Pedagogen och det entreprenöriella lärandet

Pedagogen och det
entreprenöriella lärandet
En grund & påbyggnads
utbildning för
pedagoger i
Sektor lärande
Lerum
Dagordning 21 september
Rydsberg
•
•
•
•
•
•
13.00- 13.45 Varför EL? Teoretisk grund
13.45- 14.30 Övning Elbarometern - Hur EL är du?
14.30 Fikapaus
14.50 -15.00 Film
15.00 Caseövning ”Vad kan bli bättre med EL?
15.40 Avrundning och sammanfattning. Nästa tillfälle.
Uppgiftsgenomgång.
• 16.00 Avslut
Bakgrund
Sektor lärandes verksamhetsidé betonar att all förskole- och skolverksamhet
ska arbeta med entreprenöriellt lärande.
I Lerums kommuns skolor har vi sedan 2008 arbetat för att implementera
entreprenöriellt lärande (EL) i verksamheten i syfte att utveckla elevernas
entreprenöriella förmågor/kompetenser.
Under hösten 2013 genomfördes en omfattande enkätundersökning för att se
hur EL implementerats i verksamheten. Undersökningen visar på stor skillnad
av hur EL är implementerat i kommunens olika arbetslag. En spridning från
dem som har kommit långt i arbetet med elevernas entreprenöriella
kompetenser och de som inte har kommit så långt.
Parallellt med andra idag pågående utbildningsinsatser för att minska
spridningen enligt ovan behöver Sektor lärande arbeta fram och erbjuda ett
återkommande utbildningspaket. Utbildningen ska erbjudas nyanställda
pedagoger och de pedagoger som behöver utveckla sin förståelse och höja sin
kompetens gällande entreprenöriellt lärande efter beslut av rektor/förskolechef.
Syftet med utbildningen
• Att höja pedagogens förståelse för, kompetens kring och
förmåga att arbeta utifrån ett entreprenöriellt lärande.
• Utbildningen skall ge pedagogerna en bild/förståelse av
– Varför EL?
– Vad EL är?
– och EL i praktiken (hur)
Utbildningsinsatsen vill vara:
•Engagerande och utmanande
– för kursdeltagarna
•Involverande
– För kursdeltagarna
•och till nytta
– På enheterna, för elevernas kunskapsutveckling
Målgrupp och målet med
utbildningen
Målgrupp
• Nyanställda pedagoger i Lerum och övriga pedagoger som
vill och behöver öka sin förståelse för, kompetens kring och
förmåga att arbeta utifrån ett entreprenöriellt lärande.
Mål
• Att pedagogerna under och efter avslutad utbildning har
tillägnat sig och fördjupat sin förståelse av entreprenöriellt
lärande samt genomfört ett mindre utvecklingsarbete i sin
verksamhet.
Varför EL?
Utgångspunkt i LGR11 och koppling till sammanställd forskning i
Skapa och våga, Skolverket 2015
•
•
•
•
Vad säger LGR11?
Begrepp och definitioner
Koppling LGR och EL
Entreprenörsskap i skolan - 4
ben. En förhandstitt på nästa
tillfälles litteratur.
Källa för bilderna 7-16 är om inget annat anges ”Skapa och våga”, Forskning
för skolan, Skolverket 2015
Vad säger LGR?
I LGR hittar vi ämnesplaner
och kunskapskrav som styr
vår verksamhet.
Konkret och relativt enkelt att
“checka av”
Men i LGR finner vi också
andra uppdrag. Svårare att
kontrollera.
Saxat ur LGR11 - kap 1
“ Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få
möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörsskap.” (sid 9)
“Den (utbildningen) ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en
lisvslång lust att lära.” (sid 7)
“Skolans uppgift är att låta varja enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig
frihet” (sid 7)
“Den (undervisningen) ska främja elevernas fortsatta lärande och
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare
erfarenheteter, språk och kunskaper.” (sid 8)
“ Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda
eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga
att ta personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter,
kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (sid 8)
Saxat ur LGR11-kap 1
“ Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina
uppgifter” (sid 10)
“ En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna
ska tillägna sig. (sid 10)
“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och
verka i samhället. (sid 9)
Saxat ur LGR11 - kap 2
Läraren skall:
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den
egna förmågan
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och
använda olika uttrycksmedel
• organisera och genomföra arbetet så att eleven
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt
stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna
kunskapsutvecklingen går framåt (sid 14)
Saxat ur LGR11 - kap 2
Läraren skall:
• -utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar
för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att
detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera
undervisningen och
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för
de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt
samhälle (sid 15)
EL - definitioner
Från Skolverkets forskningssammanställning Skapa och Våga 2015
•
•
•
•
Entreprenörsskap är något MER än att driva företag.
Entreprenörsskap är något ANNAT än en ekonomisk term.
“En individs förmåga att gå från idé till handling” (skapa och
våga, Skolverket 2015 - Europeiska kommissionens definition)
– kreativitet, innovation, risktagande, förmåga att planera,
genomföra, göra konsekvensanalys
“Entreprenörsskap är en dynamisk och social process, där
individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och
gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och
målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska
sammanhang.” (Nutek/Tillväxtverkets definition)
Och kopplingen LGR och EL?
•
Genom EL lyckas vi med vårt uppdrag.
• Genom EL skapar vi undervisning som “organiseras i
långa sammanhängande processer och bygger på
problembaserat eller problemorienterat lärande, inre
avsikter, ansvar för eget lärande och livsvärdskunskap”
(Skapa och Våga sid 36)
• Genom en sådan undervisning skapar vi förutsättningar
för våra elever att utveckla de förmågor som omnämns i
LGR.
Olika men ändå lika…..ett exempel..
Källa; Elisabeth Ronnevig, Högskolan i Hedmark, utbildning Kritisk vän, Lerum oktober
2014
Så, för att möta detta behöver vi...
...kanske se över vår pedagogik?
...kanske fråga oss om den undervisning vi bedriver, på
bästa sätt, hjälper våra elever att utveckla de förmågor som
skolverket säger att de ska utveckla?
...skapa utrymme i undervisningen för elevers
entreprenöriella kompetenser.
....kanske göra vissa förändringar?
Denna utbildning är ett stöd i ett sådant förändringsarbete.
Samtala bordsvis om
resultaten på denna
undersökning...
www.create.kahoot.it
Avslutningsvis entreprenörskap i
skolan
• Entreprenörsskap i skolan handlar om att utveckla
entreprenöriella förmågor.
• Entreprenörsskap i skolan har blivit stort eftersom det väl
svarar mot de krav på skolor, undervisning och utbildning
som ställs i LGR11
• Koppling till progressiv pedagogik (Dewey, Vygotskij, Piaget
mfl.)
HUR EL ÄR DU?
Kan man undervisa entreprenöriellt utan att
vara entreprenöriell själv?
Om värdeskapande och
skaparglädjens doktrin
https://www.youtube.com/watch?v=SRzClz
Hah3w&noredirect=1
Vad kan bli bättre med EL?
Du arbetar på en skola i ett arbetslag med gedigen
läsårsplanering. Du har själv en klar planering, vet vad du och
dina elever ska göra varje lektion. Du är välplanerad.
På en genomgång du har räcker en elev plötsligt upp handen.
Du har sett att eleven verkar omotiverad och lite trött. Eleven
säger:
Varför läser vi bara om saker!
Varför gör vi inget på riktigt?
Vad är ditt EL-svar till eleven? Hur påverkar det din
undervisning?
Lektionerna fortsätter, och löven från träden smyckar marken
gul och röd. Dina lektioner fortsätter, kanske något förändrat.
En dag frågar en annan elev;
- Vad har vi för nytta av detta?
Vad är ditt EL-svar till eleven? Hur påverkar det din
undervisning?
Lektionerna fortsätter, kanske något förändrade medan
snöflingor kryddar markens mörker.
Plötsligt utbrister en elev
- Måste vi verkligen ha matte nästa lektion? Jag är ju redan
färdig med allt. Varför finns det olika ämnen egentligen?
- Kan vi inte göra på något annat sätt?
Vad är ditt EL-svar till eleven? Hur påverkar det din
undervisning?
Lektionerna fortsätter, kanske något förändrade, medan en
blomma kikar fram.
Plötsligt säger en elev entusiastiskt nästan spirituellt;
- jag vill hjälpa flyktingarna, kan inte jag få ha en föreläsning
för hela skolan och inspirera andra att också hjälpa till.
Får jag föreläsa och inspirera andra?
Vad är ditt EL-svar till eleven? Hur påverkar det din
undervisning?
”Entreprenöriellt lärande
handlar inte primärt om att
öka elevernas motivation
för ett enskilt ämne, utan
snarare om att stimulera
elevens grundläggande
inre motivation.
En motivation som
genomsyrar hela tillvaron,
precis som en eldsjäl.”
citat ur Westlund, ”Så tänds eldsjälar” sid 35
Källa: Westlund ”Så tänds Eldsjälar”
Avrundning & sammanfattning.
Nästa tillfälle. Uppgiftsgenomgång
• Läsuppgift. Läs kapitel 1 och 7 i
Entreprenöriellt lärande- i praktik
och teori.
• Reflektionsfrågor & Loggbok. Se
nästa bild
• Förändra skolan! - läraren, eleven
och Sokrates se filmlänk här
nedan
https://www.youtube.com/watch?v=6_k7r6vhn
7E
• "Var är jag nu i mitt eget
arbete med EL?” – påbörja
gärna reflektion inför tillfälle 2.
• Handout- valfri läsning
Entreprenöriell pedagogik / Åsa Falk
Frågor att reflektera över i din
loggbok inför tillfälle 2.
• Hur motiverar du dig själv? Vad tror du eleverna motiveras av?
• I vilken grad tror du att du som pedagog kan påverka elevernas
inre motivation?
• Hur väl tycker du att arbetet på din skola stimulerar eleverna till att
utveckla de kompetenserna som är nödvändiga i dagens
samhälle?
Källa: Westlund ”Så tänds Eldsjälar”, kapitel 1
Fråga att jobba med i arbetslagen
inför tillfälle 2.
Vilka varför har vi till våra hur?
Vad är det för mening med det vi gör
Hur förklarar vi vårt görande?