entreprenöriellt lärande

advertisement
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
KASAM
Susann Johansson
Skolans uppdrag Lgr 11
….En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och
lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap……
Entreprenöriellt Lärande
Så tänds eldsjälar; Marielle Peterson, Christer Westlund
Varför entreprörskap i skolan?
Många människor i vårt land, såväl ungdomar som vuxna, lever idag under press. I tidigare
generationer fanns vuxna som värderade kontinuitet och tydlig rollfördelning. Generationer
födda före 1970 växte upp med yttre stabilitet som idag inte existerar. Idag är många föräldrar
och vuxna själva rotlösa. Föräldrar har inte idag den självklara plats på arbetsmarknaden som
tidigare, men ändå förväntas det av föräldrar att vägleda sina barn och ungdomar om
utbildning och om framtida arbete. Arenor där det tidigare ventilerades frågor om samhälle
och mänskliga värde har mer eller mindre upplösts. En ökad globalisering gör att alla
översköljs av budskap och möjliga livsstilar.
Stress och psykisk ohälsa ökar bland unga. De ungas livsvillkor har förändrats avsevärt under
senare år. Bland annat har psykiska problem blivit allt vanligare. Alla ungdomar oavsett
kulturellt
Skolan har en stor betydelse för att hjälpa människor ut i yrkeslivet och vuxenlivet. Eftersom
dagens problem och konsekvenser där är relativt unga, har skolan av naturliga skäl inte funnit
alla sina former för att möta dessa nya förutsättningar.
Inlärd hjälplöshet
Det är ett mer eller mindre inlärt tillstånd som förhindrar lärande och förändringsbenägenhet
hos en individ. Tillståndet sägs ha sin grund i att individen inte ser sitt samband mellan sitt
eget agerande och konsekvenser i omvärlden. Det är mycket vanligt att en individ i detta
tillstånd tillskriver sig själv misslyckanden i förväg, innan en situation verkligen har uppstått
och därför inte vågar företa sig något av rädsla att misslyckas. Följden blir att individen ”ger
upp” när den ställs inför olika utmaningar, frågeställningar eller problem och bedömer sig
själv vara icke kapabel innan denne ens hunnit till ett försök. När yttre omständigheter är
”röriga” och eller otydliga eller det finns en känsla av att inte kunna påverka ökar risken för
hjälplöshet än mer. Under sådana förhållanden utvecklar många människor en vana att
rutinmässigt inta vissa hållningar gentemot omvärlden grundat på enstaka erfarenheter eller
upplevelser. ”Jag har provat att studera tidigare på dagen, men det gick inte”.
Den inlärda hjälplösheten har vista sig betydligt mer svår att omvända om den ”omöjliga
situationen” upplevs som kronisk (jag är för osäker,för ful, för osmart, för lågutbildad,
inkompetent etc) än om den förklaras som resultat av övergående omständigheter (jag var
sjuk, trött osv). Flera rapporter visar att hjälplösheten sänker inlärningsförmågan, undergräver
motivation att ta egna initiativ, den försvårar även förmågan att se att ett initiativ har varit
framgångsrikt, också när det faktiskt varit det. Hjälplösheten försämrar förmågan att lösa
problem och framkallar i slutändan emotionella störningar och ohälsa.
Entreprenörsanda – en viktig del av lösningen
Entreprenöriellt lärande är ett bra sätt att stimulera motivationen och engagemanget hos elever
i skolans alla ämnen. Detta förbereder eleverna för de utmaningar som finns i dagens
samhälle.
Definition av de kompetenser och kännetecken som tillskrivs en entreprenör innefattar
bla:
 Ha en stark vilja och drivkraft
 Ha en hög motivation
 Ha en utvecklad ansvarskänsla
 Kan hitta ett sätt att samarbeta med andra och har förmåga att bilda nätverk
 Ha förmåga till självständigt lärande
 Vara nytänkande och kreativ
 Ta kalkylerande risker
 Kan lösa problem
 Kan tänka abstrakt och konkret
 Ha förmåga att utveckla idéer
 Ha bättre hälsa
Vilka kompetenser stimuleras av Entreprenöriellt lärande?
Personligt Ledarskap-självkunskap
Ex
 Självkänsla och självförtroende
 Ansvarstagande
 Känslohantering
 Tålamod och uthållighet
 Behov och lust
 Osv
Förändringskompetens och lärande
Ex
 Förmåga att reflektera
 Abstarktion och konkretisering
 Lösningsorienterat tänkande
 Kommunikationskompetens
 Nätverkskompetens
 Osv
Ta-sig-församhet
Ex
 Idéutvecklingskompetens
 Handlingskraft
 Projekt och organisationskompetens
Entreprenöriellt lärande som pedagogisk form
Arbetssättet är i projektform och ämnesövergripande vilket innebär att det behöver vara flera
människors engagemang. Det behöver vara en definierad/avgränsad utmaning med en
tidsram. Lösa en eller flera uppgifter. Består av tre faser; förberedelser,genomförande och
avslutning. Det handlar om själreflektion bla annat skriva loggbok.
Pedagogens roll är att vara processledare. Det behövs framförhållning och göra en plan för att
skapa de bästa förutsättningar för de önskvärda lär- och utvecklingsprocesserna ska kunna
pågå. Detta görs helst i början av varje termin då man tänker på både miljö och innehåll och
de resursers som finns till förfogande.
Det löpande underhållet för att stötta elevernas lärprocesser består för processledaren
framförallt av coaching och handledning.
KASAM
Hälsans mysterium ;Aaron Antonovsky:
Vad är det som göra att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll – och
till och med kanske växer och vidareutvecklats av det? Detta är frågan Aaron Antonovsky
ställer. Hans svar är att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang:
Det finns tre komponenter som har betydelse för vår känsla av sammanhang. Läs nedan:
Begriplighet: En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig de stimuli som han
eller hon kommer att möta framtiden är förutsägbara, eller att de när de kommer som
överaskningar, åtminstone går att ordna eller förklara.
Hanterbarhet: Har man hög känsla av hanterbarhet kommer man inte känna sig som ett offer
för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i livet,
men när så sker kommer man att kunna reda sig själv och inte sörja för alltid.
Meningsfullhet: Har man hög känsla av meningsfullhet så finns det en känslomässig
innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att
investera energi i, är värda engagemang och hängivelse i.
KASAM- känsla av sammanhang
Susann Johansson 2010-12-19
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards