsnittliga värde från och
med den 15 januari 2013 till och med den 15 maj 2013, med en avläsning
varje månad. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot
slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en värdestegring under
genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Observera att för de fem
aktier som utvecklats bäst fastställs slutkursen till 1,4 multiplicerat med
respektive akties startkurs.
Återbetalningsdag
Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto den 3 juni 2013.
Uppräkningsfaktor
Uppräkningsfaktorn talar om hur stor del av uppgången i marknaden
du får. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än
den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är
preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs den 30 juli 2009.
Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor
samt den förväntade framtida volatiliteten på marknaderna förändras
fram till detta datum.
Valuta
Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor.
Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Avräkningsnota beräknas sändas ut den 27 juli 2009.
Volymen är begränsad till totalt 250 000 000 kronor. Handelsbanken
förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna
volym. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning.
Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där uppräkningsfaktorn
inte kan fastställas till minst:
60 % för Världen topp 15, 844AV
135 % för Världen topp 15, 844AX
Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i
vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen
ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka
beloppet till det konto som angetts.
Beskattning
Aktieindexobligationer beskattas på samma sätt som aktier.
6
Kapitalförsäkring
Du kan lägga våra aktieindexobligationer i en kapitalförsäkring. Då
betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt.
För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar
Depå, se www.handelsbanken.se/kapitalspar_depa.
Arrangörsarvode
På betalningsdagen fastställs villkoren för aktieindexobligationerna
och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande
förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken
kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 –1,0 procent
per år av aktieindexobligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms
utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument
som ingår i aktieindexobligationen. Arvodet ska bland annat täcka
kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är
inkluderat i aktieindexobligationens pris.
Risker med Aktieindexobligation 844
Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper en aktieindexobligation.
Kreditrisk (emittentrisk)
Aktieindexobligation 844 emitteras av Handelsbanken. Därför
innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags
förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har
höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s och Aa1 från Moody’s.
Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett
komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad
olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt
sätt inom koncernens alla delar. Ett innehav av Aktieindexobligation
844 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på en aktieindexobligation av flera
faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid,
förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen.
Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Eftersom en aktieindexobligation återbetalar nominellt belopp om
marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade
kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande
instrument.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en
aktieindexobligation. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i
marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant
marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även
tekniska fel kan störa handeln.
Överkurs, ökad risk – större potential
Risken är större i aktieindexobligationer som köps till överkurs,
eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet.
Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och
därmed större möjlighet till hög avkastning.
Specifika risker avseende olika aktieindexobligationer
Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut aktieindexobligationer. Olika aktieindexobligationer kan vara kopplade till
samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är
jämförbarheten mellan olika aktieindexobligationer ofta begränsad.
För att få en helhetsbild av Aktieindexobligation 844 bör du läsa
Grundprospektet och Slutliga Villkor.
Fullständiga villkor
Aktieindexobligation 844 ges ut under Handelsbankens MTN-,
Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs
dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och
Certifikatprogram av den 29 april 2009, dels av Slutliga Villkor. Båda
dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram.
Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen.
Försäljningsrestriktioner
Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver
de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i
något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan
åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper
som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående
kan komma att anses vara ogiltigt.
7
Visste du att...
…flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker.
Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken.
…Handelsbanken erbjudit kapitalskyddade placeringar sedan 1992.
…Handelsbankens aktieindexobligationer sedan 1994 i genomsnitt har gett en avkastning
på 7,5 procent per år*.
…Handelsbankens kapitalskyddade placeringar handlas på börsen, vilket gör det enkelt för
dig att sälja under löptiden.
Vill du veta mer
Vill du veta mer om hur du kan tjäna pengar utan att ta några onödiga risker?
På www.handelsbanken.se/kapitalskydd finns alla svaren. Gå in redan i dag och lär dig
mer om kapitalskyddade placeringar. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt
nyhetsbrev och mycket, mycket mer. Självklart kan du också köpa Aktieindexobligation 844
direkt på nätet.
*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
8